ภาษาไทย

ดาวน์โหลดโปสเตอร์และวิดีโอ

แนวคิดหลักในพระคัมภีร์ - Themes
วิดีโอ
โปสเตอร์ในวิดีโอ
วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า Day of the Lord
ไม่มี
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ Generosity
ไม่มี
พระเจ้า God
ไม่มี
พระกิตติคุณแห่งอาณาจักร Gospel of the Kingdom
ไม่มี
สวรรค์และโลก Heaven and Earth
ไม่มี
ความบริสุทธิ์ Holiness
ไม่มี
พระวิญญาณบริสุทธิ์ Holy Spirit
ไม่มี
พระฉายของพระเจ้า Image of God
ไม่มี
ความยุติธรรม Justice
ไม่มี
การอ่านพระคัมภีร์ในที่สาธารณะ Public Reading of Scripture
ไม่มี
สัตวบูชาและการไถ่บาป Sacrifice and Atonement
ไม่มี
บุตรมนุษย์ Son of Man
ไม่มี
พันธสัญญา Covenants
ไม่มี
ธรรมบัญญัติ The Law
ไม่มี
พระเมสสิยาห์ Messiah
ไม่มี
วิถีแห่งผู้พลัดถิ่น Way of the Exile
ไม่มี
คลังพระธรรม Book Collections
วิดีโอ
โปสเตอร์ในวิดีโอ
พระกิตติคุณมาระโก Mark
ไม่มี
สิ่งมีชีวิตฝ่ายวิญญาณ - Spiritual Beings Series
วิดีโอ
โปสเตอร์ในวิดีโอ
คำนำเรื่องสิ่งมีชีวิตฝ่ายวิญญาณ Intro to Spiritual Beings
ไม่มี
เอโลฮิม Elohim
ไม่มี
สภาสวรรค์ The Divine Council
ไม่มี
ทูตสวรรค์และเครูบ Angels and Cherubim
ไม่มี
ทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้า Angel of the Lord
ไม่มี
ซาตาน และ ผี The Satan and Demons
ไม่มี
มนุษยชาติใหม่ The New Humanity
ไม่มี
แนะนำพระคัมภีร์ - Intro to the Bible
วิดีโอ
โปสเตอร์ในวิดีโอ
วิธีการอ่านพระคัมภีร์: พระคัมภีร์คืออะไร What is the Bible?
ไม่มี
วิธีการอ่านพระคัมภีร์: เรื่องราวในพระคัมภีร์ The Story of the Bible
ไม่มี
วิธีการอ่านพระคัมภีร์: รูปแบบวรรณกรรมในพระคัมภีร์ Literary Styles in the Bible
ไม่มี
วิธีการอ่านพระคัมภีร์: พระคัมภีร์ในฐานะวรรณกรรมที่ยิวใช้ใคร่ครวญ Ancient Jewish Meditation Literature
ไม่มี
วิธีอ่านเรี่องเล่าในพระคัมภีร์ - How to Read Biblical Narrative
วิดีโอ
โปสเตอร์ในวิดีโอ
วิธีการอ่านพระคัมภีร์: โครงเรื่องในเรื่องเล่าของพระคัมภีร์ Plot in Biblical Narrative
ไม่มี
วิธีการอ่านพระคัมภีร์: ตัวละครในเรื่องเล่าของพระคัมภีร์ Character in Biblical Narrative
ไม่มี
วิธีการอ่านพระคัมภีร์: ฉากของเรื่องเล่าในพระคัมภีร์ Setting in Biblical Narrative
ไม่มี
วิธีการอ่านพระคัมภีร์: รูปแบบที่ถูกออกแบบไว้ของเรื่องเล่าในพระคัมภีร์ Design Patterns in Biblical Narrative
ไม่มี
อ่านพระคัมภีร์อย่างไร: พระกิตติคุณ The Gospel
ไม่มี
อ่านพระคัมภีร์อย่างไร: คำอุปมา The Parables of Jesus
ไม่มี
วิธีการอ่านบทกวีในพระคัมภีร์ - How to Read Biblical Poetry
วิดีโอ
โปสเตอร์ในวิดีโอ
วิธีการอ่านพระคัมภีร์: บทกวี The Art of Biblical Poetry
ไม่มี
วิธีการอ่านพระคัมภีร์: ภาพเปรียบเทียบของบทกวีในพระคัมภีร์ Metaphor in Biblical Poetry
ไม่มี
อ่านพระคัมภีร์อย่างไร: พระธรรมสดุดี Book of Psalms
ไม่มี
อ่านพระคัมภีร์อย่างไร: หมวดผู้เผยพระวจนะ The Prophets
ไม่มี
อ่านพระคัมภีร์อย่างไร: หนังสือของซาโลมอน Books of Solomon
ไม่มี
อ่านพระคัมภีร์อย่างไร: วิวรณ์สาสน์ Apocalyptic Literature
ไม่มี
วิธีอ่านบทร้อยแก้วในพระคัมภีร์ - How to Read Biblical Prose Discourse
วิดีโอ
โปสเตอร์ในวิดีโอ
อ่านพระคัมภีร์อย่างไร: หมวดธรรมบัญญัติ Biblical Law
ไม่มี
จดหมายในพันธสัญญาใหม่: บริบททางประวัติศาสตร์ NT Letters: Historical Context
ไม่มี
จดหมายในพันธสัญญาใหม่: บริบททางวรรณกรรม NT Letters: Literary Context
ไม่มี
การศึกษาคำในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ - Advent Series
วิดีโอ
โปสเตอร์ในวิดีโอ
การศึกษาคำในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ: ยาคาล - "ความหวัง" Hope
การศึกษาคำในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ: ชาโลม - "สันติสุข" Peace
การศึกษาคำในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ: อากาเป - "ความรัก" Love
การศึกษาคำในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ: คารา - "ความชื่นชมยินดี" Joy
การศึกษาคำเรื่องพระลักษณะของพระเจ้า - Character of God Word Studies
วิดีโอ
โปสเตอร์ในวิดีโอ
เมตตากรุณา Compassion
ไม่มี
พระคุณ Grace
ไม่มี
ทรงกริ้วช้า Slow to Anger
ไม่มี
ความรักมั่นคง Loyal Love
ไม่มี
ความซื่อสัตย์ Faithful
ไม่มี
ภาพรวม: พันธสัญญาใหม่ - New Testament Overviews
วิดีโอ
โปสเตอร์ในวิดีโอ
ภาพรวม: พันธสัญญาใหม่ New Testament
ภาพรวม: มัทธิว 1-13 Matthew 1-13
ภาพรวม: มัทธิว 14-28 Matthew 14-28
ภาพรวม: มาระโก Mark
ภาพรวม: ลูกา 1-9 Luke 1-9
ภาพรวม: ลูกา 10-24 Luke 10-24
ภาพรวม: ยอห์น 1-12 John 1-12
ภาพรวม: ยอห์น 13-21 John 13-21
ภาพรวม: กิจการ 1-12 Acts 1-12
ภาพรวม: กิจการ 13-28 Acts 13-28
ภาพรวม: โรม 1-4 Romans 1-4
ภาพรวม: โรม 5-16 Romans 5-16
ภาพรวม: 1 โครินธ์ 1 Corinthians
ภาพรวม: 2 โครินธ์ 2 Corinthians
ภาพรวม: กาลาเทีย Galatians
ภาพรวม: เอเฟซัส Ephesians
ภาพรวม: ฟีลิปปี Philippians
ภาพรวม: โคโลสี Colossians
ภาพรวม: 1 เธสะโลนิกา 1 Thessalonians
ภาพรวม: 2 เธสะโลนิกา 2 Thessalonians
ภาพรวม: 1 ทิโมธี 1 Timothy
ภาพรวม: 2 ทิโมธี 2 Timothy
ภาพรวม: ทิตัส Titus
ภาพรวม: ฟิเลโมน Philemon
ภาพรวม: ฮีบรู Hebrews
ภาพรวม: ยากอบ James
ภาพรวม: 1 เปโตร 1 Peter
ภาพรวม: 2 เปโตร 2 Peter
ภาพรวม: 1-3 ยอห์น 1-3 John
ภาพรวม: ยูดา Jude
ภาพรวม: วิวรณ์ 1-11 Revelation 1-11
ภาพรวม: วิวรณ์ 12-22 Revelation 12-22
ภาพรวม: พันธสัญญาเดิม - Old Testament Overviews
วิดีโอ
โปสเตอร์ในวิดีโอ
ภาพรวม: พันธสัญญาเดิม/ ทานัค TaNaK / Old Testament
ภาพรวม: ปฐมกาล 1-11 Genesis 1-11
ภาพรวม: ปฐมกาล 12-50 Genesis 12-50
ภาพรวม: อพยพ 1-18 Exodus 1-18
ภาพรวม: อพยพ 19-40 Exodus 19-40
ภาพรวม: เลวีนิติ Leviticus
ภาพรวม: กันดารวิถี Numbers
ภาพรวม: เฉลยธรรมบัญญัติ Deuteronomy
ภาพรวม: โยชูวา Joshua
ภาพรวม: ผู้วินิจฉัย Judges
ภาพรวม: นางรูธ Ruth
ภาพรวม: 1 ซามูเอล 1 Samuel
ภาพรวม: 2 ซามูเอล 2 Samuel
ภาพรวม: 1-2 พงศ์กษัตริย์ 1-2 Kings
ภาพรวม: พงศาวดาร Chronicles
ภาพรวม: เอสรา-เนหะมีย์ Ezra-Nehemiah
ภาพรวม: เอสเธอร์ Esther
ภาพรวม: โยบ Job
ภาพรวม: สดุดี Psalms
ภาพรวม: สุภาษิต Proverbs
ภาพรวม: ปัญญาจารย์ Ecclesiastes
ภาพรวม: เพลงโซโลมอน Song of Songs
ภาพรวม: อิสยาห์ 1-39 Isaiah 1-39
ภาพรวม: อิสยาห์ 40-66 Isaiah 40-66
ภาพรวม: เยเรมีย์ Jeremiah
ภาพรวม: บทเพลงคร่ำครวญ Lamentations
ภาพรวม: เอเสเคียล 1-33 Ezekiel 1-33
ภาพรวม: เอเสเคียล 34-48 Ezekiel 34-48
ภาพรวม: ดาเนียล Daniel
ภาพรวม: โฮเชยา Hosea
ภาพรวม: โยเอล Joel
ภาพรวม: อาโมส Amos
ภาพรวม: โอบาดีย์ Obadiah
ภาพรวม: โยนาห์ Jonah
ภาพรวม: มีคาห์ Micah
ภาพรวม: นาฮูม Nahum
ภาพรวม: ฮาบากุก Habakkuk
ภาพรวม: เศฟันยาห์ Zephaniah
ภาพรวม: ฮักกัย Haggai
ภาพรวม: เศคาริยาห์ Zechariah
ภาพรวม: มาลาคี Malachi
ชุดวิดีโอ ลูกา-กิจการ - Luke-Acts Series
วิดีโอ
โปสเตอร์ในวิดีโอ
กำเนิดพระเยซู - พระกิตติคุณลูกา บทที่ 1-2 The Birth of Jesus - The Gospel of Luke 1-2
ไม่มี
พระกิตติคุณลูกา บทที่ 3-9 The Gospel of Luke 3-9
ไม่มี
พระกิตติคุณลูกา บทที่ 9-19 The Gospel of Luke 9-19
ไม่มี
พระกิตติคุณลูกา บทที่ 19-23 The Gospel of Luke 19-23
ไม่มี
พระกิตติคุณลูกา บทที่ 24 Luke 24
ไม่มี
กิจการ บทที่ 1-7 Acts 1-7
ไม่มี
กิจการ บทที่ 8-12 Acts 8-12
ไม่มี
กิจการ บทที่ 13-20 Acts 13-20
ไม่มี
กิจการ บทที่ 21-28 Acts 21-28
ไม่มี
วรรณกรรมแห่งปัญญา - Wisdom Series
วิดีโอ
โปสเตอร์ในวิดีโอ
พระธรรมสุภาษิต Book of Proverbs
ไม่มี
พระธรรมปัญญาจารย์ Book of Ecclesiastes
ไม่มี
พระธรรมโยบ Book of Job
ไม่มี
Which language would you like?