I-Download ang Posters at Videos

Buong-ideya ng bawat Aklat sa Bagong Tipan
Video
Poster ng Video
Buong-ideya: Bagong Tipan
Walang Poster
Buong-ideya: Mateo 1-13
Walang Poster
Buong-ideya: Mateo 14-28
Walang Poster
Buong-ideya: Marcos
Walang Poster
Buong-ideya: Lucas 1-9
Buong-ideya: Lucas 10-24
Buong-ideya: Juan 1–12
Buong-ideya: Juan 13–21
Buong-ideya: Mga Gawa 1–12
Buong-ideya: Mga Gawa 13–28
Buong-ideya: Roma 1-4
Buong-ideya: Roma 5-16
Buong-ideya: 1 Corinto
Buong-ideya: 2 Corinto
Buong-ideya: Galacia
Buong-ideya: Efeso
Buong-ideya: Filipos
Buong-ideya: Colosas
Buong-ideya: 1 Tesalonica
Buong-ideya: 2 Tesalonica
Buong-ideya: 1 Timoteo
Buong-ideya: 2 Timoteo
Buong-ideya: Tito
Buong-ideya: Filemon
Buong-ideya: Mga Hebreo
Buong-ideya: Santiago
Buong-ideya: 1 Pedro
Buong-ideya: 2 Pedro
Buong-ideya: 1-3 Juan
Buong-ideya: Judas
Buong-ideya: Pahayag 1-11
Buong-ideya: Pahayag 12-22
Ang Lucas at ang Mga Gawa
Video
Poster ng Video
Pinanganak si Jesus: Lucas 1–2
Walang Poster
Pagbautismo kay Jesus: Lucas 3–9
Walang Poster
Ang Nawawalang Anak: Lucas 9–19
Walang Poster
Pinako sa krus si Jesus: Luke 19–23
Walang Poster
Ang muling pagkabuhay ni Jesus: Luke 24
Walang Poster
Pentecostes: Mga Gawa 1–7
Walang Poster
Si Apostol Pablo: Mga Gawa 8–12
Walang Poster
Ang Misyon at Paglalakbay ni Pablo: Mga Gawa 13–20
Walang Poster
Papunta sa Roma: Mga Gawa 21–28
Walang Poster
Which language would you like?