போஸ்டர்கள் & வீடியோக்களைப் பதிவிறக்கம் செய்யவும

வேதாகமத் தலைப்புக்கள் Biblical Themes
வீடியோ
வீடியோவின் வரைபடம்
தாராள மனம் Generosity
இன்னும் வெளியிடப்படாதவை
நீதி Justice
இன்னும் வெளியிடப்படாதவை
வேதத்தை பொது இடத்தில் வாசிப்பது Public Reading of Scripture
இன்னும் வெளியிடப்படாதவை
வவதாகமத்திற்கான அறிமுகம் Intro to the Bible
வீடியோ
வீடியோவின் வரைபடம்
வேதாகமத்தை வாசிப்பது எப்படி: வேதாகமம் என்றால் என்ன? What is the Bible?
இன்னும் வெளியிடப்படாதவை
பிறப்பின் வார்த்லதகளின் ஆய்வு Advent Series
வீடியோ
வீடியோவின் வரைபடம்
நம்பிக்கை/யக்ஹால் Hope
ஷாலோம்/சமாதானம் Peace
அன்பு/அகாப்பே Love
மகிழ்ச்சி/ காரா Joy
வதவனின் குணாதிெயம் – சதாடர் Character of God Series
வீடியோ
வீடியோவின் வரைபடம்
தேவனின் குணாதிசயம்: இரக்கம் Compassion
புதிய ஏற்பாடு New Testament
வீடியோ
வீடியோவின் வரைபடம்
கண்ணோட்டம்: புதிய ஏற்பாடு New Testament Overview
கண்ணோட்டம்: மத்தேயு 1-13 Matthew 1-13
கண்ணோட்டம்: மத்தேயு 14- 28 Matthew 14-28
மாற்கு எழுதின சுவிசேஷம் Mark
கண்ணோட்டம்: லூக்கா 1-9 Luke 1-9
கண்ணோட்டம்: லூக்கா 10-24 Luke 10-24
கண்ணோட்டம்: யோவான் 1-12 John 1-12
கண்ணோட்டம்: யோவான் 13-21 John 13-21
கண்ணோட்டம்: அப்போஸ்தலர் புத்தகம் 1-12 Acts 1-12
கண்ணோட்டம்: அப்போஸ்தலர் புத்தகம் 13-28 Acts 13-28
கண்ணோட்டம்: ரோமர் 1-4 Romans 1-4
கண்ணோட்டம்: ரோமர் 5-16 Romans 5-16
கண்ணோட்டம்: 1 கொரிந்தியர் 1 Corinthians
கண்ணோட்டம்: 2 கொரிந்தியர் 2 Corinthians
கண்ணோட்டம்: கலாத்தியர் Galatians
கண்ணோட்டம்: எபேசியர் Ephesians
கண்ணோட்டம்: பிலிப்பியர் Philippians
கண்ணோட்டம்: கொலோசெயர் Colossians
கண்ணோட்டம்: 1 தெசலோனிக்கேயர் 1 Thessalonians
கண்ணோட்டம்: 2 தெசலோனிக்கேயர் 2 Thessalonians
கண்ணோட்டம்: 1 தீமோத்தேயு 1 Timothy
கண்ணோட்டம்: 2 தீமோத்தேயு 2 Timothy
கண்ணோட்டம்: தீத்து Titus
கண்ணோட்டம்: பிலேமோன் Philemon
கண்ணோட்டம்: எபிரேயர் Hebrews
கண்ணோட்டம்: யாக்கோபு James
கண்ணோட்டம்: 1 பேதுரு 1 Peter
கண்ணோட்டம்: 2 பேதுரு 2 Peter
கண்ணோட்டம்: 1-3 யோவான் 1-3 John
கண்ணோட்டம்: யூதா Jude
வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1-11 Revelation 1-11
வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12-22 Revelation 12-22
பழைய ஏற்பாடு Old Testament
வீடியோ
வீடியோவின் வரைபடம்
பழைய ஏற்பாடு - ஒரு கண்ணோட்டம் Old Testament
கண்வணாட்டம்: ஆதியாகமம் 1-11 Genesis 1-11
கண்ணோட்டம்: ஆதியாகமம் 12-50 Genesis 12-50
கண்ணோட்டம்: யாத்திராகமம் 1-18 Exodus 1-18
கண்ணோட்டம்: யாத்திராகமம் 19-40 Exodus 19-40
கண்ணோட்டம்: லேவியராகமம் Leviticus
கண்ணோட்டம்: எண்ணாகமம் Numbers
கண்ணோட்டம்: உபாகமம் Deuteronomy
கண்ணோட்டம்: யோசுவா Joshua
கண்ணோட்டம்: நியாயாதிபதிகள் Judges
கண்ணோட்டம்: ரூத் Ruth
கண்ணோட்டம்: 1 சாமுவேல் 1 Samuel
கண்ணோட்டம்: 2 சாமுவேல் 2 Samuel
கண்வணாட்டம்: 1 - 2 இராஜாக்கள் 1-2 Kings
கண்ணோட்டம்: நாளாகமம் Chronicles
கண்ணோட்டம்: எஸ்றா-நெகேமியா Ezra - Nehemiah
கண்ணோட்டம்: எஸ்தர் Esther
கண்வணாட்டம: யோபு Job
கண்ணோட்டம்: சங்கீதம் Psalms
கண்ணோட்டம்: நீதிமொழிகள் Proverbs
கண்ணோட்டம்: பிரசங்கி Ecclesiastes
கண்ணோட்டம்: உன்னதப்பாட்டு Song of Songs
கண்ணோட்டம் : ஏசாயா 1-39 Isaiah 1-39
கண்வணாட்டம: ஏசாயா 40-66 Isaiah 40-66
கண்ணோட்டம் : எரேமியா Jeremiah
கண்ணோட்டம்: புலம்பல் Lamentations
கண்ணோட்டம் : எசேக்கியேல் 1-33 Ezekiel 1-33
கண்ணோட்டம்: எசேக்கியேல் 34-48 Ezekiel 34-48
கண்ணோட்டம்: தானியேல் Daniel
கண்வணாட்டம்: ஓசியா Hosea
கண்ணோட்டம்: யோவேல் Joel
கண்ணோட்டம்: ஆமோஸ் Amos
கண்ணோட்டம்: ஒபதியா Obadiah
கண்ணோட்டம்: யோனா Jonah
கண்ணோட்டம்: மீகா Micah
கண்ணோட்டம்: நாகூம் Nahum
கண்ணோட்டம்: ஆபகூக் Habakkuk
கண்ணோட்டம்: செப்பனியா Zephaniah
கண்ணோட்டம்: ஆகாய் Haggai
கண்ணோட்டம்: சகரியா Zechariah
கண்ணோட்டம்: மல்கியா Malachi
லூக்கா - அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகளின் குறுந்தொடர் Luke-Acts Miniseries
வீடியோ
வீடியோவின் வரைபடம்
இயேசுவின் பிறப்பு - லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் அதிகாரங்கள் 1 - 2 Luke 1 - 2
இன்னும் வெளியிடப்படாதவை
லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் அதிகாரங்கள் 3 - 9 Luke 3 - 9
இன்னும் வெளியிடப்படாதவை
லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் அதிகாரங்கள் 9 - 19 Luke 9 - 19
இன்னும் வெளியிடப்படாதவை
லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் அதிகாரங்கள் 19 - 23 Luke 19 - 23
இன்னும் வெளியிடப்படாதவை
லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் அதிகாரம் 24 Luke 24
இன்னும் வெளியிடப்படாதவை
அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் அதிகாரங்கள் 1 - 7 Acts 1 - 7
இன்னும் வெளியிடப்படாதவை
அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் அதிகாரங்கள் 8 - 12 Acts 8 - 12
இன்னும் வெளியிடப்படாதவை
அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் அதிகாரங்கள் 13 - 20 Acts 13 - 20
இன்னும் வெளியிடப்படாதவை
அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் அதிகாரங்கள் 21 - 28 Acts 21 - 28
இன்னும் வெளியிடப்படாதவை
ஞானத் தொடர் Wisdom Series
வீடியோ
வீடியோவின் வரைபடம்
நீதிமொழிகள் Book of Proverbs
இன்னும் வெளியிடப்படாதவை
பிரசங்கி Book of Ecclesiastes
இன்னும் வெளியிடப்படாதவை
யோபு Book of Job
இன்னும் வெளியிடப்படாதவை
தொடரில் இல்லாதவை
வீடியோ
வீடியோவின் வரைபடம்
மாற்கு எழுதின சுவிசேஷம் Mark
இன்னும் வெளியிடப்படாதவை
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?