පෝස්ටර් සහ වීඩියෝ බාගතකරන්න

Luke-Acts Series
Video
Video Poster
යේසුස් වහන්සේගේ උපත: ලූක් 1-2
Not yet published
යේසුස් වහන්සේගේ බව්තීස්මය: ලූක් 3-9
Not yet published
අකීකරු පුත්‍රයා: ලූක් 9-19
Not yet published
යේසුස් වහන්සේගේ කුරුසියේ ඇණ ගැසීම: ලූක් 19-23
Not yet published
යේසුස් වහන්සේගේ නැවත නැඟිටීම: ලූක් 24 The Resurrection of Jesus: Luke 24
Not yet published
පෙන්තකොස්තය: ක්‍රියා 1-7 Pentecost: Acts 1-7
Not yet published
ප්‍රේරිත පාවුල් තුමා: ක්‍රියා 8-12 Apostle Paul: Acts 8-12
Not yet published
පාවුල් තුමාගේ මිෂනාරි ගමන්: ක්‍රියා 13-20 Paul's Missionary Journeys: Acts 13-20
Not yet published
රෝමයට ගිය ගමන: ක්‍රියා 21-28 Bound for Rome: Acts 21-28
Not yet published
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?