පෝස්ටර් සහ වීඩියෝ බාගතකරන්න

පොත් එකතුව Book Collections
Video
Video Poster
මාක් සුභාරංචිය The Gospel of Mark
Not yet published
බයිබලයට හැදින්වීමක් Intro to the Bible
Video
Video Poster
බයිබලය යනු කුමක්ද? What is the Bible?
Not yet published
බයිබලයේ කතන්දරය The Story of the Bible
Not yet published
බයිබලයේ සාහිත්‍ය ශෛලීන් Literary Styles in the Bible
Not yet published
බයිබලය යුදෙව් භාවනා සාහිත්‍යයක් ලෙස Ancient Jewish Meditation Literature
Not yet published
බයිබලීය කතා වස්තුව කියවීමේ ශිල්පය How to Read Biblical Narrative
Video
Video Poster
බයිබලීය වෘත්තාන්තයන්හි කතා වස්තුව Plot in Biblical Narrative
Not yet published
බයිබලීය වෘත්තාන්තයන්හි චරිත නිරූපනය Character In Biblical Narrative
Not yet published
බයිබලීය වෘත්තාන්තයන්හි පසුතලය Setting In Biblical Narrative
Not yet published
බයිබලීය වෘත්තාන්තයන්හි පිරිසැලසුම Design Patterns In Biblical Narrative
Not yet published
​​ශුභාරංචිය​ The Gospel
Not yet published
​​යේසුස්​ ​වහන්සේගේ​ ​උපමා​ ​කතා​ Parables of Jesus
Not yet published
බයිබලීය කාව්‍ය කලාව කියවීමේ ශිල්පය How to Read Biblical Poetry
Video
Video Poster
බයිබලීය කාව්‍ය කලාව The Art Of Biblical Poetry
Not yet published
බයිබලීය කාව්‍යත්වයේ රූපක භාවිතය Metaphor In Biblical Poetry
Not yet published
ගීතාවලිය පොත The Book Of Psalms
Not yet published
දිවැසිවර පොත් The Prophets
Not yet published
සාලමොන්ගේ පොත් Books Of Solomon
Not yet published
බයිබලීය ගද්‍ය කතිකාවත් කියවීමේ ශිල්පය How to Read Biblical Prose Discourse
Video
Video Poster
බයිබලීය ව්‍යවස්ථාව Biblical Law
Not yet published
සුභාරංචි මාලාව Gospel Series
Video
Video Poster
යේසුස් වහන්සේගේ උපත: ලූක් 1-2 The Birth of Jesus: Luke 1-2
Not yet published
යේසුස් වහන්සේගේ බව්තීස්මය: ලූක් 3-9 The Baptism of Jesus: Luke 3-9
Not yet published
අකීකරු පුත්‍රයා: ලූක් 9-19 The Prodigal Son: Luke 9-19
Not yet published
යේසුස් වහන්සේගේ කුරුසියේ ඇණ ගැසීම: ලූක් 19-23 The Crucifixion of Jesus: Luke 19-23
Not yet published
යේසුස් වහන්සේගේ නැවත නැඟිටීම: ලූක් 24 The Resurrection of Jesus: Luke 24
Not yet published
පෙන්තකොස්තය: ක්‍රියා 1-7 Pentecost: Acts 1-7
Not yet published
ප්‍රේරිත පාවුල් තුමා: ක්‍රියා 8-12 Apostle Paul: Acts 8-12
Not yet published
පාවුල් තුමාගේ මිෂනාරි ගමන්: ක්‍රියා 13-20 Paul's Missionary Journeys: Acts 13-20
Not yet published
රෝමයට ගිය ගමන: ක්‍රියා 21-28 Bound for Rome: Acts 21-28
Not yet published
ප්‍රඥා මාලාව Wisdom Series
Video
Video Poster
හිතෝපදේශ පොත Book of Proverbs
Not yet published
දේශනාකාරයාගේ පොත Book of Ecclesiastes
Not yet published
යෝබ්ගේ පොත Book of Job
Not yet published
Which language would you like?