By using this website, I acknowledge that I am 16 years of age or older, and I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy.
Under 16? Accept
Back

Pobierz plakaty i filmy

Stary Testament
Film
Plakat z filmu
Wprowadzenie: Tanach / Stary Testament
Omówienie: Genesis (Księga Rodzaju), część 1 (rozdziały 1-11)
Omówienie: Genesis (Księga Rodzaju), część 2 (rozdziały 12-50)
Omówienie: Exodus (Księga Wyjścia), część 1 (rozdziały 1-18)
Omówienie: Exodus (Księga Wyjścia), część 2 (rozdziały 19-40)
Omówienie: Leviticus (Księga Kapłańska)
Omówienie: Numeri (Księga Liczb)
Omówienie: Deuteronomium (Księga Powtórzonego Prawa)
Omówienie: Księga Jozuego
Omówienie: Księga Sędziów
Omówienie: Księga Rut
Omówienie: 1 Księga Samuela
Omówienie: 2 Księga Samuela
Omówienie: 1 i 2 Księga Królewska
Omówienie: 1 i 2 Księga Kronik
Omówienie: Księga Ezdrasza i Księga Nehemiasza
Omówienie: Księga Estery
Omówienie: Księga Hioba
Omówienie: Księga Psalmów
Omówienie: Księga Przysłów
Omówienie: Księga Koheleta
Omówienie: Pieśń nad Pieśniami
Omówienie: Księga Izajasza, część 1 (rozdziały 1-39)
Omówienie: Księga Izajasza, część 2 (rozdziały 40-66)
Omówienie: Księga Jeremiasza
Omówienie: Lamentacje
Omówienie: Księga Ezechiela, część 1 (rozdziały 1-33)
Omówienie: Księga Ezechiela, część 2 (rozdziały 34-48)
Omówienie: Księga Daniela
Omówienie: Księga Ozeasza
Omówienie: Księga Joela
Omówienie: Księga Amosa
Omówienie: Księga Abdiasza
Omówienie: Księga Jonasza
Omówienie: Księga Micheasza
Omówienie: Księga Nahuma
Omówienie: Księga Habakuka
Omówienie: Księga Sofoniasza
Omówienie: Księga Aggeusza
Omówienie: Księga Zachariasza
Omówienie: Księga Malachiasza
Nowy Testament
Film
Plakat z filmu
Wprowadzenie: Nowy Testament
Omówienie: Ewangelia Mateusza, część 1 (rozdziały 1-13)
Omówienie: Ewangelia Mateusza, część 2 (rozdziały 14-28)
Omówienie: Ewangelia Marka
Omówienie: Ewangelia Łukasza, część 1 (rozdziały 1-9)
Omówienie: Ewangelia Łukasza, część 2 (rozdziały 9-24)
Omówienie: Ewangelia Jana, część 1 (rozdziały 1-12)
Omówienie: Ewangelia Jana, część 2 (rozdziały 13-21)
Omówienie: Dzieje Apostolskie, część 1 (rozdziały 1-12)
Omówienie: Dzieje Apostolskie, część 2 (rozdziały 13-28)
Omówienie: List do Rzymian, część 1 (rozdziały 1-4)
Omówienie: List do Rzymian, część 2 (rozdziały 5-16)
Omówienie: 1 List do Koryntian
Omówienie: 2 List do Koryntian
Omówienie: List do Galatów
Omówienie: List do Efezjan
Omówienie: List do Filipian
Omówienie: List do Kolosan
Omówienie: 1 List do Tesaloniczan
Omówienie: 2 List do Tesaloniczan
Omówienie: 1 List do Tymoteusza
Omówienie: 2 List do Tymoteusza
Omówienie: List do Tytusa
Omówienie: List do Filemona
Omówienie: List do Hebrajczyków
Omówienie: List Jakuba
Omówienie: 1 List Piotra
Omówienie: 2 List Piotra
Omówienie: Listy Jana
Omówienie: List Judy
Omówienie: Objawienie Jana, część 1 (rozdziały 1-11)
Omówienie: Objawienie Jana, część 2 (rozdziały 12-22)
Jak czytać Biblię
Film
Plakat z filmu
Czym jest Biblia?
Brak
Historia biblijna
Brak
Gatunki literackie w Biblii
Brak
Biblia jako żydowska literatura medytacyjna
Brak
Fabuła w biblijnym tekście narracyjnym
Brak
Bohaterowie w biblijnych tekstach narracyjnych
Brak
Miejsce akcji w biblijnych tekstach narracyjnych
Brak
Schematy kompozycyjne w biblijnych tekstach narracyjnych
Brak
Sztuka poezji biblijnej
Brak
Metafory w poezji biblijnej
Brak
Księga Psalmów
Brak
Księgi prorockie
Brak
Prawo
Brak
Księgi Salomona
Brak
Ewangelia
Brak
Przypowieści Jezusa
Brak
Listy Nowego Testamentu: Kontekst historyczny
Brak
Listy Nowego Testamentu: Kontekst literacki
Brak
Ewangelia Łukasza – Dzieje Apostolskie
Film
Plakat z filmu
Narodziny Jezusa Chrystusa — Ewangelia wg św. Łukasza, 1–2
Brak
Ewangelia wg św. Łukasza, 3–9
Brak
Ewangelia wg św. Łukasza, 9–19
Brak
Ewangelia wg św. Łukasza, 19–23
Brak
Ewangelia wg św. Łukasza, 24
Brak
Dzieje Apostolskie, 1–7
Brak
Dzieje Apostolskie, 8–12
Brak
Dzieje Apostolskie, 13–20
Brak
Dzieje Apostolskie, 21–28
Brak
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join