ਪੋਸਟਰ ਅਤੇਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ Biblical Themes
Video
Video Poster
ਵਚਨ ਦਾ ਜਨ਼ਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ Public Reading of Scripture
Not yet published
ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਰਸਤਾ The Way of the Exile
Not yet published
ਨਵਾਂ ਨੇਮ New Testament
Video
Video Poster
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਨਵਾਂ ਨੇਮ New Testament
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਮੱਤੀ 1-13 Matthew 1-13
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਮੱਤੀ 14-28
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਮਰਕੁਸ Mark
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਲੂਕਾ 1-9 Luke 1-9
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਲੂਕਾ 10-24 Luke 10-24
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਯੂਹੰਨਾ 1-12 John 1-12
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਯੂਹੰਨਾ 13-21
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1-12
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ:ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 13-28
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ:ਰੋਮੀਆਂ 1-4
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਰੋਮੀਆਂ 5-16
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ:1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਗਲਾਤੀਆਂ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਅਫਸੀਆਂ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ
੧ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ੧ ਤਿਮੋਥਿਉਸ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ੨ ਤਿਮੋਥਿਉਸ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਤੀਤੁਸ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਫ਼ਿਲੇਮੋਨ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਇਬਰਾਨੀਆਂ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਯਾਕੂਬ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ੧ ਪਤਰਸ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ੨ ਪਤਰਸ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ੧-੩ ਯੂਹੰਨਾ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਯਹੂਦਾਹ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1-11
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ੧੨-੨੨ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ Old Testament
Video
Video Poster
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ/ ਤਨਾਕ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਉਤਪਤ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਖ਼ਰੋਜ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਖ਼ਰੋਜ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਅਹਬਾਰ Leviticus
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਗਿਣਤੀ Numbers
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਪੋਥੀ Deuteronomy
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਯਹੋਸ਼ੁਆ Joshua
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: Judges
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ੧ ਸਮੋਈਲ 1 Samuel
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ੨ ਸਮੋਈਲ 2 Samuel
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ੧-੨ ਸਲਾਤੀਨ 1-2 Kings
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਅੱਯੂਬ Job
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਜ਼ਬੂਰ Psalms
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਅਮਸਾਲ Proverbs
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਗ਼ਜ਼ਲ ਅਲਗ਼ਜ਼ਲਾਤ Song of Songs
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਯਸਈਆਹ Isaiah 1-39
વિહંગાવલોકન: યશાયા ૪૦-૬૬
વિહંગાવલોકન: યર્મિયા
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ Ezekiel 1-33
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਹੋਸ਼ੇਆ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਯੋਏਲ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਆਮੋਸ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਅਬਦ ਯਾਹ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਯਵਨਾਹ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਮੀਕਾਹ Micah
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਨਹੂਮ Nahum
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਹਬਕੋਕ Habakkuk
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਸਫ਼ਨਿਆਹ Zephaniah
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਹਜਿ Haggai
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਜ਼ਿਕਰ ਯਾਹ Zechariah
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਮਲਾਕੀ Malachi
ਲੂਕਾ-ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ Luke-Acts Miniseries
Video
Video Poster
ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ - ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿ. 1-2
Not yet published
ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿ. 3-9
Not yet published
ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿ. 9-19
Not yet published
ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿ. 19-23
Not yet published
ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿ. 24
Not yet published
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਧਿ. 1-7
Not yet published
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਧਿ. 8-12
Not yet published
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਧਿ. 13-20
Not yet published
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਧਿ. 21-28
Not yet published
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?