ਪੋਸਟਰ ਅਤੇਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Biblical Themes
Video
Video Poster
ਵਚਨ ਦਾ ਜਨ਼ਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ Public Reading of Scripture
Not yet published
New Testament
Video
Video Poster
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਨਵਾਂ ਨੇਮ New Testament
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਮੱਤੀ 1-13 Matthew 1-13
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਮੱਤੀ 14-28
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਮਰਕੁਸ Mark
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਲੂਕਾ 1-9 Luke 1-9
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਲੂਕਾ 10-24 Luke 10-24
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਯੂਹੰਨਾ 1-12 John 1-12
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਯੂਹੰਨਾ 13-21
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1-12
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ:ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 13-28
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ:ਰੋਮੀਆਂ 1-4
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਰੋਮੀਆਂ 5-16
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ:1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਗਲਾਤੀਆਂ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਅਫਸੀਆਂ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ
੧ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ੧ ਤਿਮੋਥਿਉਸ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ੨ ਤਿਮੋਥਿਉਸ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਤੀਤੁਸ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਫ਼ਿਲੇਮੋਨ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਇਬਰਾਨੀਆਂ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਯਾਕੂਬ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ੧ ਪਤਰਸ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ੨ ਪਤਰਸ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ੧-੩ ਯੂਹੰਨਾ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਯਹੂਦਾਹ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1-11
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ੧੨-੨੨ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ
Old Testament
Video
Video Poster
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ/ ਤਨਾਕ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਉਤਪਤ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਖ਼ਰੋਜ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਖ਼ਰੋਜ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਅਹਬਾਰ Leviticus
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਗਿਣਤੀ Numbers
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਪੋਥੀ Deuteronomy
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਯਹੋਸ਼ੁਆ Joshua
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: Judges
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ੧ ਸਮੋਈਲ 1 Samuel
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ੨ ਸਮੋਈਲ 2 Samuel
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ੧-੨ ਸਲਾਤੀਨ 1-2 Kings
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਅੱਯੂਬ Job
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਜ਼ਬੂਰ Psalms
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਅਮਸਾਲ Proverbs
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਗ਼ਜ਼ਲ ਅਲਗ਼ਜ਼ਲਾਤ Song of Songs
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਯਸਈਆਹ Isaiah 1-39
વિહંગાવલોકન: યશાયા ૪૦-૬૬
વિહંગાવલોકન: યર્મિયા
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ Ezekiel 1-33
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਹੋਸ਼ੇਆ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਯੋਏਲ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਆਮੋਸ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਅਬਦ ਯਾਹ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਯਵਨਾਹ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਮੀਕਾਹ Micah
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਨਹੂਮ Nahum
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਹਬਕੋਕ Habakkuk
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਸਫ਼ਨਿਆਹ Zephaniah
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਹਜਿ Haggai
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਜ਼ਿਕਰ ਯਾਹ Zechariah
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਮਲਾਕੀ Malachi
Luke-Acts Series
Video
Video Poster
ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ - ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿ. 1-2
Not yet published
ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿ. 3-9
Not yet published
ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿ. 9-19
Not yet published
ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿ. 19-23
Not yet published
ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿ. 24
Not yet published
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਧਿ. 1-7
Not yet published
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਧਿ. 8-12
Not yet published
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਧਿ. 13-20
Not yet published
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਧਿ. 21-28
Not yet published
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?