पोस्टर र भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्

विषयहरू Biblical Themes
Video
Video Poster
धर्मशास्त्रको सार्वजनिक पठन Public Reading of Scripture
Not yet published
नयाँ करार New Testament
Video
Video Poster
नयाँ करारको रूपरेखा New Testament
मत्ती १-१३ को रूपरेखा Matthew 1-13
Not yet published
मत्ती १४-२८ को रूपरेखा Matthew 14-28
मर्कुसको रूपरेखा Mark
लुका १-९ को रूपरेखा Luke 1-9
लुका १०-२४ को रूपरेखा Luke 10-24
यूहन्ना १-१२ को रूपरेखा John 1-12
यूहन्ना १३-२१ को रूपरेखा John 13-21
प्रेरित १-१२ को रूपरेखा Acts 1-12
प्रेरित १३-२८ को रूपरेखा Acts 13-28
रोमी १-४ को रूपरेखा Romans 1-4
रोमी ५-१६ को रूपरेखा Romans 5-16
१ कोरिन्थीको रूपरेखा 1 Corinthians
२ कोरिन्थीको रूपरेखा 2 Corinthians
गलातीको रूपरेखा Galatians
एफिसीको रूपरेखा Ephesians
फिलिप्पीको रूपरेखा Philippians
कलस्सीको रूपरेखा Colossians
१ थेसलोनिकीको रूपरेखा 1 Thessalonians
२ थेसलोनिकीको रूपरेखा 2 Thessalonians
१ तिमोथीको रूपरेखा 1 Timothy
२ तिमोथीको रूपरेखा 2 Timothy
तितसको रूपरेखा Titus
Not yet published
फिलेमोनको रूपरेखा Philemon
हिब्रूको रूपरेखा Hebrews
याकूबको रूपरेखा James
१ पत्रुसको रूपरेखा 1 Peter
२ पत्रुसको रूपरेखा 2 Peter
१-३ यूहन्नाको रूपरेखा 1-3 John
यहूदाको रूपरेखा Jude
प्रकाश १-११ को रूपरेखा Revelation 1-11
प्रकाश १२-२२ को रूपरेखा Revelation 12-22
पुरानो करार Old Testament
Video
Video Poster
पुरानो करार/तनाकको रूपरेखा TaNak / Old Testament
उत्पत्ति १-११ को रूपरेखा Genesis 1-11
उत्पती १२-५० को रूपरेखा Genesis 12-50
प्रस्थान १-१८ को रूपरेखा Exodus 1-18
प्रस्थान १९- ४० को रूपरेखा Exodus 19-40
लेवीको रूपरेखा Leviticus
गन्तीको रूपरेखा Numbers
व्यवस्थाको रूपरेखा Deuteronomy
यहोशूको रूपरेखा Joshua
न्यायकर्ताको रूपरेखा Judges
रूथको रूपरेखा Ruth
१ शमूएलको रूपरेखा 1 Samuel
२ शमूएलको रूपरेखा 2 Samuel
१-२ राजाको रूपरेखा 1- 2 Kings
१-२ इतिहासको रूपरेखा 1-2 Chronicles
एज्रा-नहेम्याहको रूपरेखा Ezra-Nehemiah
एस्तरको रूपरेखा Esther
अय्यूबको रूपरेखा Job
भजनसंग्रहको रूपरेखा Psalms
हितोपदेशको रूपरेखा Proverbs
उपदेशकको रूपरेखा Ecclesiastes
क्षेष्ठगीतको रूपरेखा Song of Songs
यशैया १-३९ को रूपरेखा Isaiah 1-39
यशैया ४० -६६ को रूपरेखा Isaiah 40-66
यर्मियाको रूपरेखा Jeremiah
विलापको रूपरेखा Lamentations
इजकिएल १-३३ को रूपरेखा Ezekiel 1-33
इजकिएल ३४-४८ को रूपरेखा Ezekiel 34-48
दानिएलको रूपरेखा Daniel
होशेको रूपरेखा Hosea
योएलको रूपरेखा Joel
आमोसको रूपरेखा Amos
ओबदियाको रूपरेखा Obadiah
योनाको रूपरेखा Jonah
मिकाको रूपरेखा Micah
नहूमको रूपरेखा Nahum
हबकूकको रूपरेखा Habakkuk
सपन्याहको रूपरेखा Zephaniah
हाग्गैको रूपरेखा Haggai
जकरियाको रूपरेखा Zechariah
मलाकीको रूपरेखा Malachi
लुका-प्रेरित शृङ्खला Luke-Acts Miniseries
Video
Video Poster
येशूको जन्म - लुकाको सुसमाचार अध्याय १-२ Luke Ch. 1-2
Not yet published
लुकाको सुसमाचार अध्याय ३-९ Luke Ch. 3-9
Not yet published
लुकाको सुसमाचार अध्याय ९-१९ Luke Ch. 9-19
Not yet published
लुकाको सुसमाचार अध्याय १९-२३ Luke Ch. 19-23
Not yet published
लुका अध्याय २४ Luke Ch. 24
Not yet published
प्रेरित अध्याय १-७ Acts Ch. 1-7
Not yet published
प्रेरित अध्याय ८-१२ Acts Ch. 8-12
Not yet published
प्रेरित अध्याय १३-२० Acts Ch. 13-20
Not yet published
प्रेरित अध्याय २१-२८ Acts Ch. 21-28
Not yet published
Which language would you like?