ပိုစတာကားချပ်နှင့် ဗီဒီယိုဖိုင်များအား ဒေါင်းလုပ် လုပ်ရန်။

ဓမ္မသစ်ကျမ်း
ဗီဒီယိုဖိုင်
ဗီဒီယို ပိုစတာကားချပ်
ဓမ္မသစ်ကျမ်းအား ခြုံငုံလေ့လာခြင်း | New Testament
ရှင်မဿဲခရစ်၀င်ကျမ်း ၁ မှ ၁၃ အား ခြုံငုံလေ့လာခြင်း | Matthew 1-13
ရှင်မဿဲခရစ်၀င်ကျမ်း ၁၄ မှ ၂၈ အား ခြုံငုံလေ့လာခြင်း | Matthew 14-28
ရှင်မာကုခရစ်၀င်ကျမ်းအား ခြုံငုံလေ့လာခြင်း | Mark Overview
ရှင်လုကာ ၁-၉ ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Luke 1-9
ရှင်လုကာ ၁၀-၂၄ ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Luke 10-24
ရှင်ယောဟန် ၁- ၁၂ ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: John 1-12
ရှင်ယောဟန် ၁၃-၂၁ ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: John 13-21
တမန်တော်ဝတ္ထု ၁-၁၂ ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Acts Ch.1-12
တမန်တော်ဝတ္ထု ၁၃-၂၈ ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Overview: Acts Ch.13-28
ရောမသြဝါဒစာ ၁-၄ ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ရောမသြဝါဒစာ ၅-၁၆ ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ကောရိန္သု ဩဝါဒစာ ပထမစောင်ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း
ကောရိန္သုဩဝါဒစာ ဒုတိယစောင်ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ဂလာတိသြဝါဒစာကို ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ဧဖက်သြဝါဒစာကို ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ဖိလိပ္ပိသြဝါဒစာကို ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ကောလောသဲသြဝါဒစာကို ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
သက်သာလောနိတ်သြဝါဒစာ ပထမစောင်ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း
သက်သာလောနိတ်သြဝါဒစာ ဒုတိယစောင်ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း
တိမောသေသြဝါဒစာ ပထမစောင်ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | 1 Timothy
တိမောသေသြဝါဒစာ ဒုတိယစောင်ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | 2 Timothy
တိတုသြဝါဒစာကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Titus
ဖိလေမုန်သြဝါဒစာကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Philemon
ဟေဗြဲသြဝါဒစာကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Hebrews
ရှင်ယာကုပ်သြဝါဒစာကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | James
ရှင်ပေတရုသြဝါဒစာ ပထမစောင်ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | 1 Peter
ရှင်ပေတရုသြဝါဒစာ ဒုတိယစောင်ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | 2 Peter
ရှင်ယောဟန်သြဝါဒစာ ၁-၂-၃ ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | 1-3 John
ယုဒသြဝါဒစာကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Jude
ဗျာဒိတ်ကျမ်းကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Revelation 1-11
ဗျာဒိတ်ကျမ်းကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း | Revelation 12-22
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?