Зурагт хуудас болон видео татах

Сэдвүүд
Видео
Видео Постер
Олны өмнө Бичээсийг унших нь Public Reading of Scripture
Тавигдаагүй
Шинэ Гэрээ New Testament
Видео
Видео Постер
Тойм: Шинэ Гэрээ New Testament Overview
Тойм: Матай 1-13 Mathew 1-13
Тойм: Матай 14-28 Matthew
Тойм: Марк Mark
Тойм: Лук 1-9 Luke 1-9
Тойм: Лук 10-24 Luke 10-24
Тойм: Иохан 1-12 John 1-12
Тойм: Иохан 13-21 John 13-21
Тойм: Үйлс 1-12 Acts
Тойм: Үйлс 13-28 Acts
Ром 1-4 Romans
Тойм: Ром 5-16 Romans
Тойм: 1 Коринт 1 Corinthians
Тойм: 2 Коринт 2 Corinthians
Галат Galatians
Ефес Ephesians
Филиппой Philippians
Колоссай Colossians
1 Тесалоник 1 Thessalonians
2 Тесалоник 2 Thessalonians
1 Тимот 1 Timothy
2 Тимот 2 Timothy
Тит Titus
Тойм: Филемон Philemon
Тойм: Еврей Hebrews
Тойм: Иаков James
Хуучин гэрээ
Видео
Видео Постер
Тойм: Хуучин гэрээ/Танак Old Testament
Тойм: Эхлэл 1-11 Genesis 1-11
Тойм: Эхлэл 12-50 Genesis 12-50
Тойм: Гэтлэл 1-18 Exodus 1-18
Тойм: Гэтлэл 19-40 Exodus 19-40
Тойм: Левит Leviticus
Тойм: Тооллого Numbers
Тойм: Дэд хууль Deuteronomy
Тойм: Иошуа Joshua
Тойм: Шүүгчид Judges
Тойм: Рут Ruth
Тойм: 1 Самуел 1 Samuel
Тойм: 2 Самуел 2 Samuel
Тойм: 1,2 Хаад 1-2 Kings
Тойм: 1 ба 2 Шастир 1-2 Chronicles
Тойм: Езра ба Нехемиа Ezra-Nehemiah
Тойм: Иов Түүх Job
Тойм: Дуулал Psalms
Тойм: Сургаалт Үгс Proverbs
Тойм: Номлогчийн Үгс Ecclesiastes
Тойм: Соломоны дуун Song of Songs
Тойм: Исаиа 1-39 Isaiah 1-39
Тойм: Исаиа 40-66 Isaiah 40-66
Тойм: Иеремиа Jeremiah
Тойм: Гашуудал Lamentations
Тойм: Езекиел 1-33 Ezekiel 1-33
Тойм: Езекиел 34-48 Ezekiel 34-48
Тойм: Даниел Daniel
Тойм: Хосеа Hosea
Тойм: Иоел Joel
Тойм: Амос Amos
Тойм: Обадиа Obadiah
Тойм: Иона Jonah
Тойм: Мика Micah
Тойм: Нахум Nahum
Тойм: Хабаккук Habakkuk
Тойм: Зефаниа Zephaniah
Тойм: Хаггаи Haggai
Тойм: Зехариа Zechariah
Тойм: Малахи Malachi
Лук, Үйлс цуврал
Видео
Видео Постер
Есүс мэндэлсэн нь: Лук 1-2 Luke Ch. 1-2
Тавигдаагүй
Есүс баптисм хүртсэн нь: Лук 3-9 Luke Ch. 3-9
Тавигдаагүй
Төөрсөн хүү: Лук 9-19 Luke Ch. 9-19
Тавигдаагүй
Есүс цовдлогдсон нь: Лук 19-23 Luke Ch. 19-23
Тавигдаагүй
Есүс амилсан нь: Лук 24 Luke Ch. 24
Тавигдаагүй
Пентэкост: Үйлс 1-7 Acts Ch. 1-7
Тавигдаагүй
Паул элч: Үйлс 8-12 Acts Ch. 8-12
Тавигдаагүй
Паулын илгээлтийн аялал: Үйлс 13-20 Acts Ch. 13-20
Тавигдаагүй
Ромыг зорьсон нь: Үйлс 21-28 Acts Ch. 21-28
Тавигдаагүй
Тора Цуврал
Видео
Видео Постер
Эхлэл Ном - 1-р хэсэг The Book of Genesis 1, Part 1 of 2
Тавигдаагүй
Эхлэл Ном 2-р хэсэг The Book of Genesis - Part 2 of 2
Тавигдаагүй
Гэтлэл Ном - 1-р хэсэг The Book of Exodus Part 1 of 2
Тавигдаагүй
Гэтлэл Ном - 2-р хэсэг The Book of Exodus - Part 2 of 2
Тавигдаагүй
Леви Ном The Book of Leviticus
Тавигдаагүй
Тооллого Ном The Book of Numbers
Тавигдаагүй
Мэргэн Ухааны Цуврал
Видео
Видео Постер
Сургаалт Үгс Proverbs
Тавигдаагүй
Номлогчийн Үгс Ecclesiastes
Тавигдаагүй
Иовын Түүх Job
Тавигдаагүй
Which language would you like?