ទាញយកមេរៀន និងវីដេអូ

Advent Series
វីដេអូ
ផ្ទាំងវីដេអូ
សង្ឃឹម Yakhal - Hope
សាឡូម - សេច​ក្ដី​សុខ​សាន្ត Shalom - Peace
អាហ្គាប៉េ - ស្រឡាញ់ Agape - Love
អំណរ Chara - Joy
ព្រះគម្ពីរសញ្ញថ្មី
វីដេអូ
ផ្ទាំងវីដេអូ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មី
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរម៉ាថាយ ១-១៣
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរម៉ាថាយ ១៤-២៨
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរម៉ាកុស
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរលូកា ១-៩
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរលូកា ១០-២៤
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរយ៉ូហាន ១-១២
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរយ៉ូហាន ១៣-២១
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរកិច្ចការ ១-១២
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរកិច្ចការ ១៣-២៨
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីររ៉ូម ១-៤
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីររ៉ូម ៥-១៦
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ១ កូរិនថូស
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ២កូរិនថូស
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរកាឡាទី
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរអេភេសូរ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរភីលីព
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរកូល៉ុស
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ១ ថែស្សាឡូនីច
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ២ថែស្សាឡូនីច
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ១ធីម៉ូថេ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ២ ធីម៉ូថេ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរទីតុស
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរភីលេម៉ូន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរហេព្រើរ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរយ៉ាកុប
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ១ ពេត្រុស
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ២ ពេត្រុស
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ១-៣ យ៉ូហាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរយូដាស
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរវិវរណៈ ១-១១
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរវិវរណៈ ១២-២២
ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់
វីដេអូ
ផ្ទាំងវីដេអូ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់/ថាណាក់
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរលោកុប្បត្តិ ១:១១
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរលោកុប្បត្តិ ១២-៥០
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីនិក្ខមនំ ១-១៨
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីនិក្ខមនំ ១៩-៤០
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរលេវីវិន័យ។
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរជនគណនា។
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរចោទិយកថា
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរយ៉ូស្វេ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរពួកចៅហ្វាយ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរនាងរស់ Ruth
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ១ សាំយូអែល
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ២ សាំយូអែល
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ១-២ ពង្សាវតារក្សត្
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ១-២ របាក្សត្រ 1-2 Chronicles
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពី​រអែសរ៉ា-នេហេមា Ezra-Nehemiah
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរនាងអេសធើរ Esther
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរយ៉ូប Job
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរទំនុកដំកើង Psalms
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរសុភាសិត។ Proverbs
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរសាស្ដា Ecclesiastes
​ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរបទចម្រៀង Song of Songs
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរអេសាយ ១-៣៩
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរអេសាយ ៤០-៦៦​
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរយេរេមា
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរបរិទេវ Lamentations
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរអេសេគាល ១-៣៣
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរអេសេគាល ៣៤-៤៨
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរដានីយ៉ែល Daniel
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរហូសេ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរយ៉ូអែល
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរអេម៉ុស
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរអូបាឌា
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរយ៉ូណាស
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរមីកា
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរណាហ៊ូម
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរហាបាគុក
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរសេផានា
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរហាកាយ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរសាការី
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរម៉ាឡាគី Malachi
ស៊េរីនៃដំណឹងល្អ Gospel Series
វីដេអូ
ផ្ទាំងវីដេអូ
ថ្ងៃកំណើតព្រះយេស៊ូវ៖ លូកា ១ - ២ The Birth of Jesus: Luke 1-2
គ្មាន
ការជ្រមុជទឹករបស់ព្រះយេស៊ូវ៖ លូកា ៣-៩ The Baptism of Jesus: Luke 3-9
គ្មាន
កូនពៅវង្វេង៖ លូកា ៩-១៩ The Prodigal Son: Luke 9-19
គ្មាន
ការឆ្កាងព្រះយេស៊ូវ៖ ១៩-២៣ The Crucifixion of Jesus: Luke 19-23
គ្មាន
ការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវ៖ លូកា ២៤ The Resurrection of Jesus: Luke 24
គ្មាន
បុណ្យ​ថ្ងៃ​ទី​៥០៖ កិច្ចការ ១-៧ Acts 1-7
គ្មាន
សាវ័កប៉ុល៖ កិច្ចការ ៨-១២ Acts 8-12
គ្មាន
ដំណើរបេសកកម្មរបស់លោកប៉ុល៖ កិច្ចការ ១៣-២០ Paul's Missionary Journeys: Acts 13-20
គ្មាន
ដំណើរឆ្ពោះទៅទីក្រុងរ៉ូម៖ កិច្ចការ ២១-២៨ Bound for Rome: Acts 21-28
គ្មាន
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?