ភាសាខ្មែរ

ទាញយកមេរៀន និងវីដេអូ

ស៊េរីនៃការមកដល់
វីដេអូ
ផ្ទាំងវីដេអូ
សង្ឃឹម
សាឡូម - សេច​ក្ដី​សុខ​សាន្ត
អាហ្គាប៉េ - ស្រឡាញ់
ព្រះគម្ពីរសញ្ញថ្មី
វីដេអូ
ផ្ទាំងវីដេអូ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មី
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរម៉ាថាយ ១-១៣
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរម៉ាថាយ ១៤-២៨
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរម៉ាកុស
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរលូកា ១-៩
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរលូកា ១០-២៤
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរយ៉ូហាន ១-១២
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរយ៉ូហាន ១៣-២១
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរកិច្ចការ ១-១២
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរកិច្ចការ ១៣-២៨
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីររ៉ូម ១-៤
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីររ៉ូម ៥-១៦
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ១ កូរិនថូស
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ២កូរិនថូស
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរកាឡាទី
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរអេភេសូរ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរភីលីព
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរកូល៉ុស
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ១ ថែស្សាឡូនីច
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ២ថែស្សាឡូនីច
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ១ធីម៉ូថេ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ២ ធីម៉ូថេ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរទីតុស
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរភីលេម៉ូន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរហេព្រើរ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរយ៉ាកុប
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ១ ពេត្រុស
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ២ ពេត្រុស
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ១-៣ យ៉ូហាន
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរយូដាស
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរវិវរណៈ ១-១១
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរវិវរណៈ ១២-២២
ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់
វីដេអូ
ផ្ទាំងវីដេអូ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់/ថាណាក់
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរលោកុប្បត្តិ ១:១១
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរលោកុប្បត្តិ ១២-៥០
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីនិក្ខមនំ ១-១៨
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីនិក្ខមនំ ១៩-៤០
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរលេវីវិន័យ។
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរជនគណនា។
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរចោទិយកថា
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរយ៉ូស្វេ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរពួកចៅហ្វាយ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរនាងរស់
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ១ សាំយូអែល
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ២ សាំយូអែល
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ ១-២ ពង្សាវតារក្សត្រ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរ ១-២ របាក្សត្រ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពី​រអែសរ៉ា-នេហេមា
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរនាងអេសធើរ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរយ៉ូប
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរទំនុកដំកើង
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរសុភាសិត។
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរសាស្ដា
​ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរបទចម្រៀង
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរអេសាយ ១-៣៩
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរអេសាយ ៤០-៦៦​
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរយេរេមា
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរបរិទេវ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរអេសេគាល ១-៣៣
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរអេសេគាល ៣៤-៤៨
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរដានីយ៉ែល
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរហូសេ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរយ៉ូអែល
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរអេម៉ុស
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរអូបាឌា
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរយ៉ូណាស
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរមីកា
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរណាហ៊ូម
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរហាបាគុក
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរសេផានា
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរហាកាយ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរសាការី
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរម៉ាឡាគី
ស៊េរីនៃដំណឹងល្អ
វីដេអូ
ផ្ទាំងវីដេអូ
ថ្ងៃកំណើតព្រះយេស៊ូវ៖ លូកា ១ - ២
គ្មាន
ការជ្រមុជទឹករបស់ព្រះយេស៊ូវ៖ លូកា ៣-៩
គ្មាន
កូនពៅវង្វេង៖ លូកា ៩-១៩
គ្មាន
ការឆ្កាងព្រះយេស៊ូវ៖ ១៩-២៣
គ្មាន
ការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវ៖ លូកា ២៤
គ្មាន
បុណ្យ​ថ្ងៃ​ទី​៥០៖ កិច្ចការ ១-៧
គ្មាន
សាវ័កប៉ុល៖ កិច្ចការ ៨-១២
គ្មាន
ដំណើរបេសកកម្មរបស់លោកប៉ុល៖ កិច្ចការ ១៣-២០
គ្មាន
ដំណើរឆ្ពោះទៅទីក្រុងរ៉ូម៖ កិច្ចការ ២១-២៨
គ្មាន
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?