Back

ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Biblical Themes
Video
Video Poster
ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದು Public Reading of Scripture
Not yet published
New Testament
Video
Video Poster
ಸಾರಾಂಶ: ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಮತ್ತಾಯ 1-13
ಮತ್ತಾಯ 14-28
ಮಾರ್ಕ
ಲೂಕ 1-9
ಲೂಕ 10-24
ಯೋಹಾನ 1-12
ಯೋಹಾನ 13-21
ಅಪೋ. ಕೃತ್ಯ. 1-12
ಅಪೋ.ಕೃತ್ಯ. 13-28
ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 1-4
ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 5-16
1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ
2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ
ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ
ಎಫೆಸದವರಿಗೆ
ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ
ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯವರಿಗೆ
1 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ
2 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ
ಸಾರಾಂಶ: 1 ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ
ಸಾರಾಂಶ: 2 ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ
ಸಾರಾಂಶ: ತೀತನಿಗೆ
ಸಾರಾಂಶ: ಫಿಲೆಮೋನನಿಗೆ
ಸಾರಾಂಶ: ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ
ಸಾರಾಂಶ: ಯಾಕೋಬನು
ಸಾರಾಂಶ: 1 ಪೇತ್ರನು
ಸಾರಾಂಶ: 2 ಪೇತ್ರನು
ಸಾರಾಂಶ: 1-3 ಯೊವಾನ್ನನು
ಸಾರಾಂಶ: ಯೂದನು
ಸಾರಾಂಶ: ಪ್ರಕಟನೆ
Old Testament
Video
Video Poster
ಸಾರಾಂಶ: ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಸಾರಾಂಶ: ಆದಿಕಾಂಡ 1-11
ಸಾರಾಂಶ: ಆದಿಕಾಂಡ 12-50
ಸಾರಾಂಶ: ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ
ಸಾರಾಂಶ: ಯಾಜಕಕಾಂಡ
ಸಾರಾಂಶ: ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ
ಸಾರಾಂಶ: ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ
ಸಾರಾಂಶ: ಯೆಹೋಶುವ
ಸಾರಾಂಶ: ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು
ಸಾರಾಂಶ: ರೂತಳು
ಸಾರಾಂಶ: 1 ಸಮುವೇಲ
ಸಾರಾಂಶ: 2 ಸಮುವೇಲ
ಸಾರಾಂಶ: ಅರಸುಗಳು
ಸಾರಾಂಶ: 1-2 ಪೂರ್ವಕಾಲವೃತ್ತಾಂತ
ಸಾರಾಂಶ: ಎಜ್ರ-ನೆಹೆಮೀಯ
ಸಾರಾಂಶ: ಎಸ್ತೇರಳು
ಸಾರಾಂಶ: ಯೋಬ
ಸಾರಾಂಶ: ಕೀರ್ತನೆಗಳು
ಸಾರಾಂಶ: ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು
ಸಾರಾಂಶ: ಪ್ರಸಂಗಿ
ಸಾರಾಂಶ: ಪರಮಗೀತೆ
ಸಾರಾಂಶ: ಯೆಶಾಯ
ಸಾರಾಂಶ: ಯೆರೆಮೀಯ
ಸಾರಾಂಶ: ಪ್ರಲಾಪಗಳು
ಸಾರಾಂಶ: ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ
ಸಾರಾಂಶ: ದಾನಿಯೇಲ
ಸಾರಾಂಶ: ಹೋಶೇ
ಯೋವೇಲ
ಸಾರಾಂಶ: ಆಮೋಸ
ಸಾರಾಂಶ: ಓಬದ್ಯ
ಸಾರಾಂಶ: ಯೋನ
ಸಾರಾಂಶ: ಮಿಕ
ಸಾರಾಂಶ: ನಹೂಮ
ಸಾರಾಂಶ: ಹಬಕ್ಕೂಕ್ಕ
ಸಾರಾಂಶ: ಚೆಫನ್ಯ
ಸಾರಾಂಶ: ಹಗ್ಗಾಯ
ಸಾರಾಂಶ: ಜೆಕರ್ಯ
ಸಾರಾಂಶ: ಮಲಾಕಿಯ
Luke-Acts Series
Video
Video Poster
ಯೇಸುವಿನ ಜನನ - ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 1-2 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು
Not yet published
Not yet published
ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 3-9 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು
Not yet published
ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 9-19 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು
Not yet published
ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 19-23 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು
Not yet published
ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 24 ಅಧ್ಯಾಯ
Not yet published
ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1-7
Not yet published
ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8-12
Not yet published
ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 13-20 ಆಧ್ಯಾಯಗಳು
Not yet published
ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 21-28 ಆಧ್ಯಾಯಗಳು
Not yet published
By using this website, I acknowledge that I am 16 years of age or older, and I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy.
Under 16?
Accept
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?