ગુજરાતી

ચિત્રો અને વિડિયો ડાઉનલોડ કરો

બાઈબલના વિષયો Themes
વિડિયો
વિડિયોનું પોસ્ટર
યહોવાનો દિવસ Day of the Lord
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
ઉદારતા Generosity
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
રાજ્યની સુવાર્તા Gospel of the Kingdom
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
સ્વર્ગ અને પૃથ્વી Heaven & Earth
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
પવિત્રતા Holiness
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
પવિત્ર આત્મા Holy Spirit
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
ઈશ્વરની પ્રતિમા Image of God
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
ન્યાય Justice
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
શાસ્ત્રનું જાહેરમાં વાંચન Public Reading of Scripture
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
બલિદાન અને પ્રાયશ્ચિત Sacrifice & Atonement
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
કરારો Covenants
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
નિયમશાસ્ત્ર The Law
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
મસીહ Messiah
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
બંદીવાસી જીવનશૈલી The Way of the Exile
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
ખ્રિસ્તના આગમનની શ્રેણી Advent Series
વિડિયો
વિડિયોનું પોસ્ટર
આશા / યખાલ Meaning of the Word: Hope/Yakhal
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
શાલોમ / શાંતિ Meaning of the Word: Shalom/Peace
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
પ્રેમ / અગાપે Agape/Love
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
આનંદ / ખારા Chara/Joy
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
ઈશ્વરના ચરિત્રને લગતા શબ્દોનો અભ્યાસ Character of God Series
વિડિયો
વિડિયોનું પોસ્ટર
દયા Compassion
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
કૃપા Grace
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
કોપ કરવે ધીમા Slow to Anger
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વફાદાર પ્રેમ Loyal Love
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિશ્વાસુ Faithfulness
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
નવા કરારનું વિહંગાવલોકન New Testament
વિડિયો
વિડિયોનું પોસ્ટર
વિહંગાવલોકન: નવો કરાર New Testament
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: માથ્થી ૧-૧૩ Matthew 1-13
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: માથ્થી ૧૪-૨૮ Matthew 14-28
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: માર્ક Mark
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: લૂક ૧-૯ Luke 1-9
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: લૂક ૧૦-૨૪ Luke 10-24
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: યોહાન ૧-૧૨ John 1-12
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: યોહાન ૧૩-૨૧ John 13-21
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૧-૧૨ Acts 1-12
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૧૩-૨૮ Acts 13-28
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: રોમનોને પત્ર ૧-૪ Romans 1-4
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: રોમનોને પત્ર ૫-૧૬ Romans 5-16
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: 1 કરિંથીઓને પહેલો પત્ર 1 Corinthians
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: 2 કરિંથીઓને પહેલો પત્ર 2 Corinthians
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: ગલાતીઓને પત્ર Galatians
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: એફેસીઓને પત્ર Ephesians
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: ફિલિપીઓને પત્ર Philippians
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: કલોસ્સીઓને પત્ર Colossians
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: થેસ્સાલોનિકીઓને પહેલો પત્ર 1 Thessalonians
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: થેસ્સાલોનિકીઓને બીજો પત્ર 2 Thessalonians
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: તિમોથીને પહેલો પત્ર 1 Timothy
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: તિમોથીને બીજો પત્ર 2 Timothy
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: તિતસને પત્ર Titus
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: ફિલેમોનને પત્ર Philemon
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: હિબ્રૂઓને પત્ર Hebrews
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: યાકૂબનો પત્ર James
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: ૧ પિતરનો પત્ર 1 Peter
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: ૨ પિતરનો પત્ર 2 Peter
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: ૧-૩ યોહાનનો પત્ર 1-3 John
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: યહૂદાનો પત્ર Jude
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: પ્રકટીકરણ ૧-૧૧ Revelation 1-11
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: પ્રકટીકરણ ૧૨-૨૨ Revelation 12-22
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
જૂના કરારનું વિહંગાવલોકન Old Testament
વિડિયો
વિડિયોનું પોસ્ટર
વિહંગાવલોકન: જૂનો કરાર / તનાક Old Testament
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: ઉત્પત્તિ ૧-૧૧ Genesis 1-11
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: ઉત્પત્તિ ૧૨-૫૦ Genesis 12-50
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: નિર્ગમન ૧-૧૮ Exodus 1-18
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: નિર્ગમન ૧૯-૪૦ Exodus 19-40
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: લેવીય Leviticus
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: ગણના Numbers
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: પુનર્નિયમ Deuteronomy
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: યહોશુઆ Joshua
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: ન્યાયાધીશો Judges
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: રૂથ Ruth
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: 1 શમુએલ 1 Samuel
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: 2 શમુએલ 2 Samuel
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: 1-2 રાજાઓ 1-2 Kings
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: ૧-૨ કાળવૃત્તાંત 1-2 Chronicles
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: એઝરા નહેમ્યા Ezra Nehemiah
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: એસ્તેર Esther
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: અયૂબ Job
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: ગીતશાસ્ત્ર Psalms
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: નીતિવચનો Proverbs
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: સભાશિક્ષક Ecclesiastes
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: ગીતોનું ગીત Song of Songs
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: યશાયા ૧-૩૯ Isaiah 1-39
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: યશાયા ૪૦-૬૬ Isaiah 40-66
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: યર્મિયા Jeremiah
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: યર્મિયાનો વિલાપ Lamentations
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: હઝકિયેલ ૧-૩૩ Ezekiel 1-33
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: હઝકિયેલ ૩૪-૩૮ Ezekiel 34-48
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: દાનિયેલ Daniel
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: હોશિયા Hosea
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: યોએલ Joel
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: આમોસ Amos
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: ઓબાદ્યા Obadiah
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: યૂના Jonah
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: મીખાહ Micah
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: નાહૂમ Nahum
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: હબાક્કુક Habakkuk
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: સફાન્યા Zephaniah
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: હાગ્ગાય Haggai
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: ઝખાર્યા Zechariah
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
વિહંગાવલોકન: માલાખી Malachi
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
લૂક-પ્રેરિતોના કૃત્યોની શ્રેણી Luke-Acts Series
વિડિયો
વિડિયોનું પોસ્ટર
ઈસુનો જન્મ - લૂકની સુવાર્તા અધ્યાય ૧-૨ Gospel of Luke Ch. 1-2
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
લૂકની સુવાર્તા અધ્યાય ૩-૯ Gospel of Luke Ch. 3-9
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
લૂકની સુવાર્તા અધ્યાય ૯-૧૯ Gospel of Luke Ch. 9-19
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
લૂકની સુવાર્તા અધ્યાય ૧૯-૨૩ Gospel of Luke Ch. 19-23
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
લૂક અધ્યાય ૨૪ Gospel of Luke Ch. 24
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
પ્રેરિતોનાં કૃત્યો અધ્યાય ૧-૭ Acts Ch. 1-7
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
પ્રેરિતોનાં કૃત્યો અધ્યાય ૮-૧૨ Acts Ch. 8-12
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
પ્રેરિતોનાં કૃત્યો અધ્યાય ૧૩-૨0 Acts Ch. 13-20
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
પ્રેરિતોનાં કૃત્યો અધ્યાય ૨૧-૨૮ Acts Ch. 21-28
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
જ્ઞાન અને ડહાપણની શ્રેણી Wisdom Series
વિડિયો
વિડિયોનું પોસ્ટર
નીતિવચનોનું પુસ્તક Proverbs
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
સભાશિક્ષકનું પુસ્તક Ecclesiastes
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
અયૂબનું પુસ્તક Job
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
Which language would you like?