ગુજરાતી
Back

ચિત્રો અને વિડિયો ડાઉનલોડ કરો

Biblical Themes
વિડિયો
વિડિયોનું પોસ્ટર
શાસ્ત્રનું જાહેરમાં વાંચન Public Reading of Scripture
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
નવો કરાર
વિડિયો
વિડિયોનું પોસ્ટર
વિહંગાવલોકન: નવો કરાર
માથ્થી ૧-૧૩
વિહંગાવલોકન: માથ્થી ૧૪-૨૮
વિહંગાવલોકન: માર્ક Mark
વિહંગાવલોકન: લૂક Luke 1-9
વિહંગાવલોકન: લૂક
વિહંગાવલોકન: યોહાન ૧-૧૨ John 1-12
વિહંગાવલોકન: યોહાન ૧૩-૨૧ John 13-21
વિહંગાવલોકન: પ્રેરિતોનાં કૃત્યો
વિહંગાવલોકન: પ્રેરિતોનાં કૃત્યો
વિહંગાવલોકન: રોમનોને પત્ર
વિહંગાવલોકન: રોમનોને પત્ર
વિહંગાવલોકન: 1 કરિંથીઓને પહેલો પત્ર
વિહંગાવલોકન: 2 કરિંથીઓને પહેલો પત્ર
ગલાતીઓને પત્ર
વિહંગાવલોકન: એફેસીઓને પત્ર
ફિલિપીઓને પત્ર
કલોસ્સીઓને પત્ર
વિહંગાવલોકન: થેસ્સાલોનિકીઓને પહેલો પત્ર
વિહંગાવલોકન: થેસ્સાલોનિકીઓને બીજો પત્ર
વિહંગાવલોકન: તિમોથીને પહેલો પત્ર
વિહંગાવલોકન: તિમોથીને બીજો પત્ર
વિહંગાવલોકન: તિતસને પત્ર
વિહંગાવલોકન: ફિલેમોનને પત્ર
વિહંગાવલોકન: હિબ્રૂઓને પત્ર
વિહંગાવલોકન: યાકૂબનો
વિહંગાવલોકન: ૧ પિતરનો પત્ર
વિહંગાવલોકન: ૨ પિતરનો પત્ર
વિહંગાવલોકન: ૧-૩ યોહાનનો પત્ર
વિહંગાવલોકન: યહૂદાનો પત્ર
વિહંગાવલોકન: પ્રક્‍ટીકરણ ૧-૧૧
વિહંગાવલોકન: પ્રક્‍ટીકરણ ૧૨-૨૨
જૂનો કરાર
વિડિયો
વિડિયોનું પોસ્ટર
વિહંગાવલોકન: જૂનો કરાર / તનાક
વિહંગાવલોકન: ઊત્પત્તિ ૧-૧૧
વિહંગાવલોકન: ઊત્પત્તિ ૧૨-૫૦
વિહંગાવલોકન: નિર્ગમન ૧-૧૮
વિહંગાવલોકન: નિર્ગમન ૧૯-૪૦
વિહંગાવલોકન: લેવીય
વિહંગાવલોકન: ગણના
વિહંગાવલોકન: પુનર્નિયમ
વિહંગાવલોકન: યહોશુઆ
વિહંગાવલોકન: ન્યાયાધીશો
વિહંગાવલોકન: રૂથ Ruth
વિહંગાવલોકન: 1 શમુએલ
વિહંગાવલોકન: 2 શમુએલ
વિહંગાવલોકન: 1-2 રાજઓ
વિહંગાવલોકન: અયૂબ Job
વિહંગાવલોકન: ગીતશાસ્ત્ર Psalms
વિહંગાવલોકન: નીતિવચનો Proverbs
વિહંગાવલોકન: ગીતોનું ગીત Song of Songs
વિહંગાવલોકન: યશાયા ૧-૩૯
વિહંગાવલોકન: યશાયા ૪૦-૬૬
વિહંગાવલોકન: યર્મિયા
વિહંગાવલોકન: હઝકિયેલ ૧-૩૩
વિહંગાવલોકન: હઝકિયેલ ૩૪-૩૮
વિહંગાવલોકન: હોશિયા
વિહંગાવલોકન: યોએલ
વિહંગાવલોકન: આમોસ
વિહંગાવલોકન: ઓબાધા
વિહંગાવલોકન: ઉના
વિહંગાવલોકન: મીખાહ
વિહંગાવલોકન: નાહૂમ
વિહંગાવલોકન: હબાક્કુક
વિહંગાવલોકન: સફન્યા
વિહંગાવલોકન: હાગ્ગાચ
વિહંગાવલોકન: ઝખાર્યા
વિહંગાવલોકન: માલાખી Malachi
સુવાર્તાની શ્રેણી
વિડિયો
વિડિયોનું પોસ્ટર
ઈસુનો જન્મ - લૂકની સુવાર્તા અધ્યાય ૧-૨
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
લૂકની સુવાર્તા અધ્યાય ૩-૯
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
લૂકની સુવાર્તા અધ્યાય ૯-૧૯
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
લૂકની સુવાર્તા અધ્યાય ૧૯-૨૩
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
લૂક અધ્યાય ૨૪
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
પ્રેરિતોનાં કૃત્યો અધ્યાય ૧-૭
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
પ્રેરિતોનાં કૃત્યો અધ્યાય ૮-૧૨
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
પ્રેરિતોનાં કૃત્યો અધ્યાય ૧૩-૨0
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
પ્રેરિતોનાં કૃત્યો અધ્યાય ૨૧-૨૮
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
By using this website, I acknowledge that I am 16 years of age or older, and I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy.
Under 16?
Accept
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?