ગુજરાતી

ચિત્રો અને વિડિયો ડાઉનલોડ કરો

બાઈબલના વિષયો Biblical Themes
વિડિયો
વિડિયોનું પોસ્ટર
શાસ્ત્રનું જાહેરમાં વાંચન Public Reading of Scripture
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
નવો કરાર New Testament
વિડિયો
વિડિયોનું પોસ્ટર
વિહંગાવલોકન: નવો કરાર New Testament
વિહંગાવલોકન: માથ્થી ૧-૧૩ Matthew 1-13
વિહંગાવલોકન: માથ્થી ૧૪-૨૮ Matthew 14-28
વિહંગાવલોકન: માર્ક Mark
વિહંગાવલોકન: લૂક ૧-૯ Luke 1-9
વિહંગાવલોકન: લૂક ૧૦-૨૪ Luke 10-24
વિહંગાવલોકન: યોહાન ૧-૧૨ John 1-12
વિહંગાવલોકન: યોહાન ૧૩-૨૧ John 13-21
વિહંગાવલોકન: પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૧-૧૨ Acts 1-12
વિહંગાવલોકન: પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૧૩-૨૮ Acts 13-28
વિહંગાવલોકન: રોમનોને પત્ર ૧-૪ Romans 1-4
વિહંગાવલોકન: રોમનોને પત્ર ૫-૧૬ Romans 5-16
વિહંગાવલોકન: 1 કરિંથીઓને પહેલો પત્ર 1 Corinthians
વિહંગાવલોકન: 2 કરિંથીઓને પહેલો પત્ર 2 Corinthians
વિહંગાવલોકન: ગલાતીઓને પત્ર Galatians
વિહંગાવલોકન: એફેસીઓને પત્ર Ephesians
વિહંગાવલોકન: ફિલિપીઓને પત્ર Philippians
વિહંગાવલોકન: કલોસ્સીઓને પત્ર Colossians
વિહંગાવલોકન: થેસ્સાલોનિકીઓને પહેલો પત્ર 1 Thessalonians
વિહંગાવલોકન: થેસ્સાલોનિકીઓને બીજો પત્ર 2 Thessalonians
વિહંગાવલોકન: તિમોથીને પહેલો પત્ર 1 Timothy
વિહંગાવલોકન: તિમોથીને બીજો પત્ર 2 Timothy
વિહંગાવલોકન: તિતસને પત્ર Titus
વિહંગાવલોકન: ફિલેમોનને પત્ર Philemon
વિહંગાવલોકન: હિબ્રૂઓને પત્ર Hebrews
વિહંગાવલોકન: યાકૂબનો પત્ર James
વિહંગાવલોકન: ૧ પિતરનો પત્ર 1 Peter
વિહંગાવલોકન: ૨ પિતરનો પત્ર 2 Peter
વિહંગાવલોકન: ૧-૩ યોહાનનો પત્ર 1-3 John
વિહંગાવલોકન: યહૂદાનો પત્ર Jude
વિહંગાવલોકન: પ્રકટીકરણ ૧-૧૧ Revelation 1-11
વિહંગાવલોકન: પ્રકટીકરણ ૧૨-૨૨ Revelation 12-22
જૂનો કરાર Old Testament
વિડિયો
વિડિયોનું પોસ્ટર
વિહંગાવલોકન: જૂનો કરાર / તનાક Old Testament
વિહંગાવલોકન: ઉત્પત્તિ ૧-૧૧ Genesis 1-11
વિહંગાવલોકન: ઉત્પત્તિ ૧૨-૫૦ Genesis 12-50
વિહંગાવલોકન: નિર્ગમન ૧-૧૮ Exodus 1-18
વિહંગાવલોકન: નિર્ગમન ૧૯-૪૦ Exodus 19-40
વિહંગાવલોકન: લેવીય Leviticus
વિહંગાવલોકન: ગણના Numbers
વિહંગાવલોકન: પુનર્નિયમ Deuteronomy
વિહંગાવલોકન: યહોશુઆ Joshua
વિહંગાવલોકન: ન્યાયાધીશો Judges
વિહંગાવલોકન: રૂથ Ruth
વિહંગાવલોકન: 1 શમુએલ 1 Samuel
વિહંગાવલોકન: 2 શમુએલ 2 Samuel
વિહંગાવલોકન: 1-2 રાજાઓ 1-2 Kings
વિહંગાવલોકન: ૧-૨ કાળવૃત્તાંત 1-2 Chronicles
વિહંગાવલોકન: એઝરા નહેમ્યા Ezra Nehemiah
વિહંગાવલોકન: એસ્તેર Esther
વિહંગાવલોકન: અયૂબ Job
વિહંગાવલોકન: ગીતશાસ્ત્ર Psalms
વિહંગાવલોકન: નીતિવચનો Proverbs
વિહંગાવલોકન: સભાશિક્ષક Ecclesiastes
વિહંગાવલોકન: ગીતોનું ગીત Song of Songs
વિહંગાવલોકન: યશાયા ૧-૩૯ Isaiah 1-39
વિહંગાવલોકન: યશાયા ૪૦-૬૬ Isaiah 40-66
વિહંગાવલોકન: યર્મિયા Jeremiah
વિહંગાવલોકન: યર્મિયાનો વિલાપ Lamentations
વિહંગાવલોકન: હઝકિયેલ ૧-૩૩ Ezekiel 1-33
વિહંગાવલોકન: હઝકિયેલ ૩૪-૩૮ Ezekiel 34-48
વિહંગાવલોકન: દાનિયેલ Daniel
વિહંગાવલોકન: હોશિયા Hosea
વિહંગાવલોકન: યોએલ Joel
વિહંગાવલોકન: આમોસ Amos
વિહંગાવલોકન: ઓબાદ્યા Obadiah
વિહંગાવલોકન: યૂના Jonah
વિહંગાવલોકન: મીખાહ Micah
વિહંગાવલોકન: નાહૂમ Nahum
વિહંગાવલોકન: હબાક્કુક Habakkuk
વિહંગાવલોકન: સફાન્યા Zephaniah
વિહંગાવલોકન: હાગ્ગાય Haggai
વિહંગાવલોકન: ઝખાર્યા Zechariah
વિહંગાવલોકન: માલાખી Malachi
સુવાર્તાની શ્રેણી Gospel Series
વિડિયો
વિડિયોનું પોસ્ટર
ઈસુનો જન્મ - લૂકની સુવાર્તા અધ્યાય ૧-૨ Gospel of Luke Ch. 1-2
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
લૂકની સુવાર્તા અધ્યાય ૩-૯ Gospel of Luke Ch. 3-9
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
લૂકની સુવાર્તા અધ્યાય ૯-૧૯ Gospel of Luke Ch. 9-19
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
લૂકની સુવાર્તા અધ્યાય ૧૯-૨૩ Gospel of Luke Ch. 19-23
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
લૂક અધ્યાય ૨૪ Gospel of Luke Ch. 24
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
પ્રેરિતોનાં કૃત્યો અધ્યાય ૧-૭ Acts Ch. 1-7
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
પ્રેરિતોનાં કૃત્યો અધ્યાય ૮-૧૨ Acts Ch. 8-12
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
પ્રેરિતોનાં કૃત્યો અધ્યાય ૧૩-૨0 Acts Ch. 13-20
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
પ્રેરિતોનાં કૃત્યો અધ્યાય ૨૧-૨૮ Acts Ch. 21-28
હજુ સુધી પ્રકાશિત થયું નથી
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?