ภาษาไทย
ยินดีต้อนรับสู่ BibleProject

รับจดหมายข่าวของเราเพื่อชมวิดีโอล่าสุดและรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับภาษานี้

วิดีโอยอดนิยม
ภาพรวม: พันธสัญญาใหม่
ภาพรวม: มัทธิว 1-13
ภาพรวม: มาระโก
ภาพรวม: ลูกา 1-9
การอ่านพระคัมภีร์ในที่สาธารณะ
พันธกิจของเราคือการช่วยให้ผู้คนสามารถอ่านพระคัมภีร์ในฐานะเรื่องราวอันเป็นหนึ่งเดียวซึ่งจะนำพาพวกเขาไปพบพระเยซูได้
วิดีโอทั้งหมด

เรามีความมุ่งมั่นที่จะแปลเนื้อหาของเราเป็นภาษาต่างๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจวิดีโอของเราได้อย่างง่ายดาย ซีรีส์ภาพรวมและโปสเตอร์ของเราจะให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับพระธรรมแต่ละเล่มในพระคัมภีร์

ดาวน์โหลดโปสเตอร์และวิดีโอ
Character of God Series
Advent
ซีรีส์วรรณกรรมแห่งปัญญา Wisdom Series
อ่านพระคัมภีร์อย่างไร How to Read the Bible
แนวคิดหลักในพระคัมภีร์ Biblical Themes
พันธสัญญาเดิม Old Testament
ชุดวิดีโอ ลูกา-กิจการ Luke-Acts Miniseries
พันธสัญญาใหม่ New Testament
Character of God Series
เมตตากรุณา Compassion
พระคุณ Grace
Advent
การศึกษาคำในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ: ชาโลม - "สันติสุข" Peace
การศึกษาคำในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ: คารา - "ความชื่นชมยินดี" Joy
การศึกษาคำในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ: ยาคาล - "ความหวัง" Hope
การศึกษาคำในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ: อากาเป - "ความรัก" Love
ซีรีส์วรรณกรรมแห่งปัญญา Wisdom Series
พระธรรมสุภาษิต Book of Proverbs
พระธรรมปัญญาจารย์ Book of Ecclesiastes
พระธรรมโยบ Book of Job
อ่านพระคัมภีร์อย่างไร How to Read the Bible
วิธีการอ่านพระคัมภีร์: พระคัมภีร์คืออะไร What is the Bible?
วิธีการอ่านพระคัมภีร์: เรื่องราวในพระคัมภีร์ The Story of the Bible
วิธีการอ่านพระคัมภีร์: รูปแบบวรรณกรรมในพระคัมภีร์ Literary Styles in the Bible
วิธีการอ่านพระคัมภีร์:พระคัมภีร์ในฐานะวรรณกรรมที่ยิวใช้ใคร่ครวญ Ancient Jewish Meditation Literature
วิธีการอ่านพระคัมภีร์: โครงเรื่องในเรื่องเล่าของพระคัมภีร์ Plot in Biblical Narrative
วิธีการอ่านพระคัมภีร์: ตัวละครในเรื่องเล่าของพระคัมภีร์ Character in Biblical Narrative
วิธีการอ่านพระคัมภีร์: ฉากของเรื่องเล่าในพระคัมภีร์ Setting in Biblical Narrative
อ่านพระคัมภีร์อย่างไร: รูปแบบการจัดวาง Design Patterns in the Biblical Narrative
วิดีโอเพิ่มเติม
แนวคิดหลักในพระคัมภีร์ Biblical Themes
สวรรค์และโลก Heaven & Earth
พระเจ้า God
ความบริสุทธิ์ Holiness
พระเมสสิยาห์ Messiah
สัตวบูชาและการไถ่บาป Sacrifice and Atonement
ธรรมบัญญัติ The Law
พระกิตติคุณแห่งอาณาจักร Gospel of the Kingdom
พระฉายของพระเจ้า Image of God
วิดีโอเพิ่มเติม
พันธสัญญาเดิม Old Testament
ภาพรวม: พันธสัญญาเดิม/ ทานัค Old Testament/TaNaK
ภาพรวม: ปฐมกาล 1-11 Genesis 1-11
ภาพรวม: ปฐมกาล 12-50 Genesis 12-50
ภาพรวม: อพยพ 1-18 Exodus 1-18
ภาพรวม: อพยพ 19-40 Exodus 19-40
ภาพรวม: เลวีนิติ Leviticus
ภาพรวม: กันดารวิถี Numbers
ภาพรวม: เฉลยธรรมบัญญัติ Deuteronomy
วิดีโอเพิ่มเติม
ชุดวิดีโอ ลูกา-กิจการ Luke-Acts Miniseries
กำเนิดพระเยซู - พระกิตติคุณลูกา บทที่ 1-2 Luke Ch. 1-2
พระกิตติคุณลูกา บทที่ 3-9 Luke Ch. 3-9
พระกิตติคุณลูกา บทที่ 9-19 Luke Ch. 9-19
พระกิตติคุณลูกา บทที่ 19-23 Luke Ch. 19-23
พระกิตติคุณลูกา บทที่ 24 Luke Ch. 24
กิจการ บทที่ 1-7 Acts Ch. 1-7
กิจการ บทที่ 8-12 Acts Ch. 8-12
กิจการ บทที่ 13-20 Acts Ch. 13-20
วิดีโอเพิ่มเติม
พันธสัญญาใหม่ New Testament
ภาพรวม: พันธสัญญาใหม่ New Testament
ภาพรวม: มัทธิว 1-13 Matthew 1-13
ภาพรวม: มัทธิว 14-28 Matthew 14-28
ภาพรวม: มาระโก Mark
ภาพรวม: ยอห์น 1-12 John 1-12
ภาพรวม: ยอห์น 13-21 John 13-21
ภาพรวม: ลูกา 1-9 Luke 1-9
ภาพรวม: ลูกา 10-24 Luke 10-24
วิดีโอเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดโปสเตอร์และวิดีโอ
เรามีความมุ่งมั่นที่จะแปลเนื้อหาของเราเป็นภาษาต่างๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจวิดีโอของเราได้อย่างง่ายดาย ซีรีส์ภาพรวมและโปสเตอร์ของเราจะให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับพระธรรมแต่ละเล่มในพระคัมภีร์
ดูรายการที่ให้ดาวน์โหลด
แผนการอ่านของเราประกอบด้วยวิดีโอแอนิเมชั่น และบทสรุปแบบเจาะลึก ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แต่ละคน กลุ่มย่อย และครอบครัวในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพระคัมภีร์

เข้าร่วม BibleProject

เราเชื่อมั่นว่าเรื่องราวของพระเยซูมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ละคนรวมทั้งชุมชนทั้งหมดได้ ด้วยความร่วมมือกับทีมผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก เราจึงสามารถสร้างสรรค์วิดีโอเกี่ยวกับพระธรรมในพระคัมภีร์ แนวคิด และคำสำคัญในคัมภีร์สำหรับผู้ชมที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ของเราได้

ถวาย
Join Men
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?