తెలుగు BibleProjectకు స్వాగతం

ఈ భాషకు సంబందించిన క్రొత్త వీడియోలు మరియు అప్‌డేట్‌ల కోసం మా వార్తాపత్రికలో చేరండి.

ప్రముఖ వీడియోలు
సారాంశం: దానియేలు
సారాంశం: ఆదికాండం
సారాంశం: ప్రకటన గ్రంథం 1-11
సారాంశం: యెషయా గ్రంథం
సారాంశం: మత్తయి సువార్త 1వ భాగము
యేసు యొద్దకు నడిపించే ఒక ఏకీకృత గాధగా బైబిలును ప్రజలు తామంతట తాము తెలుసుకునేలా వారికి సహాయపడడమే మా లక్ష్యం.
అన్ని వీడియోలు

ప్రజలందరికి మరింత సులభంగా అందుబాటులో ఉండడానికి అనేక భాషల్లోనికి మా వీడియోలను తర్జుమా చేయడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాం. మా సారాంశం శీర్షికలు, పోస్టర్లు మరియు బైబిలుకు సంబంధించిన ప్రతి పుస్తకం గురించి ఒక అత్యున్నత స్థాయి సారాంశం మీకు అందిస్తాయి.

పోస్టర్లు మరియు వీడియోలను ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు
కొండ మీద ప్రసంగం Sermon on the Mount
బైబిలు ప్రాథమిక అంశాలు Bible Basics
రాజ యాజకత్వం సిరీస్ Royal Priesthood Series
పద ధ్యానం Word Studies
దేవుని స్వభావం - పద ధ్యానం Character of God
చెడు పదాలు సిరీస్ Bad Words Series
షెమా సిరీస్ Shema Series
ఆధ్యాత్మిక జీవులు సిరీస్ Spiritual Beings Series
Promotional Videos
బైబిల్ను ఎలా చదవాలి How to Read the Bible Series
లేఖనాలు చదవండి The Gospels and Acts Overviews
కొత్త నిబంధన - లేఖనాలు చదవండి New Testament
లూకా మరియు అపోస్తలుల కార్యములు సిరీస్ Luke-Acts Series
పాత నిబంధన - లేఖనాలు చదవండి Old Testament Overviews
థీమ్ సిరీస్ Themes
అడ్వెంట్ సిరీస్ Advent Series
జ్ఞాన సాహిత్యం సిరీస్ Wisdom Series
"తోరా సిరీస్" Torah Series
కొండ మీద ప్రసంగం Sermon on the Mount
కొండ మీద ప్రసంగం Sermon on the Mount (Episode 1)
కొండ మీద ప్రసంగం Sermon on the Mount (Episode 2)
కొండ మీద ప్రసంగం Sermon on the Mount (Episode 3)
కొండ మీద ప్రసంగం Sermon on the Mount (Episode 4)
బైబిలు ప్రాథమిక అంశాలు Bible Basics
బైబిల్ అనువాదాల చరిత్ర History of Bible Translation
బైబిల్ అనువాదాన్ని ఎంచుకోవటం Choosing a Bible Translation
యేసు ఎవరు? Who Is Jesus?
రాజ యాజకత్వం సిరీస్ Royal Priesthood Series
ఏదేను లోని రాజ యాజకులు Royal Priest of Eden
అబ్రాహాము మరియు మెల్కీసెదెకు Abraham & Melchizedek
మోషే మరియు అహరోను Moses and Aaron
దావీదు మరియు రాజ యాజకుడు David the Priestly King
యేసే రాజ యాజకుడు Jesus the Royal Priest
రాజ యాజకత్వం The Royal Priesthood
పద ధ్యానం Word Studies
పద ధ్యానం: మార్తూస్–సాక్ష్యం Witness
ఎవాన్జేలియోన్సు-వార్త Euangelion-Gospel
దేవుని స్వభావం - పద ధ్యానం Character of God
దేవుని స్వభావం Character of God
దేవుని స్వభావం: దయ Grace
దేవుని స్వభావం: దయాదాక్షిణ్యములు Compassion
దేవుని స్వభావం: దీర్ఘ శాంతుడు Slow to Anger
దేవుని స్వభావం: నమ్మకమైన ప్రేమ Loyal Love
దేవుని స్వభావం: నమ్మకత్వం Faithfulness
చెడు పదాలు సిరీస్ Bad Words Series
పద ధ్యానం: ఖటా-పాపం Khata-Sin
పద ధ్యానం: పెషా-అతిక్రమం Pesha-Transgression
పద ధ్యానం: ఎవాన్-దోషం Avon-Iniquity
షెమా సిరీస్ Shema Series
పద ధ్యానం: షెమా - ఆలకించడం Shema-Listen
పద ధ్యానం: నెఫేష్–ఆత్మ Nephesh-Soul
పద ధ్యానం: లెవ్–హృదయం Lev-Heart
పద ధ్యానం: ఆహావా-ప్రేమ Ahavah-Love
పద ధ్యానం: యావే – ప్రభువు Yahweh-LORD
పద ధ్యానం: మెయోద్-బలం Word Study: Strength
ఆధ్యాత్మిక జీవులు సిరీస్ Spiritual Beings Series
ఆత్మ జీవుల పరిచయం Intro to Spiritual Beings
ఎలోహిం Elohim
దైవిక సలహా మండలి The Divine Council
కెరూబులు & దేవదూతలు Angels and Cherubim
యెహోవా దూత Angel of the Lord
సాతాను & దయ్యాల The Satan and Demons
నూతన మానవాళి The New Humanity
Promotional Videos
బైబిల్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏమిటి? What is the Bible Project?
తెలుగు బైబిలు ప్రాజెక్ట్ సమీక్ష ప్రదర్శన Preview Video
బైబిల్ ప్రొజెక్ట్ అంటే ఎంటి? Telugu Bible Project Promotional Video
Telugu Bible Project Promotional Video (in English)
Wisdom జ్ఞాన సాహిత్యం
బైబిల్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏమిటి? What is Bible Project?
షెమా Shema Series
బైబిల్ అంశాలు Theme Series
మరిన్ని వీడియోలు
బైబిల్ను ఎలా చదవాలి How to Read the Bible Series
బైబిల్ అంటే ఏమిటి? What is the Bible?
బైబిల్ గాధ The Story of the Bible
బైబిల్ సాహితీ శైలి Literary Styles in the Bible
యూదా ధ్యాన సాహిత్యంగా బైబిల్ The Bible as Jewish Meditation Literature
బైబిల్ కథనంలో కథా వస్తువు Plot In Biblical Narrative
బైబిల్ కథనంలో పాత్రలు Character in Biblical Narrative
బైబిల్ కథనంలో సన్నివేశం Setting in Biblical Narrative
బైబిల్ కథనంలో రూపకల్పన నమూనాలు Design Patterns in Biblical Narrative
మరిన్ని వీడియోలు
లేఖనాలు చదవండి The Gospels and Acts Overviews
సారాంశం: పరిచయం Introduction to the Bible Overview Series
సారాంశం: కొత్త నిబంధన వృత్తాంతం Summary of the New Testament
సారాంశం: లూకా సువార్త 1వ భాగము Gospel of Luke Summary, Part 1
సారాంశం: లూకా సువార్త 2 వ భాగము Gospel of Luke Summary, Part 2
సారాంశం: అపోస్తలుల కార్యాలు గ్రంథం 1 వ భాగము Book of Acts Summary, Part 1
సారాంశం: అపోస్తలుల కార్యాలు Book of Acts Summary, Part 2
కొత్త నిబంధన - లేఖనాలు చదవండి New Testament
సారాంశం: పరిచయం Introduction to the Bible Overview Series
సారాంశం: కొత్త నిబంధన వృత్తాంతం Summary of the New Testament
సారాంశం: మత్తయి సువార్త 1వ భాగము Gospel of Matthew Summary, Part 1
సారాంశం: మత్తయి సువార్త 2వ భాగము Gospel of Matthew Summary, Part 2
సారాంశం: మార్కు సువార్త గ్రంథం Gospel of Mark Summary
సారాంశం: యోహాను సువార్త 1 వ భాగము Gospel of John Summary, Part 1
సారాంశం: యోహాను సువార్త 2 వ భాగము Gospel of John Summary, Part 2
సారాంశం: లూకా సువార్త 1వ భాగము Gospel of Luke Summary, Part 1
మరిన్ని వీడియోలు
లూకా మరియు అపోస్తలుల కార్యములు సిరీస్ Luke-Acts Series
సువార్త శ్రేణి: మార్కు సువార్త గ్రంథం The Gospel of Mark
సువార్త శ్రేణి: లూకా సువార్త The Gospel of Luke, Ch. 1-2
సువార్త శ్రేణి: లూకా సువార్త The Gospel of Luke, Ch. 3-9
సువార్త శ్రేణి: లూకా సువార్త The Gospel of Luke, Ch. 9-19
సువార్త శ్రేణి: లూకా సువార్త The Gospel of Luke, Ch. 19-23
సువార్త శ్రేణి: లూకా సువార్త The Gospel of Luke, Ch. 24
సువార్త శ్రేణి: అపోస్తలుల కార్యాలు 1-7 Acts 1-7
సువార్త శ్రేణి: అపోస్తలుల కార్యాలు 8-12 Acts 8-12
మరిన్ని వీడియోలు
పాత నిబంధన - లేఖనాలు చదవండి Old Testament Overviews
సారాంశం: పరిచయం Introduction to the Bible Overview Series
సారాంశం: తనాక్ / పాత నిబంధన TaNaK / OT Overview
సారాంశం: ఆదికాండం 1-11 Overview: Genesis 1-11
సారాంశం: ఆదికాండం 12-50 Overview: Genesis 12-50
సారాంశం: నిర్గమకాండం గ్రంథం 1-18 Overview: Exodus 1-18
సారాంశం: నిర్గమకాండం గ్రంథం 19-40 అధ్యాయాలు Overview: Exodus 19-40
సారాంశం: లేవీయకాండం Overview: Leviticus
సారాంశం: సంఖ్యాకాండం గ్రంథం Overview: Numbers
మరిన్ని వీడియోలు
థీమ్ సిరీస్ Themes
బైబిల్ అంశాలు: పరవాస మార్గం The Way of the Exile
బైబిలు అంశాలు: పరవాసం Exile
బైబిల్ అంశాలు: పరలోకం, భూమి Heaven & Earth
బైబిల్ అంశాలు: దేవుడు God
బైబిల్ అంశాలు: పరిశుద్ధాత్మ Holy Spirit
బైబిల్ అంశాలు: పరిశుద్ధత Holiness
బైబిల్ అంశాలు: మెస్సీయ Messiah
మరిన్ని వీడియోలు
అడ్వెంట్ సిరీస్ Advent Series
పద ధ్యానం: షాలోమ్ శాంతి Shalom-Peace
పద ధ్యానం: యఖాల్-నిరీక్షణ Yakhal-Hope
పద ధ్యానం: చారా-సంతోషం Chara-Joy
పద ధ్యానం: అగపే-ప్రేమ Agape-Love
జ్ఞాన సాహిత్యం సిరీస్ Wisdom Series
జ్ఞాన ధ్యానం: సామెతలు Proverbs
జ్ఞాన ధ్యానం: యోబు గ్రంథము Job
జ్ఞాన ధ్యానం: ప్రసంగి Ecclesiastes
"తోరా సిరీస్" Torah Series
తోరా: ఆదికాండం 1-11 Genesis 1-11
ఆదికాండం 12-50 Genesis 12-50
నిర్గమకాండం 1-18 Exodus 1-18
నిర్గమకాండం19-40 Exodus 19-40
లేవీయకాండం Leviticus
సంఖ్యాకాండం Numbers
ద్వితీయోపదేశకాండం Deuteronomy
పోస్టర్లు మరియు వీడియోలను ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు
ప్రజలందరికి మరింత సులభంగా అందుబాటులో ఉండడానికి అనేక భాషల్లోనికి మా వీడియోలను తర్జుమా చేయడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాం. మా సారాంశం శీర్షికలు, పోస్టర్లు మరియు బైబిలుకు సంబంధించిన ప్రతి పుస్తకం గురించి ఒక అత్యున్నత స్థాయి సారాంశం మీకు అందిస్తాయి.
డౌన్‌లోడ్‌లను అన్వేషించండి
వ్యక్తులు, చిన్న సమూహాలు, మరియు కుటంబాలు బైబిల్ గురించి మరింతగా నేర్చుకోడానికి మరియు వారిలో స్ఫూర్తి నింపడానికి మా పాఠ్య ప్రణాళిక యానిమేటెడ్ వీడియోలలో లోతైన సారాంశాలు అంతర్లీనమై ఉంటాయి.

తెలుగు BibleProject లో చేరండి

యేసు క్రీస్తు గాథకు వ్యక్తులను మరియు సమాజాలను పరివర్తింప జేసే శక్తి ఉందని మేము నమ్ముతున్నాము. ప్రపంచంలోని ప్రత్యేక బృందాలతో పనిచేయడం ద్వారా, దినదినాభివృద్ధి చెందుతున్న మా వీక్షకుల కోసం బైబిల్ పుస్తకాల గురించిన వీడియోలు, విషయాలు మరియు గ్రంధాలకు సంబంధించిన కీలక పదాలను రూపొందిస్తున్నాము.

ఇవ్వండి
Join Men
Which language would you like?