Welcome sa BibleProject

Mag-subscribe sa aming newsletter para sa mga bagong videos at updates sa wikang ito.

Top na Videos
Pinanganak si Jesus: Lucas 1–2
Pagbautismo kay Jesus: Lucas 3–9
Ang Nawawalang Anak: Lucas 9–19
Pinako sa krus si Jesus: Luke 19–23
Ang muling pagkabuhay ni Jesus: Luke 24
Ang aming misyon ay tulungan ang mga tao na maranasan ang Biblia bilang isang malaking kwento na nagpapakilala kay Jesus.
Lahat ng Videos

Seryoso ang aming layunin na isalin ang aming mga ginawa sa mga lokal na wika para mas madaling maabot ng lahat ng tao ang aming mga video. Ang mga serye ng overview at posters ay makakatulong para makita nang mabuti ang kabuuan ng bawat aklat sa Biblia.

I-Download ang Posters at Videos
Buong-ideya ng bawat Aklat sa Lumang Tipan
Serye tungkol sa Pasko
Buong-ideya ng bawat Aklat sa Bagong Tipan
Ang Lucas at ang Mga Gawa
Buong-ideya ng bawat Aklat sa Lumang Tipan
Buong-ideya: Lumang Tipan / TaNaK
Buong-ideya: Genesis 1–11
Buong-ideya: Genesis 12–50
Buong-ideya: Exodo 1–18
Buong-ideya: Exodo 19-40
Buong-ideya: Levitico
Buong-ideya: Mga Bilang
Buong-ideya: Deuteronomio
Iba pang Videos
Serye tungkol sa Pasko
Pag-asa
Shalom - Kapayapaan
Kagalakan
Agape - Pag-ibig
Buong-ideya ng bawat Aklat sa Bagong Tipan
Buong-ideya: Bagong Tipan
Buong-ideya: Mateo 1-13
Buong-ideya: Mateo 14-28
Buong-ideya: Marcos
Buong-ideya: Juan 1–12
Buong-ideya: Juan 13–21
Buong-ideya: Lucas 1-9
Buong-ideya: Lucas 10-24
Iba pang Videos
Ang Lucas at ang Mga Gawa
Pinanganak si Jesus: Lucas 1–2
Pagbautismo kay Jesus: Lucas 3–9
Ang Nawawalang Anak: Lucas 9–19
Pinako sa krus si Jesus: Lucas 19–23
Ang muling pagkabuhay ni Jesus: Lucas 24
Pentecostes: Mga Gawa 1–7
Si Apostol Pablo: Mga Gawa 8–12
Ang Misyon at Paglalakbay ni Pablo: Mga Gawa 13–20
Iba pang Videos
I-Download ang Posters at Videos
Seryoso ang aming layunin na isalin ang aming mga ginawa sa mga lokal na wika para mas madaling maabot ng lahat ng tao ang aming mga video. Ang mga serye ng overview at posters ay makakatulong para makita nang mabuti ang kabuuan ng bawat aklat sa Biblia.
Mag-Download

Makiisa sa BibleProject

Naniniwala kaming may kapangyarihan ang kwento ni Jesus na baguhin ang bawat tao at kanilang komunidad. Kasama ang mahuhusay na grupo ng mga tao sa buong mundo, patuloy kaming gumagawa ng mga video tungkol sa mga aklat sa Biblia, mga tema at mahahalagang salita, mula sa mga Kasulatan, para sa mas lumalawak pa naming audience.

Magbigay
Join Men
Which language would you like?