ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ

ਵਿਡੀਓ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਡੀਓ
ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ - ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿ. 1-2 Luke 1-2
ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿ. 3-9 Luke 3-9
ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿ. 19-23 Luke 19-23
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਧਿ. 8-12 Acts 8-12
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਧਿ. 1-7 Acts 1-7
ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ
ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਡੀਓ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ

ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਵਿਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ Old Testament
ਨਵਾਂ ਨੇਮ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ
ਲੂਕਾ-ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ
ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ Old Testament
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ/ ਤਨਾਕ TaNaK (O.T.)
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਉਤਪਤ Genesis 1-11
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਉਤਪਤ Genesis 12-50
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਖ਼ਰੋਜ Exodus 1-18
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਖ਼ਰੋਜ Exodus19-40
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਅਹਬਾਰ Leviticus
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: Judges
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਗਿਣਤੀ Numbers
ਹੋਰ ਵਿਡੀਓ
ਨਵਾਂ ਨੇਮ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਨਵਾਂ ਨੇਮ New Testament
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਮੱਤੀ ੧-੧੩ Matthew 1-13
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਮੱਤੀ ੧੪-੨੮ Matthew 14-28
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਮਰਕੁਸ Mark
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਯੂਹੰਨਾ ੧-੧੨ John 1-12
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਯੂਹੰਨਾ ੧੩-੨੧ John 13-21
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਲੂਕਾ ੧-੯ Luke 1-9
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਲੂਕਾ ੧੦-੨੪ Luke 10-24
ਹੋਰ ਵਿਡੀਓ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ
ਵਚਨ ਦਾ ਜਨ਼ਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ Public Reading of Scripture
ਹੋਰ ਵਿਡੀਓ
ਲੂਕਾ-ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ
ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ - ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿ. ੧-੨ Luke 1-2
ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿ. ੩-੯ Luke 3-9
ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿ. ੯-੧੯ Luke 9-19
ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿ. ੧੯-੨੩ Luke 19-23
ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿ. ੨੪ Luke 24
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਧਿ. ੧-੭ Acts 1-7
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਧਿ. ੮-੧੨ Acts 8-12
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਧਿ. ੧੩-੨੦ Acts 13-20
ਹੋਰ ਵਿਡੀਓ
ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਵਿਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੇਖੋ
ਸਾਡੀਆਂ ਪੜਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ

ਦਾਨ ਦਿਓ
Join Men
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?