ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ

ਵਿਡੀਓ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਡੀਓ
ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ - ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿ. 1-2 Luke 1-2
ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿ. 3-9 Luke 3-9
ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿ. 19-23 Luke 19-23
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਧਿ. 8-12 Acts 8-12
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਧਿ. 1-7 Acts 1-7
ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ
ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਡੀਓ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ

ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਵਿਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
Word Study
ਬੁੱਧ ਲੜੀ Wisdom Series
Promotional Videos
ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ Old Testament
ਨਵਾਂ ਨੇਮ New Testament
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ Themes
ਲੂਕਾ-ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਲੜੀ Luke-Acts Miniseries
Word Study
ਦਯਾ Compassion
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪਿਆਰ Loyal Love
ਵਫ਼ਾਦਾਰ Faithfulness
ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜੀ Slow to Anger
ਬੁੱਧ ਲੜੀ Wisdom Series
ਕਹਾਉਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ Proverbs
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ Ecclesiastes
ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ Job
Promotional Videos
ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? What is Bible Project?
ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ Old Testament
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ/ ਤਨਾਕ TaNaK (O.T.)
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਉਤਪਤ Genesis 1-11
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਉਤਪਤ Genesis 12-50
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਖ਼ਰੋਜ Exodus 1-18
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਖ਼ਰੋਜ Exodus 19-40
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ Leviticus
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਗਿਣਤੀ Numbers
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਪੋਥੀ Deuteronomy
ਹੋਰ ਵਿਡੀਓ
ਨਵਾਂ ਨੇਮ New Testament
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਨਵਾਂ ਨੇਮ New Testament Overview
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਮੱਤੀ ੧-੧੩ Matthew 1-13
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਮੱਤੀ ੧੪-੨੮ Matthew 14-28
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਮਰਕੁਸ Mark
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਯੂਹੰਨਾ ੧-੧੨ John 1-12
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਯੂਹੰਨਾ ੧੩-੨੧ John 13-21
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਲੂਕਾ ੧-੯ Luke 1-9
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਲੂਕਾ ੧੦-੨੪ Luke 10-24
ਹੋਰ ਵਿਡੀਓ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ Themes
ਵਚਨ ਦਾ ਜਨ਼ਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ Public Reading of Scripture
ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ Holy Spirit
ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ Heaven & Earth
ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਰਸਤਾ The Way of the Exile
ਉਦਾਰਤਾ Generosity
ਨਿਆਂ Justice
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦਿਨ Day of the Lord
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਰੂਪ Image of God
ਹੋਰ ਵਿਡੀਓ
ਲੂਕਾ-ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਲੜੀ Luke-Acts Miniseries
ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ - ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿ. ੧-੨ Luke 1-2
ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿ. ੩-੯ Luke 3-9
ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿ. ੯-੧੯ Luke 9-19
ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿ. ੧੯-੨੩ Luke 19-23
ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿ. ੨੪ Luke 24
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਧਿ. ੧-੭ Acts 1-7
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਧਿ. ੮-੧੨ Acts 8-12
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਧਿ. ੧੩-੨੦ Acts 13-20
ਹੋਰ ਵਿਡੀਓ
ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਵਿਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੇਖੋ
ਸਾਡੀਆਂ ਪੜਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ

ਦਾਨ ਦਿਓ
Join Men
Which language would you like?