बाइबल प्रोजेक्टमा तपाईंलाई स्वागत छ

यस भाषाको बारेमा नयाँनयाँ भिडियोहरू साथै जानकारीहरूको लागि हाम्रो न्यूजलेटर प्राप्त गर्नुहोस् ।

मुख्य भिडियोहरू
लुकाको सुसमाचार अध्याय ९-१९ Luke Ch. 9-19
येशूको जन्म - लुकाको सुसमाचार अध्याय १-२ Luk
लुकाको सुसमाचार अध्याय १९-२३ Luke Ch. 19-23
लुकाको सुसमाचार अध्याय ३-९ Luke Ch. 3-9
प्रेरित अध्याय ८-१२ Acts 8-12
हाम्रो लक्ष्य भनेको मानिसहरूलाई येशूकहाँ डोर्याउने बाइबलका एकीकृत कथाहरू बुझाउन मद्दत गर्नु हो।
सबै भिडियोहरू

हाम्रा भिडियोहरू सबै मानिसहरूले झन सजिलैसँग प्राप्त गर्न सकून् भनि धेरै भाषाहरूमा उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छौं। हाम्रो बाइबल रूपरेखा शृङ्खला र पोस्टरहरूले बाइबलका हरेक पुस्तकहरूको एकदमै राम्रो सारांश दिन्छन्।

पोस्टर र भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
विषयहरू Biblical Themes
पुरानो करार Old Testament
नयाँ करार New Testament
लुका-प्रेरित शृङ्खला Luke-Acts Miniseries
विषयहरू Biblical Themes
धर्मशास्त्रको सार्वजनिक पठन Public Reading of Scripture
पुरानो करार Old Testament
पुरानो करार/तनाकको रूपरेखा TaNak / Old Testament
उत्पत्ति १-११ को रूपरेखा Genesis 1-11
उत्पती १२-५० को रूपरेखा Genesis 12-50
प्रस्थान १-१८ को रूपरेखा Exodus 1-18
प्रस्थान १९- ४० को रूपरेखा Exodus 19-40
लेवीको रूपरेखा Leviticus
गन्तीको रूपरेखा Numbers
व्यवस्थाको रूपरेखा Deuteronomy
थप भिडियोहरू
नयाँ करार New Testament
नयाँ करारको रूपरेखा NT Overview
मत्ती १-१३ को रूपरेखा Matthew 1-13
मत्ती १४-२८ को रूपरेखा Matthew 14-28
मर्कुसको रूपरेखा Mark
लुका १-९ को रूपरेखा Luke 1-9
लुका १०-२४ को रूपरेखा Luke 10-24
यूहन्ना १-१२ को रूपरेखा John 1-12
यूहन्ना १३-२१ को रूपरेखा John 13-21
थप भिडियोहरू
लुका-प्रेरित शृङ्खला Luke-Acts Miniseries
येशूको जन्म - लुकाको सुसमाचार अध्याय १-२ Luke Ch. 1-2
लुकाको सुसमाचार अध्याय ३-९ Luke Ch. 3-9
लुकाको सुसमाचार अध्याय ९-१९ Luke Ch. 9-19
लुकाको सुसमाचार अध्याय १९-२३ Luke Ch. 19-23
लुका अध्याय २४ Luke 24
प्रेरित अध्याय १-७ Acts 1-7
प्रेरित अध्याय ८-१२ Acts 8-12
प्रेरित अध्याय १३-२० Acts 13-20
थप भिडियोहरू
पोस्टर र भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रा भिडियोहरू सबै मानिसहरूले झन सजिलैसँग प्राप्त गर्न सकून् भनि धेरै भाषाहरूमा उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छौं। हाम्रो बाइबल रूपरेखा शृङ्खला र पोस्टरहरूले बाइबलका हरेक पुस्तकहरूको एकदमै राम्रो सारांश दिन्छन्।
डाउनलोडहरू हेर्नुहोस् ।
एनीमेटेड भिडियोहरू र ज्ञानपूर्ण सारांशहरू भएको हाम्रो अध्ययन योजनाले व्यक्तिहरूलाई, साना झुण्डहरूलाई साथै परिवारहरूलाई बाइबलका बारेमा अझै बढी सिक्न प्रेरित गर्छन्।

बाइबल प्रोजेक्टमा जोइन गर्नुहोस् ।

हामी यो विश्वास गर्छौँ कि येशूको कथामा व्यक्ति र सम्पूर्ण समुदायलाई नै परिवर्तन गर्ने शक्ति छ । विश्वभरका विशिष्ट टोलीहरूसँग सहकार्य गरेर हामी हाम्रा बढ्दै गरेका दर्शक/श्रोताहरूका लागि बाइबलका पुस्तकहरू, मुख्य बिषयहरूमा साथै धर्मशास्त्रभरि रहेका मुख्य शब्दहरूका बारेमा भिडियो बनाउन सफल भएका छौं।

आर्थिक सहयोग गर्नुहोस् ।
Join Men
Which language would you like?