By using this website, I acknowledge that I am 16 years of age or older, and I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy.
Under 16? Accept
Back
Videos
Podcasts
Reading Plan Downloads Classroom Beta Give
More
बाइबल प्रोजेक्टमा तपाईंलाई स्वागत छ

यस भाषाको बारेमा नयाँनयाँ भिडियोहरू साथै जानकारीहरूको लागि हाम्रो न्यूजलेटर प्राप्त गर्नुहोस् ।

मुख्य भिडियोहरू
लुकाको सुसमाचार अध्याय ९-१९ Luke Ch. 9-19
येशूको जन्म - लुकाको सुसमाचार अध्याय १-२ Luk
लुकाको सुसमाचार अध्याय १९-२३ Luke Ch. 19-23
लुकाको सुसमाचार अध्याय ३-९ Luke Ch. 3-9
प्रेरित अध्याय ८-१२ Acts 8-12
हाम्रो लक्ष्य भनेको मानिसहरूलाई येशूकहाँ डोर्याउने बाइबलका एकीकृत कथाहरू बुझाउन मद्दत गर्नु हो।
सबै भिडियोहरू

हाम्रा भिडियोहरू सबै मानिसहरूले झन सजिलैसँग प्राप्त गर्न सकून् भनि धेरै भाषाहरूमा उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छौं। हाम्रो बाइबल रूपरेखा शृङ्खला र पोस्टरहरूले बाइबलका हरेक पुस्तकहरूको एकदमै राम्रो सारांश दिन्छन्।

पोस्टर र भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
लुका-प्रेरितको सेवकाईहरू
लुका-प्रेरितको सेवकाईहरू
येशूको जन्म - लुकाको सुसमाचार अध्याय १-२ Luke Ch. 1-2
लुकाको सुसमाचार अध्याय ३-९ Luke Ch. 3-9
लुकाको सुसमाचार अध्याय ९-१९ Luke Ch. 9-19
लुकाको सुसमाचार अध्याय १९-२३ Luke Ch. 19-23
लुका अध्याय २४ Luke 24
प्रेरित अध्याय १-७ Acts 1-7
प्रेरित अध्याय ८-१२ Acts 8-12
प्रेरित अध्याय १३-२० Acts 13-20
थप भिडियोहरू
पोस्टर र भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रा भिडियोहरू सबै मानिसहरूले झन सजिलैसँग प्राप्त गर्न सकून् भनि धेरै भाषाहरूमा उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छौं। हाम्रो बाइबल रूपरेखा शृङ्खला र पोस्टरहरूले बाइबलका हरेक पुस्तकहरूको एकदमै राम्रो सारांश दिन्छन्।
डाउनलोडहरू हेर्नुहोस् ।
एनीमेटेड भिडियोहरू र ज्ञानपूर्ण सारांशहरू भएको हाम्रो अध्ययन योजनाले व्यक्तिहरूलाई, साना झुण्डहरूलाई साथै परिवारहरूलाई बाइबलका बारेमा अझै बढी सिक्न प्रेरित गर्छन्।

बाइबल प्रोजेक्टमा जोइन गर्नुहोस् ।

हामी यो विश्वास गर्छौँ कि येशूको कथामा व्यक्ति र सम्पूर्ण समुदायलाई नै परिवर्तन गर्ने शक्ति छ । विश्वभरका विशिष्ट टोलीहरूसँग सहकार्य गरेर हामी हाम्रा बढ्दै गरेका दर्शक/श्रोताहरूका लागि बाइबलका पुस्तकहरू, मुख्य बिषयहरूमा साथै धर्मशास्त्रभरि रहेका मुख्य शब्दहरूका बारेमा भिडियो बनाउन सफल भएका छौं।

आर्थिक सहयोग गर्नुहोस् ।
Join Men
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join