ബൈബിള്‍പ്രോജക്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം

ഈ ഭാഷയെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോകള്‍ക്കും അപ്ഡേറ്റുകള്‍ക്കും ഞങ്ങളുടെ ന്യസ്ലെറ്റില്‍ ചേരൂ

ടോപ്പ് വീഡിയോകള്‍
യേശുവിന്‍റെ ജനനം- ലൂക്കോസിന്‍റെ സുവിശേഷം അധ്യാ 1-2
പുതിയ നിയമം
അവലോകനം: മർക്കൊസ്
ലൂക്കോസിന്‍റെ സുവിശേഷം അധ്യാ 3-9
അവലോകനം: മത്തായി 1- 13
ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം ബൈബിളിനെ യേശുവിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു ഏകോപിത കഥയായി അനുഭവിക്കാന്‍ ആളുകളെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ്.
എല്ലാ വീഡിയോകളും

ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകള്‍ എല്ലാ ജനങ്ങള്‍ക്കും കൂടുതല്‍ പ്രാപ്യമാക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം പല ഭാഷകളില്‍ പ്രാദേശികവത്കരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങള്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഓവര്‍വ്യൂ പരമ്പരയും പോസ്റ്ററുകളും ബൈബിളിലെ ഓരോ പുസ്തകത്തിന്‍റെയും ഒരു ഉന്നതതല സംക്ഷിപ്തം നല്കുന്നു

പോസ്റ്ററുകളും വീഡിയോകളും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ
Visual Commentary
ഗിരിപ്രഭാഷണം Sermon on the Mount
ആത്മീയ അസ്ഥിത്വങ്ങളുടെ പരമ്പരകള്‍ Spiritual Beings
രാജകീയ പൗരോഹിത്യ പരമ്പരകള്‍ Royal Priesthood Series
Promotional Videos
പദ പഠനങ്ങള്‍ Word Studies
മോശമായ പദങ്ങള്‍ Bad Words
ഷേമ പരമ്പരകള്‍ The Shema Series
ബൈബിള്‍ എങ്ങനെ വായിക്കാം How to Read the Bible
ജ്ഞാന പരമ്പരകള്‍ Wisdom Books
ദൈവീക സ്വഭാവം Character of God Series
തോറ Torah Series
ആദ്യാഗമന പരമ്പര Advent Series
തനക് / പഴയ നിയമം Old Testament Summaries
ബൈബിൾ പ്രമേയങ്ങൾ Themes
സുവിശേഷ പരമ്പര Luke-Acts Series
പുതിയ നിയമം New Testament Summaries
Visual Commentary
സദൃശ്യവാക്യങ്ങള്‍ 8 Proverbs 8
ഗിരിപ്രഭാഷണം Sermon on the Mount
ഗിരിപ്രഭാഷണം Sermon on the Mount (Episode 1)
ഗിരിപ്രഭാഷണം ഉപകഥ Sermon on the Mount Episode 2
ഗിരിപ്രഭാഷണം ഉപകഥ Sermon on the Mount Episode 4
ഗിരിപ്രഭാഷണം ഉപകഥ Sermon on the Mount Episode 3
ആത്മീയ അസ്ഥിത്വങ്ങളുടെ പരമ്പരകള്‍ Spiritual Beings
ആത്മീയ അസ്ഥിത്വങ്ങള്‍ ആമുഖം Intro to Spiritual Beings
എലോഹീം Elohim
ദൈവീക സമിതി The Divine Council
ദൂതന്മാരും കെരൂബുകളും Angels and Cherubim
ദൈവത്തിന്‍റെ ദൂതന്‍ Angel of the Lord
സാത്താന്‍ & പിശാചുക്കള്‍ The Satan and Demons
പുതിയ മനുഷ്യവര്‍ഗ്ഗം The New Humanity
രാജകീയ പൗരോഹിത്യ പരമ്പരകള്‍ Royal Priesthood Series
ഏദനിലെ രാജകീയ പുരോഹിതന്മാര്‍ Royal Priests of Eden
അബ്രഹാമും മൽക്കീസേദെക്കും Abraham and Melchizedek
മോശയും അഹരോനും Moses and Aaron
ദാവീദും പൗരോഹിത്യ രാജാവും David the Priestly King
യേശുവും രാജകീയ പുരോഹിതന്മാരും Jesus The Royal Priest
രാജകീയ പൗരോഹിത്യം The Royal Priesthood
Promotional Videos
എന്താണ് What is the BibleProject?
പദ പഠനങ്ങള്‍ Word Studies
എവാംഗെലിയോന്‍ Meaning of the Word: Gospel
സാക്ഷി Meaning of the Word: Witness
മോശമായ പദങ്ങള്‍ Bad Words
പാപം Meaning of the Word: Sin
അധര്‍മ്മം Meaning of the Word: Iniquity
ലംഘനം Meaning of the Word: Transgression
ഷേമ പരമ്പരകള്‍ The Shema Series
ഷേമ/കേള്‍ക്കുക Word Study: Shema/Listen
യാഹ്വേ/കര്‍ത്താവ് YHWH/LORD
അഹാവാ/സ്നേഹം Ahavah/Love
ലെവ്‌/ഹൃദയം Lev/Heart
ആത്മാവ് Meaning of the Word: Soul
ശക്തി Meaning of the Word: Strength
ബൈബിള്‍ എങ്ങനെ വായിക്കാം How to Read the Bible
ബൈബിള്‍ എങ്ങനെ വായിക്കാം: ബൈബിള്‍ എന്താണ്? What is the Bible?
ബൈബിള്‍ എങ്ങനെ വായിക്കാം: ബൈബിളിലുള്ള കഥ The Story of the Bible
ബൈബിള്‍ എങ്ങനെ വായിക്കാം: സാഹിത്യപരമായ രീതികള്‍ Literary Styles In the Bible
ബൈബിള്‍ എങ്ങനെ വായിക്കാം: പുരാതന യഹൂദ്യ ധ്യാന സാഹിത്യം Bible as Jewish Meditation Literature
ബൈബിള്‍ എങ്ങനെ വായിക്കാം: ഇതിവൃത്തം Plot in Biblical Narrative
ബൈബിള്‍ എങ്ങനെ വായിക്കാം: കഥാപാത്രം Character in Biblical Narrative
ബൈബിള്‍ എങ്ങനെ വായിക്കാം: ക്രമം Setting in Biblical Narrative
ബൈബിള്‍ എങ്ങനെ വായിക്കാം: രൂപകല്പന ക്രമങ്ങള്‍ Design Patterns in Biblical Narrative
കൂടുതല്‍ വീഡിയോകള്‍
ജ്ഞാന പരമ്പരകള്‍ Wisdom Books
സദൃശ്യവാക്യങ്ങളുടെ പുസ്തകം Proverbs
സഭാപ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകം Ecclesiastes
ജ്ഞാന പരമ്പരകള്‍: ഇയ്യോബിന്‍റെ പുസ്തകം Job
ദൈവീക സ്വഭാവം Character of God Series
ദൈവീക സ്വഭാവം: അനുകമ്പ Compassion
കൃപ Grace
ദീര്‍ഘക്ഷമയുള്ളവന്‍ Slow to Anger
വിശ്വസ്തന്‍ Faithfulness
വിശ്വസ്ത സ്നേഹം Loyal Love
തോറ Torah Series
ഉല്‍പത്തി പുസ്തകം - 2 ന്‍റെ 1 ആം ഭാഗം Genesis Pt 1
ഉല്‍പത്തി പുസ്തകം - 2 ന്‍റെ 2 ആം ഭാഗം Genesis Pt 2
പുറപ്പാട് പുസ്തകം - 2 ന്‍റെ 1ആം ഭാഗം Exodus Pt 1
പുറപ്പാട് പുസ്തകം - 2 ന്‍റെ 2 ആം ഭാഗം Exodus Pt 2
ലേവ്യപുസ്തകം Leviticus
സംഖ്യാപുസ്തകം Numbers
ആവർത്തനം Deuteronomy
ആദ്യാഗമന പരമ്പര Advent Series
ശാലോം/സമാധാനം Shalom-Peace
പ്രത്യാശ/യഖല്‍ Yakhal-Hope
സന്തോഷം/കാറാ Chara-Joy
സ്നേഹം /അഗാപെ Agape/Love
തനക് / പഴയ നിയമം Old Testament Summaries
അവലോകനം: തനക് / പഴയ നിയമം Old Testament Overview
അവലോകനം: ഉല്പത്തി Genesis 1-11
അവലോകനം: ഉല്‍പത്തി Genesis 12-50
അവലോകനം: ഉല്‍പത്തി Exodus 1-18
അവലോകനം: പുറപ്പാടു് Exodus 19-40
അവലോകനം: ലേവ്യപുസ്തകം Leviticus
അവലോകനം: സംഖ്യാപുസ്തകം Numbers
അവലോകനം: ആവര്‍ത്തനപുസ്തകം Deuteronomy
കൂടുതല്‍ വീഡിയോകള്‍
ബൈബിൾ പ്രമേയങ്ങൾ Themes
പ്രവാസത്തിന്‍റെ പാത The Way of the Exile
പ്രവാസം Exile
സ്വര്‍ഗ്ഗവും ഭൂമിയും Heaven & Earth
ദൈവം God
പരിശുദ്ധാത്മാവ് Holy Spirit
മശിഹാ Messiah
വിശുദ്ധി Holiness
ഉടമ്പടികള്‍ Covenants
കൂടുതല്‍ വീഡിയോകള്‍
സുവിശേഷ പരമ്പര Luke-Acts Series
യേശുവിന്‍റെ ജനനം- ലൂക്കോസിന്‍റെ സുവിശേഷം അധ്യാ 1-2 Luke Ch. 1-2
ലൂക്കോസിന്‍റെ സുവിശേഷം അധ്യാ 3-9 Luke Ch. 3-9
ലൂക്കോസിന്‍റെ സുവിശേഷം അധ്യാ 9-19 Luke Ch. 9-19
ലൂക്കോസിന്‍റെ സുവിശേഷം അധ്യാ 19-23 Luke Ch. 19-23
ലൂക്കോസ് അധ്യാ 24 Luke Ch. 24
അപ്പ. പ്രവൃ അധ്യാ 1-7 Acts Ch. 1-7
അപ്പ. പ്രവൃ അധ്യാ 8-12 Acts Ch. 8-12
അപ്പ. പ്രവൃ അധ്യാ 13-20 Acts 13-20
കൂടുതല്‍ വീഡിയോകള്‍
പുതിയ നിയമം New Testament Summaries
പുതിയ നിയമം New Testament Overview
അവലോകനം: മത്തായി 1-13 Matthew 1-13
അവലോകനം:മത്തായി 14-28 Matthew 14-28
അവലോകനം: മർക്കൊസ് Mark
അവലോകനം: യോഹന്നാൻ 1-12 John 1-12
അവലോകനം: യോഹന്നാൻ 13-21 John 13-21
അവലോകനം: ലൂക്കൊസ് 1-9 Luke 1-9
അവലോകനം: ലൂക്കൊസ് 10-24 Luke 10-24
കൂടുതല്‍ വീഡിയോകള്‍
പോസ്റ്ററുകളും വീഡിയോകളും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ
ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകള്‍ എല്ലാ ജനങ്ങള്‍ക്കും കൂടുതല്‍ പ്രാപ്യമാക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം പല ഭാഷകളില്‍ പ്രാദേശികവത്കരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങള്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഓവര്‍വ്യൂ പരമ്പരയും പോസ്റ്ററുകളും ബൈബിളിലെ ഓരോ പുസ്തകത്തിന്‍റെയും ഒരു ഉന്നതതല സംക്ഷിപ്തം നല്കുന്നു
ഡൗണ്‍ലോഡുകള്‍ എക്സ്പ്ലോര്‍ ചെയ്യുക
ഞങ്ങളുടെ റീഡിംഗ് പ്ലാനുകള്‍ ഉള്‍ച്ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള അനിമേറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോകളും ഉള്‍ക്കാഴ്ച്ച നല്കുന്ന സംക്ഷിപ്തങ്ങളും ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ പഠിക്കുന്നതിന് വ്യക്തികളെയും ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളെയും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു.

ബൈബിള്‍പ്രോജക്ടില്‍ ചേരൂ

യേശുവിന്‍റെ കഥയ്ക്ക് വ്യക്തികളെയും മുഴുവന്‍ സമൂഹത്തെയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശക്തിയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. ലോകത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടീമുകളുമൊത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിലൂടെ, ഞങ്ങളുടെ വളരുന്ന ഓഡിയന്‍സിനു വേണ്ടി ബൈബിളിലെ പുസ്തകങ്ങള്‍, ചിന്താവിഷയങ്ങള്‍, തിരുവെഴുത്തുകളില്‍ ഉടനീളമുള്ള താക്കോല്‍വാക്കുകള്‍ എന്നിവയെ കുറിച്ച് വീഡിയോകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നത് തുടരാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് സാധിക്കുന്നു

നല്കൂ
Join Men
Which language would you like?