ബൈബിള്‍പ്രോജക്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം

ഈ ഭാഷയെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോകള്‍ക്കും അപ്ഡേറ്റുകള്‍ക്കും ഞങ്ങളുടെ ന്യസ്ലെറ്റില്‍ ചേരൂ

ടോപ്പ് വീഡിയോകള്‍
യേശുവിന്‍റെ ജനനം- ലൂക്കോസിന്‍റെ സുവിശേഷം അധ്യാ 1-2
പുതിയ നിയമം
അവലോകനം: മർക്കൊസ്
ലൂക്കോസിന്‍റെ സുവിശേഷം അധ്യാ 3-9
അവലോകനം: മത്തായി 1- 13
ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം ബൈബിളിനെ യേശുവിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു ഏകോപിത കഥയായി അനുഭവിക്കാന്‍ ആളുകളെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ്.
എല്ലാ വീഡിയോകളും

ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകള്‍ എല്ലാ ജനങ്ങള്‍ക്കും കൂടുതല്‍ പ്രാപ്യമാക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം പല ഭാഷകളില്‍ പ്രാദേശികവത്കരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങള്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഓവര്‍വ്യൂ പരമ്പരയും പോസ്റ്ററുകളും ബൈബിളിലെ ഓരോ പുസ്തകത്തിന്‍റെയും ഒരു ഉന്നതതല സംക്ഷിപ്തം നല്കുന്നു

പോസ്റ്ററുകളും വീഡിയോകളും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ
Promotional Videos
Word Studies
Bad Words
ഷേമ Shema
ബൈബിള്‍ എങ്ങനെ വായിക്കാം How to Read the Bible
ജ്ഞാന പരമ്പരകള്‍ Wisdom Books
ദൈവീക സ്വഭാവം Character of God
തോറ Torah
വരവ് Advent Series
തനക് / പഴയ നിയമം OT Overviews
ബൈബിൾ പ്രമേയങ്ങൾ Biblical Themes
ലൂക്കോസ്-പ്രവൃ Luke-Acts
പുതിയ നിയമം NT Overviews
Promotional Videos
Malayalam_Promo
Word Studies
Bad Words
പെഷാ/ലംഘനം Pesha/Transgression
ഖതാ/പാപം Khata-Sin
ഷേമ Shema
ഷേമ/കേള്‍ക്കുക Shema/Listen
യാഹ്വേ/കര്‍ത്താവ് YHWH/LORD
അഹാവാ/സ്നേഹം Ahavah/Love
ലെവ്‌/ഹൃദയം Lev/Heart
മെ ഓദ്/ശക്തി Me'od/Strength
നെഫേസ്/ആത്മാവ് Nephesh/Soul
ബൈബിള്‍ എങ്ങനെ വായിക്കാം How to Read the Bible
ബൈബിള്‍ എങ്ങനെ വായിക്കാം: ബൈബിള്‍ എന്താണ്? What is the Bible?
ബൈബിള്‍ എങ്ങനെ വായിക്കാം: ബൈബിളിലുള്ള കഥ The Story of the Bible
ബൈബിള്‍ എങ്ങനെ വായിക്കാം: സാഹിത്യപരമായ രീതികള്‍ Literary Styles In the Bible
ബൈബിള്‍ എങ്ങനെ വായിക്കാം: പുരാതന യഹൂദ്യ ധ്യാന സാഹിത്യം Bible as Jewish Meditation Literature
ബൈബിള്‍ എങ്ങനെ വായിക്കാം: ഇതിവൃത്തം Plot in Biblical Narrative
ബൈബിള്‍ എങ്ങനെ വായിക്കാം: കഥാപാത്രം Character in Biblical Narrative
ബൈബിള്‍ എങ്ങനെ വായിക്കാം: ക്രമം Setting in Biblical Narrative
ബൈബിള്‍ എങ്ങനെ വായിക്കാം: രൂപകല്പന ക്രമങ്ങള്‍ Design Patterns in Biblical Narrative
കൂടുതല്‍ വീഡിയോകള്‍
ജ്ഞാന പരമ്പരകള്‍ Wisdom Books
ജ്ഞാന പരമ്പരകള്‍: ഇയ്യോബിന്‍റെ പുസ്തകം Job
ദൈവീക സ്വഭാവം Character of God
ദൈവീക സ്വഭാവം: അനുകമ്പ Compassion
കൃപ Grace
ദീര്‍ഘക്ഷമയുള്ളവന്‍ Slow to Anger
വിശ്വസ്തന്‍ Faithfulness
തോറ Torah
ഉല്‍പത്തി പുസ്തകം - 2 ന്‍റെ 1ആം ഭാഗം Genesis Pt 1
ഉല്‍പത്തി പുസ്തകം - 2 ന്‍റെ 2 ആം ഭാഗം Genesis Pt 2
പുറപ്പാട് പുസ്തകം - 2 ന്‍റെ 1ആം ഭാഗം Exodus Pt 1
പുറപ്പാട് പുസ്തകം - 2 ന്‍റെ 2 ആം ഭാഗം Exodus Pt 2
ലേവ്യപുസ്തകം Leviticus
സംഖ്യാപുസ്തകം Numbers
ആവർത്തനം Deuteronomy
വരവ് Advent Series
ശാലോം/സമാധാനം Shalom-Peace
പ്രത്യാശ/യഖല്‍ Yakhal-Hope
സന്തോഷം/കാറാ Chara-Joy
സ്നേഹം /അഗാപെ Agape/Love
തനക് / പഴയ നിയമം OT Overviews
അവലോകനം: യോനാ Jonah
അവലോകനം: തനക് / പഴയ നിയമം TaNaK/OT
അവലോകനം: ഉല്പത്തി Genesis 1-11
അവലോകനം: ഉല്‍പത്തി Genesis 12-50
അവലോകനം: ഉല്‍പത്തി Exodus 1-18
അവലോകനം: പുറപ്പാടു് Exodus 19-40
അവലോകനം: ലേവ്യപുസ്തകം Leviticus
അവലോകനം: സംഖ്യാപുസ്തകം Numbers
കൂടുതല്‍ വീഡിയോകള്‍
ബൈബിൾ പ്രമേയങ്ങൾ Biblical Themes
പ്രവാസത്തിന്‍റെ പാത The Way of the Exile
പ്രവാസം Exile
തിരുവെഴുത്തിന്റെ പരസ്യമായ വായന Public Reading of Scripture
നീതി Justice
മഹാമനസ്കത Generosity
ദൈവം God
യാഗവും പ്രതിശാന്തിയും Sacrifice & Atonement
രാജ്യത്തിന്‍റെ സുവിശേഷം Gospel of the Kingdom
കൂടുതല്‍ വീഡിയോകള്‍
ലൂക്കോസ്-പ്രവൃ Luke-Acts
യേശുവിന്‍റെ ജനനം- ലൂക്കോസിന്‍റെ സുവിശേഷം അധ്യാ 1-2 Luke Ch. 1-2
ലൂക്കോസിന്‍റെ സുവിശേഷം അധ്യാ 3-9 Luke Ch. 3-9
ലൂക്കോസിന്‍റെ സുവിശേഷം അധ്യാ 9-19 Luke Ch. 9-19
ലൂക്കോസിന്‍റെ സുവിശേഷം അധ്യാ 19-23 Luke Ch. 19-23
ലൂക്കോസ് അധ്യാ 24 Luke Ch. 24
അപ്പ. പ്രവൃ അധ്യാ 1-7 Acts Ch. 1-7
അപ്പ. പ്രവൃ അധ്യാ 8-12 Acts Ch. 8-12
അപ്പ. പ്രവൃ അധ്യാ 13-20 Acts 13-20
കൂടുതല്‍ വീഡിയോകള്‍
പുതിയ നിയമം NT Overviews
പുതിയ നിയമം New Testament Overview
അവലോകനം: മത്തായി 1-13 Matthew 1-13
അവലോകനം:മത്തായി 14-28 Matthew 14-28
അവലോകനം: മർക്കൊസ് Mark
അവലോകനം: യോഹന്നാൻ 1-12 John 1-12
അവലോകനം: യോഹന്നാൻ 13-21 John 13-21
അവലോകനം: ലൂക്കൊസ് 1-9 Luke 1-9
അവലോകനം: ലൂക്കൊസ് 10-24 Luke 10-24
കൂടുതല്‍ വീഡിയോകള്‍
പോസ്റ്ററുകളും വീഡിയോകളും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ
ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകള്‍ എല്ലാ ജനങ്ങള്‍ക്കും കൂടുതല്‍ പ്രാപ്യമാക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം പല ഭാഷകളില്‍ പ്രാദേശികവത്കരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങള്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഓവര്‍വ്യൂ പരമ്പരയും പോസ്റ്ററുകളും ബൈബിളിലെ ഓരോ പുസ്തകത്തിന്‍റെയും ഒരു ഉന്നതതല സംക്ഷിപ്തം നല്കുന്നു
ഡൗണ്‍ലോഡുകള്‍ എക്സ്പ്ലോര്‍ ചെയ്യുക
ഞങ്ങളുടെ റീഡിംഗ് പ്ലാനുകള്‍ ഉള്‍ച്ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള അനിമേറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോകളും ഉള്‍ക്കാഴ്ച്ച നല്കുന്ന സംക്ഷിപ്തങ്ങളും ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ പഠിക്കുന്നതിന് വ്യക്തികളെയും ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളെയും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു.

ബൈബിള്‍പ്രോജക്ടില്‍ ചേരൂ

യേശുവിന്‍റെ കഥയ്ക്ക് വ്യക്തികളെയും മുഴുവന്‍ സമൂഹത്തെയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശക്തിയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. ലോകത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടീമുകളുമൊത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിലൂടെ, ഞങ്ങളുടെ വളരുന്ന ഓഡിയന്‍സിനു വേണ്ടി ബൈബിളിലെ പുസ്തകങ്ങള്‍, ചിന്താവിഷയങ്ങള്‍, തിരുവെഴുത്തുകളില്‍ ഉടനീളമുള്ള താക്കോല്‍വാക്കുകള്‍ എന്നിവയെ കുറിച്ച് വീഡിയോകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നത് തുടരാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് സാധിക്കുന്നു

നല്കൂ
Join Men
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?