ភាសាខ្មែរ
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ BibleProject

សូមចូលរួមជាមួយព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានរបស់យើង ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ និងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីភាសានេះ។

ការ​ជួយមនុស្ស​ឲ្យមានពិសោធន៍ជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរ ជាសាច់រឿងរួមមួយ​ដែល​នាំ​ទៅរក​ព្រយេស៊ូវ។
វីដេអូទាំងអស់

យើងបានធ្វើការប្តេជ្ញាចិត្តបកប្រែមាតិការបស់យើងទៅកាន់ភាសាជាច្រើន ដើម្បីឱ្យមនុស្សគ្រប់ៗរូបអាចចូលមើលវីដេអូរបស់ពួកយើងបានកាន់តែងាយស្រួល។ ស៊េរីនៃទិដ្ឋភាពទូទៅ និងផ្ទាំងរូបភាពនានារបស់យើងផ្តល់នូវសេចក្តីសង្ខេបកម្រិតខ្ពស់នៃកណ្ឌនីមួយៗរបស់ព្រះគម្ពីរ។

ទាញយកផ្ទាំងរូបភាព និងវីដេអូ
ស៊េរីនៃប្រាជ្ញា Wisdom Series
ការសិក្សាព្រះបន្ទូលអំពីព្រះរាជ​លក្ខណៈរបស់ព្រះ Character of God Series
ប្រធានបទនៃព្រះគម្ពីរ Biblical Themes
ស៊េរីនៃដំណឹងល្អលូកានិងកិច្ចការ Luke-Acts Miniseries
ស៊េរីនៃការយាងមកដល់ Advent Series
ទិដ្ឋភាពទូទៅ​នៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ Old Testament
ទិដ្ឋភាពទូទៅ​នៃព្រះគម្ពីរសញ្ញថ្មី New Testament
ស៊េរីនៃប្រាជ្ញា Wisdom Series
កណ្ឌគម្ពីរសុភាសិត The Book of Proverbs
កណ្ឌគម្ពីរសាស្តា The Book of Ecclesiastes
កណ្ឌគម្ពីរយ៉ូប The Book of Job
ការសិក្សាព្រះបន្ទូលអំពីព្រះរាជ​លក្ខណៈរបស់ព្រះ Character of God Series
សេចក្តីអាណិតអាសូរ Compassion
ព្រះគុណ Gracious
យឺតនឹងខ្ញាល់ Slow to Anger
សេច​ក្ដី​ស្រឡាញ់​ស្មោះ Loyal Love
ស្មោះត្រង់ Faithful
ប្រធានបទនៃព្រះគម្ពីរ Biblical Themes
ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ Holy Spirit
ផ្លូវនៃការនិរទេស The Way Of The Exile
យញ្ញបូជា និងការលោះបាប Sacrifice & Atonement
ក្រឹត្យវិន័យ The Law
ការអានអត្ថបទព្រះគម្ពីរជាសាធារណៈ Public Reading of Scripture
សប្បុរស Generosity
ដំណឹងល្អ​អំពី​ព្រះរាជ្យ​នៃ​ព្រះ Gospel of the Kingdom
ភាព​បរិសុទ្ធ Holiness
វីដេអូច្រើនទៀត
ស៊េរីនៃដំណឹងល្អលូកានិងកិច្ចការ Luke-Acts Miniseries
ថ្ងៃកំណើតព្រះយេស៊ូវ៖ លូកា ១ - ២ The Birth of Jesus: Luke 1-2
ការជ្រមុជទឹករបស់ព្រះយេស៊ូវ៖ លូកា ៣-៩ The Baptism of Jesus: Luke 3-9
កូនពៅវង្វេង៖ លូកា ៩-១៩ The Prodigal Son: Luke 9-19
ការឆ្កាងព្រះយេស៊ូវ៖ ១៩-២៣ The Crucifixion of Jesus: Luke 19-23
ការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវ៖ លូកា ២៤ The Resurrection of Jesus: Luke 24
បុណ្យ​ថ្ងៃ​ទី​៥០៖ កិច្ចការ ១-៧ Acts 1-7
សាវ័កប៉ុល៖ កិច្ចការ ៨-១២ Acts 8-12
ដំណើរបេសកកម្មរបស់លោកប៉ុល៖ កិច្ចការ ១៣-២០ Paul's Missionary Journeys: Acts 13-20
វីដេអូច្រើនទៀត
ស៊េរីនៃការយាងមកដល់ Advent Series
សង្ឃឹម Hope
សាឡូម - សេច​ក្ដី​សុខ​សាន្ត Peace
អំណរ Joy
អាហ្គាប៉េ - ស្រឡាញ់ Love
ទិដ្ឋភាពទូទៅ​នៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ Old Testament
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់/ថាណាក់ Old Testament
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរលោកុប្បត្តិ ១:១១ Genesis 1-11
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរលោកុប្បត្តិ ១២-៥០ Genesis 12-50
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីនិក្ខមនំ ១-១៨ Exodus 1-18
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីនិក្ខមនំ ១៩-៤០ Exodus 19-40
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរលេវីវិន័យ។ Leviticus
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរជនគណនា។ Numbers
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរចោទិយកថា Deuteronomy
វីដេអូច្រើនទៀត
ទិដ្ឋភាពទូទៅ​នៃព្រះគម្ពីរសញ្ញថ្មី New Testament
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មី Overview: New Testament
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរម៉ាថាយ ១-១៣ Matthew 1-13
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរម៉ាថាយ ១៤-២៨ Matthew 14-28
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរម៉ាកុស Mark
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរយ៉ូហាន ១-១២ John 1-12
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរយ៉ូហាន ១៣-២១ John 13-21
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរលូកា ១-៩ Luke 1-9
ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖ កណ្ឌគម្ពីរលូកា ១០-២៤ Luke 10-24
វីដេអូច្រើនទៀត
ទាញយកផ្ទាំងរូបភាព និងវីដេអូ
យើងបានធ្វើការប្តេជ្ញាចិត្តបកប្រែមាតិការបស់យើងទៅកាន់ភាសាជាច្រើន ដើម្បីឱ្យមនុស្សគ្រប់ៗរូបអាចចូលមើលវីដេអូរបស់ពួកយើងបានកាន់តែងាយស្រួល។ ស៊េរីនៃទិដ្ឋភាពទូទៅ និងផ្ទាំងរូបភាពនានារបស់យើងផ្តល់នូវសេចក្តីសង្ខេបកម្រិតខ្ពស់នៃកណ្ឌនីមួយៗរបស់ព្រះគម្ពីរ។
រុករកមាតិកាដែលអាចទាញយកបាន
ផែនការអានព្រះគម្ពីររបស់យើងរួមបញ្ចូលនូវវីដេអូដែលមានរូបភាពរស់រវើក និងសេចក្តីសង្ខេបអំពីគំនិតខ្លីៗ ដើម្បីបណ្តុះគំនិតដល់បុគ្គលម្នាក់ៗ ក្រុមតូចៗ និងក្រុមគ្រួសារនានាឱ្យសិក្សាបន្ថែមទៀតអំពីព្រះគម្ពីរ។

សូមចូលរួមជាមួយ BibleProject

យើងជឿជាក់ថា សាច់រឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវមានអំណាចក្នុងការផ្លាស់ប្រែបុគ្គលម្នាក់ៗ និងសហគមន៍ទាំងមូល។ តាមរយៈការធ្វើការជាមួយក្រុមជំនាញនៅទូទាំងពិភពលោក យើងអាចបន្តផលិតវីដេអូអំពីកណ្ឌនៃព្រះគម្ពីរ ប្រធានបទនានា និងពាក្យគន្លឹះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលសម្រាប់ទស្សនិកជនរបស់យើងដែលកំពុងតែកើនឡើងជាលំដាប់។

ដាក់ដង្វាយ
Join Men
Which language would you like?