ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ

ಹೊಸ ವೀಡಿಯೊಗಳ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ!

ಟಾಪ್ ವೀಡಿಯೊ
ಯೇಸುವಿನ ಜನನ - ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 1-2 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು Luke 1-2
ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1-7
ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 3-9 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು
ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8-12
ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 9-19 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು Luke 9-19
ಬೈಬಲ್ ಯೇಸುವಿನೆಡೆಗೆ ನಡೆಸುವ ಏಕೀಕೃತ ಕಥೆಯನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು
ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೊಗಳು

ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಕರಿಸಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅವಲೋಕನ ಸರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಸತ್ಯವೇದದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
Advent
Wisdom Books
ದೇವರ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳ ವಿಷಯಗಳು Character of God
ಸತ್ಯವೇದ ವಿಷಯಗಳು Biblical Themes
ಸಾರಾಂಶ: ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ Old Testament Overviews
ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು New Testament Overviews
ಲೂಕ-ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಸಣ್ಣ ಸರಣಿಮಾಲೆ Luke-Acts Miniseries
Advent
ಶಾಲೋಮ್/ಸಮಾಧಾನ Shalom/Peace
ನಿರೀಕ್ಷೆ/ಯಾಖಲ್ Yakhal/Hope
ಪ್ರೀತಿ/ಅಗಾಪೆ Agape/Love
ಸಂತೋಷ/ಚಾರಾ Chara/Joy
Wisdom Books
ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ Proverbs
ಪ್ರಸಂಗಿಯ ಪುಸ್ತಕ Ecclesiastes
ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕ Job
ದೇವರ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳ ವಿಷಯಗಳು Character of God
ಕನಿಕರ Compassion
ಕೃಪೆ Grace
ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆ Faithfulness
ಅಚಲವಾದ ಪ್ರೀತಿ Loyal Love
ದೀರ್ಘಶಾಂತನು Slow to Anger
ಸತ್ಯವೇದ ವಿಷಯಗಳು Biblical Themes
ಸೆರೆವಾಸದ ಮಾರ್ಗ The Way Of The Exile
ಪರಲೋಕ ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕ Heaven & Earth
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ Holy Spirit
ಮೆಸ್ಸಿಯ Messiah
ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ Image of God
ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆ Gospel of the Kingdom
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ Holiness
ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ The Law
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಡಿಯೊಗಳು
ಸಾರಾಂಶ: ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ Old Testament Overviews
ಸಾರಾಂಶ: ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ TaNaK
ಸಾರಾಂಶ: ಆದಿಕಾಂಡ 1-11 Genesis Pt 1
ಸಾರಾಂಶ: ಆದಿಕಾಂಡ 12-50 Genesis 12-50
ಸಾರಾಂಶ: ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ Exodus 1-18
ಸಾರಾಂಶ: ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ Exodus19-40
ಸಾರಾಂಶ: ಯಾಜಕಕಾಂಡ Leviticus
ಸಾರಾಂಶ: ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ Numbers
ಸಾರಾಂಶ: ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ Deuteronomy
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಡಿಯೊಗಳು
ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು New Testament Overviews
ಸಾರಾಂಶ: ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ NT Overview
ಸಾರಾಂಶ: ಮತ್ತಾಯ Matthew 1-13
ಸಾರಾಂಶ: ಮತ್ತಾಯ Matthew 14-28
ಸಾರಾಂಶ: ಮಾರ್ಕ Mark
ಸಾರಾಂಶ: ಯೋಹಾನ John 1-12
ಸಾರಾಂಶ: ಯೋಹಾನ John 13-21
ಸಾರಾಂಶ: ಲೂಕ Luke 1-9
ಸಾರಾಂಶ: ಲೂಕ Luke 10-24
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಡಿಯೊಗಳು
ಲೂಕ-ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಸಣ್ಣ ಸರಣಿಮಾಲೆ Luke-Acts Miniseries
ಯೇಸುವಿನ ಜನನ - ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 1-2 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು Luke 1-2
ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 3-9 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು Luke 3-9
ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 9-19 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು Luke 9-19
ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 19-23 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು Luke 19-23
ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 24 ಅಧ್ಯಾಯ Luke 24
ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1-7 Acts1-7
ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 8-12 Acts 8-12
ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 13-20 Acts 13-20
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಡಿಯೊಗಳು
ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಕರಿಸಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅವಲೋಕನ ಸರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಸತ್ಯವೇದದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ
ನಮ್ಮ ಓದುವಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನೋಟವುಳ್ಳ ಸಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸತ್ಯವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಿರಿ!

ಯೇಸುವಿನ ಕಥೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸತ್ಯವೇದದ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳ ಕುರಿತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನೀಡಿ
Join Men
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?