به BibleProject خوش آمدید.

جهت بروز‌رسانی‌ها و آخرین ویدیوها دربارهٔ این زبان، به خبرنامه ما ملحق شوید.

ویدیوهای برتر
تعمید عیسی: لوقا ۳-۹ The Baptism of Jesus: Luke 3-9
مروری بر اِستر
زندانی در روم: اعمال رسولان ۲۱-۲۸Bound for Rome: Acts 21-28
تولد عیسی: لوقا ۱-۲ The Birth of Jesus: Luke 1-2
مصلوب شدن عیسی: لوقا ۱۹-۲۳ The Crucifixion of Jesus: Luke 19-23
هدف و مأموریت ما این است که مردم کتاب‌مقدس را مثل یک داستان یکپارچه ببینند، که به عیسی ختم می‌شود.
تمامی ویدیوها

ما متعهد هستیم که محتوای ویدیوها را به بسیاری از زبان‌ها بومی‌سازی کنیم تا به راحتی در دست‌ افراد قرار گیرد. مجموعهٔ «مرور کلی» و پوسترهای ما خلاصه‌ای با کیفیت از کتا‌ب‌های کتاب‌مقدس را در اختیار شما می‌گذارد.

دانلود پوسترها و ویدیوها
عهد جدید New Testament
عهد عتیق Old Testament
مجموعه‌ی انجیل Gospel Series
عهد جدید New Testament
مروری بر عهد جدید New Testament Overview
مروری بر متی ۱۳-۱ Matthew 1-13
مروری بر متی ۲۸-۱۴ Matthew 14-28
مروری بر مرقس Mark
مروری بر یوحنا ۱۲-۱ John 1-12
مروری بر اعمال ۱۲-۱ Acts 1-12
مروری بر لوقا ۹-۱ Luke 1-9
مروری بر اعمال ۲۸-۱۳ Acts 13-28
ویدیوهای بیشتر
عهد عتیق Old Testament
مروری بر اِستر Esther
مجموعه‌ی انجیل Gospel Series
تعمید عیسی: لوقا ۳-۹ The Baptism of Jesus: Luke 3-9
پسر گمشده: لوقا ۹-۱۹ The Prodigal Son: Luke 9-19
مصلوب شدن عیسی: لوقا ۱۹-۲۳ The Crucifixion of Jesus: Luke 19-23
قیام عیسی: لوقا ۲۴ The Resurrection of Jesus: Luke 24
پنطیکاست: اعمال رسولان ۱-۷ Pentecost: Acts 1-7
پولس رسول: اعمال رسولان ۸-۱۲ The Apostle Paul: Acts 8-12
سفرهای بشارتی پولس: اعمال رسولان ۱۳-۲۰ Paul's Missionary Journeys: Acts 13-20
زندانی در روم: اعمال رسولان ۲۱-۲۸Bound for Rome: Acts 21-28
ویدیوهای بیشتر
دانلود پوسترها و ویدیوها
ما متعهد هستیم که محتوای ویدیوها را به بسیاری از زبان‌ها بومی‌سازی کنیم تا به راحتی در دست‌ افراد قرار گیرد. مجموعهٔ «مرور کلی» و پوسترهای ما خلاصه‌ای با کیفیت از کتا‌ب‌های کتاب‌مقدس را در اختیار شما می‌گذارد.
جستجوی دانلودها
قسمت Reading Plans (برنامه‌های مطالعه)، فیلم‌های انیمیشنی و خلاصه‌هایی تأمل برانگیز را ادغام می‌کند تا افراد، گروه‌های کوچک و خانواده‌ها را ترغیب کند تا بیشتر از کتاب مقدس یاد بگیرند.

به BibleProject ملحق شوید

ما معتقدیم که داستان عیسی قدرت دارد تا افراد و تمام جوامع را تبدیل کند. با کار کردن با تیم‌های متخصص در سرتاسر دنیا، ما می‌توانیم برای مخاطبین رو به رشدمان، به ساختن ویدیوهایی دربارهٔ کتاب‌های کتاب‌مقدس، مضامین و کلمات کلیدی سرتاسر کتاب‌مقدس ادامه دهیم.

کمک‌های مالی و هدایا
Join Men
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?