Back

Warunki użytkowania

BibleProject

Aktualizacja: wrzesień 2019 r.

Witamy w BibleProject – dziękujemy za odwiedziny!

W BibleProject wierzymy w udostępnianie tego, co tworzymy, jak największej liczbie ludzi i grup na całym świecie. Chcemy, aby nasze filmy, plakaty, notatki i inne treści były bezpłatnie wykorzystywane przez przywódców religijnych i edukatorów do poszerzania wiedzy i dyskusji na temat Biblii. Niniejsze Warunki użytkowania (nazywane czasem „Warunkami”) mają służyć osiągnięciu tego celu, przy jednoczesnej ochronie naszych treści i reputacji przed niewłaściwym wykorzystaniem lub malwersacjami. Jeśli chcesz korzystać z naszych wytworów, musisz przestrzegać niniejszych Warunków. Jesteśmy korporacją non-profit, zorganizowaną zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w stanie Oregon w Stanach Zjednoczonych, ale staramy się mieć perspektywę globalną. W niniejszych Warunkach możemy mówić o sobie „my”, „nas”, „nasz”, „TBP”, „The Bible Project”, lub oczywiście „BibleProject”.

Niniejsze Warunki, wraz z Powiadomieniem o ochronie prywatności, regulują korzystanie z naszych stron internetowych, stron internetowych mediów społecznościowych, kanałów i wszelkich innych przejawów obecności TBP w internecie (łącznie „Witryna internetowa”). Przed rozpoczęciem korzystania z Witryny internetowej należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki.

 1. Akceptacja

 1. Przegląd

 1. Rejestracja

 1. Własność intelektualna

 1. Znaki towarowe TBP

 1. Korzystanie z Witryny internetowej i treści

 1. Ograniczenia dotyczące korzystania z Witryny internetowej i treści

 1. Materiał generowany przez użytkownika

 1. Bezpieczeństwo witryny internetowej

 1. Modyfikacja, zawieszenie lub zaprzestanie korzystania z witryny internetowej

 1. Prywatność i komunikacja

 1. Prawo właściwe

 1. Odstąpienie

 1. Wyłączenie gwarancji

 1. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Rekompensata

 1. Przegląd niniejszych Warunków użytkowania

 1. Umowa arbitrażowa

Akceptacja

Aby uzyskać dostęp do naszych usług, przeglądać je lub z nich korzystać, należy zaakceptować i wyrazić zgodę na bezwarunkowe przestrzeganie niniejszych Warunków, dopóki użytkownik korzysta z Witryny, treści (zdefiniowanej poniżej) lub naszych produktów lub usług. Jeśli nie zgadzasz się i nie akceptujesz niniejszych Warunków, nie możesz korzystać z Usług. Akceptacja stanowi wiążącą umowę prawną. Nasze Warunki stanowią kompletną umowę między użytkownikiem a BibleProject dotyczącą korzystania z Witryny internetowej i Treści oraz działają w najpełniejszy dopuszczany przez prawo sposób. Brak wykonania lub wyegzekwowania przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia naszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub obawy dotyczące niniejszych Warunków lub Usług, prosimy o kontakt pod adresem webmaster@jointhebibleproject.com lub za pośrednictwem bezpłatnej infolinii: (855) 700-9109.

Przegląd

BibleProject nie stanowi części żadnego konkretnego chrześcijańskiego wyznania lub tradycji. Mamy nadzieję, że ludzie ze wszystkich środowisk odkryją wartość w naszej pracy, niezależnie od religijnych lub niereligijnych przekonań. Naszym celem nie jest promowanie określonych nauk jakiejkolwiek konkretnej tradycji chrześcijańskiej, lecz raczej eksplorowanie tematów teologicznych i idei wyłaniających się z poetyckiego i narracyjnego czytania Biblii, które poważnie traktuje jej kontekst historyczny i kulturowy. Przy okazji kończymy, badając te części Biblii, przy których oczywiste stają się nasze zobowiązania edukacyjne i teologiczne, ale naszym głównym celem jest po prostu pozwolenie na to, aby opowieść i twierdzenia teologiczne Pisma Świętego mówiły same za siebie.

Ponieważ jesteśmy oddani sprawie ekumenizmu w interpretacji biblijnej, a także doboru zasobów i metodologii do pracy edukacyjnej, szczególnie troszczymy się o osoby, które – aby udowodnić swoje racje – oddzielają nasze Treści od kontekstu. Ponadto, ponieważ jesteśmy organizacją non-profit, sprzeciwiamy się czerpaniu korzyści z wykorzystywania naszych Treści przez jakąkolwiek osobę lub organizację. Próba czerpania korzyści z naszych Treści lub wykorzystywanie naszych Treści w sposób, który zmienia przesłanie, wnioski, sugestie i znaczenie Treści, stanowi naruszenie niniejszych Warunków i unieważnia prawo użytkownika do korzystania z Treści.

Niniejsze Warunki dotyczą korzystania z naszych filmów, plakatów, notatek, podcastów i innych nagrań audio oraz wszelkich innych materiałów i funkcjonalności znajdujących się na naszej Witrynie, jak na przykład bibleproject.com, a także wszelkich takich treści dostępnych na naszych stronach mediów społecznościowych lub w serwisach multimedialnych, takich jak nasze kanały YouTube i Vimeo (łącznie „Treści”). Treści nie mogą być wykorzystywane w sposób inny niż wyraźnie określony w niniejszych Warunkach. W zakresie, w jakim inne firmy świadczą usługi hostingowe lub inne usługi na rzecz firmy TBP (łącznie „Usługodawcy”), a warunki korzystania z usług świadczonych przez Usługodawców mają zastosowanie do wszelkich witryn internetowych, stron mediów społecznościowych, kanałów lub innych lokalizacji internetowych, w których pojawiają się Treści, niniejsze Warunki obowiązują w uzupełnieniu do tamtych warunków.

Aby uzyskać dostęp do Witryny lub Treści, przeglądać je lub z nich korzystać, należy wyrazić zgodę na bezwarunkowe przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się na niniejsze Warunki, nie możesz korzystać z Treści ani Witryny internetowej, ani też z usług lub funkcjonalności, które oferują.

Rejestracja

Nasza Witryna internetowa dostarcza ogólnych informacji na temat programów i usług TBP. Użytkownik może zarejestrować się w celu otrzymywania newsletterów i innych informacji, dokonywania zakupów online lub przekazywania darowizn, uzyskania dostępu lub korzystania z niektórych Treści, lub też uzyskania dostępu i korzystania z innych funkcji Witryny internetowej, zgodnie z niniejszymi Warunkami. Rejestrując się u nas, potwierdzasz, że (a) jesteś w stanie i masz odpowiednie uprawnienia i upoważnienie do zawarcia wiążącej umowy z TBP; b) dane na Twój temat, które nam przekazujesz, są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne; oraz (c) będziesz używać jedynie danych logowania, które Ci wydamy do korzystania z części Witryny internetowej o ograniczonym dostępie. Jeśli firma TBP z jakiegokolwiek powodu wcześniej zablokowała Ci dostęp do Witryny, w żadnym wypadku nie możesz uzyskać dostępu do Witryny ani z niej korzystać.

Jeśli zarejestrujesz się u nas, będziesz odpowiedzialny za wszystkie kwestie związane ze swoim kontem i hasłem (w tym utrzymanie ich poufności) oraz za korzystanie z konta przez inne osoby, za Twoim pozwoleniem lub bez niego. Zgadzasz się być odpowiedzialny za dopilnowanie, aby inne osoby korzystające z konta przestrzegały niniejszych Warunków. BibleProject nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane nieautoryzowanym korzystaniem z konta.

Musisz natychmiast powiadomić nas o wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa lub nieautoryzowanego korzystania z konta, wysyłając e-mail na adres webmaster@jointhebibleproject.com i wpisując w temacie „Nieautoryzowane użycie”. Nawet jeśli nas powiadomisz, będziesz ponosić odpowiedzialność za wszelkie działania, które miały miejsce za pośrednictwem Twoich danych dostępowych, w tym za wszelkie opłaty wynikające z korzystania z konta. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania Twojego dostępu do Witryny internetowej lub jakiejkolwiek jej części, według własnego uznania, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

Własność intelektualna

Prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej dotyczące Treści i wszelkich innych informacji zawartych w Witrynie, w tym, bez ograniczeń, oprogramowanie, tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, klipy audio, klipy wideo, gromadzenie danych, gromadzenie, kompilacja i ogólny projekt Witryny (łącznie „Własność intelektualna”), są własnością lub są licencjonowane przez TBP, a my zastrzegamy sobie wszelkie prawa w odniesieniu do Własności intelektualnej.

Znaki towarowe TBP

Podczas gdy prawa autorskie na niektóre Treści są objęte licencją na podstawie niniejszych Warunków dla określonych szczegółowych zastosowań, na podstawie niniejszych Warunków w żadnym wypadku nie przyznajemy Ci licencji na znak towarowy lub znak usługowy. Oznacza to, że nie możesz używać naszej nazwy, logo ani innego identyfikatora TBP w jakikolwiek sposób, który nie kwalifikuje się jako wzorcowy dowolny użytek zgodnie z prawem USA. Dzieje się tak dlatego, że nie chcemy, aby ktoś został wprowadzony w błąd w temacie relacji między TBP a naszymi użytkownikami, na przykład że TBP popiera lub sponsoruje kogoś, kto korzysta wyłącznie z Treści na podstawie niniejszych Warunków, a nie na podstawie odrębnej umowy. Jeśli chcesz wykorzystać nasze znaki towarowe poza wzorcowym dowolnym użytkiem, skontaktuj się z nami, aby uzyskać specjalną licencję na użytkowanie. Takie licencje nie mają powszechnego charakteru, ale mogą być udzielane w szczególnych okolicznościach. Licencja na korzystanie z któregokolwiek z naszych znaków może zostać udzielona wyłącznie w formie pisemnej umowy licencyjnej podpisanej przez jednego z naszych należycie upoważnionych urzędników. Żadna inna osoba ani przedstawiciel nie są upoważnieni do przyznawania jakichkolwiek praw lub uprawnień do wykorzystania któregokolwiek z naszych znaków, a każda próba takiego przyznania lub związana z tym obietnica albo wytyczne są nieważne.

Korzystanie z Witryny internetowej i treści

Jako użytkownik Witryny internetowej posiadasz odwoływalną, nieprzenośną, niewyłączną licencję na dostęp do Witryny, przeglądanie zawartych w niej informacji oraz interakcję z Witryną internetową w sposób opisany w niniejszych Warunkach. Korzystając z Witryny, w tym z jej wszelkich interaktywnych komponentów, które wymagają wprowadzania danych, oświadczasz i gwarantujesz, że (a) wszelkie przekazane informacje są zgodne z prawem i dokładne; (b) zachowasz dokładność tych informacji; oraz (c) korzystanie z Witryny nie narusza żadnego obowiązującego prawa, rozporządzenia lub regulacji. Wszelkie informacje, które nam przekazujesz, również będą podlegać naszemu Powiadomieniu o ochronie prywatności.

Użytkownik nie może korzystać z Witryny w celu handlowym, bezprawnym czy szkodliwym. Zgadasz się, że nie będziesz wykorzystywać, wynajmować, retransmitować, duplikować, ujawniać, publikować, sprzedawać, przekazywać, wydzierżawiać, udzielać podlicencji, wprowadzać na rynek lub przekazywać Witryny, ani też jakiejkolwiek jej części (w tym Treści), z wyjątkiem wyjątków wyraźnie wskazanych w niniejszych Warunkach. Ponadto zgadzasz się nie kopiować, odtwarzać kodu źródłowego, tłumaczyć, przenosić, modyfikować ani tworzyć dzieł pochodnych od  Witryny lub jakiejkolwiek jej części. Majstrowanie przy Witrynie, prowadzenie nieuczciwych działań w Witrynie, a także wszelkich innych nielegalnych działań jest zabronione, a także może podlegać niewłaściwym działaniom prawnym.

Treści wideo. Niektóre z naszych treści wideo są dostępne do pobrania z naszej strony internetowej www.bibleproject.com lub naszych kanałów YouTube (https://www.youtube.com/user/jointhebibleproject) lub Vimeo (https://vimeo.com/channels/1241213) lub też innych kanałów, które możemy stworzyć w przyszłości (łącznie „Treści wideo”). Masz prawo osadzać strumienie lub linki do dowolnych z naszych Treści wideo we własnej witrynie internetowej lub aplikacji mobilnej, chyba że i do czasu, gdy polecimy Ci je usunąć, ale tylko wtedy, gdy ściśle przestrzegasz Warunków, a w szczególności następujących wymogów:

 • Nie możesz wymagać opłat pieniężnych ani żądać żadnych działań lub zaniechań, które prowadzą do uzyskania pośredniej korzyści pieniężnej, jako warunku wstępnego uzyskania dostępu do Treści wideo przez użytkowników Twojej witryny lub aplikacji.

 • Nie możesz sprzedawać ani rozpowszechniać kopii Treści wideo.

 • W pobliżu Treści wideo musisz umieścić wyraźną i widoczną notatkę, która wskazuje BibleProject jako autora i właściciela Treści wideo i zawiera link do strony www.bibleproject.com, umożliwiając użytkownikom odwiedzenie tej witryny i zapoznanie się z projektem BibleProject.

 • Nie możesz edytować, modyfikować ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w jakiejkolwiek Treści wideo, ani też nie możesz tworzyć żadnych dzieł pochodnych na podstawie Treści wideo.

 • Nie możesz przesyłać żadnych Treści wideo na nowy serwer lub usługę przesyłania strumieniowego inną niż te, które zapewniamy.

Plakaty. Niektóre z naszych Plakatów są dostępne do pobrania z naszej witrynywww.bibleproject.com (łącznie „Plakaty”). Masz prawo do pobierania, reprodukcji i wyświetlania każdego z naszych Plakatów, w formie cyfrowej lub na nośnikach materialnych, chyba że i do czasu wycofania tego zezwolenia, ale tylko wtedy, gdy ściśle przestrzegasz niniejszych Warunków, a w szczególności następujących wymogów:

 • Nie możesz żądać opłat pieniężnych ani żadnych działań lub zaniechań, które prowadzą do uzyskania pośrednich korzyści pieniężnych jako warunku wstępnego oglądania Plakatów przez osoby trzecie, ani nie możesz sprzedawać kopii Plakatów.

 • Możesz utworzyć i rozpowszechniać do 500 papierowych kopii każdego Plakatu, o ile przestrzegasz powyższego ograniczenia sprzedaży, aby wszystkie Plakaty były rozprowadzane bezpłatnie. (Jeśli chcesz przygotować 500 lub więcej kopii Plakatu, skontaktuj się z nami, aby uzyskać specjalną licencję.)

 • Nie możesz edytować, modyfikować ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w jakimkolwiek Plakacie, ani też nie możesz tworzyć żadnych dzieł pochodnych na podstawie Plakatów.

 • W pobliżu Plakatu musisz umieścić wyraźną i widoczną notatkę, która wskazuje BibleProject jako autora i właściciela Plakatów i zawiera link do strony www.bibleproject.com, umożliwiając użytkownikom odwiedzenie tej witryny i zapoznanie się z projektem BibleProject.

W przypadku wycofania przez nas tej zgody, będziesz musiał usunąć wszystkie cyfrowe kopie Plakatów i zaprzestać dystrybucji wszelkich reprodukowanych Plakatów na nośnikach materialnych.

Inne treści wizualne. Niektóre z naszych notatek, skryptów i statycznych treści wizualnych innych niż plakaty, są dostępne do pobrania z naszej witryny internetowej www.bibleproject.com (łącznie „Inne treści wizualne”). Masz prawo pobierać, powielać i wyświetlać dowolną z naszych Innych treści wizualnych, cyfrowych lub jednorazowych na nośnikach materialnych, do czasu wycofania tego zezwolenia, ale tylko wtedy, gdy ściśle przestrzegasz niniejszych Warunków, a w szczególności następujących wymagań:

 • Nie możesz żądać opłat pieniężnych ani żadnych działań lub zaniechań, które prowadzą do uzyskania pośrednich korzyści pieniężnych jako warunku wstępnego oglądania Innych treści wizualnych przez osoby trzecie, ani nie możesz sprzedawać kopii Innych treści wizualnych.

 • Nie możesz tworzyć wielokrotnych kopii Innych treści wizualnych na nośnikach materialnych.

 • Nie możesz edytować, modyfikować ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w Innych treściach wizualnych, ani też nie możesz tworzyć żadnych dzieł pochodnych na podstawie Innych treści wizualnych.

 • W pobliżu Innych treści wizualnych musisz umieścić wyraźną i widoczną notatkę, która wskazuje BibleProject jako autora i właściciela Innych treści wizualnych i zawiera link do strony www.bibleproject.com, umożliwiając użytkownikom odwiedzenie tej witryny i zapoznanie się z projektem BibleProject.

W przypadku wycofania przez nas tej zgody, będziesz musiał usunąć wszystkie cyfrowe kopie Innych treści wizualnych i zaprzestać dystrybucji wszelkich reprodukowanych Innych treści wizualnych na nośnikach materialnych.

Podcasty. Niektóre z naszych podcastów i innych treści audio są dostępne do przesyłania strumieniowego z naszej witryny internetowej www.bibleproject.com oraz różnych innych autoryzowanych serwisów przesyłania (łącznie „Treści audio”). Chociaż masz prawo do odtwarzania naszych Treści audio na żądanie za pośrednictwem naszej witryny lub autoryzowanych usług, takich jak Apple Podcasts, Google Podcasts i Spotify (o ile spełniasz  wymagania tych autoryzowanych usług), niniejsze Warunki nie zezwalają na nagrywanie, powielanie, retransmitowanie ani wykorzystywanie naszych Treści audio w inny sposób. Jeśli chcesz wykorzystać nasze Treści audio w inny sposób niż dozwolony i wskazany powyżej, skontaktuj się z nami, aby poprosić o specjalną licencję na użytkowanie.

Ograniczenia dotyczące korzystania z Witryny internetowej i treści

Dostęp do Witryny nie upoważnia do korzystania z jakichkolwiek Treści w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach. Bez ograniczania powyższych, o ile nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach, w żadnych okolicznościach nie możesz:

 • usuwać, zmieniać, omijać, unikać, zakłócać lub obchodzić jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych lub innych powiadomień o prawach własności oznaczonych w Treści, ani jakiegokolwiek żadnego mechanizmu zarządzania prawami cyfrowymi, innych środków ochrony urządzenia lub Treści, bezpośrednio lub w inny sposób;

 • powielać, kadrować, wydobywać dane lub umieszczać głębokich łączy do dowolnego miejsca Witryny lub uzyskiwania dostępu do Treści za pomocą technologii lub środków innych niż te, które zostały dostarczone lub autoryzowane przez nas;

 • uzyskiwać dostępu do Witryny za pośrednictwem zautomatyzowanego systemu, w tym między innymi przez „roboty”, „pająki”, „czytniki offline” itp. lub podejmować jakichkolwiek działań, które narzucają lub mogą narzucić (według naszego wyłącznego uznania) nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na naszą infrastrukturę;

 • świadomie lub lekkomyślnie przesyłać nieprawidłowych danych ani wprowadzać do Witryny wirusów, robaków, koni trojańskich lub innego złośliwego oprogramowania lub agentów oprogramowania, szkodliwych lub nie, które manipulują, osłabiają, uszkadzają, atakują, wykorzystują lub przenikają do naszego systemu lub sieci lub w inny sposób próbować ingerować lub narażać na szwank integralność systemu lub bezpieczeństwo BibleProject lub jakichkolwiek połączonych sieci, ani podejmować jakichkolwiek działań mających wpływ na prawidłowe działanie Witryny i korzystanie z niej przez jakąkolwiek osobę lub jednostkę;

 • omijać środki stosowane w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do Witryny lub korzystania z niej, takich jak włamanie do zabezpieczonych lub niepublicznych obszarów Witryny lub obejście wszelkich mechanizmów blokowania geograficznego;

 • wykorzystywać Witryny do gromadzenia Danych osobowych, w tym nazw kont i adresów e-mail, lub wykorzystywać Witryny do jakichkolwiek celów komercyjnych, bez naszej uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody; lub

 • próbować odtwarzać dowolnej części Witryny lub próbować uzyskać kod źródłowy (w tym narzędzia, metody, procesy i infrastrukturę), który umożliwia działanie lub stanowi podstawę Witryny, tworzyć jakichkolwiek prac pochodnych lub materiałów dowolnego rodzaju przy użyciu Treści, niezależnie od tego, czy zamierzasz bezpłatnie rozdawać materiały pochodne lub w inny sposób rozwijać działalność, wykorzystując dowolną część Witryny.

Uprawnienia opisane w niniejszych Warunkach automatycznie wygasną w przypadku naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków. Wszelkie wykorzystanie Treści, które nie jest wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach, może stanowić naruszenie praw autorskich lub znaków towarowych i jest surowo zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody BibleProject.

Materiał generowany przez użytkownika

W zakresie, w jakim TBP zdecyduje się zaakceptować materiały stworzone przez użytkownika, możesz mieć możliwość publikowania, przesyłania, przekazywania lub udostępniania w inny sposób komentarzy, zdjęć lub innych materiałów w Witrynie („Materiały tworzone przez użytkowników”), które mogą być dostępne i widoczne dla publiczności. W odniesieniu do wszelkich Materiałów tworzonych przez użytkowników, które zostały przez Ciebie opublikowane, oświadczasz, że (i) utworzyłeś je i jesteś właścicielem praw do treści lub otrzymałeś wyraźne pozwolenie właściciela na opublikowanie tych treści, oraz (ii) treści nie naruszają praw innych osób lub prawa podmiotu (w tym między innymi prawa autorskie, znaki towarowe lub prawo do prywatności) lub nie naruszają żadnych obowiązujących przepisów prawa, rozporządzeń lub przepisów, niniejszych Warunków użytkowania lub innych opublikowanych przez nas zasad. Ponadto Materiały tworzone przez użytkowników nie mogą:

 • Zawierać jakichkolwiek materiałów, które mają charakter fałszywy, zniesławiający, oszczerczy, obsceniczny, napastliwy, zawierający groźby, dyskryminujący, bigoteryjny, nienawistny, brutalny, wulgarny, bluźnierczy, pornograficzny lub są w inny sposób obraźliwe, nieodpowiednie, szkodliwe, niezgodne z prawem, uciążliwe lub krzywdzące;

 • Naruszać praw TBP lub innych osób, zawierać materiałów, które mogą powodować powstanie odpowiedzialności cywilnej lub karnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub regulacjami, lub w inny sposób propagować, popierać lub pomagać w jakiejkolwiek nielegalnej działalności lub czynie niezgodnym z prawem;

 • Stwarzać zagrożenie skrzywdzeniem jakiejkolwiek osoby lub utratą lub uszkodzeniem mienia;

 • Zawierać danych osobowych innych osób, takich jak adres, numer telefonu, adres e-mail, numer ubezpieczenia społecznego, informacje finansowe lub wszelkie inne informacje, które mogą zostać wykorzystane do śledzenia danej osoby, kontaktowania się z nią lub podszywania się pod nią;

 • Naruszać jakichkolwiek praw patentowych, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich, umów lub innej własności intelektualnej lub innych praw własności BibleProject lub jakiejkolwiek innej osoby;

 • Dążyć do krzywdzenia lub wykorzystywania dzieci, narażając je na nieodpowiednie treści, prosząc o podanie danych osobowych lub w inny sposób;

 • Fałszywie przedstawiać Twoją tożsamość lub powiązanie z jakąkolwiek osobą lub organizacją, w tym z BibleProject;

 • Dążyć do gromadzenia adresów e-mail, nazw użytkowników lub haseł innych osób w jakikolwiek sposób i w dowolnym celu;

 • Dążyć do wysyłania wiadomości typu „łańcuszki”, masowych lub niechcianych wiadomości e-mail, zautomatyzowanych lub nie, lub zakłócać, zaburzać lub stwarzać nadmierne obciążenie TBP lub sieci lub usług podłączonych do Witryny lub instalować lub próbować instalować lub promować programów szpiegujących, złośliwego oprogramowania lub innego kodu komputerowego na naszych komputerach lub sprzęcie lub komputerach lub sprzęcie stron trzecich;

 • Dotyczyć działalności komercyjnej, takiej jak konkursy, loterie lub inne promocje sprzedaży, wymiany, reklamy lub ofert sprzedaży lub zakupu towarów i usług; lub

 • Budzić zastrzeżenia w inny sposób lub być nieprzyjazne rodzinie, zgodnie z zasadami określonymi przez TBP i według naszego wyłącznego uznania.

Należy starannie wybierać informacje zamieszczane w Witrynie internetowej i udostępniane  innym użytkownikom. TBP nie zaleca publikowania pełnego nazwiska, numeru telefonu, adresu pocztowego, adresu e-mail lub innych informacji, które identyfikują użytkownika lub pozwalają obcym osobom znaleźć lub ukraść jego tożsamość. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za Materiały tworzone przez użytkowników oraz konsekwencje opublikowania ich w Internecie. Przyjmujesz na siebie ryzyko związane z kontaktami z innymi użytkownikami, z którymi kontaktujesz się za pośrednictwem Witryny, oraz w zakresie, w jakim zezwala na to prawo, zwalniasz nas z wszelkich roszczeń lub odpowiedzialności związanych z jakimikolwiek Materiałami tworzonymi przez użytkowników opublikowanymi w Witrynie oraz z wszelkich roszczeń związanych z postępowaniem innych użytkowników.

Nie mamy obowiązku tego robić, ale zastrzegamy sobie prawo do monitorowania, przeglądania, wyświetlania, publikowania, usuwania, odrzucania, modyfikowania lub przechowywania Materiałów tworzonych przez użytkowników w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, bez uprzedniego powiadomienia. Zastrzegamy sobie również prawo do podejmowania wszelkich działań dotyczących sporów między Tobą a dowolnym innym użytkownikiem, i nie ponosimy odpowiedzialności za Twoje interakcje lub spory z innymi użytkownikami, ani za działania lub brak działania użytkownika. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje zachowanie w Witrynie internetowej oraz interakcje z innymi użytkownikami.

Możemy odmówić, zmienić lub usunąć Materiały tworzone przez użytkowników bez uprzedniego powiadomienia i z dowolnego powodu, według naszego wyłącznego uznania, w tym w przekonaniu, że materiał może naruszać niniejsze Warunki lub jest w inny sposób niepożądany. Nie popieramy żadnych Materiałów tworzonych przez użytkowników, a zamieszczane Materiały tworzone przez użytkowników nie odzwierciedlają naszych opinii, poglądów lub porad. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek Materiały tworzone przez użytkowników, które Ty lub jakikolwiek inny użytkownik lub osoba trzecia publikujecie lub wysyłacie do Witryny lub za jej pośrednictwem, ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub brak działania dotyczące transmisji, komunikacji lub dostarczanych treści przez dowolnego użytkownika lub osobę trzecią.

Bezpieczeństwo witryny internetowej

Surowo zabronione jest naruszanie lub usiłowanie naruszania funkcji bezpieczeństwa Witryny internetowej, takie jak:

 • Uzyskanie dostępu do danych nieprzeznaczonych dla Ciebie lub logowanie się na serwer lub konto, do którego nie masz uprawnień;

 • Próba sondowania, skanowania lub testowania podatności systemu lub sieci albo naruszenia środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania, chyba że wyraźnie upoważnimy Cię do tego na piśmie;

 • Próba ingerencji w usługę dowolnego użytkownika, hosta lub sieci, taka jak przesłanie wirusa, przeciążenie, zalanie, spamowanie, bombardowanie poczty lub zawieszanie; lub

 • Wysyłanie nieproszonych wiadomości e-mail, w tym dotyczących promocji i/lub reklamy produktów lub usług, które fałszują nagłówek pakietu TCP/IP lub jakąkolwiek część informacji nagłówka w wiadomościach e-mail lub grupach dyskusyjnych.

Niniejszym wyrażasz zgodę na nieużywanie żadnego urządzenia, oprogramowania ani procedury do zakłócania lub prób zakłócania prawidłowego działania Witryny lub jakiejkolwiek działalności prowadzonej w Witrynie. Ponadto zgadzasz się nie używać ani nie próbować używać żadnego silnika, oprogramowania, narzędzia, agenta ani innego urządzenia lub mechanizmu (w tym przeglądarek, pająków, robotów, awatarów lub inteligentnych agentów) do nawigowania lub przeszukiwania Witryny, innych niż wyszukiwarka i agenci wyszukiwania, które udostępniamy w tej Witrynie oraz innych niż ogólnie dostępne przeglądarki internetowe stron trzecich, takie jak Chrome, Firefox, Safari lub Edge.

Jeśli naruszysz bezpieczeństwo naszego systemu lub sieci, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Będziemy badać zdarzenia, które mogą być związane z takimi naruszeniami. Możemy zaangażować organa ścigania lub współpracować z nimi w zakresie ścigania użytkowników, którzy są zaangażowani w takie naruszenia.

Modyfikacja, zawieszenie lub zaprzestanie korzystania z witryny internetowej

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania prowadzenia dowolnej części Witryny w dowolnym czasie i od czasu do czasu, według naszego wyłącznego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności, również poprzez dodanie lub wyeliminowanie niektórych funkcji lub całkowite zaprzestanie prowadzenia Witryny. Od czasu do czasu możemy ograniczać dostęp do niektórych części lub całej Witryny. Zastrzegamy sobie również prawo do zakończenia prowadzenia lub zawieszenia konta lub ograniczenia korzystania z Witryny lub dostępu do niej, bez uprzedniego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności, z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu, według naszego wyłącznego uznania. W związku z tym, z dowolnego powodu i bez uprzedniego powiadomienia, całość lub część Witryny może stać się dla Ciebie niedostępna w dowolnym momencie i na dowolny okres.

Jeśli zawiesimy lub zaprzestaniemy prowadzenia jakiejkolwiek części Witryny lub zamkniemy Twoje konto, nie będziemy odpowiedzialni za dostarczanie Ci jakichkolwiek informacji lub treści. Możemy również usunąć Twoje inne preferencje i zainteresowania w zakresie, w jakim są przechowywane na Twoim koncie lub w związku z nim. Nie masz żadnego prawa regresu w odniesieniu do jakichkolwiek informacji, które usuniemy, bez względu na jakąkolwiek wartość, którą możesz przypisywać tym informacjom, i wyraźnie zrzekamy się jakiejkolwiek wartości, którą możesz przypisywać jakimkolwiek Twoim informacjom przechowywanym na naszych serwerach.

Prywatność i komunikacja

Powiadomienie o ochronie prywatności. Potwierdzasz, że przeczytałeś i rozumiesz nasze Powiadomienie o ochronie prywatności. Nasze Powiadomienie o ochronie prywatności jest dostępne w dowolnym momencie.

Zgoda na komunikację drogą elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty e-mail, zawiadomienia w Witrynie lub innych środków elektronicznych, według naszego wyłącznego uznania. Zgadzasz się, że wszelkie wymagania dotyczące wysyłania Ci powiadomień, ujawnień, umowy lub innej komunikacji na piśmie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej uważa się za spełnione. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne automatyczne filtrowanie, które Ty lub Twój dostawca sieci możecie zastosować do takiej komunikacji elektronicznej.

Dostęp do Twoich danych za pośrednictwem Stron trzecich. Kiedy rejestrujesz się lub korzystasz z naszych produktów i usług, możesz udzielić nam pozwolenia na dostęp do Twoich danych zgromadzonych przez strony trzecie. Możesz na przykład połączyć z naszą Witryną swoje konto na Facebooku, co pozwoli nam uzyskać informacje z tego konta (takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail). Uzyskane przez nas informacje często zależą od ustawień użytkownika lub powiadomień o ochronie prywatności, należy więc sprawdzić swoje ustawienia.

Prawo właściwe

BibleProject kontroluje i obsługuje Witrynę internetową ze swoich biur w Stanach Zjednoczonych. Roszczenia dotyczące m.in. korzystania z Witryny i materiałów w niej zawartych podlegają prawu Stanów Zjednoczonych i stanu Oregon. Jeśli uzyskujesz dostęp do Witryny z innej lokalizacji, robisz to z własnej inicjatywy i ponosisz odpowiedzialność za zgodność z obowiązującymi lokalnymi przepisami.

Wyłączenie gwarancji

BibleProject UDOSTĘPNIA SWOJĄ WITRYNĘ INTERNETOWĄ I ZAWARTOŚĆ NA ZASADZIE „TAK JAK JEST” I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI LUB WARUNKÓW TYTUŁU PRAWNEGO LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU LUB NIENARUSZANIA STRON INTERNETOWYCH, ICH DZIAŁANIA LUB ZAWARTOŚCI. CHOCIAŻ TBP UWAŻA, ŻE TREŚCI SĄ DOKŁADNE, KOMPLETNE I AKTUALNE, NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE INFORMACJE DOSTĘPNE W WITRYNIE SĄ DOKŁADNE, KOMPLETNE ANI AKTUALNE. TBP NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ DOSTĘPNOŚCI SWOJEJ WITRYNY I NIE OBIECUJE ŻADNYCH KONKRETNYCH WYNIKÓW KORZYSTANIA Z NIEJ. KORZYSTASZ Z NASZYCH STRON NA WŁASNE RYZYKO.

Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie udzielamy żadnych gwarancji, ani wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do jakichkolwiek treści zawartych w naszej witrynie, w tym między innymi w odniesieniu do dokładności i niezawodności jakichkolwiek treści publikowanych w naszej witrynie lub za jej pośrednictwem, niezależnie od tego, czy zostały spowodowane przez nas, przez naszych agentów lub przedstawicieli, użytkowników, jakikolwiek sprzęt lub oprogramowanie związane z naszą witryną lub wykorzystywane przez nią lub w inny sposób. Nasze strony mogą zawierać linki do innych witryn, i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, dokładność ani opinie wyrażane w tych witrynach oraz nie badamy, nie monitorujemy ani nie sprawdzamy tych witryn pod kątem dokładności lub kompletności. Włączenie jakiejkolwiek połączonej witryny do naszej witryny nie oznacza naszej zgody ani poparcia dla tej witryny. Uzyskując dostęp do witryn stron trzecich, robisz to na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za reklamy lub aplikacje stron trzecich, które mogą być zamieszczane w naszej witrynie lub za jej pośrednictwem, ani nie ponosimy odpowiedzialności za towary lub usługi sprzedawane przez takich reklamodawców. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania (w trybie online lub offline) któregokolwiek z użytkowników naszych stron internetowych, w tym za umieszczanie przez użytkownika treści na naszej stronie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia, zakłócenia, skasowania, wady, opóźnienia w działaniu lub transmisji, awarie linii komunikacyjnych, kradzież lub zniszczenie albo nieautoryzowany dostęp lub modyfikację jakiejkolwiek komunikacji użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, szkody, obrażenia lub awarie związane z naszymi stronami internetowymi lub korzystaniem z nich (w tym te, które mogą wynikać z lub powstawać za pośrednictwem sieci lub linii komunikacyjnych, komputerowych systemów online, wirusów lub innego złośliwego oprogramowania, serwerów lub dostawców, sprzętu komputerowego, oprogramowania, awarii wiadomości e-mail z powodu problemów technicznych lub przeciążenia ruchu w Internecie i/lub na naszych stronach). W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym obrażenia lub śmierć użytkownika, wynikające z korzystania z naszych stron internetowych, z zachowania jakichkolwiek użytkowników (online lub offline) lub z innej przyczyny. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia komputera, oprogramowania, modemu, telefonu lub innego mienia, wynikające z korzystania (lub niemożności korzystania) z naszych stron. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli nie będziesz w stanie uzyskać dostępu do informacji za pośrednictwem naszych stron. Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie niektórych gwarancji i/lub zobowiązań, więc niektóre z powyższych ograniczeń lub wykluczeń mogą nie mieć zastosowania.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU ANI FRIMA BibleProject, ANI ŻADEN Z JEJ PRACOWNIKÓW, DYREKTORÓW, URZĘDNIKÓW, AGENTÓW, DOSTAWCÓW LUB ZEWNĘTRZNYCH USŁUGODAWCÓW, NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY, W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z NASZYCH STRON LUB TREŚCI, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, PRZYKŁADOWE LUB SZKODY WYNIKOWE LUB JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRATA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, UTRATA DANYCH, ZYSKÓW LUB WARTOŚCI FIRMY, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI LUB AWARIA LUB NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE KOMPUTERA, BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ, W TYM MIĘDZY INNYMI UMOWY, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZANIEDBANIA LUB INNYCH NIEUCZCIWYCH DZIAŁAŃ, KTÓRE WYNIKAJĄ Z LUB SĄ ZWIĄZANE Z UŻYCIEM, NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYCIA, KOPIOWANIEM LUB WYŚWIETLANIEM TREŚCI. TO OGRANICZENIE DOTYCZY WSZYSTKICH ROSZCZEŃ, W TYM MIĘDZY INNYMI NARUSZENIA UMOWY, NARUSZENIA WARUNKÓW GWARANCJI, ZNIESŁAWIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA, WPROWADZENIA W BŁĄD, ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKTY, NARUSZENIA PRAWA (W TYM PRZEPISÓW), ZANIEDBANIA I INNYCH NIEDOCIĄGNIĘĆ, A TAKŻE ROSZCZEŃ OSÓB TRZECICH.

Nie ograniczając powyższych postanowień, limit całkowitej łącznej odpowiedzialności należnej Tobie lub jakiejkolwiek osobie z tytułu jakichkolwiek roszczeń ze strony firmy BibleProject, jest ograniczony do maksymalnej kwoty, jaką zapłaciłeś BibleProject w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Rekompensata

ZGADZASZ SIĘ ZABEZPIECZYĆ NAS ORAZ NASZE SPÓŁKI ZALEŻNE I STOWARZYSZONE ORAZ ICH ODPOWIEDNICH CZŁONKÓW, DYREKTORÓW, URZĘDNIKÓW, AGENTÓW, PARTNERÓW I PRACOWNIKÓW, PRZED WSZELKIMI STRATAMI, ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KOSZTAMI, WYDATKAMI, ROSZCZENIAMI, SZKODAMI LUB ŻĄDANIAMI, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, UZASADNIONYMI HONORARIAMI PRAWNIKÓW, NALEŻNYMI LUB ZWIĄZANYMI Z LUB WYNIKAJĄCYMI Z (I) KORZYSTANIA Z NASZYCH STRON INTERNETOWYCH Z NARUSZENIEM NASZYCH WARUNKÓW, (II) NARUSZENIA NASZYCH WARUNKÓW LUB (III) JAKIEGOKOLWIEK NARUSZENIA TWOICH OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI OKREŚLONYCH W NASZYCH WARUNKACH.

Przegląd niniejszych Warunków użytkowania

BibleProject zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków poprzez ich aktualizację bez  uprzedniego powiadomienia. Możemy modyfikować lub aktualizować niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, po uprzednim powiadomieniu lub bez niego, a wszelkie takie zmiany niniejszych Warunków użytkowania zastępują wszelkie poprzednie Warunki użytkowania natychmiast po opublikowaniu na tej stronie. Zgadzasz się, że w przypadku, gdy jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za niewykonalną, pozostała część niniejszych Warunków pozostanie w pełnej mocy, a część w inny sposób niewykonalna zostanie zmieniona tak, aby była wykonalna w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie. Zgadzasz się na związanie takimi zmianami. Zaleca się okresowe odwiedzanie tej strony w celu ustalenia aktualnych Warunków użytkowania.

Zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego

Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw do wszczęcia lub uczestniczenia w jakimkolwiek pozwie zbiorowym przeciwko BibleProject, mającego związek z jakimkolwiek roszczeniem, sporem lub kontrowersją, a tam, gdzie ma to zastosowanie, zgadzasz się zrezygnować z wszelkiego postępowania zbiorowego przeciwko BibleProject wszczętego w inny sposób.

Umowa arbitrażowa

Uwaga: niniejsza Umowa arbitrażowa ma zastosowanie wyłącznie do użytkowników w Stanach Zjednoczonych.

TY I TBP ZGADZACIE SIĘ ZRZEC SIĘ WSZELKICH PRAW DO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W SĄDZIE LUB PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH LUB DO UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM LUB POWÓDZTWIE PRZEDSTAWICIELSKIM W ODNIESIENIU DO ROSZCZENIA. INNE PRAWA, KTÓRE MIAŁBYŚ, GDYBYŚ POSZEDŁ DO SĄDU, TAKIE JAK DOSTĘP DO INFORMACJI, W POSTĘPOWANIU ARBITRAŻOWYM RÓWNIEŻ MOGĄ BYĆ NIEDOSTĘPNE LUB OGRANICZONE.

Wszelkie roszczenia lub spory wynikające lub związane z niniejszymi Warunkami użytkowania i ich interpretacją lub ich naruszeniem, wygaśnięciem lub ważnością, związkami wynikającymi z niniejszych Warunków użytkowania, w tym spory dotyczące ważności, zakresu lub wykonalności niniejszego postanowienia arbitrażowego (łącznie „Spory objęte niniejszą Umową”), będą rozstrzygane wyłącznie w drodze wiążącego, indywidualnego arbitrażu, a nie w sądzie, i będą odbywać się w Portland w stanie Oregon lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu. Arbitraż będzie prowadzony przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe („AAA”), zgodnie z jego zasadami i procedurami. Federalna ustawa o arbitrażu reguluje interpretację i wykonanie niniejszej Umowy arbitrażowej. Możesz również dochodzić swoich roszczeń w sądzie ds. drobnych wykroczeń, jeśli Twoje roszczenia się do tego kwalifikują, i tak długo, jak sprawa pozostanie w takim sądzie i zostanie przekazana wyłącznie na zasadzie indywidualnej (nie grupowej, nie reprezentatywnej).

Przed wszczęciem jakiegokolwiek arbitrażu strona inicjująca z co najmniej 60-dniowym wyprzedzeniem przekaże drugiej stronie pisemne powiadomienie o zamiarze złożenia wniosku o arbitraż. TBP wyśle takie powiadomienie pocztą elektroniczną na podany przez Ciebie adres e-mail, a Ty musisz wysłać takie powiadomienie pocztą elektroniczną na adres webmaster@jointhebibleproject.com. W trakcie tego 60-dniowego okresu powiadomienia strony dołożą starań, aby polubownie rozwiązać wszelkie Spory objęte niniejszą Umową na drodze wzajemnych rozmów. W przypadku braku takiego polubownego rozwiązania i wygaśnięcia okresu powiadomienia każda ze stron może wszcząć postępowanie arbitrażowe.

Arbiter będzie miał prawo do przyznania wszelkich środków, które byłyby dostępne w sądzie na mocy prawa lub zasady słuszności, a wszelkie orzeczenia arbitrów będą miały charakter ostateczny i wiążący dla każdej ze stron. Wyrok wydany przez arbitra może zostać wniesiony do dowolnego sądu właściwej jurysdykcji. Niezależnie od powyższego zobowiązania do rozstrzygania sporów, każda ze stron ma prawo w dowolnym momencie dochodzić wykonania nakazu sądowego lub innego słusznego zadośćuczynienia przed dowolnym sądem właściwej jurysdykcji. Arbiter zastosuje obowiązujące prawo i postanowienia niniejszych Warunków, a ich nieprzestrzeganie zostanie uznane za przekroczenie uprawnień arbitrażowych i podstawę do rozpatrzenia sprawy przez sąd. Ani TBP, ani Ty nie jesteście uprawnieni do arbitrażu jakiegokolwiek Sporu objętego niniejszą Umową jako pełnomocnik zbiorowy, reprezentacyjny lub prywatny, a arbiter nie będzie mieć uprawnień do prowadzenia postępowania na zasadzie generalnego pełnomocnika zbiorowego, reprezentacyjnego lub prywatnego. Jeśli którekolwiek postanowienie Umowy arbitrażowej w tej sekcji zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe warunki arbitrażu pozostaną w pełni ważne, wiążące i wykonalne (ale w żadnym przypadku nie dojdzie do arbitrażu zbiorowego, reprezentacyjnego lub prywatnego). Niniejsze Warunki użytkowania i powiązane transakcje podlegają i są regulowane przez Federalną ustawę o arbitrażu, 9 U.S.C. sek. 1-16 (FAA) oraz, jeśli ma to zastosowanie, przepisami prawa stanu Oregon.

 

By using this website, I acknowledge that I am 16 years of age or older, and I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy.
Under 16?
Accept
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?