Back

Gebruiksvoorwaarden

BijbelProject

Bijgewerkt in september 2019

Welkom bij BijbelProject. We zijn blij dat u er bent!

BijbelProject gelooft in het delen van wat we maken met zoveel mogelijk mensen en groepen over de hele wereld. We willen dat religieuze leiders en opvoeders onze video's, posters, notities en ander materiaal gratis kunnen gebruiken, om kennis en discussie over de Bijbel te stimuleren. Met deze Gebruiksvoorwaarden (soms ook aangeduid als "Voorwaarden") willen we dat doel bereiken, en eveneens ons materiaal en onze reputatie beschermen tegen misbruik en onrechtmatig gebruik. Als u onze creaties wilt gebruiken,gelieve deze Voorwaarden te respecteren. We zijn een non-profit organisatie die valt onder de wetten van de staat Oregon in de Verenigde Staten, maar we streven naar een globaal perspectief. In deze Voorwaarden kunnen we naar onszelf verwijzen als "we", "ons", "TBP", "het Bijbel Project" en, natuurlijk, als "BijbelProject".

Deze Voorwaarden, samen met onze Privacyverklaring, regelen uw gebruik van onze websites, socialmediapagina's, kanalen, en elke andere online aanwezigheid van TBP (gezamenlijk, de "Website"). Lees deze Voorwaarden alstublieft grondig voor u de Website gebruikt.

 1. Aanvaarding

Aanvaarding

Om toegang te krijgen tot onze Diensten, door onze Diensten te bladeren of deze te gebruiken, moet u akkoord gaan met de Voorwaarden en ermee instemmen dat u onvoorwaardelijk gebonden bent aan deze Voorwaarden zolang u de Website, Inhoud (hieronder gedefinieerd) of onze producten of diensten gebruikt. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden en ze niet accepteert, dan mag u de Diensten niet gebruiken. Uw aanvaarding is een bindend juridisch contract. Onze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en BijbelProject met betrekking tot uw gebruik van de Website en Inhoud en zijn geldig voor zover toegestaan door de wet. Het niet uitoefenen of niet afdwingen van enig recht of bepaling in onze Voorwaarden zal niet fungeren als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling.

Als u vragen, opmerkingen of bedenkingen heeft met betrekking tot deze Voorwaarden of de Diensten, neem dan contact op via webmaster@jointhebibleproject.com of bel het gratis nummer (123) 456 7891.

Overzicht

BijbelProject maakt geen deel uit van een specifieke christelijke kerkgenootschap of traditie. We hopen dat mensen met verschillende achtergronden ons werk kunnen waarderen, ongeacht hun godsdienstige of niet-godsdienstige overtuigingen. Ons doel is niet om de kenmerkende leerstellingen van een specifieke christelijke traditie te promoten, maar eerder om de theologische thema's en ideeën te onderzoeken die uit een poëtische en verhaalgerichte lezing van de Bijbel naar voor komen, met respect voor de historische en culturele context. Bij gelegenheid onderzoeken we delen van de Bijbel waarbij onze interpretatieve en theologische engagementen kenbaar kunnen worden, maar ons hoofddoel is eenvoudigweg om het verhaal en de theologische beweringen van de Schriften voor zichzelf te laten spreken.

Omdat we ons inzetten voor het oecumenisme in de bijbelse interpretatie, evenals voor de selectie van middelen en methoden voor dat interpretatieve werk, maken we ons vooral zorgen over mensen die onze Inhoud uit de context halen om een punt te maken. Bovendien maken we als non-profit organisatie bezwaar tegen mensen of organisaties die profijt halen uit hun gebruik van onze Inhoud. Pogingen om te profiteren van onze Inhoud, of onze Inhoud te gebruiken op een manier die de boodschap, conclusies, gevolgtrekkingen of essentie van de Inhoud wijzigt, schenden deze Voorwaarden en beëindigen uw recht om de Inhoud te gebruiken.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze video's, posters, notities, podcasts en andere audio-opnamen, en alle andere materialen en functies die op onze Website worden gevonden, zoals bijbelproject.com, evenals dergelijke inhoud op onze socialmediapagina's of onze mediastreamingpagina's, zoals onze YouTube- en Vimeokanalen (gezamenlijk de "Inhoud” genoemd). De Inhoud mag alleen gebruikt worden zoals uitdrukkelijk in deze Voorwaarden vermeld. Voor zover andere bedrijven hosting of andere diensten aan TBP aanbieden (gezamenlijk "Serviceproviders" genoemd) en de gebruiksvoorwaarden van deze serviceproviders van toepassing zijn op websites, socialmediapagina's, kanalen of andere online locaties waar onze Inhoud voorkomt, gelden onderhavige Voorwaarden aanvullend op die gebruiksvoorwaarden.

Om de Website of Inhoud te kunnen openen, doorbladeren of gebruiken, moet u onvoorwaardelijk akkoord gaan met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dan mag u de Inhoud of de Website of eender welke diensten of functies die zij bieden, niet gebruiken.

Registratie

Op onze Website vindt u algemene informatie over de programma's en diensten van TBP. U kunt zich bij ons registreren om nieuwsbrieven en andere informatie te ontvangen, een online aankoop of gift te doen, toegang te krijgen tot bepaalde Inhoud of deze gebruiken, of toegang te krijgen tot andere mogelijkheden of deze gebruiken, allemaal onder deze Voorwaarden. Door u bij ons te registreren gaat u ermee akkoord dat (a) u in staat bent en over de juiste bevoegdheid en machtiging beschikt om een bindende overeenkomst met TBP te sluiten; (b) de informatie die u over uzelf verstrekt waar, nauwkeurig, actueel en volledig is; en (c) u alleen gebruik zult maken van gegevens die wij aan u verstrekken om delen van de Website met beperkte toegang te gebruiken. Als TBP uw toegang tot de Website om welke reden dan ook heeft beëindigd, dan mag u de Website in geen geval nog openen of gebruiken.

Als u zich bij ons registreert, bent u verantwoordelijk voor alle zaken met betrekking tot uw account en wachtwoord (inclusief geheimhouding) en het gebruik van uw account door anderen, met of zonder uw toestemming. U gaat ermee akkoord dat u ervoor verantwoordelijk bent dat anderen die uw account gebruiken zich aan deze Voorwaarden houden. BijbelProject is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die worden veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik van uw account.

Bij elke inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen door een e-mail te verzenden naar webmaster@jointhebibleproject.com met de tekst "Ongeoorloofd gebruik" in de onderwerpregel. Zelfs als u ons hiervan op de hoogte stelt, bent u verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden met behulp van uw toegangsgegevens, inclusief eventuele kosten die voortvloeien uit het gebruik van uw account. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken uw toegang tot de Website of enig deel daarvan op elk moment, zonder kennisgeving, te beëindigen.

Intellectuele Eigendomsrecht

De auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten op de Inhoud en alle andere informatie op de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, software, tekst, afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, videoclips, gegevensverzamelingen en het verzamelen, samenstellen en ontwerpen van de Website (gezamenlijk het "Intellectuele eigendom" genoemd), zijn eigendom van of in licentie gegeven door TBP, en we behouden ons alle rechten voor met betrekking tot het intellectuele eigendom.

TBP Handelsmerken

Hoewel de auteursrechten op bepaalde Inhoud onder deze Voorwaarden voor bepaalde specifieke doeleinden worden gelicentieerd, worden onder deze Voorwaarden geen licentie voor handelsmerken of servicemerken aan u verleend. Dit betekent dat u onze naam, ons logo of andere TBP-kenmerken niet mag gebruiken op een manier die volgens de Amerikaanse wetgeving niet als referentieel eerlijk gebruik kan worden aangemerkt. Dit opdat er geen onduidelijkheid zou bestaan over de relatie tussen TBP en onze Inhoud gebruikers, bijvoorbeeld door te geloven dat TBP iemand steunt of sponsort die alleen Inhoud gebruikt onder deze Voorwaarden, en niet onder een afzonderlijke overeenkomst. Als u gebruik wilt maken van onze handelsmerken buiten het gebruik van referentiedoeleinden, neem dan contact met ons op om een speciale gebruikerslicentie aan te vragen. Dergelijke licenties zijn niet gebruikelijk, maar ze kunnen onder bijzondere omstandigheden worden verleend. Een licentie voor het gebruik van onze merken mag alleen worden verleend met een formele schriftelijke licentieovereenkomst die is ondertekend door een van onze daartoe bevoegde functionarissen. Geen enkele andere persoon of medewerker is bevoegd om enige rechten te verlenen of het gebruik van onze merken toe te staan, en elke poging tot toekenning of een daarmee samenhangende belofte of advies is ongeldig.

Uw gebruik van de Website en Inhoud

Als gebruiker van de Website heeft u een herroepbare, niet overdraagbare, niet exclusieve licentie om toegang te krijgen tot de Website, informatie op de Website te bekijken en interactief te zijn met de Website zoals beschreven in deze Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Website, inclusief eventuele interactieve componenten die input vereisen, verklaart en garandeert u dat (a) alle informatie die u aan de Website verstrekt waarheidsgetrouw en accuraat is; (b) u de nauwkeurigheid van die informatie zult handhaven; en (c) uw gebruik van de Website niet in strijd is met toepasselijke wetgeving, reglementen of verordeningen. Alle informatie die u ons verstrekt zal ook onderworpen zijn aan onze Privacyverklaring.

U mag de Website niet gebruiken voor commerciële doeleinden of voor onwettige of onrechtmatige doeleinden. U gaat ermee akkoord dat u de Website, of enig deel of component daarvan (inclusief de Inhoud), niet zult gebruiken, verhuren, doorgeven, dupliceren, openbaar maken, publiceren, verkopen, toewijzen, leasen, sublicentiëren, verhandelen of overdragen, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden. Verder gaat u ermee akkoord dat u de Website niet zult kopiëren, namaken, vertalen, overzetten, wijzigen of afgeleide werken zult maken van de Website of van een deel van de Website. Knoeien met de Website, het uitvoeren van frauduleuze activiteiten op de Website en alle andere illegale activiteiten zijn verboden en kunnen leiden tot juridische stappen tegen de onrechtmatige gebruiker.

Video-inhoud Sommige van onze video's kunnen gedownload worden via onze site  www.bibleproject.com  of via onze kanalen op YouTube (https://www.youtube.com/user/jointhebibleproject) of Vimeo (https://vimeo.com/channels/1241213) of andere kanalen die we in de toekomst nog kunnen aanmaken (gezamenlijk, "Video-inhoud" genoemd). Het is toegestaan streams van of koppelingen naar onze Video-inhoud in te bedden in uw eigen website of mobiele toepassing, tenzij en totdat we u opdracht geven deze te verwijderen, maar alleen zolang u zich strikt houdt aan de Voorwaarden en in het bijzonder aan de volgende vereisten:

 • U mag geen betaling van een geldelijke vergoeding eisen, of enige actie of inactiviteit vereisen die tot indirect monetair voordeel voor u leidt, als voorwaarde voor gebruikers van uw website of app om toegang te krijgen tot de Video-inhoud.

 • U mag geen kopieën van Video-inhoud verkopen of verdelen.

 • U moet een duidelijke en opvallende kennisgeving plaatsen, dicht bij de Video-inhoud, die BijbelProject identificeert als de auteur en eigenaar van de Video-inhoud en een koppeling bevat naar www.bibleproject.com waardoor kijkers de site kunnen bezoeken en meer te weten kunnen komen over BijbelProject.

 • U mag geen Video-inhoud bewerken, wijzigen of enigszins veranderen, noch is het toegestaan afgeleide werken te maken op basis van de Video-inhoud.

 • U mag geen Video-inhoud uploaden naar een nieuwe server of andere streamingdienst dan die welke wij aanbieden.

Posters. Sommige van onze posters kunnen gedownload worden via onze website www.bibleproject.com (gezamenlijk, "Posters" genoemd). U mag onze Posters downloaden, reproduceren en tonen, hetzij digitaal of via tastbare media, tenzij en totdat wij deze toestemming intrekken, enkel en alleen zolang u deze Voorwaarden strikt naleeft en, in het bijzonder, de volgende voorschriften:

 • U mag geen betaling van een geldbedrag eisen, of enige actie of inactiviteit vereisen die tot indirect monetair voordeel voor u leidt, als voorwaarde voor derden om de Posters te bekijken, noch mag u kopieën van Posters verkopen.

 • U mag tot 500 papieren kopieën van elke verschillende Poster maken en verspreiden, zolang u bovenvermelde verkoopbeperkingen naleeft, zodat alle Posters gratis worden verspreid. (Als u 500 of meer kopieën van een Poster wil maken, neem dan contact met ons op om een speciale licentie aan te vragen.)

 • U mag geen Poster bewerken, wijzigen of enigszins veranderen, noch is het toegestaan afgeleide werken te maken op basis van de Posters.

 • U moet een duidelijke en opvallende kennisgeving plaatsen in de nabijheid van elke digitale weergave van een Poster, die BijbelProject identificeert als de auteur en eigenaar van de Posters en een koppeling bevat naar www.bibleproject.com waardoor kijkers de site kunnen bezoeken en meer te weten kunnen komen over BijbelProject.

In het geval we deze toestemming intrekken, moet u alle digitale weergaven van de Posters verwijderen, en de distributie van tastbare reproducties van Posters stopzetten.

Andere visuele inhoud. Sommige van onze notities, scripts en statische visuele inhoud behalve posters kunnen gedownload worden via onze website www.bibleproject.com (gezamenlijk "Andere visuele inhoud" genoemd). Het is toegestaan om onze Andere visuele content, digitaal of één keer in tastbare media, te downloaden, te reproduceren en weer te geven, tenzij en totdat we deze toestemming intrekken, maar alleen zolang u zich strikt houdt aan deze Voorwaarden en in het bijzonder aan de volgende voorschriften:

 • U mag geen betaling van een geldbedrag eisen, of enige actie of inactiviteit vereisen die tot indirect monetair voordeel voor u leidt, als voorwaarde voor derden om de Andere visuele inhoud te bekijken, noch mag u kopieën van Andere visuele inhoud verkopen.

 • U mag geen meerdere kopieën maken naar tastbare media van Andere visuele inhoud.

 • U mag geen Andere visuele inhoud bewerken, wijzigen of enigszins veranderen, noch is het toegestaan afgeleide werken te maken gebaseerd op de Andere visuele inhoud.

 • U moet een duidelijke en opvallende kennisgeving plaatsen in de nabijheid van elke digitale weergave van Andere visuele inhoud, die BijbelProject identificeert als de auteur en eigenaar van de Andere visuele media en een koppeling bevat naar www.bibleproject.com waardoor kijkers de site kunnen bezoeken en meer te weten kunnen komen over BijbelProject.

In het geval we deze toestemming intrekken, moet u alle digitale weergaven van de Andere visuele inhoud verwijderen, en de distributie van tastbare reproducties van Andere visuele inhoud stopzetten.

Podcasts. Sommige van onze podcasts en andere audiobestanden kunnen gestreamd worden via onze website www.bibleproject.com en diverse andere goedgekeurde audiostreamingdiensten (gezamenlijk "Audio-inhoud" genoemd). Hoewel u toestemming heeft om onze Audio-inhoud op aanvraag af te spelen vanaf onze site of geautoriseerde services zoals Apple Podcasts, Google Podcasts, en Spotify (zolang u voldoet aan de vereisten van deze geautoriseerde services), mag u op grond van deze Voorwaarden onze Audio-inhoud niet opnemen, reproduceren, heruitzenden of enig ander gebruik ervan maken. Als u wenst gebruik te maken van onze Audio-inhoud op een andere manier als hierboven toegestaan, neem dan contact met ons op voor een speciale gebruiksvergunning.

Beperkingen op uw gebruik van de Website en de Inhoud

Toegang tot de Website geeft u geen toestemming om enige Inhoud op een andere manier te gebruiken dan specifiek is toegestaan door deze Voorwaarden. U mag, onverminderd het voorgaande, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden, in geen geval:

 • Enig copyright-, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen die op de Inhoud zijn gemarkeerd of enig mechanisme, of device voor het beheer van digitale rechten, of andere maatregelen ter bescherming van de Inhoud verwijderen, wijzigen, overbruggen, vermijden, verstoren of omzeilen, hetzij rechtstreeks, hetzij op een andere manier;

 • Eender welk onderdeel van de Website spiegelen, framen, screenscrapen of dieplinken of eender welke Inhoud openen met andere technologie of middelen dan deze welke door ons worden aangeboden of toegestaan;

 • De Website openen via een geautomatiseerd systeem, inclusief en zonder beperking, door "robots," "spinnen,""offline-lezers," etc.,of eender welke actie ondernemen die onze infrastructuur onredelijk of onevenredig belast of kan belasten (zoals bepaald naar eigen goeddunken);

 • Opzettelijk of roekeloos ongeldige gegevens uploaden, of virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere al dan niet schadelijke malware- of softwareagenten op de Website introduceren, of ons netwerk of systeem manipuleren, verstoren, beschadigen, aanvallen, exploiteren of binnendringen, of anderszins proberen de systeemintegriteit of -beveiliging van BijbelProject of aangesloten netwerken te verstoren of in gevaar te brengen, of enige actie ondernemen om de goede werking van de Website en het gebruik of genot daarvan door een persoon of entiteit te beïnvloeden;

 • De maatregelen omzeilen die gebruikt worden om toegang tot of gebruik van de Website te voorkomen of te beperken, door bijvoorbeeld binnen te dringen in beveiligde of niet-openbare delen van de Website of door het omzeilen van geoblocking mechanismen;

 • De Website gebruiken om persoonlijke informatie te verzamelen, zoals accountnamen en e-mailadressen,of de Website gebruiken voor commerciële doeleinden, zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; of

 • Proberen om enig onderdeel van de Website te herontwikkelen of proberen de broncode af te leiden (inclusief de tools, methoden, processen en infrastructuur) die de Website mogelijk maakt of eraan ten grondslag ligt, afgeleide werken of materialen van welke aard dan ook te maken met behulp van de Inhoud - al dan niet met de bedoeling de afgeleide materialen gratis weg te geven - of anderszins een bedrijfsactiviteit uit te bouwen gebaseerd op enig onderdeel van de website.

De permissies zoals beschreven in deze Voorwaarden worden automatisch beëindigd als u eender welke bepaling van deze Voorwaarden niet nakomt. Elk gebruik van de Inhoud dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze Voorwaarden kan een inbreuk betekenen op het auteurs- of handelsmerkrecht, en is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BijbelProject, ten strengste verboden.

Door gebruikers gegenereerde inhoud

Als en voor zover TBP ervoor kiest om door gebruikers gegenereerd materiaal te accepteren, kunt u de mogelijkheid hebben om opmerkingen, foto's of ander materiaal ("door gebruikers gegenereerd materiaal”) dat toegankelijk en zichtbaar is voor het publiek, op de Website te publiceren, te verzenden, in te dienen of op een andere manier op de Website te plaatsen. Met betrekking tot door de gebruiker gegenereerd materiaal dat door u is geplaatst, verklaart u dat (i) u de rechten op de inhoud hebt gecreëerd en bezit of dat u de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar heeft om dergelijke inhoud te plaatsen, en (II) de inhoud geen inbreuk maakt op de rechten van een andere persoon of entiteit (inclusief, maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken of privacyrechten) of inbreuk maakt op toepasselijke wetten, regels of voorschriften, deze Gebruiksvoorwaarden of een van onze andere gepubliceerde beleidsregels. Bovendien mag het door gebruikers gegenereerde materiaal:

 • geen materiaal bevatten dat onjuist, beledigend, lasterlijk, obsceen, intimiderend, bedreigend, discriminerend, intolerant, haatdragend, gewelddadig, vulgair, godslasterlijk, pornografisch of anderszins aanstootgevend, ongepast, schadelijk, onwettelijk, ontwrichtend of nadelig is;

 • de juridische rechten van TBP of een andere entiteit schenden en mag het geen materiaal bevatten dat aanleiding kan geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder toepasselijke wetten of voorschriften of op een andere manier illegale activiteiten of onwettige handelingen bevorderen, bepleiten of ondersteunen;

 • geen schade aan personen veroorzaken of dreigen te veroorzaken of verlies of schade aan eigendommen veroorzaken;

 • geen persoonlijke informatie van andere personen bevatten, zoals adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, burgerservicenummer, financiële gegevens, of eender welke informatie die gebruikt kan worden om die persoon te volgen, te contacteren of te imiteren;

 • geen inbreuk maken op patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, contracten of andere intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van BijbelProject of enige andere persoon;

 • kinderen niet proberen te schaden of te misbruiken door ze bloot te stellen aan ongepaste inhoud, hen om persoonlijke informatie te vragen of anderszins;

 • uw identiteit of relatie met een persoon of organisatie, inclusief BijbelProject, niet verkeerd voorstellen;

 • niet proberen om e-mailadressen, gebruikersnamen of wachtwoorden van anderen te verzamelen op welke manier dan ook en voor welk doel dan ook;

 • niet proberen kettingbrieven, bulk- of junkmail te verzenden, al dan niet geautomatiseerd, of TBP of de netwerken of services die zijn verbonden met de Website te beïnvloeden, te verstoren of onnodig te belasten, of spyware, malware of andere computercodes (proberen) te installeren of te promoten op onze computers of apparatuur of op de computers of apparatuur van derden;

 • niets te maken hebben met commerciële activiteiten zoals wedstrijden, sweepstakes, of andere verkoopbevorderende acties, ruilhandel, reclame of verkoopaanbiedingen of aankoop van goederen en diensten; of.

 • niet op eender welke wijze afkeurenswaardig of niet-familievriendelijk zijn, zoals naar eigen goeddunken bepaald door TBP.

Wees zorgvuldig bij de keuze van informatie die u op de Website plaatst en wat u aan andere gebruikers verstrekt. TPB raadt u sterk af uw volledige naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres of andere informatie die uw identiteit bekendmaakt of vreemden de mogelijkheid geeft u te vinden of uw identiteit te stelen, publiekelijk te publiceren. U bent als enige verantwoordelijk voor uw door gebruikers gegenereerde materiaal en voor de gevolgen van het online plaatsen. U accepteert alle risico's die de omgang met andere gebruikers met wie u via de Website in contact komt met zich meebrengen, en voor zover de wet het toelaat, vrijwaart u ons van elke claim of aansprakelijkheid gerelateerd aan door gebruikers gegenereerd materiaal dat op de Website is geplaatst, en van elke claim die verband houdt met het gedrag van andere gebruikers.

We behouden ons het recht voor, maar hebben niet de verplichting, om door gebruikers gegenereerd materiaal op elk moment en om welke reden ook zonder voorafgaande kennisgeving te controleren, te herzien, te screenen, te posten, te verwijderen, af te wijzen, te wijzigen of te bewaren. We behouden ons ook het recht voor om welke actie dan ook te ondernemen met betrekking tot geschillen tussen u en een andere gebruiker en zijn niet aansprakelijk voor uw interacties of geschillen met andere gebruikers of voor de actie of het niet-handelen van een gebruiker. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor uw gedrag op de Website en uw interacties met andere gebruikers.

We kunnen door gebruikers gegenereerd materiaal weigeren, wijzigen of verwijderen zonder kennisgeving, om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken, inclusief de overtuiging dat het door gebruikers gegenereerd materiaal deze Voorwaarden zou kunnen schenden of anderszins aanstootgevend is. Wij ondersteunen geen door gebruikers gegenereerd materiaal en dergelijk materiaal dat gepost wordt, is geen weerspiegeling van onze mening, ons oordeel of advies. We nemen geen verantwoordelijkheid en geen enkele aansprakelijkheid voor eender welk door gebruikers gegenereerd materiaal dat u of een andere gebruiker of derde partij op de Website plaatst of via de Website verzendt, noch aanvaarden we enige aansprakelijkheid voor een actie of nalatigheid met betrekking tot berichtgeving, communicatie of inhoud die door een gebruiker of derde partij wordt verstrekt.

Website beveiliging

Het is ten strengste verboden de beveiligingsfuncties van de Website te schenden of proberen te schenden, zoals door:

 • Gegevens te openen die niet voor u bedoeld zijn of op een server of een account in te loggen waarvoor u geen toestemming heeft;

 • Te proberen om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te onderzoeken, te scannen of te testen of de beveiligings- of verificatiemaatregelen te overtreden, tenzij we uitdrukkelijk en schriftelijk toestaan dat u dit doet;

 • Door te proberen de service naar een gebruiker, host of netwerk te verstoren, zoals door het indienen van een virus, overbelasting, "flooding", "spammen", "mailbombing" of "crashen"; of

 • Door ongevraagd e-mails te versturen, inclusief promoties en/of reclame voor producten of diensten en een TCP/IP header of een deel van de headerinformatie in een e-mail of nieuwsgroepbericht te vervalsen.

U gaat hierbij akkoord geen apparaat, software of routine te gebruiken om de goede werking van de Website of eender welke activiteit op de Website te verstoren of proberen te verstoren. U stemt er verder mee in geen machine, software, gereedschap, agent of ander apparaat of mechanisme te gebruiken of te proberen te gebruiken (inclusief browsers, spiders, robots, avatars of intelligente agents) om te navigeren of te zoeken op de Website anders dan de zoekmachine en zoekmachines die we beschikbaar stellen op deze Website en andere dan algemeen beschikbare webbrowsers van derden zoals Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Het schenden van onze systeem- of netwerkbeveiliging kan leiden tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Gebeurtenissen die tot dergelijke schendingen kunnen leiden, zullen door ons onderzocht worden. Wij kunnen ons wenden tot of samenwerken met wethandhavingsinstanties bij het vervolgen van gebruikers die betrokken zijn bij dergelijke overtredingen.

Wijziging, opschorting, of beëindiging Websitegebruik

We behouden ons het recht voor om elk aspect/onderdeel van de Website op elk moment en van tijd tot tijd te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, inclusief door het toevoegen of elimineren van bepaalde functies of door het volledig stopzetten van de Website. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige of alle delen van de Website beperken. We behouden ons ook het recht voor om uw account te beëindigen of op te schorten of uw gebruik van of toegang tot de Website te beperken, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook of zonder reden en naar eigen goeddunken. Dienovereenkomstig kan, om welke reden dan ook en zonder kennisgeving, alles of een onderdeel van de Website niet beschikbaar zijn voor u, op elk moment en voor onbepaalde duur.

Als we enig onderdeel van de Website opschorten of stopzetten of uw account beëindigen, dan zijn we niet verantwoordelijk voor het verstrekken van eender welke informatie of inhoud aan u. We kunnen ook andere voorkeuren en interesses verwijderen in zoverre deze zijn opgeslagen in of verband houden met uw account. U heeft geen verhaalsrecht met betrekking tot informatie die we verwijderen, ongeacht de waarde die u aan die informatie toeschrijft, en we nemen uitdrukkelijk afstand van elke waarde die u toeschrijft aan uw informatie die op onze servers is opgeslagen.

Privacy en communicatie

Privacyverklaring. U bevestigt dat u onze Privacyverklaring hebt gelezen en begrepen. U kan onze Privacyverklaring op elk moment bekijken.

Toestemming voor elektronische correspondentie. U stemt ermee in om elektronische correspondentie van ons te ontvangen, hetzij via e-mail, via bericht op de Website, of via andere elektronische middelen, zoals bepaald door ons naar ons eigen redelijk oordeel. U gaat ermee akkoord dat door een dergelijke elektronische communicatie aan elke vereiste om u een kennisgeving, openbaarmaking, overeenkomst of andere schriftelijke communicatie te sturen, is voldaan. We zijn niet verantwoordelijk voor automatische filtering die u of uw netwerkbeheerder kunnen toepassen op dergelijke elektronische communicatie.

Toegang tot uw informatie via derden. Wanneer u zich aanmeldt voor onze producten en diensten of deze gebruikt, kunt u ons toegang geven tot informatie over u verzameld door derden. U kunt bijvoorbeeld uw Facebookaccount koppelen, waardoor we informatie van die accounts kunnen verkrijgen (zoals uw volledige naam en e-mail). Welke informatie we via deze diensten verkrijgen, is vaak afhankelijk van uw instellingen of privacyverklaringen. Controleer dus zeker uw instellingen.

Toepasselijk recht

BijbelProject controleert en exploiteert de Website vanuit haar kantoren in de Verenigde Staten. Vorderingen met betrekking tot en inclusief het gebruik van de Website en de daarin opgenomen materialen zijn onderworpen aan de wetgeving van de Verenigde Staten en de staat Oregon. Als u de Website wil openen vanaf een andere locatie, dat doet u dat op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van toepasselijke lokale wetgeving.

Garantie disclaimer

BijbelProject BIEDT ZIJN WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN AAN OP EEN "AS IS" BASIS EN DOET GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN EIGENDOM OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-SCHENDING MET BETREKKING TOT DE SITES OF HUN WERKING OF INHOUD. HOEWEL TBP GELOOFT DAT DE INHOUD NAUWKEURIG, VOLLEDIG, EN ACTUEEL IS, VERKLAART OF GARANDEERT TBP NIET DAT DE INFORMATIE DIE TOEGANKELIJK IS OP DE SITES ACCURAAT, VOLLEDIG OF ACTUEEL IS. TBP KAN DE BESCHIKBAARHEID VAN ONZE SITES NIET GARANDEREN EN WE BELOVEN GEEN SPECIFIEKE RESULTATEN VAN UW GEBRUIK VAN ONZE SITES. U GEBRUIKT ONZE SITES OP EIGEN RISICO.

We zijn niet verantwoordelijk voor en bieden geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud op onze site, inclusief, maar niet beperkt tot wat betrekking heeft met de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van inhoud die op of via onze site wordt geplaatst, hetzij door ons, door onze agenten of vertegenwoordigers, door gebruikers, door enige apparatuur of programmering gerelateerd aan of gebruikt door onze site of anderszins. Onze sites kunnen links bevatten naar andere websites en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of volledigheid noch voor meningen die verkondigd worden op die andere websites, en we onderzoeken, monitoren of controleren deze websites niet op juistheid of volledigheid. Het opnemen van een gelinkte website op onze site impliceert niet dat we de gelinkte website goedkeuren of onderschrijven. Wanneer u deze sites van derden bezoekt, doet u dat op eigen risico. We nemen geen verantwoordelijkheid voor advertenties of toepassingen van derden die op of via onze site gepost kunnen worden, noch zijn we aansprakelijk voor de goederen of diensten die door deze adverteerders worden aangeboden. We zijn niet verantwoordelijk voor enige handeling of nalatigheid (hetzij online hetzij offline) van een gebruiker van onze sites, inclusief voor het plaatsen van inhoud door een gebruiker op onze site. We zijn niet verantwoordelijk voor enige fout, weglating, onderbreking, schrapping, verstoring, vertraagde werking of verzending, uitval van communicatielijnen, diefstal of vernietiging of ongeoorloofde toegang tot, of wijziging van, eender welke gebruikerscommunicatie. We zijn niet verantwoordelijk voor problemen, schade, letsels of storing met betrekking tot onze sites of uw gebruik daarvan (inclusief die welke kunnen voortvloeien uit of via communicatienetwerken- of lijnen, online computersystemen, virussen of andere malware, servers of providers, computerapparatuur, mislukte zending van een e-mail door technische problemen of door overlast op het internet en/of op onze sites). In geen geval zijn we verantwoordelijk voor enig verlies of schade, inclusief persoonlijk letsel of overlijden, als gevolg van het gebruik van onze sites, door het gedrag van gebruikers (hetzij online hetzij offline), of anderszins. We zijn niet verantwoordelijk voor schade aan uw computer, software, modem, telefoon of andere eigendom ten gevolge van uw gebruik (of verkeerd gebruik) van onze sites. We zijn niet aansprakelijk als u geen toegang krijgt tot informatie via onze sites. In sommige staten is de uitsluiting of beperking van bepaalde garanties en/of aansprakelijkheden niet toegestaan, waardoor sommige van de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZULLEN BijbelProject OF HAAR MEDEWERKERS, BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN, AGENTEN, LEVERANCIERS OF EXTERNE DIENSTVERLENERS AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIG ANDERE PERSOON DIE VERBAND HOUDT MET OF VOORTVLOEIT UIT GEBRUIK VAN ONZE SITES OF INHOUD, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, VOOR SPECIALE, INDIRECTE OF EXEMPLARISCHE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF EENDER WELKE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS, WINSTEN OF GOODWILL, BEDRIJFSONDERBREKING, OF COMPUTERDEFECT- OF STORING, ZONDER REKENING TE HOUDEN MET DE VORM VAN WELKE ACTIE DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, EEN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, NALATIGHEID OF ANDERE MISLEIDENDE HANDELINGEN, ALLE VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK, OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK, HET KOPIËREN, OF DE WEERGAVE VAN DE INHOUDEN. DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING OP ALLE CLAIMS INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHENDING VAN CONTRACT, SCHENDING VAN GARANTIE, LASTER, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, VERKEERDE VOORSTELLING, PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, SCHENDINGEN VAN DE WET (INCLUSIEF VERORDENINGEN), NALATIGHEID EN ANDERE ONRECHTMATIGE DADEN, EVENALS CLAIMS VAN DERDEN.

Zonder beperking van de voorgaande bepalingen, zal de limiet op de totale cumulatieve aansprakelijkheid die BijbelProject aan u of enige persoon verschuldigd is voor enige claim beperkt blijven tot een maximum van het bedrag dat u BijbelProject in de afgelopen 12 maanden heeft betaald.

Vrijwaring

U STEMT ERMEE IN OM ONS, ONZE DOCHTERONDERNEMINGEN EN ONZE PARTNERS, EN HUN RESPECTIEVE LEDEN, BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN, AGENTEN, PARTNERS EN MEDEWERKERS SCHADELOOS TE STELLEN EN TE VRIJWAREN VAN ELK VERLIES, AANSPRAKELIJKHEID, KOST, UITGAVE, VORDERING, SCHADE, OF EIS, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, REDELIJKE HONORARIA VOOR ADVOCATEN, VERSCHULDIGD OF GERELATEERD AAN OF VOORTVLOEIEND UIT (I) UW GEBRUIK VAN ONZE SITES IN STRIJD MET ONZE VOORWAARDEN, (II) UW SCHENDING VAN ONZE VOORWAARDEN, OF (III) ELKE SCHENDING VAN UW VERKLARINGEN EN GARANTIES ZOALS UITEENGEZET IN ONZE VOORWAARDEN.

Herzieningen van deze Gebruiksvoorwaarden

BijbelProject behoudt zich het recht om deze Voorwaarden te herzien door deze publicatie bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving. We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment en om welke reden ook wijzigen of bijwerken, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u, en dergelijke wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden hebben voorrang op en vervangen alle eerdere Gebruiksvoorwaarden en zijn onmiddellijk na publicatie op deze pagina van kracht. U gaat ermee akkoord dat in het geval dat enig deel van deze Voorwaarden niet afdwingbaar blijkt te zijn, de rest van deze Voorwaarden volledig van kracht blijft en van kracht zal blijven en dat het anderszins niet afdwingbare deel zal worden gewijzigd, zodat het afdwingbaar is voor zover wettelijk toegestaan. U gaat ermee akkoord dat u gebonden bent door dergelijke herzieningen. We raden u aan deze pagina regelmatig te bezoeken, zodat u op de hoogte bent van de op dat moment geldende Gebruiksvoorwaarden.

Afstandsverklaring groepsgeding

U ziet hierbij af van elk recht om een groepsgeding tegen BijbelProject in te leiden of eraan deel te nemen, gerelateerd aan een claim, geschil of controverse, en, waar van toepassing, stemt u er hierbij mee in om af te zien van een groepsgeding anderszins ingeleid tegen BijbelProject.

Arbitrageovereenkomst

Opmerking: deze arbitrageovereenkomst geldt alleen voor gebruikers in de Verenigde Staten.

U EN TBP GAAN ERMEE AKKOORD OM AFSTAND TE DOEN VAN ENIG RECHT OM CLAIMS IN TE LEIDEN IN EEN RECHTBANK OF VOOR EEN JURY, OF OM DEEL TE NEMEN AAN EEN GROEPSVORDERING OF EEN REPRESENTATIEVE ACTIE MET BETREKKING TOT EEN CLAIM. ANDERE RECHTEN DIE U ZOU HEBBEN ALS U NAAR DE RECHTER ZOU STAPPEN, ZOALS TOEGANG TOT DOCUMENTEN, KUNNEN NIET BESCHIKBAAR ZIJN OF BEPERKT IN ARBITRAGE.

Elke claim of elk geschil voortvloeiend uit of met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden en de interpretatie van deze Voorwaarden of de schending, beëindiging of geldigheid daarvan, de relaties die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief geschillen over de geldigheid, reikwijdte of afdwingbaarheid van deze arbitragebepaling (gezamenlijk "Gedekte geschillen"genoemd) worden, eerder dan in de rechtszaal, uitsluitend beslecht door bindende, individuele arbitrage, in Portland, Oregon of een andere plaats bepaald door wederzijdse overeenstemming van de partijen bepaald. De arbitrage zal worden uitgevoerd door het American Arbitration Association ("AAA") volgens haar regels en procedures. De Federal Arbitration Act regelt de interpretatie en handhaving van deze arbitrageovereenkomst. U kunt uw claims ook indienen bij een lokale kantonrechter, op voorwaarde dat uw claims daarvoor in aanmerking komen en op voorwaarde dat de zaak in die rechtbank blijft en alleen op individuele basis (niet als groep, niet-representatief) wordt voortgezet.

Voordat een arbitrage wordt ingeleid, zal de initiërende partij de andere partij ten minste 60 dagen van tevoren schriftelijk in kennis stellen van het voornemen om een arbitragedossier in te dienen. TPB zal dergelijke kennisgeving per e-mail verstrekken op uw e-mailadres in ons bestand en u moet dergelijke kennisgeving per e-mail verstrekken op webmaster@jointhebibleproject.com. Tijdens deze kennisgevingstermijn van 60 dagen, zullen de partijen ernaar streven om Gedekte geschillen in der minne op te lossen door onderling overleg. Als een minnelijke schikking niet mogelijk blijkt te zijn en bij verstrijken van de kennisgevingstermijn, kan elke partij een arbitragedossier opstarten.

De bemiddelaar heeft de bevoegdheid om alle mogelijke vrijstellingen te verlenen voor de rechter krachtens de wet of het billijk recht, en elke uitspraak van de bemiddelaar(s) zal definitief en bindend zijn voor elk van de partijen. Een oordeel over de uitspraak van een bemiddelaar kan worden gedaan in eender welke bevoegde rechtbank. Niettegenstaande de bovengenoemde verplichting om geschillen te beslechten, heeft elke partij het recht om op elk moment een voorlopige voorziening of een andere billijke schadeloosstelling te betrachten van een bevoegde rechtbank. De bemiddelaar zal de toepasselijke wetgeving en de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden toepassen en het nalaten hiervan zal worden beschouwd als buitensporig arbitraal gezag en kan aanleiding geven tot gerechtelijk onderzoek. Noch TBP noch u zijn gemachtigd om een Gedekt geschil te bepleiten, hetzij collectief, als gevolmachtigde of als privé-advocaat en de bemiddelaar(s) hebben niet de bevoegdheid om op te treden op basis van groepsgeding, actie door belangenbehartigers of via een privé-advocaat. Als een bepaling van de arbitrageovereenkomst in deze sectie onwettig of niet afdwingbaar is, blijven de resterende arbitragevoorwaarden volledig van kracht, bindend en afdwingbaar (maar in geen geval zal er sprake zijn van arbitrage door groepsgeding, representatieve arbitrage of arbitrage via een privé-advocaat). Deze Gebruiksvoorwaarden en gerelateerde transacties zijn onderworpen aan en worden beheerd door de Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. sec. 1-16 (FAA) (In Nederland: Nederlandse Arbitragewet) en, waar anders van toepassing, door de wetten van de staat Oregon.

 

By using this website, I acknowledge that I am 16 years of age or older, and I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy.
Under 16?
Accept
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?