Back

Podmínky používání

BibleProject

Aktualizováno v září 2019

Vítá vás BibleProject – jsme rádi, že jste si k nám našli cestu.

V BibleProject jsme přesvědčeni, že nejlepší je podělit se o to, co vytváříme, s co nejvíc lidmi z celého světa. Chceme, aby naše videa, plakáty, komentáře a další obsah mohli bezplatně používat náboženští vedoucí a pedagogové k osvětě a hlubším diskusím o Bibli. Tyto Podmínky používání (někdy označované jen jako „Podmínky“) k tomu mají přispívat a zároveň chránit náš obsah a pověst před zneužitím nebo poškozením. Pokud chcete výsledky naší práce používat, musíte tyto Podmínky dodržovat. Jsme nezisková organizace zřízená podle zákonů státu Oregon ve Spojených státech, ale snažíme se zachovávat si globální perspektivu. V těchto Podmínkách se můžeme označovat jako „my“, „nás“, „nám“ (a všemi dalšími gramatickými tvary příslušných zájmen), „TBP“, „The Bible Project“ nebo „BibleProject“.

Vaše používání našich webových stránek, stránek na sociálních médiích, komunikačních kanálů a všech dalších internetových zdrojů TBP (souhrnně označovaných jako „Webové stránky“) se řídí těmito Podmínkami a naším Prohlášením o ochraně osobních údajů. Tyto Podmínky si pečlivě přečtěte předtím, než začnete Webové stránky používat. 

 1. Přijetí
 1. Přehled
 1. Registrace
 1. Práva z duševního vlastnictví
 1. Ochranné známky TBP
 1. Vaše používání Webových stránek a Obsahu
 1. Omezení vašeho používání Webových stránek a Obsahu
 1. Uživateli vytvořené materiály
 1. Zabezpečení Webových stránek
 1. Úpravy, pozastavení nebo ukončení používání Webových stránek
 1. Ochrana osobních údajů a komunikace
 1. Rozhodné právo
 1. Zřeknutí se práv
 1. Odmítnutí záruky
 1. Omezení odpovědnosti
 1. Náhrada škody
 1. Revize těchto Podmínek používání
 1. Rozhodčí doložka

Přijetí

Přístup, procházení nebo používání našich Služeb jsou podmíněny přijetím a souhlasem se zněním těchto Podmínek po dobu používání Webových stránek, Obsahu (definovaných níže) a našich produktů nebo služeb. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte a nepřijímáte je, nejste oprávněni Služby používat. Vaše přijetí představuje závaznou právní smlouvu. Naše Podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a společností BibleProject o používání Webových stránek a Obsahu a platí v maximálním rozsahu povoleném platným právem. Případy, kdy neuplatníme nebo neprosadíme některé právo nebo ustanovení těchto Podmínek, nelze považovat za zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.

Pokud máte jakékoli dotazy, komentáře nebo obavy týkající se těchto Podmínek nebo Služeb, kontaktujte nás na e-mailové adrese webmaster@jointhebibleproject.com nebo na bezplatné telefonní lince (855) 700-9109.

Přehled

BibleProject není součástí žádné konkrétní křesťanské skupiny, církve ani tradice. Doufáme, že naši práci ocení lidé z různých prostředí bez ohledu na svá náboženská nebo jiná přesvědčení. Naším cílem není podporovat určité výrazné prvky konkrétních křesťanských tradic, ale spíše zkoumat teologická témata a myšlenky, které vycházejí z poetického a narativního čtení Bible, především s ohledem na historický a kulturní kontext. Někdy se při zkoumání Bible zřetelně projeví naše interpretační a teologické postoje, ale naším hlavním cílem je, aby příběh a teologické premisy Písma mluvily za sebe.

Jsme zastánci ekumenismu a v jeho duchu přistupujeme k výkladu Bible i k výběru zdrojů a metodik této interpretační práce, takže se nejvíc obáváme toho, že jednotlivci ve snaze podložit své vlastní argumenty vytrhnou náš Obsahu z kontextu. Protože jsme neziskovou organizací, odmítáme zároveň používání našeho Obsahu jednotlivci nebo organizacemi k jejich vlastnímu prospěchu. Pokusy o vytváření zisku pomocí našeho Obsahu nebo používání našeho Obsahu k vytváření zisku způsobem, který mění sdělení, závěry, domněnky nebo podstatu Obsahu, jsou porušením těchto Podmínek a povedou k zániku vašeho práva na používání Obsahu.

Tyto Podmínky upravují vaše používání našich videí, plakátů, komentářů, podcastů a dalších zvukových záznamů a veškerých ostatních materiálů a funkcí na našich Webových stránkách, jako je například bibleproject.com, a také na všech stránkách sociálních médií nebo na našich stránkách pro streaming médií, jako jsou naše kanály na YouTube a Vimeo (souhrnně označovaných jako „Obsah“). S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách nelze Obsah používat. Pokud TBP využívá hostingové a další služby jiných společností (souhrnně označovaných jako „Poskytovatelé služeb“), jejichž podmínky platí pro jakékoli webové stránky, stránky sociálních médií, komunikační kanály nebo jiné internetové zdroje, kde se Obsah objeví, platí vedle jejich podmínek také tyto naše Podmínky.

Přístup, procházení nebo používání Webových stránek nebo Obsahu vyžaduje váš bezpodmínečný souhlas s dodržováním těchto Podmínek. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nesmíte používat Obsah, Webové stránky ani žádné ze služeb nebo funkcí, které jsou na nich k dispozici.

Registrace

Naše Webové stránky poskytují obecné informace o programech a službách TBP. Můžete se u nás zaregistrovat k odběru newsletterů a dalších informací, abyste na Webových stránkách mohli nakupovat nebo přes ně posílat dary nebo přistupovat k určitému Obsahu a funkcím a používat je, přičemž na všechny tyto činnosti se vztahují tyto Podmínky. Registrací u nás vyjadřujete svůj souhlas s tím, že (a) jste oprávněni a máte příslušnou pravomoc a povolení k uzavření závazné dohody s TBP; (b) údaje, které o sobě poskytujete, jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné a (c) se při používání částí Webových stránek s omezeným přístupem budete řídit pouze oprávněními, která vám udělíme. Pokud společnost TBP z jakéhokoli důvodu někdy ukončila váš přístup na Webové stránky, za žádných okolností nesmíte k Webovým stránkám přistupovat ani je používat.

Pokud se u nás zaregistrujete, budete odpovídat za veškeré záležitosti týkající se vašeho účtu a hesla (včetně zachovávání jejich důvěrnosti) a za používání vašeho účtu jinými osobami, ať už s vaším svolením, nebo bez něj. Zavazujte se zajistit, aby další osoby, které používají váš účet, dodržovaly tyto Podmínky. BibleProject nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené neoprávněným používáním vašeho účtu.

O veškerých narušeních bezpečnosti nebo případech neoprávněného použití vašeho účtu jste povinni nás neprodleně informovat zasláním e-mailu na adresu webmaster@jointhebibleproject.com, v jehož předmětu uvedete „Neoprávněné použití“. I když nás upozorníte, nesete nadále odpovědnost za veškeré činnosti prováděné za použití vašich přístupových údajů, včetně veškerých platebních závazků vzniklých z používání vašeho účtu. Vyhrazujeme si právo ukončit na základě našeho vlastního uvážení váš přístup na Webové stránky nebo jejich část, a to kdykoli a bez předchozího upozornění.

Práva z duševního vlastnictví

Autorská práva, ochranné známky a další práva z duševního vlastnictví Obsahu a veškerých dalších informací obsažených na Webových stránkách, mimo jiné též softwaru, textu, grafiky, log, ikon tlačítek, obrázků, zvukových stop, videoklipů, kompilací a sbírek dat, kompilací a celkových návrhů Webových stránek (souhrnně označovaných jako „Duševní vlastnictví“) jsou vlastnictvím nebo pod licencí TBP, takže si vyhrazujeme veškerá práva z Duševního vlastnictví.

Ochranné známky TBP

Autorská práva k určitému Obsahu jsou sice v souladu s těmito Podmínkami na základě licence udělována ke konkrétním účelům, ale tyto Podmínky vám neudělují licenci k používání žádné ochranné známky ani servisní značky. Znamená to, že nesmíte používat náš název, logo nebo jiné identifikátory TBP způsobem, který nelze považovat za pravoplatné odkazované použití podle práva Spojených států. Účelem je, aby nedocházelo k omylům, co se týče vztahu mezi TBP a uživateli našeho Obsahu, kteří by například mohli nabýt dojmu, že TBP podporuje nebo sponzoruje osoby, které pouze používají Obsah v souladu s těmito Podmínkami, a nikoli podle samostatné dohody. Pokud máte v úmyslu používat naše ochranné známky nad rámec právoplatného odkazového použití, požádejte nás o zvláštní licenci k používání. Takové licence nejsou běžné, ale za zvláštních okolností je možné je udělit. Licence k používání jakékoli naší značky lze udělovat pouze na základě formální písemné licenční smlouvy podepsané jedním z našich řádně oprávněných zástupců. Žádná jiná osoba ani prostředník nemá oprávnění udělit jakákoli práva nebo povolení k používání jakékoli z našich značek a veškeré pokusy o takové udělení, případně související přísliby nebo pokyny jsou neplatné.

Vaše používání Webových stránek a Obsahu

Jako uživatel Webových stránek máte odvolatelnou, nepřenositelnou, nevýhradní licenci k přístupu na Webové stránky, zobrazení informací uvedených na Webových stránkách a interakci s Webovými stránkami, jak je uvedeno v těchto Podmínkách. Používáním Webových stránek, včetně jakýchkoli interaktivních komponentů, které vyžadují zadávání údajů, prohlašujete a zaručujete, že (a) veškeré údaje, které jste na Webových stránkách uvedli, jsou pravdivé a přesné; (b) zajistíte správnost těchto údajů a (c) vaše používání Webových stránek neporušuje žádný platný zákon, předpis nebo nařízení. Veškeré údaje, které nám poskytnete, budou zároveň podléhat našemu Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Webové stránky nesmíte používat k žádným komerčním účelům nebo nezákonným či škodlivým účelům. Zavazujete se nepoužívat, nepronajímat si, nepředávat, neduplikovat, nezveřejňovat, neprodávat, nepřidělovat, nepronajímat jiným osobám, dále nelicencovat, nenabízet na trhu ani nepřevádět Webové stránky ani žádné jejich části nebo prvky (včetně Obsahu) s výjimkou případů výslovně povolených těmito Podmínkami. Dále se zavazujete nekopírovat, neprovádět reverzní inženýrství, nepřekládat, nepřenášet a neupravovat Webové stránky nebo jakékoli jejich části ani z nich nevytvářet odvozená díla. Manipulace s Webovými stránkami, provádění podvodných činností na Webových stránkách a veškeré další nezákonné činnosti jsou zakázány a mohou vést k trestnímu stíhání pachatelů.

Video obsah.  Některá naše videa se dají stáhnout na stránce www.bibleproject.com nebo na našich kanálech na YouTube (https://www.youtube.com/user/jointhebibleproject) nebo Vimeo (https://vimeo.com/channels/1241213), případně na jiných podobných kanálech, které můžeme v budoucnu vytvořit (souhrnně označovaných jako „Video obsah“). Jste oprávněni vkládat streamy nebo odkazy na jakýkoli náš Video obsah na svoje webové stránky nebo do svých mobilních aplikací, pokud a dokud vám nedáme pokyn k jejich odstranění, vždy však pouze za předpokladu, že přísně dodržujete Podmínky, zejména pak následující požadavky:

 • Od uživatelů vašich webových stránek nebo aplikace nesmíte za přístup k Video obsahu požadovat peněžní poplatek ani jakoukoli činnost nebo nečinnost, která by vedla k vašemu nepřímému peněžnímu prospěchu.
 • Kopie Video obsahu nesmíte prodávat ani distribuovat.
 • Do blízkosti Video obsahu jste povinni umístit jasné a viditelné upozornění, které označuje BibleProject jako autora a majitele Video obsahu a obsahuje odkaz na www.bibleproject.com, který umožňuje divákům navštívit uvedenou stránku a zjistit další podrobnosti o BibleProject.
 • Nesmíte provádět úpravy ani žádné změny jakéhokoli Video obsahu ani vytvářet žádná odvozená díla založená na Video obsahu.
 • Žádný Video obsah nesmíte nahrát na nový server nebo streamovací službu odlišné od těch, které poskytujeme.

Plakáty.  Na stránce www.bibleproject.com je možné stahovat některé z našich plakátů (souhrnně označované jako „Plakáty“). Jste oprávněni stahovat, reprodukovat a vystavovat jakékoli naše Plakáty v digitální nebo fyzické podobě, pokud a dokud toto oprávnění nezrušíme, avšak výhradně po dobu, po kterou přísně dodržujete tyto Podmínky, a zejména následující požadavky:

 • Za prohlížení Plakátů nesmíte od třetích stran požadovat peněžní poplatek ani jakoukoli činnost nebo nečinnost, která by vedla k vašemu nepřímému peněžnímu prospěchu, ani nesmíte prodávat kopie Plakátů.
 • Můžete vytvořit a distribuovat až 500 tištěných kopií každého jednotlivého Plakátu, pokud dodržíte výše uvedený zákaz prodeje a budete všechny Plakáty distribuovat zdarma. (Pokud chcete vytvořit 500 nebo více kopií Plakátu, požádejte nás o zvláštní licenci.)
 • Nesmíte provádět úpravy ani žádné změny jakéhokoli Plakátu ani vytvářet žádná odvozená díla založená na Plakátech.
 • Do blízkosti digitálních zobrazení jakýchkoli Plakátů jste povinni umístit jasné a viditelné upozornění, které označuje BibleProject jako autora a majitele Plakátů a obsahuje odkaz na www.bibleproject.com, který umožňuje publiku navštívit uvedenou stránku a zjistit další podrobnosti o BibleProject.

V případě, že toto povolení zrušíme, jste povinni odstranit veškerá digitální zobrazení Plakátů a ukončit distribuci veškerých Plakátů reprodukovaných ve fyzické podobě.

Jiný vizuální obsah.  Na stránce www.bibleproject.com je možné stahovat některé naše komentáře, skripty a statický vizuální obsah odlišný od plakátů (souhrnně označovaný jako „Jiný vizuální obsah“). Jste oprávněni stahovat, reprodukovat a vystavovat jakýkoli náš Jiný vizuální obsah v digitální podobě nebo jednorázově ve fyzické podobě, pokud a dokud toto oprávnění nezrušíme, avšak výhradně po dobu, po kterou přísně dodržujete tyto Podmínky, a zejména následující požadavky:

 • Za prohlížení Jiného vizuálního obsahu nesmíte od třetích stran požadovat peněžní poplatek ani jakoukoli činnost nebo nečinnost, která by vedla k vašemu nepřímému peněžnímu prospěchu, ani nesmíte prodávat kopie Jiného vizuálního obsahu.
 • Nesmíte vytvářet více kopií Jiného vizuálního obsahu ve fyzické podobě.
 • Nesmíte provádět úpravy ani žádné změny jakéhokoli Jiného vizuálního obsahu ani vytvářet žádná odvozená díla založená na Jiném vizuálním obsahu.
 • Do blízkosti digitálních zobrazení Jiného vizuálního obsahu jste povinni umístit jasné a viditelné upozornění, které označuje BibleProject jako autora a majitele Jiného vizuálního obsahu a obsahuje odkaz na www.bibleproject.com, který umožňuje publiku navštívit uvedenou stránku a zjistit další podrobnosti o BibleProject.

V případě, že toto povolení zrušíme, jste povinni odstranit veškerá digitální zobrazení Jiného vizuálního obsahu a ukončit distribuci veškerého Jiného vizuálního obsahu reprodukovaného ve fyzické podobě.

Podcasty. Na stránce www.bibleproject.com a v oprávněných službách, které streamují zvukový obsah, je možné streamovat některé naše podcasty a jiný zvukový obsah (souhrnně označovaný jako „Zvukový obsah“). Náš Zvukový obsah jste oprávněni na vyžádání přehrávat z našich stránek nebo v autorizovaných službách, jako jsou Podcasty Apple, Podcasty Google a Spotify (pokud dodržujete veškeré požadavky těchto oprávněných služeb), ale podle těchto Podmínek nejste oprávněni pořizovat záznamy našeho Zvukového obsahu, reprodukovat ho, dále vysílat ani jinak používat. Pokud chcete náš Zvukový obsah používat jinak, než je uvedeno výše, požádejte nás o poskytnutí zvláštní licence k takovému použití.

Omezení vašeho používání Webových stránek a Obsahu

Přístup na Webové stránky vás neopravňuje k používání jakéhokoli Obsahu jakýmkoli způsobem odlišným od používání výslovně povoleného těmito Podmínkami. Bez omezení výše uvedeného ustanovení a pokud tyto Podmínky výslovně nestanoví jinak, nesmíte za žádných okolností:

 • odebírat, měnit, obcházet, vyhýbat se, porušovat ani mařit žádná autorská práva, ochranné známky ani jiná označení vlastnictví uvedená přímo v Obsahu nebo stanovená jakýmkoli mechanismem pro správu digitálních práv a zařízení ani jiná opatření na ochranu Obsahu, ať už přímo nebo jinými prostředky;
 • zrcadlit, přetvářet, sbírat z obrazovky nebo zpětně odkazovat na jakékoli prvky Webových stránek nebo přistupovat k jakémukoli Obsahu prostřednictvím technologie nebo prostředků odlišných od těch, které poskytujeme nebo povolujeme;
 • přistupovat k Webovým stránkám prostřednictvím jakéhokoli automatizovaného systému, mimo jiné též pomocí „robotů“, „pavouků“, „offline čteček“ atd. nebo provádět jakékoli činnosti, které by (dle našeho výhradního uvážení) vystavily nebo mohly vystavit naši infrastrukturu nepřiměřené nebo extrémně vysoké zátěži;
 • vědomě nebo z nedbalosti nahrávat neplatná data nebo zavádět viry, červy, trojské koně nebo jiný malware či software, ať už škodlivý, nebo ne, do Webových stránek, manipulovat s Webovými stránkami, poškozovat je, narušovat je a útočit na ně, zneužívat náš systém a síť a pronikat do nich, případně se pokoušet ohrozit nebo narušit integritu systému nebo bezpečnost společnosti BibleProject a jakékoli propojené sítě, a dále provádět jakékoli činnosti, které by měly dopad na řádný provoz Webových stránek nebo jejich prospěšné používání ze strany jakékoli osoby nebo subjektu;
 • obcházet opatření určená k předcházení nebo omezení přístupu nebo používání Webových stránek, jako je hacking zabezpečených nebo neveřejných částí Webových stránek, nebo mařit fungování jakýchkoli mechanismů zeměpisného blokování;
 • používat Webové stránky ke shromažďování jakýchkoli Osobních údajů, včetně názvů účtů a e-mailových adres nebo používat Webové stránky k jakýmkoli obchodním účelům, a to bez našeho předchozího výslovného písemného svolení; nebo
 • se pokoušet o reverzní inženýrství jakéhokoli prvku Webových stránek, případně se pokoušet odvodit zdrojový kód (včetně nástrojů, metod, procesů a infrastruktury), který umožňuje chod Webových stránek nebo je jejich základem, vytvářet jakákoli odvozená díla nebo materiály jakéhokoli druhu s využitím Obsahu, bez ohledu na to, jestli máte v úmyslu poskytovat tato odvozená díla bezplatně, nebo chcete jakýkoli prvek Webových stránek použít k podnikání.

Platnost oprávnění uvedených v těchto Podmínkách automaticky končí, jakmile porušíte jakékoli ustanovení těchto Podmínek. Jakékoli používání Obsahu, který tyto Podmínky výslovně nepovolují, může porušovat autorská práva nebo zákony o ochranných známkách a bez předchozího písemného souhlasu společnosti BibleProject je přísně zakázáno.

Uživateli vytvořené materiály

Pokud se TBP rozhodne přijímat uživateli vytvářený obsah, můžete v souladu s rozsahem, ve kterém ho bude přijímat, zveřejňovat, přenášet, posílat nebo jinak přidávat komentáře, fotografie nebo jiné materiály na Webových stránkách (dále jen jako „Uživateli vytvořené materiály“), ke kterým může přistupovat veřejnost a může je zobrazovat. Ve smyslu jakýchkoli Uživateli vytvořených materiálů, které zveřejníte, prohlašujete, že (i) obsah vytvořili a máte k němu potřebná práva nebo výslovné povolení majitele těchto práv ke zveřejňování takového obsahu a (ii) že obsah neporušuje práva žádných jiných osob nebo subjektů (mimo jiné též autorská práva, ochranné známky nebo práva na ochranu osobních údajů) ani neporušuje platné zákony, předpisy, směrnice, tyto Podmínky používání ani jakékoli jiné naše zveřejněné zásady. Uživateli vytvořené materiály navíc nesmí:

 • obsahovat jakékoli nepravdivé, pomlouvačné, obscénní, neslušné, obtěžující, výhružné, diskriminující, fanatické, nenávistné, násilné, vulgární, neuctivé, pornografické nebo jinak urážlivé, nevhodné, škodlivé, nezákonné, rozvratné nebo nebezpečné materiály;
 • porušovat zákonná práva TBP a jiných stran, obsahovat jakékoli materiály, které by mohly zakládat občanskoprávní nebo trestní odpovědnost podle platných zákonů nebo předpisů či jinak propagovat, podporovat nebo se podílet na jakékoli nezákonné činnosti nebo protiprávním jednání;
 • poškozovat nebo potenciálně poškozovat jakékoli osoby nebo majetek;
 • zahrnovat osobní údaje jiných stran, jako je jejich adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo sociálního pojištění, finanční údaje nebo jakékoli jiné údaje, které lze použít ke sledování, kontaktu nebo vydávání se za tyto strany;
 • porušovat jakékoli patenty, ochranné známky, obchodní tajemství, autorská práva, smlouvy nebo jiná práva z duševního vlastnictví či vlastnická práva společnosti BibleProject nebo jakékoli jiné osoby;
 • pokoušet se o poškozování nebo zneužívání dětí jejich vystavením nevhodnému obsahu, požadovat Osobní údaje nebo jiné;
 • uvádět nepravdivou totožnost nebo vztah s jakoukoli osobou nebo organizací, včetně společnosti BibleProject;
 • pokoušet se o shromažďování e-mailových adres, uživatelských jmen nebo hesel jiných osob;
 • pokoušet se o přenos řetězových zpráv, hromadných nebo nevyžádaných e-mailů, ať už automaticky, nebo nikoli, případně zasahovat, narušovat nebo vytvářet neúměrné zatížení TBP nebo sítí či služeb spojených s Webovými stránkami, instalovat nebo se pokoušet o instalaci nebo propagaci spywaru, malwaru či jiného počítačového kódu na naše počítače nebo zařízení, případně na počítače nebo zařízení třetích stran;
 • odkazovat na obchodní činnosti, jako jsou soutěže, loterie nebo jiné propagační akce v oblasti prodeje, bartery, reklamy nebo prodejní a nákupní nabídky zboží a služeb; nebo
 • jednat jiným problematickým a vůči rodině nežádoucím způsobem, jak ho stanoví TBP na základě svého vlastního uvážení.

Informace, které zveřejníte na Webových stránkách a poskytnete jiným osobám, pečlivě vybírejte. TBP nedoporučuje zveřejňovat vaše celé jméno, telefonní číslo, poštovní adresu, e-mailovou adresu nebo jiné údaje, které vás identifikují nebo umožňují cizím osobám, aby vás našly nebo ukradly vaši identitu. Za svoje Uživateli vytvořené materiály a za důsledky jejich zveřejňování na internetu nesete plnou odpovědnost výhradně vy sami. Nesete veškerá rizika související s jednáním s jinými uživateli, se kterými přijdete na Webových stránkách do styku, a v rozsahu povoleném platným právem, nás zbavujete veškerých nároků nebo odpovědnosti za jakékoli Uživateli vytvořené materiály zveřejněné na Webových stránkách i veškerých nároků souvisejících s jednáním jakýchkoli jiných uživatelů.

Ačkoli nemáme takovou povinnost, vyhrazujeme si právo monitorovat, revidovat, kontrolovat, zveřejňovat, odstraňovat, zamítat, upravovat nebo ukládat Uživateli vytvořené materiály, a to kdykoli, z jakéhokoli důvodu a bez předchozího upozornění. Dále si vyhrazujeme právo podniknout jakékoli kroky ve smyslu sporů mezi vámi a jakýmkoli jiným uživatelem a neneseme žádnou odpovědnost za vaše interakce nebo jakékoli spory s jinými uživateli ani za činnost nebo nečinnost jakéhokoli uživatele. Za svoje chování na Webových stránkách a vaše interakce s jinými uživateli nesete odpovědnost výhradně vy sami.

Jsme oprávněni bez předchozího upozornění a z jakéhokoli důvodu odmítnout, změnit nebo odstranit Uživateli vytvořené materiály, pokud budeme přesvědčeni, že by Uživateli vytvořené materiály mohly porušovat tyto Podmínky nebo být jinak problematické. Nepropagujeme žádné Uživateli vytvořené materiály a zveřejněné Uživateli vytvořené materiály nevyjadřují naše názory, přesvědčení ani doporučení. Neneseme a nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakékoli Uživateli vytvořené materiály, které vy nebo jakékoli třetí strany zveřejní nebo pošlou na Webové stránky nebo jejich prostřednictvím, a dále neneseme odpovědnost za žádnou činnost nebo nečinnost související s přenosy, komunikací nebo obsahem poskytovaným jakýmkoli uživatelem nebo třetí stranou.

Zabezpečení Webových stránek

Je přísně zakázáno narušovat nebo se pokoušet narušovat bezpečnostní funkce Webových stránek, například:

 • přistupovat k datům, která vám nejsou určena nebo se přihlašovat na server nebo účet, ke kterému nemáte přístupová oprávnění;
 • pokoušet se o zkoumání, skenování nebo testování zranitelnosti systému nebo sítě nebo o narušení bezpečnosti nebo ověřovacích opatření, pokud to výslovně nepovolíme písemnou formou;
 • pokoušet se o zasahování do služeb poskytovaných jakýmkoli jiným uživatelům, hostingu nebo sítí, například zaváděním virů, přetížením, vysokým počtem požadavků, spamováním, napadáním nebo usilováním o způsobení pádu; nebo
 • posílat nevyžádané e-mailové zprávy, včetně propagačních a/nebo reklamních zpráv o produktech nebo službách vytvářením jakýchkoli TCP/IP hlaviček paketů nebo jiných částí informací v hlavičkách jakýchkoli e-mailů nebo hromadných zpráv o novinkách.

Zavazujete se nepoužívat žádné zařízení, software ani postup k narušení nebo pokusu o narušení řádného provozu Webových stránek nebo jakýchkoli činností prováděných na Webových stránkách. Dále se zavazujete nepoužívat ani se nepokoušet používat jakékoli stroje, software, nástroje, agenty ani jiná zařízení nebo mechanismy (včetně prohlížečů, pavouků, robotů, avatarů nebo inteligentních agentů) k navigaci nebo prohledávání Webových stránek, pokud by tato zařízení, mechanismy aj. byly odlišné od vyhledávačů a vyhledávacích agentů, které zpřístupníme na těchto Webových stránkách, a dále od jiných obecně dostupných webových prohlížečů třetích stran, jako je Chrome, Firefox, Safari nebo Edge.

Pokud narušíte náš systém nebo síťovou bezpečnost, hrozí vám občanskoprávní nebo trestní postih. Okolnosti takových narušení budeme vyšetřovat. Můžeme se zapojit do činnosti orgánů činných v trestním řízení a spolupracovat s nimi při stíhání uživatelů, kteří se takového narušení dopustí.

Úpravy, pozastavení nebo ukončení používání Webových stránek

Vyhrazujeme si právo kdykoli nebo v nepravidelných intervalech měnit, pozastavovat nebo ukončit dostupnost jakýchkoli prvků Webových stránek, včetně přidávání nebo odebírání některých funkcí nebo úplného zrušení Webových stránek, a to na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti. V některých případech můžeme omezit přístup k některým nebo všem Webovým stránkám. Dále si vyhrazujeme právo bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, z jakéhokoli nebo žádného důvodu a výhradně na základě našeho vlastního uvážení ukončit nebo pozastavit váš účet nebo omezit vaše používání Webových stránek nebo přístup k nim. Proto pro vás z jakéhokoli důvodu a bez předchozího upozornění mohou být celé Webové stránky nebo jejich části od jakékoli okamžiku a na jakoukoli dobu nedostupné.

Pokud pozastavíme nebo ukončíme dostupnost jakýchkoli prvků Webových stránek nebo zrušíme váš účet, nemáme povinnost poskytnout vám žádné informace nebo obsah. Můžeme také vymazat vaše ostatní předvolby nebo záznamy o zájmech v rozsahu, ve kterém jsou uloženy na vašem účtu nebo s vaším účtem spojeny. Proti vymazání jakýchkoli informací z naší strany se nemůžete žádným způsobem odvolat bez ohledu na to, jakou hodnotu těmto informacím přikládáte. Výslovně se zříkáme odpovědnosti za jakoukoli hodnotu, kterou můžete připisovat jakýmkoli informacím uloženým na našich serverech.

Ochrana osobních údajů a komunikace

Prohlášení o ochraně osobních údajů.  Potvrzujete, že jste si přečetli naše Prohlášení o ochraně osobních údajů a porozuměli jste jeho znění. Naše Prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoli znovu projít.

Souhlas s elektronickou komunikací.  Udělujete souhlas s přijímáním našich elektronických sdělení e-mailem, prostřednictvím oznámení zveřejněných na Webových stránkách nebo zasílaných jinými elektronickými prostředky dle našeho vlastního uvážení. Vyjadřujete svůj souhlas s tím, že veškeré požadavky na zasílání oznámení, zveřejňování, uzavírání dohod a písemnou komunikaci tato elektronická komunikace splňuje. Neneseme odpovědnost za žádné automatické filtrování, které můžete vy nebo váš poskytovatel sítě u této elektronické komunikace používat.

Přístup k vašim údajům prostřednictvím třetích stran. Když se zaregistrujete k používání našich produktů a služeb nebo když je používáte, můžete nám udělit oprávnění k přístupu k údajům, které o vás shromažďují třetí strany. Můžete například připojit svůj účet na Facebooku, což nám umožní získat údaje z tohoto účtu (například vaše celé jméno a e-mail). Informace, které získáme z těchto služeb, často závisí na vašich nastaveních nebo prohlášeních o ochraně osobních údajů těchto služeb, a proto si v nich nezapomeňte zkontrolovat nastavení.

Rozhodné právo

BibleProject řídí a provozuje Webové stránky ze svých poboček ve Spojených státech. Nároky související s Webovými stránkami i jejich používáním a materiály na nich uvedenými podléhají platným zákonům Spojených států a státu Oregon. Pokud se rozhodnete otevřít Webové stránky z jiného místa, činíte tak z vlastního rozhodnutí a odpovídáte za dodržování platných místních zákonů.

Odmítnutí záruky

BibleProject POSKYTUJE WEBOVÉ STRÁNKY A JEJICH OBSAH „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI NEDÁVÁ ZÁRUKY ZÁDNÉHO DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, MIMO JINÉ TÉŽ ZÁRUKY NEBO DOMNĚLÉ NÁROKY NA PRODEJ, PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU ČI NEPORUŠENÍ PRÁV VE SMYSLU STRÁNEK, JEJICH PROVOZU NEBO OBSAHU. AČKOLI JE TBP PŘESVĚDČENA, ŽE OBSAH JE PŘESNÝ, ÚPLNÝ A AKTUÁLNÍ, NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ A NEZARUČUJE, ŽE INFORMACE DOSTUPNÉ NA STRÁNKÁCH JSOU PŘESNÉ, ÚPLNÉ NEBO AKTUÁLNÍ. TBP NEMŮŽE ZARUČIT DOSTUPNOST NAŠICH STRÁNEK A NESLIBUJE ŽÁDNÉ KONKRÉTNÍ VÝSLEDKY VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NAŠICH STRÁNEK. NAŠE STRÁNKY POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

Neneseme odpovědnost a neposkytujeme žádné záruky, výslovné ani předpokládané, ve smyslu jakéhokoli obsahu našich stránek, mimo jiné též s ohledem na přesnost a spolehlivost jakéhokoli obsahu zveřejněného na našich stránkách nebo jejich prostřednictvím, ať už z naší strany, ze strany našich zástupců nebo prostředníků, uživatelů, případně jakýmkoli zařízením nebo v důsledku jakéhokoli programování souvisejícího nebo využívaného na našich stránkách nebo jinak. Naše stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky a my neneseme odpovědnost za obsah, přesnost ani názory vyjádřené na těchto jiných webových stránkách, které ani nekontrolujeme, nesledujeme a neprověřujeme na přesnost nebo úplnost. Zahrnutí jakýchkoli odkazovaných stránek na naše stránky neznamená naše schválení ani propagaci odkazovaných stránek. Tyto stránky třetích stran otevíráte na vlastní nebezpečí. Neneseme žádnou odpovědnost za reklamy třetích stran ani aplikace třetích stran, které mohou být zveřejněny na našich stránkách nebo jejich prostřednictvím a neneseme žádnou odpovědnost za zboží nebo služby poskytované příslušnými inzerenty. Neneseme odpovědnost za jednání ani opomenutí (ať už na internetu nebo mimo něj) jakéhokoli uživatele našich stránek, včetně zveřejňování obsahu na našich stránkách jakýmkoli uživatelem. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli chyby, opomenutí, přerušení, vymazání, vady, zpoždění provozu nebo přenosu, selhání komunikačních linek, krádež nebo zničení či neoprávněný přístup k jakékoli komunikaci s uživatelem ani za její pozměnění. Neneseme odpovědnost za žádné problémy, škody, zranění ani poruchy související s našimi stránkami nebo jejich používáním, (včetně těch, které mohou vzniknout v souvislosti s komunikačními sítěmi nebo linkami, počítačovým internetovým systémem, viry nebo jiným malwarem, servery nebo poskytovateli, počítačovým vybavením, softwarem, nedoručením e-mailu v důsledku technických problémů nebo přetížením provozu na internetu a/nebo na našich stránkách). Za žádných okolností neneseme odpovědnost za jakékoli ztráty ani škody, včetně zranění nebo smrti, vyplývající z používání našich stránek, z chování jakýchkoli uživatelů (ať už na internetu nebo mimo něj) či jiné. Neneseme odpovědnost za žádné škody na počítači, softwaru, modemu, telefonu ani jinému majetku vyplývající z vašeho používání (nebo nemožnosti používání) našich stránek. Neneseme vůči vám odpovědnost za případy, kdy nemůžete přistupovat k informacím na našich stránkách. Některé státy neumožňují vyloučení nebo omezení určitých záruk a/nebo odpovědnosti, a proto se na vás některá z výše uvedených omezení nebo vyloučení nemusí vztahovat.

Omezení odpovědnosti

BibleProject ANI ŽÁDNÝ Z JEJÍCH ZAMĚSTNANCŮ, ŘEDITELŮ, VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ, ZÁSTUPCŮ, DODAVATELŮ NEBO EXTERNÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB NENESE VŮČI VÁM ANI JINÝM OSOBÁM ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNOST V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NAŠICH STRÁNEK NEBO OBSAHU, MIMO JINÉ TÉŽ ZA MIMOŘÁDNÉ, NEPŘÍMÉ, ZJEVNÉ, NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY A JAKÉKOLI JINÉ ŠKODY, MIMO JINÉ TÉŽ ZA NEMOŽNOST POUŽÍVÁNÍ, ZTRÁTU DAT, ZISKŮ NEBO DOBRÉ POVĚSTI, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, ZÁVADY NEBO PORUCHY POČÍTAČŮ, A TO BEZ OHLEDU NA FORMU VĚCI, MIMO JINÉ TÉŽ ZAHRNUJÍCÍ SMLOUVY, PŘESNĚ VYMEZENOU ODPOVĚDNOST, NEDBALOST NEBO JINÉ TRESTNĚPRÁVNÍ VĚCI VZNIKLÉ Z NEBO VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM, NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVÁNÍ, KOPÍROVÁNÍM NEBO VYSTAVOVÁNÍM OBSAHU. TOTO OMEZENÍ SE VZTAHUJE NA VEŠKERÉ NÁROKY, MIMO JINÉ TÉŽ PORUŠENÍ SMLOUVY, PORUŠENÍ ZÁRUKY, POMLUVU, PŘÍSNĚ STANOVENOU ODPOVĚDNOST, UVEDENÍ V OMYL, ODPOVĚDNOST SOUVISEJÍCÍ S PRODUKTY, PORUŠENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (VČETNĚ REGULAČNÍCH NAŘÍZENÍ), NEDBALOST A DALŠÍ TRESTNÉ ČINY, A TO VČETNĚ NÁROKŮ TŘETÍCH STRAN.

Aniž by byla dotčena platnost předchozích ustanovení, je celková kumulativní odpovědnost společnosti BibleProject vůči vám nebo jakékoli osobě v souvislosti s jakýmkoli nárokem omezena do výše jakékoli maximální částky, kterou jste společnosti BibleProject uhradili za posledních 12 měsíců.

Náhrada škody

ZAVAZUJETE SE ODŠKODNIT NÁS, NAŠE POBOČKY A PARTNERY A JEJICH PŘÍSLUŠNÉ ČLENY, ŘEDITELE, VEDOUCÍ PRACOVNÍKY, ZÁSTUPCE, SPOLUPRACOVNÍKY A ZAMĚSTNANCE A NAHRADIT JIM ŠKODY, NÁKLADY, VÝDAJE, NÁROKY NEBO POŽADAVKY, MIMO JINÉ TÉŽ PŘIMĚŘENÉ NÁKLADY NA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VZNIKLÉ V DŮSLEDKU, V SOUVISLOSTI S NEBO NA ZÁKLADĚ (I) VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NAŠICH STRÁNEK V ROZPORU S NAŠIMI PODMÍNKAMI, (II) VAŠEHO PORUŠENÍ PODMÍNEK NEBO (III) JAKÉHOKOLI PORUŠENÍ VAŠICH PROHLÁŠENÍ A ZÁRUK DLE TĚCHTO NAŠICH PODMÍNEK.

Revize těchto Podmínek používání

BibleProject si vyhrazuje právo zrevidovat tyto Podmínky a zveřejnit jejich aktualizovanou verzi bez předchozího upozornění. Tyto Podmínky používání můžeme kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit nebo aktualizovat bez předchozího upozornění, přičemž veškeré takové změny těchto Podmínek používání převažují a nahrazují veškeré předchozí verze Podmínek používání s okamžitou účinností v okamžiku zveřejnění na této stránce. Souhlasíte s tím, že pokud se jakákoli část těchto Podmínek ukáže být nevymahatelnou, zbývající části těchto Podmínek zůstanou v plné platnosti a účinnosti a že jejich nevymahatelná část bude pozměněna tak, aby byla vymahatelná v maximálním rozsahu povoleném platným právem. Zavazujete se být vázáni veškerými takovými revidovanými verzemi. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tuto stránku, kde najdete aktuální znění Podmínek používání.

Zřeknutí se práva na hromadnou žalobu

Tímto se zříkáte jakéhokoli práva zahájit jakoukoli hromadnou žalobu proti BibleProject nebo se na takové žalobě podílet, ať už by se týkala jakýchkoli nároků, sporů nebo neshod, a dále se dle okolností zavazujete ukončit svoji účast na jakýchkoli hromadných žalobách proti BibleProject, které by byly zahájeny jinak.

Rozhodčí doložka

Poznámka: Tato Rozhodčí doložka platí pouze pro uživatele ve Spojených státech.

VY A TBP SE ZAVAZUJETE VZDÁT SE JAKÝCHKOLI PRÁV NA ŽALOBY K SOUDU NEBO POROTĚ A NA ÚČAST V HROMADNÝCH NEBO SKUPINOVÝCH ŽALOBÁCH VE SMYSLU JAKÝCHKOLI NÁROKŮ. NEMUSÍTE MÍT TAKÉ DALŠÍ PRÁVA NEBO MŮŽETE BÝT OMEZENI V UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, KTERÁ BYSTE MĚLI V PŘÍPADĚ, ŽE BYSTE SE OBRÁTILI NA SOUD, NAPŘÍKLAD PRÁVO NA PŘÍSTUP K PŘEDBĚŽNÉMU VYŠETŘOVÁNÍ.

Veškeré nároky nebo spory vyplývající z těchto Podmínek používání nebo jejich výkladu či porušení, zrušení nebo platnosti, vztahy vyplývající z těchto Podmínek používání nebo spory o platnost, rozsah nebo vymahatelnost této rozhodčí doložky (souhrnně označované jako „Pokryté spory“) budou řešeny výhradně závaznou, samostatnou arbitráží, a nikoli před soudem, a to v Portlandu ve státě Oregon nebo na jiném místě, na kterém se strany vzájemně dohodnou. Arbitráž bude probíhat u Americké arbitrážní asociace (dále jen „AAA“) podle jejích pravidel a postupů. Výklad a vymahatelnost této Rozhodčí doložky upravuje federální zákon o rozhodčím řízení. Případně můžete uplatnit své nároky u soudu s drobnými pohledávkami, pokud tyto nároky spadají do jeho působnosti a pokud bude záležitost řešena výhradně tímto soudem pouze na individuálním na základě (tedy ne jako hromadná nebo skupinová).

Před zahájením jakékoli arbitráže oznámí navrhující strana protistraně svůj úmysl zahájit arbitráž ve lhůtě alespoň 60 dnů předem, a to písemnou formou. TBP zašle takové oznámení e-mailem na vaši e-mailovou adresu, kterou má ve svých záznamech, a vy jste povinni zaslat takové oznámení e-mailem na adresu webmaster@jointhebibleproject.com. Během uvedené 60denní lhůty se strany budou snažit o přátelské urovnání Pokrytých sporů prostřednictvím diskusí. Pokud nebude snaha o takové přátelské urovnání úspěšná do vypršení uvedené lhůty, může kterákoli ze stran zahájit arbitráž.

Rozhodce bude mít pravomoc rozhodnout o jakémkoli nápravném opatření dostupném soudu nebo dle platných zákonů a odměna rozhodců bude konečná a závazná pro každou ze stran. Rozhodnutí o odměně rozhodců lze zapsat u jakéhokoli soudu s příslušnou pravomocí. Bez ohledu na výše uvedenou povinnost arbitrovat spory má každá strana právo kdykoli požádat o soudní příkaz nebo jiný nápravný prostředek podle práva ekvity, a to u jakéhokoli soudu s příslušnou pravomocí. Rozhodce uplatňuje platné právo a ustanovení těchto Podmínek používání, a v případě, že tak neučiní, se má za to, že překročil rozhodčí pravomoc, což je základem pro soudní přezkum. Ani TBP ani vy nemáte právo arbitrovat jakékoli Pokryté spory v rámci hromadné, skupinové nebo občanskoprávní žaloby a rozhodci o nich nejsou oprávněni rozhodovat. Pokud by se jakékoli ustanovení o arbitráži uvedené v této dohodě ukázalo být protiprávní nebo nevymahatelné, zůstávají ostatní podmínky arbitráže zcela platné, závazné a vymahatelné (což však v žádném případě neplatí u všeobecných arbitráží hromadné, skupinové nebo občanskoprávní povahy). Tyto Podmínky používání a související transakce se budou řídit federálním zákonem o rozhodčím řízení, 9 U.S.C. sec. 1-16 (FAA), a v případě jiných okolností zákony státu Oregon.

 

By using this website, I acknowledge that I am 16 years of age or older, and I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy.
Under 16?
Accept
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?