Back

Thông báo về quyền riêng tư

BibleProject

Cập nhật: Tháng 8 năm 2019

Giới thiệu

BibleProject tôn trọng quyền riêng tư và cam kết bảo vệ thông tin nhạy cảm của bạn. Thông báo về quyền riêng tư này ("Thông báo về quyền riêng tư") là thỏa thuận giữa bạn và BibleProject cùng với các công ty liên kết, (các) công ty mẹ và công ty con của BibleProject (gọi chung là "BibleProject", "chúng tôi", "của chúng tôi" hoặc "chúng tôi") khi truy cập và sử dụng các trang web của chúng tôi, bao gồm thebibleproject.com, các kênh mạng xã hội, các ứng dụng và dịch vụ (gọi chung là "Trang web"), được điều chỉnh bởi và là một phần trong Điều khoản sử dụng của BibleProject.

Thông tin cá nhân

Như được sử dụng trong Thông báo về quyền riêng tư này, "Thông tin cá nhân" là thông tin xác định cụ thể một cá nhân (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail, tên người dùng hoặc số thẻ tín dụng) hoặc thông tin về cá nhân đó được liên kết trực tiếp với thông tin nhận dạng cá nhân. Thông tin cá nhân không bao gồm (a) thông tin tổng hợp, nghĩa là dữ liệu chúng tôi thu thập về việc bạn sử dụng Trang web hoặc về một nhóm hay danh mục dịch vụ hoặc người dùng mà từ đó danh tính cá nhân hoặc Thông tin cá nhân khác đã bị loại bỏ hoặc (b) thông tin không định danh và không thể dễ dàng liên kết trở lại cá nhân.

Thông báo về quyền riêng tư này mô tả các hoạt động thu thập, sử dụng, duy trì, bảo vệ và tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn, cũng như các tương tác của bạn với BibleProject qua điện thoại, qua thư hoặc gặp trực tiếp tại các địa điểm thực của chúng tôi.

Vui lòng đọc kỹ thông báo này để hiểu các chính sách và hoạt động của chúng tôi liên quan đến thông tin của bạn, cũng như cách chúng tôi sẽ xử lý thông tin đó.

Sự chấp thuận

Khi truy cập Trang web, tạo hồ sơ người dùng trên Trang web, đến studio của chúng tôi hoặc gửi Thông tin cá nhân cho BibleProject, bạn đồng ý với Thông báo về quyền riêng tư này và việc thu thập cũng như sử dụng Thông tin cá nhân của bạn như được mô tả bên dưới. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để thông báo và xác nhận sự đồng ý của bạn ở các giai đoạn thu thập Thông tin cá nhân khác nhau. Nếu không đồng ý với các chính sách và hoạt động của chúng tôi, bạn không thể truy cập hoặc hưởng lợi từ một số phần của Trang web này.

Phạm vi

Xin lưu ý rằng Thông báo về quyền riêng tư này áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập:

 • khi bạn truy cập Trang web này.

 • khi bạn đến studio của chúng tôi.

 • khi bạn gửi thông tin cho chúng tôi.

 • khi bạn tạo hoặc sử dụng hồ sơ người dùng.

 • khi chúng tôi trao đổi với bạn qua email và các phương tiện khác.

 • thông qua các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác để cung cấp dịch vụ.

 • bằng bất kỳ phương tiện nào khác trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thông báo này không áp dụng cho thông tin được thu thập về bạn theo bất kỳ cách nào khác, bao gồm thông qua các ứng dụng di động, nội dung hoặc các trang web không do BibleProject vận hành.

Cơ sở pháp lý

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập Thông tin cá nhân của bạn (a) trong trường hợp có thể áp dụng, với sự đồng ý của bạn hoặc (b) nếu chúng tôi có quyền lợi hợp pháp khi làm như vậy. Nếu chúng tôi thu thập hoặc sử dụng Thông tin cá nhân dựa trên sự đồng ý của bạn, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn khi có bất kỳ thay đổi nào và yêu cầu bạn đồng ý thêm nếu cần.

Quyền riêng tư của trẻ em

BibleProject hiểu nhu cầu cung cấp thêm các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư cho Thông tin cá nhân của trẻ em. Chúng tôi không cố tình thu thập bất kỳ Thông tin cá nhân nào từ trẻ em dưới 16 tuổi mà không có sự đồng ý từ cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ. Nếu trẻ em dưới 16 tuổi muốn đăng ký trên Trang web, BibleProject sẽ yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ đồng ý với việc đăng ký thông qua quy trình xác nhận bằng email trước khi chúng tôi kích hoạt đăng ký của trẻ. Nếu BibleProject không nhận được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ trong vòng 24 giờ kể từ khi trẻ yêu cầu đăng ký, chúng tôi sẽ xóa mọi Thông tin cá nhân mà trẻ đã cung cấp cho chúng tôi như một phần trong yêu cầu đăng ký của trẻ. Nếu bạn dưới 16 tuổi và cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn chưa hoàn thành quy trình đăng ký và chấp thuận của Trang web, BibleProject yêu cầu bạn không sử dụng Trang web, mua hàng hoặc quyên góp thông qua Trang web, sử dụng các tính năng tương tác hoặc nhận xét công khai của Trang web hoặc cung cấp cho BibleProject bất kỳ Thông tin cá nhân nào.

BibleProject là một công ty phi lợi nhuận theo mục 501(c)(3) và do đó không phải tuân thủ theo Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em. Tuy nhiên, BibleProject tôn trọng quyền riêng tư của trẻ em, những đối tượng có thể thấy nội dung của chúng tôi mang lại nhiều thông tin. Tất cả quy định của Thông báo về quyền riêng tư này áp dụng cho mọi người dùng của Trang web, bao gồm cả trẻ em. Khách truy cập là trẻ em phải luôn kiểm tra với cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi chia sẻ thông tin trên bất kỳ trang web hoặc ứng dụng di động nào. Các gia đình nên thảo luận về những hướng dẫn chia sẻ Thông tin cá nhân trực tuyến tại nhà.

Nếu bạn tin rằng BibleProject có thể có thông tin từ hoặc về trẻ dưới 16 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, hay nếu bạn muốn xem lại hoặc yêu cầu xóa Thông tin cá nhân về con bạn mà BibleProject có được, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email webmaster@jointhebibleproject.com hoặc gọi theo số điện thoại miễn phí (855) 700-9109.

Phương thức thu thập và sử dụng Thông tin cá nhân của bạn

Khi bạn truy cập Trang web hoặc đến studio của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập Thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi thu thập thông tin này:

 • Trực tiếp từ bạn khi bạn cung cấp cho chúng tôi.

 • Tự động khi bạn điều hướng Trang web.

 • Từ các bên thứ ba, bao gồm các trang web của bên thứ ba.

Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể truy cập một số ưu đãi, dịch vụ và các phần trên Trang web này nếu bạn đăng ký với chúng tôi. Bạn có thể giới hạn thông tin cung cấp cho chúng tôi ở mức cần thiết tối thiểu để nhận được các dịch vụ của chúng tôi, đồng thời bạn có thể liên hệ với BibleProject bất kỳ lúc nào để chỉnh sửa thông tin về bạn mà chúng tôi có. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn từ chối cung cấp Thông tin cá nhân cho chúng tôi hoặc sau đó rút lại sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ không thể liên lạc với bạn hoặc cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi.

Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi thu thập Thông tin cá nhân trực tiếp từ bạn khi bạn có mặt tại studio của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi trên Trang web. Thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi có thể bao gồm:

 • Thông tin liên lạc- Chúng tôi thu thập tên, số điện thoại, địa chỉ e-mail và địa chỉ khi bạn điền và nộp đơn đăng ký điện tử trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để giúp bạn đăng ký sử dụng Trang web, gửi bản tin và cung cấp thông tin, sản phẩm và dịch vụ cho bạn. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin khi bạn báo cáo sự cố với Trang web.

 • Nội dung do người dùng tạo- Trang web của chúng tôi có thể bao gồm các tính năng cho phép bạn đăng nhận xét, ảnh hoặc nội dung khác tuân thủ theo Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Bạn có quyền quyết định sử dụng các tính năng này và mọi thông tin hoặc nội dung bạn đăng tải đều do bạn tự nguyện cung cấp. Chúng tôi có thể lưu giữ hồ sơ và bản sao thư từ của bạn (bao gồm cả địa chỉ email), nếu bạn đăng Nội dung do người dùng tạo hoặc liên hệ với chúng tôi.

 • Thông tin thanh toán- Chúng tôi chấp nhận thanh toán và quyên góp thông qua Trang web. Chúng tôi sử dụng nhà xử lý thanh toán bên thứ ba, Stripe, để thực hiện các giao dịch thanh toán. Khi bạn thanh toán trực tuyến, Trang web sẽ chuyển hướng bạn đến cổng thanh toán Stripe của BibleProject. Stripe cung cấp các dịch vụ xử lý thanh toán trực tuyến tuân thủ PCI. BibleProject không thu thập, xử lý hoặc lưu trữ thông tin thanh toán, nhưng chúng tôi có thể lưu giữ hồ sơ về các giao dịch bạn thực hiện trên Trang web và kết quả hoàn thành đơn đặt hàng của bạn. Nếu gặp sự cố khi xử lý đơn đặt hàng, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin liên hệ để liên lạc với bạn.

 • Thông tin thu thập trực tiếp- Khi bạn đến studio của BibleProject, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu bạn hoàn thành biểu mẫu tiếp nhận khách tham quan và có thể chụp hình của bạn bằng máy ảnh tại chỗ khi bạn vào hoặc ra khỏi tòa nhà hay không gian studio. Chúng tôi thu thập thông tin này để đảm bảo an toàn cho nhân viên và khách tham quan. Ngoài ra, tùy thuộc vào mục đích bạn đến, chúng tôi có thể yêu cầu bạn hoàn thành các biểu mẫu bổ sung. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về mục đích của các biểu mẫu này tại thời điểm thu thập thông tin.

Thông tin chúng tôi thu thập bằng Công nghệ thu thập dữ liệu tự động.

Khi bạn điều hướng và tương tác với Trang web, chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ thu thập dữ liệu tự động như phân tích trang web để thu thập những thông tin nhất định về thiết bị, hành động duyệt web và thói quen của bạn. Chúng tôi thu thập thông tin này để đạt được những quyền lợi hợp pháp khi duy trì và cải thiện Trang web cũng như khi đo lường các nỗ lực tiếp cận và tiếp thị của chúng tôi. Thông tin chúng tôi thu thập thông qua công nghệ thu thập dữ liệu tự động bao gồm:

 • Các tập tin nhật ký- Chúng tôi thu thập những thông tin kỹ thuật và ẩn danh từ máy tính của bạn, bao gồm dữ liệu lưu lượng truy cập, dữ liệu vị trí, nhật ký, các dữ liệu liên lạc khác cũng như tài nguyên mà bạn truy cập và sử dụng trên Trang web. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về máy tính, thiết bị và kết nối internet của bạn, bao gồm địa chỉ IP, hệ điều hành, loại thiết bị và loại trình duyệt của bạn. Chúng tôi ẩn danh thông tin này để bạn không bị nhận dạng và sử dụng thông tin đó để theo dõi hành vi của người dùng. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để ước tính quy mô khách hàng và thói quen sử dụng, lưu trữ thông tin về sở thích của bạn, tùy chỉnh trải nghiệm người dùng, tăng tốc thời gian phản hồi tìm kiếm và nhận diện bạn khi bạn quay lại Trang web. Những nội dung phân tích này giúp chúng tôi cải thiện Trang web cũng như cung cấp dịch vụ tốt hơn và phù hợp với mỗi người hơn

 • Email- Email của chúng tôi chứa mã theo dõi nhúng để theo dõi thời điểm người nhận nhận và mở email cũng như thời điểm người nhận truy cập Trang web qua một liên kết trong email.

 • Cookie- Như hầu hết các trang web thương mại khác, chúng tôi sử dụng cookie để theo dõi việc người dùng sử dụng Trang web. Vui lòng đọc Thông báo về cookie để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng cookie.

Thông tin chúng tôi thu thập tự động có thể bao gồm Thông tin cá nhân, hoặc chúng tôi có thể duy trì hay liên kết thông tin đó với Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được theo những cách khác hoặc do bên thứ ba cung cấp. Thông tin này cũng có thể được gộp vào thông tin tổng hợp về khách và lưu lượng truy cập của trang web. Nếu không muốn BibleProject thu thập cũng như sử dụng thông tin ẩn danh và kỹ thuật của bạn như được mô tả trong đoạn này, hãy dừng sử dụng Trang web ngay lập tức hoặc liên hệ với chúng tôi như được mô tả trong phần "Kiểm soát thông tin cá nhân của bạn"bên dưới.

Thông tin chúng tôi thu thập từ các trang web khác

BibleProject theo dõi số lượng người dùng truy cập Trang web từ các trang mạng xã hội (ví dụ: Facebook, YouTube hoặc Twitter) để đạt được quyền lợi hợp pháp của chúng tôi khi đo lường hiệu quả của các bài đăng và bài quảng cáo trên mạng xã hội. Nếu bạn truy cập Trang web của chúng tôi từ một trang mạng xã hội, hoặc nếu bạn đồng ý liên kết tài khoản mạng xã hội của bạn với chúng tôi, chúng tôi cũng có thể nhận được Thông tin cá nhân của bạn từ trang mạng xã hội đó. Xin lưu ý rằng các trang mạng xã hội cung cấp Thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi không thuộc quyền kiểm soát hoặc giám sát của BibleProject. Bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến cách một trang mạng xã hội thu thập hoặc xử lý Thông tin cá nhân của bạn nên được chuyển đến nhà cung cấp trang mạng xã hội đó. Chúng tôi có thể giữ lại thông tin này cùng thông tin chúng tôi thu thập trực tiếp từ bạn.

Phương thức khác của chúng tôi để sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi cũng có thể sử dụng Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc về bạn:

 • Để phát triển và cải thiện các sản phẩm cũng như dịch vụ của chúng tôi.

 • Để giới thiệu trang web và nội dung của chúng tôi cho bạn.

 • Để cung cấp cho bạn thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi.

 • Để thực hiện bất kỳ mục đích nào khác mà vì điều đó, bạn đã cung cấp thông tin này.

 • Để thực hiện nghĩa vụ và thực thi quyền của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được giao kết giữa bạn và chúng tôi, bao gồm cả việc lập hóa đơn và thu thập thông tin.

 • Để thông báo cho bạn về những thay đổi với Trang web hoặc bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp trên Trang web.

 • Để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác trên Trang web.

 • Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn và thực thi Thông báo về quyền riêng tư này.

 • Để bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi.

 • Nếu chúng tôi tin rằng cần phải xác định, liên hệ hoặc khởi kiện những cá nhân hoặc tổ chức có thể gây tổn hại cho bạn, cho BibleProject, hoặc cho những người khác, hay để tuân thủ luật, quy định, quy trình pháp lý hoặc lệnh của tòa án.

 • Theo bất kỳ cách nào khác mà chúng tôi có thể mô tả khi bạn cung cấp thông tin.

 • Vì bất kỳ mục đích nào khác có sự đồng ý của bạn.

BibleProject có thể sử dụng cookie hoặc tập tin chỉ báo của bên thứ ba để thu thập và phân tích Thông tin cá nhân hoặc các hoạt động của bạn trên Trang web (ví dụ: thông tin về dữ liệu đường dẫn, loại trình duyệt, ngày giờ, chủ đề được nhấp vào hoặc xem qua) để giúp xác định các quảng cáo hoặc ưu đãi mà bạn có thể quan tâm. Nếu bạn không muốn BibleProject sử dụng thông tin dựa trên hành vi trực tuyến của bạn để cung cấp nội dung và quảng cáo phù hợp, bạn có thể chọn không tham gia quảng cáo dựa trên hành vi trực tuyến bằng cách làm theo các hướng dẫn trong Chọn không nhận tin.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin thu thập được về bạn thông qua Dịch vụ với các thông tin khác về bạn do các nguồn của bên thứ ba cung cấp. Ví dụ nhưng không giới hạn như chúng tôi có thể sử dụng thông tin thay đổi của địa chỉ hoặc dịch vụ lập danh sách khác để đảm bảo rằng hồ sơ của chúng tôi cho tài khoản của bạn là chính xác.

Tiết lộ thông tin của bạn

BibleProject sẽ không bán Thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập hoặc bạn cung cấp như được mô tả trong Thông báo về quyền riêng tư này:

 • Cho các công ty con và công ty liên kết với chúng tôi.

 • Cho các nhà thầu, nhà xử lý thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà chúng tôi sử dụng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của mình.

 • Cho người mua hoặc người kế nhiệm khác trong trường hợp sáp nhập, bán bớt, tái cơ cấu, giải thể, bán hoặc chuyển nhượng một số hoặc tất cả tài sản của BibleProject, dù diễn ra khi doanh nghiệp đang hoạt động hay là một phần của thủ tục phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong đó Thông tin cá nhân do BibleProject nắm giữ về người dùng Trang web nằm trong số các tài sản được chuyển giao.

 • Cho các đối tác quảng cáo và phân tích của chúng tôi, chẳng hạn như Google Analytics. Thông báo về quyền riêng tư của các công ty bên thứ ba này áp dụng với việc họ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn. Các bên thứ ba này có thể kết hợp thông tin của bạn với thông tin của những người tiêu dùng khác nhằm mục đích thực hiện các nghiên cứu và/hoặc phân tích này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Tiện ích chặn trình duyệt gửi dữ liệu tới Google Analytics.

 • Để thực hiện mục đích mà bạn cung cấp thông tin. Ví dụ: nếu bạn cho chúng tôi địa chỉ email để sử dụng tính năng "gửi email cho bạn bè" trên Trang web, chúng tôi sẽ gửi nội dung của email đó và địa chỉ email của bạn đến người nhận.

 • Vì bất kỳ mục đích nào khác do chúng tôi tiết lộ khi bạn cung cấp thông tin.

 • Với sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn:

 • Để tuân thủ bất kỳ lệnh của tòa án, luật hoặc quy trình pháp lý nào, bao gồm cả việc đáp ứng mọi yêu cầu của chính quyền hoặc cơ quan quản lý.

 • Để thực thi hoặc áp dụng Điều khoản sử dụng và các thỏa thuận khác, bao gồm cả mục đích lập hóa đơn và thu thập thông tin.

 • Nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của BibleProject, khách hàng của chúng tôi hoặc những người khác.

Thông tin tổng hợp

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc thông tin không định danh mà không bị hạn chế. Thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ không xác định danh tính cá nhân của bạn. Tuy nhiên, các bên thứ ba có thể kết hợp thông tin tổng hợp này với dữ liệu khác mà họ có về bạn hoặc do các bên thứ ba khác cung cấp theo cách cho phép họ xác định danh tính cá nhân của bạn.

Kiểm soát Thông tin cá nhân của bạn

Nếu bạn đang cư trú tại Liên minh châu Âu, bạn có thêm một số quyền liên quan đến Thông tin cá nhân. Bạn có thể thực thi các quyền này, bày tỏ mối lo ngại hoặc tìm hiểu thêm về việc sử dụng Thông tin cá nhân bằng cách liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại miễn phí (855) 700-9109 hoặc qua email webmaster@jointhebibleproject.com.


Bạn có quyền…

Điều này có ý nghĩa gì với bạn

Những việc bạn có thể làm

Được thông báo về cách chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân của bạn.

Qua Thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về cách chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn, mục đích sử dụng và những người khác có thể có quyền truy cập vào thông tin đó.

Vui lòng đọc kỹ Thông báo về quyền riêng tư này và liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Truy cập Thông tin cá nhân của bạn.

Theo yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi có, nghĩa là các loại thông tin chúng tôi có về bạn, cách chúng tôi thu thập, sử dụng và người có quyền truy cập thông tin đó.

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn bản sao Thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi xử lý. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể được pháp luật cho phép hoặc quy định phải từ chối một phần hoặc toàn bộ yêu cầu truy cập.

Ngăn chặn việc xử lý Thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định.

Trong một số trường hợp nhất định và trong phạm vi pháp luật quy định, chúng tôi sẽ hạn chế việc xử lý Thông tin cá nhân của bạn.

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý Thông tin cá nhân của bạn nếu (i) Thông tin cá nhân không chính xác, (ii) việc xử lý là bất hợp pháp, (iii) chúng tôi không cần Thông tin cá nhân nữa, hoặc (iv) bạn thực thi quyền phản đối (xem bên dưới).

Chỉnh sửa Thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi có.

Chúng tôi bắt buộc thực hiện các bước để đảm bảo tính chính xác của Thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý.

Nếu bạn phát hiện ra Thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn là không chính xác hoặc nếu Thông tin cá nhân của bạn thay đổi (ví dụ: thay đổi tên hoặc địa chỉ), vui lòng thông báo cho chúng tôi và chúng tôi sẽ cập nhật hồ sơ.

Khả năng chuyển dữ liệu.

Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ cần chuyển Thông tin cá nhân cho một tổ chức khác theo yêu cầu của bạn.

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển Thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi có, theo định dạng máy đọc được, thông dụng và có cấu trúc, cho một tổ chức khác.

Xóa Thông tin cá nhân của bạn (hay còn gọi là "quyền được quên").

Trong một số trường hợp nhất định và khi pháp luật quy định, theo yêu cầu của bạn, chúng tôi phải xóa Thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi lưu giữ. Quyền này không phải quyền tuyệt đối. Có thể sẽ có những trường hợp mà chúng tôi không có nghĩa vụ tuân theo yêu cầu của bạn.

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa Thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn đưa ra yêu cầu này, chúng tôi sẽ phải cân bằng một số quyền lợi pháp lý, theo hợp đồng và trong hoạt động kinh doanh của mình với quyền yêu cầu xóa Thông tin cá nhân có liên quan của bạn.

Phản đối việc xử lý nhất định đối với Thông tin cá nhân.

Nếu bạn phản đối việc chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ xem xét một số quyền lợi cũng như nghĩa vụ pháp lý, theo hợp đồng và trong hoạt động kinh doanh, rồi cân bằng những quyền lợi và nghĩa vụ này với quyền phản đối việc xử lý của bạn.

Bạn có thể phản đối việc xử lý Thông tin cá nhân của mình trong một số trường hợp nhất định. Bạn cũng có thể phản đối việc chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.

Không phụ thuộc vào các quyết định chỉ được đưa ra bằng quy trình xử lý tự động (tức là quyết định về bạn do máy tính hoặc thuật toán đưa ra mà không có sự can thiệp của con người).

Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi phải cho bạn quyền phản đối các quyết định mà chúng tôi đưa ra bằng quy trình xử lý tự động. Chúng tôi cũng cần lưu giữ hồ sơ về các hoạt động xử lý dữ liệu tự động và cung cấp thông tin về cách thức đưa ra các quyết định này.

Bạn có thể phản đối một quyết định do quy trình xử lý tự động đưa ra nếu quyết định này được đưa ra hoàn toàn bằng máy tính hoặc thuật toán mà không có sự can thiệp của con người.

Chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu của bạn theo bất kỳ quyền nào trong những quyền này trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu đầy đủ. Bạn cũng có quyền chỉnh sửa mọi lỗi trong thông tin đó. Xin lưu ý rằng theo quy định của pháp luật, BibleProject phải xác minh danh tính của bạn trước khi thực hiện yêu cầu, điều này có thể bao gồm việc thu thập thêm Thông tin cá nhân từ bạn.

Bằng cách gửi thư đến BibleProject 501 SE 14th Avenue Portland, OR 97214

Quyền riêng tư của California

Vì BibleProject không được tổ chức hay vận hành vì lợi nhuận hay lợi ích tài chính của các cổ đông hoặc chủ sở hữu khác, nên chúng tôi không phải tuân thủ theo Đạo luật quyền riêng tư của người tiêu dùng California ("CCPA"; mục 1798.100 - 1798.199 của Bộ luật dân sự California). Tuy nhiên, một số hợp đồng của chúng tôi với các nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác có thể yêu cầu chúng tôi tuân thủ CCPA. Người dùng Trang web đang cư trú tại California có thể hưởng một số quyền liên quan đến Thông tin cá nhân của họ, chẳng hạn như quyền (a) nhận thông tin mô tả các loại Thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi đã thu thập và liệu thông tin đó có được bán cho bên thứ ba hay không; (b) nhận danh sách phân loại các bên thứ ba được chúng tôi chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn; (c) nếu chúng tôi bán Thông tin cá nhân của bạn, hãy yêu cầu chúng tôi không bán Thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba; và (d) nhận được dịch vụ tương đương bất kể bạn có thực thi các quyền riêng tư của mình hay không.

Ngoài ra, theo các mục 1798.83-1798.84 của Bộ luật Dân sự California, cư dân California có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp thông báo xác định các loại Thông tin cá nhân mà chúng tôi chia sẻ với các công ty liên kết và/hoặc các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị, cũng như cung cấp thông tin liên hệ cho các công ty liên kết và/hoặc các bên thứ ba đó.

Nếu bạn là cư dân California và muốn yêu cầu một bản sao của Thông báo về quyền riêng tư này hoặc thực thi các quyền dành cho bạn theo luật California hiện hành, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn phí (855) 700-9109 hoặc gửi email đến địa chỉ webmaster@jointhebibleproject.com với tiêu đề "Yêu cầu thông tin về Quyền riêng tư của California".

Chọn không nhận tin

Chúng tôi chỉ muốn liên lạc với bạn nếu bạn muốn nhận thông tin từ chúng tôi. Bạn có thể sửa đổi hoặc giới hạn thông tin liên lạc mà BibleProject gửi cho bạn bằng cách nhấp vào liên kết "hủy đăng ký" ở cuối bất kỳ email nào của chúng tôi. Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại miễn phí (855) 700-9109 hoặc gửi email đến địa chỉ webmaster@jointhebibleproject.com. Hãy chắc chắn ghi họ tên đầy đủ, địa chỉ email, địa chỉ thư và nêu cụ thể những thông tin bạn không muốn nhận. Nếu muốn, bạn có thể sử dụng một trong những câu sau trong tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

 • Tôi không muốn nhận quảng cáo qua email, chẳng hạn như các bản cập nhật về sản phẩm và dịch vụ, chương trình khuyến mãi đặc biệt hoặc các sự kiện sắp tới.

Tôi không muốn nhận quảng cáo qua thư trực tiếp, chẳng hạn như sách quảng cáo và thư định kỳ liên quan đến sản phẩm và dịch vụ, chương trình khuyến mãi đặc biệt hoặc các sự kiện sắp tới.

Tín hiệu Không theo dõi

Không theo dõi là một tùy chọn quyền riêng tư mà người dùng có thể thiết lập trong trình duyệt web. Khi người dùng bật tín hiệu Không theo dõi, trình duyệt sẽ gửi thông báo đến các trang web yêu cầu họ không theo dõi người dùng. Để biết thông tin về tính năng Không theo dõi, hãy truy cập www.allaboutdnt.org. Tại thời điểm này, thebibleproject.com không phản hồi các tín hiệu hoặc chế độ cài đặt Không theo dõi của trình duyệt. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng công nghệ khác thông dụng với internet để theo dõi khách truy cập vào các trang web của chúng tôi. Chúng tôi và các bên thứ ba có thể sử dụng những công cụ đó để thu thập thông tin và hoạt động trên internet của bạn, ngay cả khi bạn đã bật tín hiệu Không theo dõi.

Luật về Quyền riêng tư ở Hoa Kỳ

Trang web này được sở hữu và vận hành tại Hoa Kỳ. Nếu bạn truy cập Trang web này từ bên ngoài Hoa Kỳ, bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi thu thập về bạn sẽ được truyền đến các máy chủ nằm trong Hoa Kỳ. Các luật về Quyền riêng tư ở Hoa Kỳ có thể không bảo vệ bạn như các luật trong khu vực pháp lý của bạn. Bằng cách cho phép chúng tôi thu thập Thông tin cá nhân, bạn đồng ý truyền và xử lý Thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Thông báo về quyền riêng tư này..

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp hợp lý về mặt thương mại cả trực tuyến và ngoại tuyến để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn khỏi tổn thất không mong muốn và việc truy cập, sử dụng, thay đổi hay tiết lộ trái phép. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và theo thủ tục để bảo vệ Thông tin cá nhân không công khai của bạn. Các biện pháp bảo vệ này bao gồm giới hạn lưu trữ Thông tin cá nhân của bạn trong nội bộ của chúng tôi thành chỉ lưu giữ Thông tin liên hệ, đồng thời bảo vệ dữ liệu đó bằng phương thức mã hóa tiêu chuẩn của ngành. Thông tin thanh toán và tài chính được lưu trữ tại nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ tuân thủ Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thẻ thanh toán. Thông qua thẻ bảo mật, chúng tôi truyền tất cả Thông tin cá nhân khác đến nhà cung cấp dịch vụ đáp ứng được các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế để nhà cung cấp dịch vụ đó lưu trữ và duy trì thông tin. Chúng tôi cập nhật và thử nghiệm công nghệ của mình để cải thiện phương thức bảo vệ thông tin của bạn và đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin đó.

Sự an toàn và tính bảo mật của thông tin cũng phụ thuộc vào bạn. Trong trường hợp chúng tôi cấp cho bạn (hoặc bạn chọn) một mật khẩu để truy cập vào một số phần nhất định trên Trang web, bạn có trách nhiệm giữ bí mật về mật khẩu này. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu của mình với bất kỳ ai. Ngoài ra, hãy nhớ đăng xuất khỏi tài khoản và đóng cửa sổ trình duyệt khi bạn kết thúc lượt truy cập của mình. Điều này nhằm đảm bảo những người khác không thể truy cập vào tài khoản của bạn, đặc biệt nếu bạn đang dùng chung máy tính với người khác hoặc đang sử dụng máy tính ở nơi công cộng. Tất cả người dùng Internet nên thận trọng với cách họ xử lý và tiết lộ Thông tin cá nhân. Bất kỳ người nào dùng Trang web cũng có thể xem Nội dung do người dùng tạo và thông tin khác mà bạn chia sẻ ở các khu vực công cộng.

Thật không may, việc truyền tải thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn. Dù cố gắng hết sức để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo rằng các thông tin đó được bảo mật khi truyền đến Trang web của chúng tôi, hoặc các bên thứ ba trái phép sẽ không vượt qua các biện pháp bảo mật của chúng tôi hay sử dụng Thông tin cá nhân không công khai cho các mục đích không chính đáng. Bạn tự chịu rủi ro cho bất kỳ hoạt động truyền tải Thông tin cá nhân nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc vi phạm bất kỳ chế độ cài đặt quyền riêng tư hoặc các biện pháp bảo mật nào trên Trang web. Vui lòng tham khảo trang web của Ủy ban Thương mại Liên bang để biết thông tin về cách bảo vệ bản thân chống lại hành vi trộm cắp danh tính.

Trang web và quảng cáo của bên thứ ba

Thông báo về quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho thông tin do BibleProject thu thập. Chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các trang web của bên thứ ba từ Trang web của chúng tôi như một dịch vụ cho người dùng, nhưng chúng tôi không có khả năng kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với quyền riêng tư và các hoạt động thu thập, sử dụng cũng như tiết lộ dữ liệu của các trang web bên thứ ba. Khi nhấp vào các liên kết đưa bạn đến những trang web bên ngoài, bạn sẽ phải tuân theo các thông báo về quyền riêng tư và hoạt động của họ chứ không phải của chúng tôi. Bạn nên đọc và hiểu các thông báo về quyền riêng tư của các trang web đó trước khi cung cấp cho họ bất kỳ thông tin nào.

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng của Trang web điều chỉnh tất cả các vấn đề không được nêu trong Thông báo về quyền riêng tư này. Bạn nên làm quen với Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi

Tùy theo thời điểm, chúng tôi có thể thay đổi Thông báo về quyền riêng tư này để đảm bảo tính chính xác. Nếu có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng thông báo được sửa đổi trên trang này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web hoặc các dịch vụ khác của chúng tôi sau khi đăng tải các thay đổi đối với Thông báo về quyền riêng tư này nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cố gắng liên lạc với bạn bằng thông tin liên hệ do bạn cung cấp để cung cấp các tùy chọn về việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn theo cách khác với cách đã nêu tại thời điểm thu thập. Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên, đặc biệt là trước khi bạn cung cấp Thông tin cá nhân cho chúng tôi, để xác định phạm vi hiện tại của thông báo.

Sử dụng trái phép

Nếu bạn phát hiện bất kỳ hoạt động gửi thông tin trái phép đến BibleProject, bao gồm cả thông tin của trẻ em, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua thông tin liên hệ được liệt kê bên dưới để chúng tôi có thể xóa thông tin đó.

Thông tin liên hệ

Để thực thi bất kỳ quyền nào của bạn đối với Thông tin cá nhân, đặt câu hỏi về việc chúng tôi thu thập và sử dụng Thông tin cá nhân của bạn hoặc nhận xét về Thông báo về quyền riêng tư này cũng như các hoạt động đối với quyền riêng tư của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi theo:

Số điện thoại miễn phí: (855) 700-9109

Email: webmaster@bibleproject.comBy using this website, I acknowledge that I am 16 years of age or older, and I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy.
Under 16?
Accept
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?