Back

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាព

BibleProject

បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅខែសីហា ឆ្នាំ 2019

សេចក្ដីណែនាំ

BibleProject គោរពចំពោះឯកជនភាពរបស់អ្នក ហើយប្តេជ្ញាថានឹងការពារព័ត៌មានរសើបរបស់អ្នក។ សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះ ("សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាព") គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអ្នក និង BibleProject និងសាខារបស់ខ្លួន ក្រុមហ៊ុនមេ និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ (ហៅជារួមថា "BibleProject" "យើង" "របស់យើង " ឬ "យើង") ក្នុងពេលចូលប្រើ និងប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងដែលរួមមាន គេហទំព័រ thebibleproject.com ប៉ុស្តិ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម កម្មវិធី និងសេវាកម្ម (ជារួមហៅថា “គេហទំព័រ”) និងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ និងជាផ្នែកមួយនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ របស់ BibleProject។

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

ដូចដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះ “ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន” មានន័យថា ព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលជាក់លាក់ (ឧទាហរណ៍ ឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន លេខទូរសព្ទ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ឬលេខបណ្ណឥណទាន) ឬព័ត៌មានអំពីបុគ្គលនោះដែលត្រូវបានភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនបាន។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមិនរាប់បញ្ចូល (ក) ព័ត៌មានប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនោះទេ ដែលមានន័យថាទិន្នន័យដែលយើងប្រមូលអំពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក ឬអំពីក្រុម ឬប្រភេទសេវាកម្ម ឬអ្នកប្រើប្រាស់ ពីកន្លែងដែលអត្តសញ្ញាណបុគ្គល ឬព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតត្រូវបានដកចេញ ឬ (ខ) ព័ត៌មានដែលត្រូវបានលុបអត្តសញ្ញាណចេញដែលមិនអាចភ្ជាប់ដោយងាយស្រួលទៅនឹងបុគ្គលវិញ។

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះពណ៌នាអំពីការអនុវត្តរបស់យើងសម្រាប់ការប្រមូល ប្រើប្រាស់ រក្សា ការពារ និងបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ក៏ដូចជាអន្តរកម្មរបស់អ្នកជាមួយ BibleProject តាមរយៈទូរសព្ទ តាមរយៈអ៊ីមែល ឬដោយផ្ទាល់នៅទីតាំងជាក់ស្តែងរបស់យើង។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ ដើម្បីយល់ពីគោលការណ៍ និងការអនុវត្តរបស់យើងទាក់ទងនឹងព័ត៌មានរបស់អ្នក និងរបៀបដែលយើងនឹងអនុវត្តចំពោះព័ត៌មាននេះ។

ការយល់ព្រម

តាមរយៈការចូលប្រើគេហទំព័រ ការបង្កើតកម្រងព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើគេហទំព័រ ការចូលមកកាន់ស្ទូឌីយ៉ូរបស់យើងផ្ទាល់ ឬការដាក់បញ្ជូនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទៅកាន់ BibleProject មានន័យថា អ្នកយល់ព្រមនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះ រួមទាំងការប្រមូល និងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដូចដែលបានពណ៌នានៅខាងក្រោម។ យើងនឹងរៀបចំជំហាន ដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នក និងបញ្ជាក់ថាអ្នកយល់ព្រមនៅដំណាក់កាលផ្សេងៗគ្នានៃការប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពីអ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងគោលការណ៍ និងការអនុវត្តរបស់យើងទេ អ្នកប្រហែលជាមិនអាចចូលប្រើ ឬទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីផ្នែកជាក់លាក់នៃគេហទំព័រនេះឡើយ។

វិសាលភាព

សូមជ្រាបថា សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានដែលយើងប្រមូល៖

 • នៅពេលដែលអ្នកចូលមើលគេហទំព័រនេះ។
 • នៅពេលដែលអ្នកចូលមកកាន់ស្ទូឌីយ៉ូរបស់យើង។
 • នៅពេលអ្នកដាក់បញ្ជូនព័ត៌មានរបស់អ្នកមកយើង។
 • ពេលអ្នកបង្កើត ឬប្រើកម្រងព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់។
 • នៅពេលដែលយើងទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកតាមរយៈអ៊ីមែល និងមធ្យោបាយផ្សេងទៀត។
 • តាមរយៈភាគីទីបីដែលយើងធ្វើការជាមួយ ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើង។
 • តាមមធ្យោបាយផ្សេងទៀតណាមួយក្នុងរយៈពេលនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។

សេចក្តីជូនដំណឹងនេះមិនអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានដែលប្រមូលបានអំពីអ្នកតាមមធ្យោបាយណាមួយផ្សេងទៀតឡើយរាប់បញ្ចូលទាំងកម្មវិធីទូរសព្ទ ខ្លឹមសារ ឬគេហទំព័រដែលមិនដំណើរការដោយ BibleProject។

មូលដ្ឋានច្បាប់

យើងនឹងប្រមូលតែព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ (ក) នៅពេលដែលអាចអនុវត្តបាន ដោយមានការយល់ព្រមពីអ្នក ឬ (ខ) ប្រសិនបើយើងមានអត្ថប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ក្នុងការធ្វើដូច្នេះ។ ប្រសិនបើយើងប្រមូល ឬប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកផ្អែកលើការយល់ព្រមរបស់អ្នក នោះយើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ ហើយស្នើសុំការយល់ព្រមបន្ថែមពីអ្នកនៅពេលចាំបាច់។

ឯកជនភាពរបស់កុមារ

BibleProject ដឹងអំពីតម្រូវការក្នុងការការពារឯកជនភាពបន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កុមារ។ យើងមិនប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដោយចេតនាពីកុមារអាយុក្រោម 16 ឆ្នាំដោយមិនមានការយល់ព្រមពីមាតាបិតា ឬអាណាព្យាបាលរបស់កុមារឡើយ។ ប្រសិនបើកុមារអាយុក្រោម 16 ឆ្នាំចង់ចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័រ នោះ BibleProject តម្រូវឱ្យមាតាបិតា ឬអាណាព្យាបាលផ្តល់ការយល់ព្រមសម្រាប់ការចុះឈ្មោះតាមរយៈដំណើរការបញ្ជាក់តាមអ៊ីមែលរបស់យើង មុនពេលដែលយើងចាប់ផ្តើមបើកដំណើរការការចុះឈ្មោះកុមារ។ ប្រសិនបើ BibleProject មិនទទួលបានការយល់ព្រមពីមាតាបិតា ឬអាណាព្យាបាលក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងពីការស្នើសុំចុះឈ្មោះកុមារនោះទេ នោះយើងនឹងលុបរាល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលកុមារបានផ្តល់ឱ្យយើងដែលជាផ្នែកមួយនៃសំណើសុំចុះឈ្មោះរបស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុក្រោម 16 ឆ្នាំ ហើយមាតាបិតា ឬអាណាព្យាបាលរបស់អ្នកមិនបានបំពេញដំណើរការចុះឈ្មោះ និងផ្ដល់ការយល់ព្រមតាមគេហទំព័ររបស់យើងទេ នោះក្រុមហ៊ុន BibleProject ណែនាំមិនឱ្យអ្នកប្រើគេហទំព័រនេះ ធ្វើការទិញ ឬបរិច្ចាគតាមរយៈគេហទំព័រ ប្រើមុខងារទំនាក់ទំនង ឬមតិសាធារណៈរបស់គេហទំព័រ ឬផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយឱ្យ BibleProject ឡើយ។

BibleProject គឺជា 501(c)(3) សាជីវកម្មមិនរកប្រាក់ចំណេញ ហេតុដូច្នេះហើយគឺរួចផុតពីច្បាប់ការពារឯកជនភាពលើអ៊ីនធឺណិតរបស់កុមារ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ BibleProject ផ្ដល់តម្លៃលើឯកជនភាពរបស់កុមារដែលយល់ឃើញថាអាចទទួលបានព័ត៌មានពីខ្លឹមសាររបស់យើង។ បទប្បញ្ញត្តិទាំងអស់នៃសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះអនុវត្តចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រទាំងអស់រួមទាំងកុមារផងដែរ។ អ្នកចូលមើលដែលនៅវ័យក្មេងគួរតែពិគ្រោះជាមួយមាតាបិតា ឬអាណាព្យាបាលរបស់ពួកគេជានិច្ចមុនពេលចែករំលែកព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រ ឬកម្មវិធីទូរសព្ទចល័តណាមួយ ហើយយើងលើកទឹកចិត្តឱ្យគ្រួសារពិភាក្សាអំពីគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់គ្រួសាររបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងការចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនតាមអ៊ីនធឺណិត។

ប្រសិនបើអ្នកជឿថា BibleProject អាចនឹងមានព័ត៌មានដែលបានមកពី ឬអំពីកុមារអាយុក្រោម 16 ឆ្នាំដោយគ្មានការយល់ព្រមពីមាតា ឬអាណាព្យាបាល ឬប្រសិនបើអ្នកចង់ពិនិត្យឡើងវិញ ឬស្នើសុំលុបចោលនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែល BibleProject មានអំពីកូនអ្នក សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាម  webmaster@jointhebibleproject.com ឬហៅទូរសព្ទដោយឥតគិតថ្លៃទៅលេខ (855) 700-9109។

របៀបដែលយើងប្រមូល និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

នៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័រ ឬស្ទូឌីយ៉ូរបស់យើង យើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាក់លាក់ពីអ្នក។ យើងប្រមូលព័ត៌មាននេះ៖

 • ដោយផ្ទាល់ពីអ្នកនៅពេលអ្នកផ្តល់វាដល់យើង។
 • ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលអ្នកបើកមើលគេហទំព័រ។
 • ពីភាគីទីបីរួមទាំងគេហទំព័រភាគីទីបីផងដែរ។

សូមចំណាំថាការផ្តល់ជូន សេវាកម្ម និងផ្នែកខ្លះនៃគេហទំព័ររបស់យើងអាចឱ្យអ្នកអាចចូលមើលបាន ប្រសិនបើអ្នកចុះឈ្មោះជាមួយយើងប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកអាចកំណត់កម្រិតព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងដល់ចំនួនអប្បបរមាតាមការចាំបាច់ក្នុងការទទួលបានសេវាកម្មរបស់យើង ហើយអ្នកអាច ទាក់ទងមក BibleProject នៅពេលណាក៏បាន ដើម្បីកែសម្រួលព័ត៌មានដែលយើងមានអំពីអ្នក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សូមចំណាំថា ប្រសិនបើអ្នកបដិសេធមិនផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមកឱ្យយើង ឬក្រោយមកដកការយល់ព្រមរបស់អ្នកវិញ នោះយើងទំនងជាមិនអាចទាក់ទងជាមួយអ្នក ឬផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើងដល់អ្នកបានទេ។

ព័ត៌មានដែលអ្នកផ្ដល់មកយើង។

យើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយផ្ទាល់ពីអ្នកដោយមានការយល់ព្រមពីអ្នកនៅពេលអ្នកចូលមើលស្ទូឌីយ៉ូរបស់យើងផ្ទាល់ ឬទាក់ទងជាមួយយើងនៅលើគេហទំព័រ។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្តល់ដល់យើងអាចរួមមាន៖

 • ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង - យើងប្រមូលឈ្មោះ លេខទូរសព្ទ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល និងអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកបំពេញ និងដាក់បញ្ជូនទម្រង់បែបបទអេឡិចត្រូនិកនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ យើងប្រើព័ត៌មាននេះដើម្បីចុះឈ្មោះឱ្យអ្នកប្រើគេហទំព័ររបស់យើង ផ្ញើព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាននិងផ្តល់ព័ត៌មាន ផលិតផល និងសេវាកម្មដល់អ្នក។ យើងក៏អាចស្នើសុំព័ត៌មានពីអ្នកនៅពេលអ្នករាយការណ៍អំពីបញ្ហាណាមួយដោយប្រើគេហទំព័ររបស់យើងផងដែរ។
 • ខ្លឹមសារដែលអ្នកប្រើប្រាសបានបង្កើតឡើង់ - គេហទំព័ររបស់យើងអាចមានរួមបញ្ចូលមុខងារដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបញ្ចូលមតិយោបល់ រូបថត ឬខ្លឹមសារផ្សេងទៀតស្របតាម លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់របស់យើង។ វាគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកថាតើត្រូវប្រើមុខងារទាំងនេះឬទេ ហើយព័ត៌មាន ឬខ្លឹមសារណាមួយដែលអ្នកបានបង្ហោះត្រូវបានផ្តល់ដោយអ្នកដោយការស្ម័គ្រចិត្ត។ យើងអាចរក្សាទុកកំណត់ត្រា និងច្បាប់ចម្លងនៃការឆ្លើយឆ្លងរបស់អ្នក (រាប់បញ្ចូលទាំងអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែល) ប្រសិនបើអ្នកបង្ហោះមាតិកាដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ ឬទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។
 • ព័ត៌មានអំពីការទូទាត់ - យើងទទួលយកការបង់ប្រាក់ និងការបរិច្ចាគតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង។ យើងប្រើកម្មវិធីទូទាត់របស់ភាគីទីបីដែលមានឈ្មោះថា  Stripe ដើម្បីច់ចែងការទូទាត់ប្រាក់។ នៅពេលដែលអ្នកធ្វើការទូទាត់តាមអ៊ីនធឺណិត គេហទំព័រនឹងនាំអ្នកទៅកាន់ផតថលសម្រាប់ការបង់ប្រាក់របស់ Stripe របស់ BibleProject។ Stripe ផ្តល់នូវសេវាកម្មដំណើរការទូទាត់ប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតស្របតាម PCI។ BibleProject មិនប្រមូល ដំណើរការ ឬរក្សាទុកព័ត៌មានអំពីការបង់ប្រាក់នោះទេ ប៉ុន្តែយើងអាចរក្សាទុកកំណត់ត្រាប្រតិបត្តិការដែលអ្នកធ្វើតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង និងការបំពេញតាមការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើយើងមានបញ្ហាក្នុងដំណើរការបញ្ជាទិញ យើងនឹងប្រើព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក ដើម្បីទាក់ទងអ្នក។
 • ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន - នៅពេលដែលអ្នកចូលទៅកាន់ស្ទូឌីយ៉ូរបស់ BibleProject យើងក៏នឹងស្នើសុំឱ្យអ្នកបំពេញបែបបទទទួលអ្នកទស្សនា ហើយយើងអាចថតយករូបភាពរបស់អ្នកដោយប្រើម៉ាស៊ីនថតនៅទីតាំង នៅពេលអ្នកចូល ឬចេញពីអាគារ ឬទីតាំងស្ទូឌីយ៉ូ។ យើងប្រមូលព័ត៌មាននេះ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់បុគ្គលិក និងភ្ញៀវរបស់យើង។ ដូចគ្នានេះផងដែរ អាស្រ័យលើគោលបំណងនៃការចូលរបស់អ្នក យើងអាចស្នើសុំឱ្យអ្នកបំពេញបែបបទបន្ថែម។ យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីគោលបំណងរបស់យើងចំពោះទម្រង់បែបបទទាំងនេះនៅពេលប្រមូល។

ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាប្រមូលទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

នៅពេលអ្នកបើកមើល និងធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយគេហទំព័ររបស់យើង យើងអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាប្រមូលទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិដូចជា ការវិភាគគេហទំព័រជាដើម ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីឧបករណ៍ សកម្មភាពរុករក និងលំនាំប្រើប្រាស់របស់អ្នក។ យើងប្រមូលព័ត៌មាននេះ ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើងក្នុងការថែរក្សា និងកែលម្អគេហទំព័រ ក៏ដូចជាស្ទាបស្ទង់ការខិតខំផ្សព្វផ្សាយ និងការធ្វើទីផ្សាររបស់យើង។ ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាប្រមូលទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិរួមមាន៖

 • ឯកសារកំណត់ហេតុ - យើងប្រមូលព័ត៌មានអនាមិក និងព័ត៌មានបច្ចេកទេសពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នករួមមាន ទិន្នន័យចរាចរណ៍ ទិន្នន័យទីតាំងកំណត់ហេតុ និងទិន្នន័យទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀត និងធនធានដែលអ្នកចូលប្រើ និងប្រើប្រាស់លើគេហទំព័រ។ យើងក៏ប្រមូលព័ត៌មានអំពីកុំព្យូទ័រ ឧបករណ៍ និងការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកផងដែររួមមាន អាសយដ្ឋាន IP ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ប្រភេទឧបករណ៍ និងប្រភេទកម្មវិធីរុករក។ យើងអនាមិកព័ត៌មាននេះ ដូច្នេះវាមិនកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកឡើយ ហើយយើងប្រើវាដើម្បីតាមដានឥរិយាបថរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ យើងក៏ប្រើព័ត៌មាននេះដើម្បីប៉ាន់ប្រមាណទំហំទស្សនិកជន និងលំនាំប្រើប្រាស់ រក្សាទុកព័ត៌មានអំពីចំណូលចិត្តរបស់អ្នក ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់ឱ្យស្របនឹងអ្នក បង្កើនល្បឿននៃការឆ្លើយតបទៅនឹងារស្វែងរក និងសម្គាល់អ្នកនៅពេលអ្នកត្រឡប់មកប្រើគេហទំព័ររបស់យើងវិញ។ ការវិភាគទាំងនេះជួយយើងកែលម្អគេហទំព័ររបស់យើង និងផ្តល់នូវសេវាកម្មដែលល្អប្រសើរ និងមានលក្ខណៈសម្របតាមបុគ្គល
 • អ៊ីមែល - អ៊ីមែលរបស់យើងមានលេខកូដតាមដានដែលបានបង្កប់ ដើម្បីតាមដានពីពេលដែលអ្នកទទួល និងបើកអ៊ីមែល និងនៅពេលអ្នកទទួលចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងតាមរយៈតំណនៅក្នុងអ៊ីមែល។
 • ខូគី - ដូចជាគេហទំព័រពាណិជ្ជកម្មភាគច្រើនអ៊ីចឹងដែរ យើងប្រើខូគី ដើម្បីតាមដានការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង។ សូមអាន សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីខូគី សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបប្រើខូគីរបស់យើង។

ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលដោយស្វ័យប្រវត្តិអាចរាប់បញ្ចូល ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ឬយើងអាចរក្សាព័ត៌មាន ឬភ្ជាប់វាជាមួយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូលបានតាមមធ្យោបាយផ្សេងទៀត ឬទទួលបានពីភាគីទីបី។ ព័ត៌មានទាំងនេះក៏អាចត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងព័ត៌មានសរុបអំពីអ្នកចូលមើល និងចរាចរណ៍គេហទំព័រផងដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានបំណងចង់ឱ្យ BibleProject  ប្រមូល និងប្រើព័ត៌មានអនាមិក និងបច្ចេកទេសរបស់អ្នកដូចដែលបានពណ៌នាក្នុងកថាខណ្ឌនេះទេ សូមបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រភ្លាម ឬទាក់ទងមកយើងដូចដែលបានពិពណ៌នានៅខាងក្រោមចំណងជើង "ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក" នៅខាងក្រោម។

ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលបានពីគេហទំព័រផ្សេងទៀត

BibleProject តាមដានចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ដែលចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងពីគេហទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម (ឧទាហរណ៍ Facebook, YouTube or Twitter) ដើម្បីសម្រេចបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើងក្នុងការវាស់ស្ទង់ប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្ហោះ និងការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។ ប្រសិនបើអ្នកចូលប្រើគេហទំព័ររបស់យើងពីគេហទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ឬប្រសិនបើអ្នកយល់ព្រមភ្ជាប់គណនីរបស់អ្នកជាមួយយើងដោយប្រើគេហទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម នោះយើងក៏អាចទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកពីគេហទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបែបនេះផងដែរ។ សូមចំណាំថា គេហទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលយើងអាចទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក មិនត្រូវបានគ្រប់គ្រង ឬត្រួតពិនិត្យដោយ BP ទេ។ រាល់សំណួរទាក់ទងនឹងរបៀបដែលគេហទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមប្រមូល ឬដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក គួរតែបញ្ជូនបន្តទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវាគេហទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនោះ។ យើងអាចរក្សាទុកព័ត៌មាននេះជាមួយព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលពីអ្នកដោយផ្ទាល់។

វិធីផ្សេងទៀតដែលយើងអាចប្រើព័ត៌មានរបស់អ្នក

យើងក៏អាចប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូលបានពីអ្នក ឬអំពីអ្នកផងដែរ៖

 • ដើម្បីអភិវឌ្ឍ និងកែលម្អផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើង។
 • ដើម្បីបង្ហាញគេហទំព័រ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រដល់អ្នក។
 • ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មាន ផលិតផល ឬសេវាកម្មដែលអ្នកស្នើសុំពីយើង។
 • ដើម្បីបំពេញគោលបំណងផ្សេងទៀតដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យគេហទំព័រ។
 • ដើម្បីអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់យើង និងពង្រឹងសិទ្ធិរបស់យើងដែលកើតចេញពីកិច្ចសន្យារវាងអ្នក និងយើង រួមទាំងការទូទាត់វិក្កយបត្រ និងការប្រមូលប្រាក់។
 • ដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរគេហទំព័ររបស់យើង ឬផលិតផល ឬសេវាកម្មណាមួយដែលយើងផ្តល់ជូន ឬផ្តល់តាមគេហទំព័រ។
 • ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលរួមក្នុងមុខងារទំនាក់ទំនងនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។
 • ដើម្បីការពារភាពជនភាពរបស់អ្នក និងអនុវត្តសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះ។
 • ដើម្បីការពារសិទ្ធិ និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើង។
 • ប្រសិនបើយើងជឿជាក់ថាជាការចាំបាច់ ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ ទាក់ទង ឬចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងបុគ្គល ឬអង្គភាពដែលអាចបង្កឱ្យមានរបួសដល់អ្នក ចំពោះ BibleProject ឬអ្នកផ្សេងទៀត ឬដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិ នីតិវិធីច្បាប់ ឬដីកាតុលាការ។
 • តាមមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដែលយើងអាចពណ៌នាបាននៅពេលអ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន។
 • សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតដោយមានការយល់ព្រមពីអ្នក។

BibleProject អាចប្រើខូគី ឬកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យគេហទំព័ររបស់ភាគីទីបី ដើម្បីប្រមូល និងវិភាគព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ឬសកម្មភាពរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រ (ឧ. ការចុចព័ត៌មានស្ទ្រីម ប្រភេទកម្មវិធីរុករក ពេលវេលានិងកាលបរិច្ឆេទ ប្រធានបទដែលបានចុច ឬទាញចុះឡើង) ដើម្បីជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ មឬការផ្តល់ជូនទាំងនោះដែលអ្នកអាចនឹងចំណាប់អារម្មណ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ឱ្យ BibleProject ប្រើព័ត៌មានផ្អែកលើឥរិយាបទតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវខ្លឹមសារ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលសមស្របនឹងអ្នកនោះទេ អ្នកអាចបដិសេធការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្អែកលើឥរិយាបទតាមអ៊ីនធឺណិតបានដោយអនុវត្តតាមការណែនាំនៅក្នុង ការផ្ដាច់ចេញពីការផ្សព្វផ្សាយ

យើងអាចបញ្ចូលព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលបានអំពីអ្នកចូលគ្នាតាមរយៈសេវាកម្មជាមួយព័ត៌មានផ្សេងទៀតអំពីអ្នកដែលយើងទទួលបានពីប្រភពរបស់ភាគីទីបី។ តាមរយៈឧទាហរណ៍ និងដោយមិនមានការកំណត់ យើងអាចប្រើការផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋាន ឬសេវាកម្មបញ្ជីផ្សេងទៀត ដើម្បីធានាថាកំណត់ត្រារបស់យើងសម្រាប់គណនីរបស់អ្នកគឺត្រឹមត្រូវ។

ការបង្ហាញព័ត៌មានរបស់អ្នក

BibleProject នឹងមិនលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅឱ្យភាគីទីបីឡើយ។ យើងអាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូល ឬអ្នកផ្តល់ជូនដូចដែលបានពណ៌នានៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះ៖

 • ចំពោះក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ និងសាខារបស់យើង។
 • ចំពោះអ្នកម៉ៅការ អ្នកដំណើរការការទូទាត់ប្រាក់ អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម និងភាគីទីបីផ្សេងទៀតដែលយើងប្រើដើម្បីគាំទ្រអាជីវកម្មរបស់យើង។
 • ចំពោះអ្នកទិញ ឬអ្នកស្នងផ្សេងទៀតក្នុងករណីមានការច្របាច់បញ្ចូលគ្នា ការជម្រុះចោល ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ ការរៀបចំស្ថាប័នឡើងវិញ ការរំលាយ ឬការលក់ផ្សេងទៀត ឬការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះឬទាំងអស់របស់ BibleProject  មិនថាជាក្ដីកង្វិលកំពុងកើតឡើងឬជាផ្នែកមួយនៃការក្ស័យធន ការទូទាត់បំណុល ឬដំណើរការស្រដៀងគ្នាក៏ដោយ ដែលក្នុងនោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានកាន់កាប់ដោយ BibleProject អំពីអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងស្ថិតក្នុងចំណោមទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានផ្ទេរ។
 • ចំពោះដៃគូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងវិភាគរបស់យើងដូចជា Google Analytics។ សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនភាគីទីបីទាំងនេះអនុវត្តចំពោះការប្រមូល ការប្រើប្រាស់ និងការបង្ហាញព័ត៌មានរបស់អ្នក។ ភាគីទីបីទាំងនេះអាចបញ្ចូលព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួយព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតចូលគ្នាសម្រាប់គោលបំណងធ្វើការសិក្សា និង/ឬការវិភាគទាំងនេះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើល ការផ្ដាច់ចេញពី Google Analytics ដែលជាកម្មវិធីបន្ថែមរបស់កម្មវិធីរុករក
 • ដើម្បីបំពេញគោលបំណងដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យវា។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលដើម្បីប្រើមុខងារ "ផ្ញើអ៊ីមែលទៅមិត្តភក្តិ" នៃគេហទំព័ររបស់យើង នោះយើងនឹងបញ្ជូនខ្លឹមសារនៃអ៊ីមែលនោះ និងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកទៅអ្នកទទួល។
 • សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតដែលបានបង្ហាញដោយពួកយើងនៅពេលអ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន។
 • ដោយមានការយល់ព្រមពីអ្នក។

យើងអាចនឹងបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

 • ដើម្បីអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់តុលាការ ច្បាប់ ឬនីតិវិធីច្បាប់ណាមួយរួមទាំងការឆ្លើយតបទៅនឹងរដ្ឋាភិបាល ឬសំណើរច្បាប់។
 • ដើម្បីពង្រឹង ឬអនុវត្តលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់របស់យើង និងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗទៀតរួមទាំងគោលបំណងទូទាត់វិក្កយបត្រ និងការប្រមូលប្រាក់ផងដែរ។
 • ប្រសិនបើយើងជឿជាក់ថាការបង្ហាញព័ត៌មានគឺចាំបាច់ ឬសមស្របដើម្បីការពារសិទ្ធិ ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬសុវត្ថិភាពរបស់ BibleProject អតិថិជនរបស់យើង ឬអ្នកដទៃទៀត។

ព័ត៌មានសរុប

យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានសរុប ឬលុបចោលដោយគ្មានការរឹតបន្តឹង។ ព័ត៌មានដែលយើងចែកចាយនឹងមិនកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកដោយផ្ទាល់ទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ នេះអាចថាភាគីទីបីអាចរួមបញ្ចូលព័ត៌មានសរុបនេះជាមួយទិន្នន័យផ្សេងទៀតដែលពួកគេមានអំពីអ្នក ឬថាពួកគេទទួលបានពីភាគីទីបីក្នុងលក្ខណៈមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេអាចកំណត់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។

ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកជានិវាសនជននៃសហគមន៍អ៊ឺរ៉ុប អ្នកមានសិទ្ធិបន្ថែមជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ អ្នកអាចប្រើសិទ្ធិទាំងនេះ បង្ហាញក្ដីកង្វល់ ឬទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរសព្ទឥតគិតថ្លៃ (855) 700-9109 ឬតាមរយៈអ៊ីមែល webmaster@jointhebibleproject.com


អ្នកមានសិទ្ធិ...

តើនេះមានន័យដូចម្ដេចចំពោះអ្នក

តើអ្នកអាចធ្វើអ្វីបាន

ទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីវិធីដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកតាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងអំពិឯកជនភាពអំពីរបៀបដែលយើងនឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក សម្រាប់គោលបំណងអ្វី ហើយនរណាខ្លះអាចចូលប្រើព័ត៌មាននេះបាន។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ ហើយទាក់ទងមកយើងប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ។

ចូលប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

តាមការស្នើសុំ យើងនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការចូលប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងមានអំពីអ្នកមានដែលន័យថាប្រភេទព័ត៌មានដែលយើងមានអំពីអ្នក របៀបដែលយើងប្រមូលវា របៀបដែលយើងប្រើវា ហើយអ្នកណាអាចចូលប្រើវាបាន។

អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យយើងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវច្បាប់ចម្លងនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងដំណើរការអំពីអ្នក។ ក្នុងករណីមួយចំនួន យើងអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយស្របច្បាប់ ឬតម្រូវឱ្យបដិសេធផ្នែកខ្លះ ឬទាំងអស់នៃការស្នើសុំសិទ្ធិចូលប្រើ។

រារាំងការដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងកាលៈទេសៈជាក់លាក់។

ក្នុងកាលៈទេសៈជាក់លាក់ និងតាមវិសាលភាពដែលតម្រូវដោយច្បាប់ យើងនឹងរឹតបន្តឺងការដាក់ដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអ្នក។

អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យយើងរឹតបន្តឹងការដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ប្រសិនបើ (i) ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមិនត្រឹមត្រូវ (ii) ការដំណើរការមិនស្របច្បាប់ (iii) យើងលែងត្រូវការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទៀតទេ ឬ (iv) អ្នកអនុវត្តសិទ្ធិរបស់អ្នកដើម្បីជំទាស់ (មើលខាងក្រោម)។

កែតម្រូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងមានអំពីអ្នក។

យើងត្រូវបានតម្រូវឱ្យចាត់វិធានការ ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងដំណើរការ។

ប្រសិនបើអ្នករកឃើញថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងរក្សាទុកអំពីអ្នកមិនត្រឹមត្រូវ ឬប្រសិនបើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកផ្លាស់ប្តូរ (ឧ. ឈ្មោះ ឬអាសយដ្ឋានមានការផ្លាស់ប្តូរ) សូមប្រាប់ឱ្យយើងដឹង ហើយយើងនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកំណត់ត្រារបស់យើង។

ភាពងាយស្រួលបម្លាស់ទីនៃទិន្នន័យ។

ក្នុងកាលៈទេសៈមួយចំនួន យើងត្រូវផ្ទេរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅស្ថាប័នផ្សេងទៀតតាមការស្នើសុំរបស់អ្នក។

អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យយើងផ្ទេរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងមានអំពីអ្នកទៅស្ថាប័នផ្សេងទៀតក្នុងទម្រង់ជារចនាសម្ព័ន្ធដែលអាចអានបានដោយម៉ាស៊ីនដែលប្រើជាទូទៅ។

ការលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក (ដែលហៅម៉្យាងទៀតថា "សិទ្ធិបំភ្លេចចោល")។

ក្នុងកាលៈទេសៈជាក់លាក់ និងនៅកន្លែងដែលច្បាប់តម្រូវឱ្យយើងធ្វើដូច្នេះ យើងត្រូវលុបចោលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងរក្សាទុកអំពីអ្នកតាមសំណើរបស់អ្នក។ សិទ្ធិនេះមិនមានលក្ខណៈដាច់ខាតទេ។ វាទំនងជានឹងមានសេណារីយ៉ូដែលយើងមិនមានកាតព្វកិច្ចធ្វើតាមសំណើរបស់អ្នកទេ។

អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យយើងលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើសំណើនេះ យើងនឹងត្រូវថ្លឹងថ្លែងអត្ថប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ កិច្ចសន្យា និងអាជីវកម្មជាក់លាក់ប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការស្នើសុំលុបចោលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធ។

ជំទាស់នឹងដំណើរការជាក់លាក់នៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកជំទាស់នឹងការដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងពិចារណាលើអត្ថប្រយោជន៍ និងកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់ កិច្ចសន្យា និងអាជីវកម្ម និងថ្លឹងថ្លែងអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការជំទាស់នឹងដំណើរការរបស់អ្នក។

អ្នកអាចជំទាស់នឹងការដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងកាលៈទេសៈជាក់លាក់។ អ្នកក៏អាចជំទាស់នឹងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារផ្ទាល់ផងដែរ។

មិនមែនជាកម្មវត្ថុនៃការសម្រេចចិត្តដែលធ្វើឡើងតែដោយដំណើរការស្វ័យប្រវត្តិកម្មទេ (ឧទាហរណ៍ ការសម្រេចចិត្តអំពីអ្នកដោយកុំព្យូទ័រ ឬក្បួនដោះស្រាយដោយមិនមានអន្តរាគមន៍ពីមនុស្ស) ។

ក្នុងកាលៈទេសៈជាក់លាក់ យើងត្រូវផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសិទ្ធិជំទាស់នឹងការសម្រេចចិត្តដែលយើងធ្វើឡើងដោយដំណើរការស្វ័យប្រវត្តិ។ យើងក៏ត្រូវបានតម្រូវឱ្យរក្សាកំណត់ត្រានៃការអនុវត្តដំណើរការទិន្នន័យស្វ័យប្រវត្តិកម្មរបស់យើង និងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីវិធីដែលការសម្រេចចិត្តទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងផងដែរ។

អ្នកអាចជំទាស់នឹងការសម្រេចចិត្តដែលធ្វើឡើងដោយដំណើរការស្វ័យប្រវត្តិប្រសិនបើវាត្រូវបានធ្វើឡើងទាំងស្រុងដោយកុំព្យូទ័រ ឬក្បួនដោះស្រាយដោយគ្មានការចូលរួមពីមនុស្ស។

យើងនឹងបំពេញតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិទាំងនេះក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានការស្នើសុំពេញលេញ។ អ្នកក៏មានសិទ្ធិកែរាល់បញ្ហាដែលមាននៅក្នុងព័ត៌មាននោះផងដែរ។ សូមចំណាំថា BibleProject ត្រូវបានតម្រូវដោយច្បាប់ ដើម្បីបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកមុនពេលបំពេញសំណើរបស់អ្នក ដែលអាចរាប់បញ្ចូលទាំងការប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែមពីអ្នកផងដែរ។

ដោយផ្ញើសំបុត្រទៅ BibleProject 501 SE 14th Avenue Portland, OR 97214

សិទ្ធិឯកជនភាពនៅ California

ដោយសារតែ BibleProject មិនត្រូវបានរៀបចំ ឬដំណើរការដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផលចំណេញ ឬហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន ឬម្ចាស់ផ្សេងទៀត ដូច្នេះយើងត្រូវបានរួចផុតពីការអនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅ California  (California Consumer Privacy Act, "CCPA"; Ca. ក្រមរដ្ឋប្បវេណីផ្នែក 1798.100 - 1798.199)។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ កិច្ចសន្យាមួយចំនួនរបស់យើងជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម និងភាគីទីបីផ្សេងទៀតអាចតម្រូវឱ្យយើងគោរពតាម CCPA។ អ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងដែលជាអ្នករស់នៅរដ្ឋ California អាចមានសិទ្ធិជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដូចជា សិទ្ធិក្នុងការទទួលព័ត៌មានដែលពណ៌នាអំពីប្រភេទនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នក ដែលយើងបានប្រមូល ហើយថាតើព័ត៌មាននោះត្រូវបានលក់ទៅឱ្យភាគីទីបីដែរឬទេ (ខ) ទទួលបានបញ្ជីប្រភេទនៃភាគីទីបីដែលយើងបានចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយ។ (គ) ប្រសិនបើយើងលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក សូមណែនាំយើងកុំឱ្យលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅឱ្យភាគីទីបី។ និង (ឃ) ទទួលបានសេវាកម្មស្មើគ្នាមិនថាអ្នកប្រើសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់អ្នកបែបក៏ដោយ។

លើសពីនេះទៀត ក្រមរដ្ឋប្បវេណីរដ្ឋ California ផ្នែក 1798.83-1798.84 ផ្តល់សិទ្ធិឱ្យអ្នករស់នៅរដ្ឋ California ស្នើសុំទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងមួយពីយើងដែលបញ្ជាក់អំពីប្រភេទព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងចែករំលែកជាមួយសាខា និង/ឬភាគីទីបីសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារ និងផ្តល់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសម្រាប់សាខា និង/ឬភាគីទីបី។ ។

ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នករស់នៅរដ្ឋ California ហើយអ្នកចង់ស្នើសុំច្បាប់ចម្លងនៃសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះ ឬអនុវត្តសិទ្ធិដែលមានសម្រាប់អ្នកក្រោមច្បាប់រដ្ឋ California  សូមទូរសព្ទមកយើងតាមរយៈលេខ (855) 700-9109 ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងតាមរយៈ webmaster@jointhebibleproject.com ដោយដាក់កម្មវត្ថុថា "Request for California Privacy Information" ("សំណើសុំព័ត៌មានឯកជនភាពនៅរដ្ឋ California")។

ការផ្ដាច់ចេញពីការផ្សព្វផ្សាយ

យើងចង់ធ្វើការទាក់ទងជាមួយអ្នក ប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបានដំណឹងពីយើង។ អ្នកអាចកែប្រែ ឬកំណត់ទំនាក់ទំនងដែល BibleProject ផ្ញើទៅអ្នកដោយចុចលើតំណ "ឈប់ជាវ" នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃអ៊ីមែលទាំងអស់របស់យើង។ អ្នកក៏អាចទាក់ទងមកយើងដោយផ្ទាល់និងឥតគិតថ្លៃតាមទូរសព្ទ (855) 700-9109 ឬតាមអ៊ីមែល webmaster@jointhebibleproject.com បានផងដែរ។ សូមប្រាកដថាបានបញ្ចូលឈ្មោះពេញ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល អាសយដ្ឋានសំបុត្រ និងជាពិសេសប្រភេទព័ត៌មានដែលអ្នកមិនចង់ទទួលបាន។ ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត អ្នកអាចប្រើឃ្លាដូចខាងក្រោមនៅក្នុងសាររបស់អ្នកមកពួកយើង៖

 • ខ្ញុំមិនចង់ទទួលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីមែលដូចជា ព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងផលិតផលនិងសេវាកម្ម ការផ្សព្វផ្សាយពិសេស ឬព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងមកដល់។

ខ្ញុំមិនចង់ទទួលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីមែលដោយផ្ទាល់ដូចជា កាតាឡុកជាប្រចាំ និងការអ៊ីមែលទាក់ទងនឹងផលិតផល និងសេវាកម្ម ការផ្សព្វផ្សាយពិសេស ឬព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងមកដល់នោះទេ។

កុំតាមដានរលកសញ្ញា

កុំតាមដាន គឺជាចំណូលចិត្តឯកជនភាពដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចកំណត់នៅក្នុងកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ពួកគេ។ នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់បើកសញ្ញា "កុំតាមដាន" កម្មវិធីរុករកនឹងផ្ញើសារទៅគេហទំព័រដែលស្នើសុំកុំឱ្យពួកគេតាមដានអ្នកប្រើប្រាស់។ សម្រាប់ព័ត៌មានអំពី "កុំតាមដាន" សូមចូលមើលគេហទំព័រ www.allaboutdnt.org ។ នៅពេលនេះ គេហទំព័រ thebibleproject.com មិនឆ្លើយតបទៅនឹងការកំណត់ ឬសញ្ញា "កុំតាមដាន" របស់កម្មវិធីរករុកឡើយ។ លើសពីនេះទៀត យើងអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារចំពោះអ៊ីនធឺណិត ដើម្បីតាមដានអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង។ ឧបករណ៍ទាំងនោះអាចត្រូវបានប្រើដោយយើង និងដោយភាគីទីបីដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានអំពីអ្នក និងសកម្មភាពតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក ទោះបីជាអ្នកបានបើកសញ្ញា "កុំតាមដាន" ក៏ដោយ។

ច្បាប់ស្ដីពីឯកជនភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (U.S. Privacy Laws)

គេហទំព័រនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិ និងត្រូវបានដំណើរការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។ ប្រសិនបើអ្នកចូលប្រើគេហទំព័រនេះពីខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក នោះរាល់ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលអំពីអ្នកនឹងត្រូវផ្ទេរទៅឱ្យម៉ាស៊ីនមេនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ ច្បាប់ស្តីពីឯកជនភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាមិនមានការការពារដូចច្បាប់នានាដែលមាននៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អ្នកឡើយ។ តាមរយៈការអនុញ្ញាតឱ្យយើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នក មានន័យថាអ្នកយល់ព្រមចំពោះការផ្ទេរ និងដំណើរការលើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដូចដែលបានពណ៌នានៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជន ភាព។

សុវត្ថិភាពទិន្នន័យ

យើងបានអនុវត្តវិធានការណ៍សមហេតុផលខាងពាណិជ្ជកម្មទាំងនៅលើអ៊ីនធឺណិត និងនៅក្រៅអ៊ីនធឺណិត ដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកពីការបាត់បង់ដោយដោយចៃដន្យ និងពីការចូលប្រើប្រាស់ ការប្រើប្រាស់ ការផ្លាស់ប្តូរ និងការបង្ហាញព័ត៌មានដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ យើងរក្សានូវវិធានការសន្តិសុខរូបវន្ត អេឡិចត្រូនិក និងតាមនីតិវិធី ដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនសាធារណៈរបស់អ្នក។ ការការពារសុវត្ថិភាពទាំងនេះរួមមាន ការកំណត់លើការផ្ទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នករហូតដល់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងទីតាំងរបស់យើង និងការធានាសុវត្ថិភាពទិន្នន័យនោះដោយប្រើការអ៊ិនគ្រីបស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម។ ព័ត៌មានស្តីពីការទូទាត់ និងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានបង្ហោះនៅលើអ្នកផ្តល់សេវាបង្ហោះអនុលោមតាមស្តង់ដារទិន្នន័យឧស្សាហកម្មនៃបណ្ណទូទាត់។ យើងបញ្ជូនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ទៅអ្នកផ្តល់សេវាកម្មដែលបំពេញតាមស្តង់ដារសន្តិសុខអន្តរជាតិតាមរយៈថួខិនដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ឱ្យអ្នកផ្តល់សេវានោះរក្សាទុក និងថែរក្សា។ យើងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងសាកល្បងបច្ចេកវិទ្យារបស់យើង ដើម្បីបង្កើនការការពារព័ត៌មានរបស់យើងអំពីអ្នក និងដើម្បីធានាឱ្យបាននូវភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មាននោះ។

សុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខព័ត៌មានរបស់អ្នកក៏អាស្រ័យលើអ្នកផងដែរ។ នៅកន្លែងដែលយើងបានផ្តល់ឱ្យអ្នក (ឬកន្លែងដែលអ្នកបានជ្រើសរើស) ពាក្យសម្ងាត់សម្រាប់ចូលប្រើផ្នែកជាក់លាក់នៃគេហទំព័ររបស់យើង អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការរក្សាពាក្យសម្ងាត់នេះជាការសម្ងាត់។ យើងស្នើសុំសូមកុំឱ្យអ្នកចែករំលែកពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកជាមួយនរណាម្នាក់ឡើយ។ សូមចងចាំផងដែរថាត្រូវចេញពីគណនីរបស់អ្នកហើយ បិទវីនដូកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកនៅពេលអ្នកបានបញ្ចប់ការចូលមើលរបស់អ្នក។ នេះគឺដើម្បីធានាថាអ្នកផ្សេងទៀតមិនអាចចូលប្រើគណនីរបស់អ្នកបានទេជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកកំពុងចែករំលែកការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រជាមួយនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀត ឬកំពុងប្រើកុំព្យូទ័រនៅកន្លែងសាធារណៈ។ អ្នកប្រើប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់គួរតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវិធីដែលពួកគេគ្រប់គ្រង និងបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ ខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាសបានបង្កើតឡើង និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអ្នកចែករំលែកនៅក្នុងកន្លែងសាធារណៈអាចត្រូវបានមើលដោយអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រទាំងអស់។

គួរឱ្យសោកស្ដាយ ការបញ្ជូនព័ត៌មានតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតមិនមានសុវត្ថិភាពទាំងស្រុងទេ។ ទោះបីយើងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាព ដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក៏ដោយ យើងមិនអាចធានាសុវត្ថិភាពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលបានបញ្ជូនទៅគេហទំព័ររបស់យើងបានទេ ឬមិនអាចធានាបានថាភាគីទីបីដែលគ្មានការអនុញ្ញាតនឹងមិនអាចកម្ចាត់វិធានការណ៍សន្តិសុខរបស់យើង ឬប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនមែនជាសាធារណៈសម្រាប់គោលបំណងមិនត្រឹមត្រូវបានឡើយ។ រាល់ការបញ្ជូនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនគឺស្ថិតនៅក្រោមហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការចៀសវាងពីការកំណត់ឯកជនភាព ឬវិធានការណ៍សុវត្ថិភាពដែលមាននៅលើគេហទំព័រទេ។ សូមយោងមើល គេហទំព័ររបស់គណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មសហព័ន្ធ សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីវិធីជួយការពារខ្លួនអ្នកប្រឆាំងនឹងការលួចអត្តសញ្ញាណ។

គេហទំព័រ និងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ភាគីទីបី

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះអនុវត្តតែចំពោះព័ត៌មានដែលប្រមូលដោយ BibleProject ប៉ុណ្ណោះ។ យើងអាចផ្តល់តំណទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ភាគីទីបីពីគេហទំព័ររបស់យើងជាសេវាកម្មមួយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង ប៉ុន្តែយើងមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រង ហើយយើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះឯកជនភាពនិងការប្រមូលទិន្នន័យ ការប្រើប្រាស់និងការអនុវត្តចំពោះការបង្ហាញព័ត៌មាននៃគេហទំព័ររបស់ភាគីទីបីឡើយ។ នៅពេលអ្នកចុចលើតំណដែលនាំអ្នកទៅកាន់គេហទំព័រខាងក្រៅ អ្នកនឹងស្ថិតក្រោមសេចក្ដីជូនដំណឹង និងការអនុវត្តចំពោះឯកជនភាពរបស់ពួកគេ ហើយមិនមែនជារបស់យើងទេ។ យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកពិនិត្យឡើងវិញ និងយល់អំពីសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពរបស់គេហទំព័រទាំងនោះមុនពេលផ្តល់ព័ត៌មានណាមួយឱ្យពួកគេ។

លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់

លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះគ្រប់គ្រងរាល់បញ្ហាដែលមិនមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះ។ យើងសូមលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកស្វែងយល់ពី លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់របស់យើង។

ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង

យើងអាចផ្លាស់ប្តូរសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះម្ដងម្កាល ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវភាពត្រឹមត្រូវរបស់វា។ ប្រសិនបើយើងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ សេចក្តីជូនដំណឹងដែលបានកែសម្រួលនេះនឹងត្រូវបានប្រកាសនៅលើទំព័រនេះ។ ការបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង ឬសេវាកម្មផ្សេងទៀតពីអ្នកបន្ទាប់ពីការប្រកាសផ្លាស់ប្តូរសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះនឹងមានន័យថាអ្នកទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ។ ក្នុងករណីមួយចំនួន យើងអាចនឹងព្យាយាមទាក់ទងអ្នកដោយប្រើព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដែលអ្នកបានផ្តល់ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវជម្រើសអំពីការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកក្នុងលក្ខណៈខុសពីអ្វីដែលបានបញ្ជាក់នៅពេលប្រមូល។ សូមពិនិត្យមើលឱ្យបានញឹកញាប់ជាពិសេសមុនពេលដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីកំណត់ពីវិសាលភាពនៃសេចក្ដីជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្ន។

ការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត

ប្រសិនបើអ្នកដឹងអំពីការដាក់បញ្ជូនព័ត៌មានដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទៅ BibleProject រួមទាំងព័ត៌មានរបស់កុមារ សូមមេត្តាប្រាប់យើងដោយទាក់ទងមកយើងតាមរយៈព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដែលបានរាយនៅខាងក្រោម ដើម្បីឱ្យយើងអាចលុបព័ត៌មាននោះចោល។

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិណាមួយរបស់អ្នកលើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក សូមសួរសំណួរអំពីការប្រមូល និងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ឬផ្ដល់មតិយោបល់អំពីសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាព និងការអនុវត្តចំពោះឯកជនភាពរបស់យើង សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាម៖

លេខទូរសព្ទឥតគិតថ្លៃ៖ (855) 700-9109

អ៊ីមែល៖ webmaster@bibleproject.com

 

By using this website, I acknowledge that I am 16 years of age or older, and I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy.
Under 16?
Accept
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?