Back

Mga Tuntunin sa Paggamit

BibleProject

Inupdate noong Setyembre, 2019

Maligayang Pagdating sa BibleProject -- maligaya kami sa iyong pagbisita!

Naniniwala ang BibleProject sa pagbabahagi sa kung ano ang aming ginawa sa maraming mga tao at mga grupo hangga't maaari sa buong mundo. Gusto namin na ang aming mga video, mga poster, mga talaan at iba pang mga nilalaman ay magamit nang libre ng mga pinuno at tagapagturo ng relihiyon upang mapasulong ang kaalaman at pakikipagtalakayan sa Bibliya. Ang mga Tuntunin sa Paggamit na ito (minsan ay tinutukoy na "Mga Tuntunin" lamang) ay nakalaan upang makamit ang layunin na ito, habang sa parehong pagkakataon ay nagpoprotekta sa aming nilalaman at reputasyon mula sa maling paggamit at pag-abuso. Kung gusto mong gamitin ang aming mga nilikha, kailangan mong sundin ang mga Tuntunin na ito. Kami ay isang nonprofit na korporasyon na binuo sa ilalim ng mga batas ng estado ng Oregon sa Estados Unidos, ngunit nagsisikap kami na magkaroon ng pandaigdigang pananaw. Sa mga Tuntuning ito, maaaring aming tukuyin ang aming sarili bilang "kami", "amin", "TBP", "The Bible Project", o, siyempre, bilang "BibleProject".

Ang mga Tuntunin na ito, kasama ang aming Abiso sa Pagkapribado, ang namamahala sa iyong paggamit ng aming mga website, mga pahina sa social media,mga channel, at iba pang online na presensya ng TBP (sa kabuuan, ang "Website"). Mangyaring basahin ang mga Tuntuning ito nang mabuti bago mo simulang gamitin ang Website.

 1. Pagtanggap

Pagtanggap

Upang ma-akses, ma-browse, o magamit ang aming mga Serbisyo, dapat mong tanggapin at sang-ayunan na sumunod nang walang kondisyon sa mga Tuntunin na ito hangga't ginagamit mo ang Website, Nilalaman (isinalarawan sa ibaba), o ang aming mga produkto o mga serbisyo. Kung hindi mo sasang-ayunan at tatanggapin ang mga Tuntuning ito, hindi mo maaaring gamitin ang mga Serbisyo. Ang iyong pagtanggap ay nagpapahiwatig ng isang nagbibigkis na ligal na kontrata. Ipinapahiwatig ng aming mga Tuntunin ang buong kasunduan sa pagitan mo at ng BibleProject tungkol sa iyong paggamit ng Website at Nilalaman at kumilos sa kabuuang sakop na pinapahintulutan ng batas. Ang aming kabiguang maisagawa o maipatupad ang anumang karapatan o probisyon ng aming mga Tuntunin ay hindi kikilos bilang isang pagtalikod ng naturang karapatan o probisyon.

Kung ikaw ay may anumang mga tanong,komento, o inaalala tungkol sa mga Tuntunin o sa mga Serbisyo, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa webmaster@jointhebibleproject.com o sa toll free sa (855) 700-9109.

Pangkalahatang Pananaw

Ang BibleProject ay hindi bahagi ng anumang partikular na Kristiyanong denominasyon o tradisyon. Umaasa kami na ang mga tao mula sa lahat ng mga pinagmulan ay makikita ang halaga sa aming gawain, anuman ang kanilang relihiyosong o hindi relihiyosong mga paniniwala. Ang aming layunin ay hindi ang magtaguyod ng bukod-tanging pagtuturo ng anumang partikular na Kristiyanong tradisyon, ngunit upang tuklasin ang mga teolohikal na tema at ideya na umuusbong mula sa isang matulain- at nakatuon sa salaysay na pagbabasa sa Bibliya na siniseryoso ang makasaysayan at kultural na konteksto nito. May mga pagkakataon na kami ay dadako sa pagtuklas sa mga bahagi ng Bibliya kung saan ang aming mga pagsasalin at teolohikal na paniniwala ay maaaring maging malinaw, ngunit ang aming pangunahing layunin ay upang ang mga kuwento at teolohikal na pag-angkin ng mga Banal na Kasulatan ay magsalita para sa kanilang mga sarili.

Dahil kami ay nakatuon sa ekumenismo sa pagsasalin sa bibliya, pati na rin ang seleksyon ng mga mapagkukunan at pamamaraan para sa gawaing ito ng pagsasalin, kami ay talagang nababahala tungkol sa mga tao na naghihiwalay sa aming Nilalaman mula sa konteksto nito upang magpatunay ng isang punto. Dagdag pa rito, dahil kami ay isang nonprofit na organisasyon, tumututol kami sa sinumang indibiduwal o organisasyon na kumikita mula sa kanilang paggamit ng aming mga Nilalaman. Ang pagtangkang kumita mula sa aming Nilalaman, o paggamit ng amng Nilalaman sa isang paraan na nagpapabago sa mensahe, mga konklusyon, paghihinuha, o diwa ng Nilalaman, ay lumalabag sa mga Tuntuning ito at magwawakas sa iyong karapatan na gamitin ang Nilalaman.

Ang mga Tuntuning ito ay nalalapat sa iyong paggamit ng aming mga video, poster,talaan, podcast at iba pang mga nakarekord na audio, at iba pang mga materyal at paggana na makikita sa aming Website,tulad ng bibleproject.com, pati na rin ang anuman sa naturang nilalaman sa aming mga pahina sa social media o sa aming mga pahina ng pag-stream ng media, tulad ng aming YouTube at Vimeo na mga channel (sa kabuuan, ang "Nilalaman"). Ang Nilalaman ay hindi maaaring gamitin maliban sa malinaw na nakasaad sa mga Tuntuning ito. Hanggang sa lawak na ang ibang mga kumpanya na nagbibigay ng pag-host o iba pang mga serbisyo sa TBP (sa kabuuan,"Mga Tagapagbigay ng Serbisyo"), at ang mga tuntunin ng paggamit ng mga Tagapagbigay ng Serbisyo na ito ay nalalapat sa anumang website, mga pahina ng social media, mga channel o iba pang mga online na lokasyon kung saan makikita ang Nilalaman, ang mga Tuntuning ito ay inilaan na gumana bilang karagdagan sa mga tuntuning iyon.

Upang ma-akses, ma-browse, o magamit ang Website o Nilalaman, dapat mong sang-ayunan ang walang kondisyon na pagsunod sa mga Tuntuning ito. Kung hindi ka sumasang-ayon sa mga Tuntuning ito, hindi mo maaaring gamitin ang Nilalaman o ang Website o ang anuman sa mga serbisyo at paggana na kanilang ibinibigay.

Pagpaparehistro

Ang aming Website ay nagbibigay sa iyo ng pangkalahatang impomasyon tungkol sa mga programa at mga serbisyo ng TBP. Maaari kang magparehistro sa amin upang makatanggap ng mga newsletter at iba pang impormasyon, gumawa ng isang online na pagbili o donasyon, ma-akses o magamit ang ilang Nilalaman, o ma-akses at magamit ang iba pang mga tampok sa Website, ang lahat ay napapailalim sa mga Tuntuning ito. Sa iyong pagpaparehistro sa amin, ikaw ay sumasang-ayon na (a) ikaw ay may kakayahan na at may naaangkop na awtoridad at awtorisasyon na gumawa ng isang nagbibigkis na kasunduan sa TBP;(b) ang impormasyon na iyong ibinigay tungkol sa iyong sarili ay totoo,wasto, kasalukuyan at  kumpleto; at (c) gagamitin mo lamang ang kredensyal na aming ibinigay sa iyo upang magamit ang limitadong pag-akses sa mga bahagi ng Website. Kung sa nakaraan ay winakasan ng TBP ang iyong akses sa Website dahil sa anumang kadahilanan,hindi mo maaaring ma-akses o magamit ang Website sa anumang pagkakataon.

Kung ikaw ay pagpaparehistro sa amin, ikaw ay responsable para sa lahat ng mga bagay na nauugnay sa iyong account at password (kasama na ang pagpapanatili sa kanilang pagkakumpidensyal) at ang paggamit ng iyong account ng ibang tao, na may o walang awtorisasyon mula sa iyo. Sumasang-ayon ka na maging responsable para sa pagtitiyak na ang ibang mga taong gumagamit sa iyong account ay sumusunod sa mga Tuntuning ito. Ang BibleProject ay hindi mananagot para sa anumang pagkawala na sanhi ng hindi awtorisadong paggamit ng iyong account.

Kailangan mong abisuhan kami kaagad kung may anumang paglabag sa seguridad o hindi awtorisadong paggamit ng iyong account sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa webmaster@jointhebibleproject.com na may "Unauthorized Use" na nakalagay sa subject line. Kahit na inabisuhan mo kami, ikaw ang magiging responsable para sa anumang mga aktibidad na mangyayari gamit ang iyong mga kredensyal sa pag-akses, kasama ang anumang mga singil na magreresulta mula sa paggamit ng iyong account. Kami ay may karapatan, sa aming sariling pagpapasya, na wakasan ang iyong akses sa Website o sa anumang bahagi nito sa anumang oras, na walang abiso.

Pag-aari ng Intellectual Property

Ang mga copyright, trademark, at iba pang mga karapatan sa intellectual property sa Nilalaman at iba pang impormasyon na laman ng Website kasama ang, at walang limitasyon, software,mga teksto, grapiko, logo, icon ng buton, larawan, clip ng audio, clip ng video, kompilasyon ng impormasyon at ang koleksyon, kompilasyon at pangkalahatang disenyo ng Website (sa kabuuan, ang "Intellectual Property"), ay pagmamay-ari at lisensyado ng TBP, at nasa amin ang lahat ng mga karapatan pagdating sa Intellectual Property.

Mga Trademark ng TBP

Habang ang mga copyright sa ilang Nilalaman ay lisensyado sa ilalim ng mga Tuntuning ito para sa ilang partikular na mga paggamit, walang anupamang trademark o service mark na lisensyado ay iginagawad sa iyo ng mga Tuntuning ito. Nangangahulugan ito na ikaw ay hindi maaaring gumamit sa aming pangalan, logo, o iba pang pagkakakilanlan ng TBP sa anumang paraan na hindi kuwalipikado bilang pagsangguniang patas na paggamit sa ilalim ng batas ng U.S. Ito ay upang walang sinuman ang maguluhan sa relasyon sa pagitan ng TBP at ng mga gumagamit ng aming Nilalaman, halimbawa sa paghanton sa paniniwala na ang TBP ay nag-eendorso o sumusuporta sa isang ttao na gumagamit lamang ng aming Nilalaman sa ilalim ng mga Tuntuning ito, at hindi sa ilalim ng isang hiwalay na kasunduan. Kung nais mong gamitin ang anuman sa aming mga trademark nang higit pa sa pangsangguniang patas na paggamit, mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang humiling ng isang lisensya sa espesyal na paggamit. Ang naturang mga lisensya ay hindi karaniwan, ngunit maaaring igawad sa ilalim ng espesyal na mga pagkakataon. Ang isang lisensya upang gamitin ang anuman sa aming mga marka ay maaari lamang igawad sa isang pormal na sinulat na kasunduan sa lisensya na pinirmahan ng isa sa aming awtorisadong mga opisyal. Walang ibang tao o ahente ang awtorisadong maggawad ng anumang mga karapatan o mag-awtorisa ng paggamit ng anuman sa aming mga marka, at ang anumang pagtangkang paggawad o nauugnay na pangako o gabay ay walang bisa.

Ang Iyong Paggamit ng Website at Nilalaman

Bilang isang gumagamit ng Website, ikaw ay may isang nababawi, hindi naililipat, hindi eksklusibong lisensya upang ma-akses ang Website, makita ang impormasyong laman ng Website, at makipag-ugnayan sa Website tulad nang naisalarawan sa mga Tuntuning ito. Sa paggamit ng Website, kasama ang anumang interaktibong mga bahagi na nangangailangan ng mga input, iyong kinakatawan at ginagarantiyahan na (a) anumang impormasyon na iyong isinumite sa Website ay totoo at wasto; (b) iyong papanatilihin ang kawastuhan ng impormasyong iyon; at (c) ang iyong paggamit sa Website ay hindi lumalabag sa anumang naaangkop na batas, patakaran o regulasyon. Ang anumang impormasyon na iyong ibibigay sa amin ay sasailalim din sa aming Abiso sa Pagkapribado.

Hindi mo maaaring gamitin ang Website para sa anumang komersyal na layunin o para sa anumang labag sa batas at maling layunin. Ikaw ay sumasang-ayon na hindi mo gagamitin, pauupahan, i-transmit muli, kokopyahin, ibubunyag,ilalathala, ibebenta, itatalaga, pababayaran, i-sublicense, ipapatalastas o ililipat ang Website, o anumang parte o bahagi nito (kasama ang Nilalaman) maliban kung malinaw na inawtorisa ng mga Tuntuning ito. Ikaw ay sumasang-ayon rin na hindi kokopyahin, kakalasin, isasalin, i-port, babaguhin o gumawa ng mga gawain na mula sa Website, o anumang bahagi ng Website. Ang pakikialam sa Website, pagsasagawa ng mga gawaing pandaraya sa Website at lahat ng iba pang mga iligal na gawain ay ipinagbabawal at maaaring ipailalim ang nagkamaling gumagamit sa ligal na aksyon.

Video na Nilalaman. Ang ilan sa aming mga video ay madodownload mula sa aming www.bibleproject.com site o sa aming mga channel sa YouTube (https://www.youtube.com/user/jointhebibleproject) o sa Vimeo (https://vimeo.com/channels/1241213) o sa iba pang mga channel na maaari naming likhain  sa hinaharap (sa kabuuan, "Video na Nilalaman"). Ikaw ay pinapayagang mag-embed ng mga stream ng, o mga link sa, anuman ng aming mga Video na Nilalaman sa iyong sariling website o mobile app maliban at hanggang aming sinabi na tanggalin mo ito, ngunit hangga't sa ikaw ay sumusunod nang maigi sa mga Tuntunin at, partikular na sa, sumusunod na mga kinakailangan:

 • Hindi ka maaaring humingi ng pera na kabayaran, o humingi ng anumang aksyon o hindi pagkilos na hahantong sa hindi direktang benepisyo ng pera para sa iyo, bilang isang kinakailangan para sa mga gumagamit ng iyong website o app upang ma-akses ang Video na Nilalaman.

 • Hindi mo maaaring ibenta o ipamahagi ang mga kopya ng Video na Nilalaman.

 • Dapat kang maglagay ng isang malinaw at nakikitang abiso, na malapit sa Video na Nilalaman, na tumutukoy sa BibleProject bilang ang may-akda at may-ari ng Video na Nilalaman at naglalaman ng isang link patungo sa www.bibleproject.com na tumutulong sa mga manonood na bumisita sa site na ito at malaman pa ang tungkol sa BibleProject.

 • Hindi mo maaaring i-edit, baguhin, o gumawa ng mga pagbabago ng anumang uri sa anumang Video na Nilalaman, ni maaari kang lumikha ng anumang gawain na nakabatay sa Video na Nilalaman.

 • Hindi ka maaaring mag-upload ng anumang Video na Nilalaman sa isang bagong server o sa pang-stream na serbisyo na iba kaysa sa aming ibinigay.

Mga Poster Ang ilan sa aming mga poster ay madodownload mula sa aming www.bibleproject.com na site (sa kabuuan, "Mga Poster"). Ikaw ay pinapayagan na mag-download, magkopya at magpakita ng alinman sa aming mga Poster, digital man o sa nahahawakang media, maliban at hanggang aming bawiin ang pahintulot na ito, ngunit hangga't ikaw ay sumusunod nang maigi sa mga Tuntuning ito at, partikular na, sa sumusunod na mga kinakailangan:

 • Hindi ka maaaring humingi ng pera na kabayaran, o humingi ng anumang aksyon o hindi pagkilos na hahantong sa hindi direktang benepisyo ng pera para sa iyo, bilang isang kinakailangan para sa mga ikatlong partido na makita ang mga Poster, ni maaari kang magbenta ng mga kopya ng mga Poster.

 • Maaari kang gumawa at magbahagi nang hanggang sa 500 na papel na mga kopya ng bawat iba't ibang Poster, hangga't ikaw ay sumusunod sa mga paghihigpit sa itaas sa pagbebenta, upang ang lahat ng mga Poster ay maipamahagi ng walang bayad. (Kung gusto mong gumawa ng 500 o higit pang mga kopya ng isang Poster, mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang humiling ng isang espesyal na lisensya.)

 • Hindi mo maaaring i-edit, baguhin, o gumawa ng mga pagbabago ng anumang Poster, ni maaari kang lumikha ng anumang gawain na nakabatay sa mga Poster.

 • Dapat kang maglagay ng isang malinaw at nakikitang abiso, na malapit sa anumang digital na pagpapakita ng anumang mga Poster, na tumutukoy sa BibleProject bilang ang may-akda at may-ari ng mga Poster at naglalaman ng isang link patungo sa www.bibleproject.com na tumutulong sa mga manonood na bumisita sa site na ito at malaman pa ang tungkol sa BibleProject.

Sa kaganapan na aming bawiin ang pahintulot na ito, dapat mong tanggalin ang lahat ng mga digital na pagpapakita ng mga Poster, at itigil ang pamamahagi ng anumang mga Poster na kinopya sa nahahawakang media.

Iba Pang mga Biswal na Nilalaman. Ang ilan sa aming mga talaan, mga script at static na biswal na nilalaman na maliban sa mga poster ay madodownload mula sa aming www.bibleproject.com site (sa kabuuan, "Iba Pang Biswal na Nilalaman"). Ikaw ay pinapayagang magdownload, kumopya at ipakita ang anuman sa aming Iba Pang Biswal na Nilalaman, sa digital man o sa isang beses sa nahahawakang media, maliban at hanggang aming bawiin ang pahintulot na ito, ngunit hangga't sa ikaw ay sumusunod nang maigi sa mga Tuntuning ito at, partikular na, sa mga sumusunod na kinakailangan:

 • Hindi ka maaaring humingi ng pera na kabayaran, o humingi ng anumang aksyon o hindi pagkilos na hahantong sa hindi direktang benepisyo ng pera para sa iyo, bilang isang kinakailangan para sa mga ikatlong partido na makita ang Iba Pang Biswal na Nilalaman, ni maaari kang magbenta ng mga kopya ng Iba Pang Biswal na Nilalaman.

 • Hindi ka maaaring gumawa ng maraming mga kopya ng Iba Pang Biswal na Nilalaman sa nahahawakang media.

 • Hindi mo maaaring i-edit, baguhin, o gumawa ng mga pagbabago ng anumang uri sa anumang Iba Pang Biswal na Nilalaman,ni maaari kang gumawa ng anumang mga gawain na batay sa Iba Pang Biswal na Nilalaman.

 • Dapat kang maglagay ng isang malinaw at nakikitang abiso, na malapit sa anumang digital na pagpapakita ng Iba Pang Biswal na Nilalaman, na tumutukoy sa BibleProject bilang ang may-akda at may-ari ng Iba Pang Biswal na Nilalaman at naglalaman ng isang link patungo sa www.bibleproject.com na tumutulong sa mga manonood na bumisita sa site na ito at malaman pa ang tungkol sa BibleProject.

Sa kaganapan na aming bawiin ang pahintulot na ito, dapat mong tanggalin ang lahat ng mga digital na pagpapakita ng Iba Pang Biswal na Nilalaman, at itigil ang pamamahagi ng anumang Iba Pang Biswal na Nilalaman na kinopya sa nahahawakang media.

Mga Podcast. Ang ilang sa aming mga podcast at iba pang audio na nilalaman ay magagamit upang ma-stream mula sa aming www.bibleproject.com na site at iba't ibang mga awtorisadong mga serbisyo ng pag-stream ng audio (sa kabuuan, "Audio na Nilalaman"). Habang ikaw ay pinapayagang patugtugin ang aming Audio na Nilalaman na on demand mula sa aming site o sa awtorisadong mga serbisyo tulad ng mga Apple Podcast, Google Podcast,at  Spotify (hangga't ikaw ay sumunod sa anumang kinakailangan ng mga awtorisadong serbisyo na iyon), hindi ka pinapayagan sa ilalim ng mga Tuntuning ito na i-rekord, kopyahin, i-broadcast muli o gumawa ng iba pang paggamit ng aming Audio na Nilalaman. Kung nais mo na gamitin ang aming Audio na Nilalaman maliban sa iba pang pinapayagan sa itaas, mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang mapag-usapan ang isang espesyal lisensya sa paggamit.

Mga Paghihigpit sa Iyong Paggamit ng Website at Nilalaman

Ang pag-akses sa Website ay hindi nagbibigay ng awtorisasyon sa iyo na gamitin ang anumang Nilalaman sa anumang paraan maliban sa partikular na inawtorisa ng mga Tuntuning ito. Na hindi nalilimitahan ang nabanggit, maliban kung partikular na pinahihintulutan ng mga Tuntuning ito, hindi mo maaaring gawin sa anumang pagkakataon ang:

 • Pagtanggal, pagbago, paglaktaw, pag-iwas, bumalakid sa o umikot sa anumang copyright, trademark o iba pang mga pagmamay-ari na abiso na minarkahan sa Nilalaman o anumang mekanismo ng pamamahala ng digital na mga karapatan, device o iba pang mga hakbang sa pagprotekta sa Nilalaman direkta man o sa pamamagitan ng iba pang mga paraan;

 • I-mirror,i-frame,i-screen scrape o i-deep link sa anumang aspekto ng Website o mag-akses sa anumang Nilalaman sa pamamagitan ng teknolohiya maliban sa mga ibinigay o inawtorisa namin;

 • Ma-akses ang Website sa pamamagitan ng anumang awtomatikong sistema, kasama ang, at walang limitasyon, sa pamamagitan ng "mga robot", "mga spider," "mga offline reader," atbp., o gumawa ng anumang aksyon na nagpapatupad, o maaaring magpatupad (na tinutukoy sa aming sariling pagpapasya), ng isang hindi makatuwiran o nakapalaking load sa aming imprastraktura;

 • Sinasadya o pabayang pag-upload ng maling impormasyon o nagpasok ng mga virus, worm,Trojan horse o iba pang mga malware o mga software agent, mapanganib man o hindi, sa Website, o pakialaman ang o ikompromiso ang integridad ng sistema o seguridad ng BibleProject o anumang nakakonekta na mga network, o gumawa ng anumang aksyon upang maapektuhan ang tamang operasyon ng Website at ang paggamit o kasiyahan ng sinumang tao o entidad;

 • Laktawan ang mga hakbang na ginagamit upang maiwasan o mahigpitan ang akses sa o paggamit ng Website, tulad ng pag-hack sa mga seguro o hindi pampublikong lugar sa Website o pag-ikot sa  anumang mga mekanismo ng geo-blocking;

 • Paggamit sa Website upang kumulekta ng anumang Personal na Impormasyon, kasama ang mga pangalan ng account at email address, o paggamit sa Website para sa anumang mga layunin ng komersyal na solisitasyon, na walang paunang inihayag na sinulat na pahintulot; o

 • Pagtangka sa pagkalas sa anumang aspekto ng Website o pagtangkang kunin ang source code (kasama ang mga kasangkapan, pamamaraan, proseso at imprastraktura) na nagpapagana o napapaloob sa Website, lumikha ng anumang mga gawain o materyal ng anumang uri gamit ang Nilalaman, nilalayon mo man o hindi na ipamigay ang mga materyal nang walang bayad, o kung hindi man ay magtayo ng isang negosyo na ginagamit ang anumang aspekto ng Website.

Ang mga pahintulot na isinalarawan sa mga Tuntuning ito ay awtomatikong magwawakas kung iyong nilabag ang anumang probisyon ng mga Tuntuning ito. Ang anumang paggamit ng Nilalaman na hindi hayag na pinahintulutan ng mga Tuntuning ito ay maaaring lumabag sa mga batas ng copyright at trademark, at, walang naunang sinulat na pahintulot ng BibleProject, ay mahigpit na ipinagbabawal.

Materyal na Binuo ng Gumagamit

Kung at sa lawak na ang TBP  ay pipili sa pagtanggap ng materyal na binuo ng gumagamit,maaaring ikaw ay magkaroon ng oportunidad na makalathala, maka-transmit, makasumite o kung hindi man ay makapost ng mga komento, larawan, o iba pang mga materyal sa Website ("Materyal na Binuo ng Gumagamit") na maaaring ma-akses at makita ng publiko. Pagdating naman sa anumang Materyal na Binuo ng Gumagamit na pinost mo, iyong kinakatawan na (i) iyong ginawa at pinagmamay-ari ang mga karapatan ng nilalaman o ikaw ay may inihayag na pahintulot ng may-ari na i-post ang naturang nilalaman, at (ii) ang nilalaman ay hindi lumalabag sa mga karapatan ng ibang tao o entidad (kasama, at walang limitasyon, ang mga copyright, trademark, o pagkapribado na mga karapatan) o lumalabag sa anumang naaangkop na mga batas, patakaran o regulasyon, ang mga Tuntunin ng Paggamit na ito o anuman sa aming iba pang naka-post na polisiya. Bilang karagdagan, ang Materyal na Binuo ng Gumagamit ay dapat hindi:

 • Naglalaman ng anumang materyal na hindi totoo, mapanirang-puri, mahalay, nanghaharas, nagbabanta, may diskriminasyon, malisyoso, mapoot, marahas, bastos, malaswa, pornograpiko o kung hindi man ay nakakasakit, hindi naaangkop, nakakapinsala, labag sa batas, nakakaantala o mapanganib;

 • Lumabag sa mga ligal na karapatan ng TBP o ng iba pa, naglalaman ng anumang materyal na maaaring magsanhi ng sibil o kriminal na pananagutan sa ilalim ng naaangkop na mga batas o regulasyon o kung hindi man ay nagtataguyod, kumakampi o tumutulong sa anumang iligal na gawain o labag sa batas na gawain;

 • Gumawa o magbanta ng pinsala sa sinumang tao o pagkawala o pagkapinsala ng ari-arian;

 • Isama ang Personal na Impormasyon ng iba, tulad ng kanilang address, numero ng telepono, e-mail address, numero sa social security, pinansyal na impormasyon, o iba pang impormasyon na maaaring gamitin upang subaybayan, makontak, o magaya ang indibiduwal na iyon;

 • Lumabag sa anumang patent, trademark, lihim sa negosyo, copyright, kontrata o iba pang intellectual property o iba pang mga karapatang pagmamay-ari ng BibleProject o ng ibang tao;

 • Naghahangad na pinsalain o abusuhin ang mga bata sa pamamagitan ng paglalantad sa kanila sa hindi naaangkop na nilalaman, paghiling ng Personal na Impormasyon o iba pa;

 • Magsinungaling sa iyong pagkakakilanlan o pagkakaakibat sa sinumang tao o organisasyon, kasama ang BibleProject;

 • Naghahangad na kolektahin ang mga e-mail address, username, o password ng ibang mga tao sa anumang paraan para sa anumang layunin;

 • Naghahangad na mag-transmit ng mga chain letter, bulk o junk na e-mail, awtomatiko man o hindi, o makialam sa, guluhin o gumawa ng isang problema sa TBP o sa mga network o serbisyo na konektado sa Website o mag-install o magtangkang mag-install o magtaguyod ng spyware, malware o iba pang mga code sa kompyuter sa aming mga kompyuter o kagamitan o sa mga kompyuter o kagamitan ng mga ikatlong partido;

 • Maugnay sa mga komersyal na gawain tulad ng mga paligsahan, sweepstakes, o iba pang mga promosyon sa pagbebenta, pagpapalitan, pagpapatalastas o mga alok ng pagbebenta o pagbili ng mga bagay at serbisyo; o

 • Maging mapanakit o hindi magiliw sa pamilya batay sa pagtukoy ng TBP sa aming sariling pagpapasya.

Mangyaring piliin nang mabuti ang impormasyon na iyong ipopost sa Website at iyong ibibigay sa  ibang mga gumagamit. Hindi pinapayo ng TBP na iyong ipost sa publiko ang iyong buong pangalan, numero ng telepono, address ng kalye, e-mail address o iba pang impormasyon na tumutukoy sa iyo o nagpapahintulot sa mga estranghero na mahanap ka o manakaw ang iyong pagkakakilanlan. Ikaw ay may solong pananagutan para sa iyong Materyal na Binuo ng Gumagamit at ng mga resulta sa pagpost nito online. Iyong aakuin ang lahat ng mga panganib na kaugnay sa pakikipagsundo sa iba pang mga gumagamit na iyong nakapag-ugnayan sa pamamagitan ng Website, at sa lawak na pinahihintulutan ng batas, kami ay iyong pinapakawalan mula sa anumang mga pag-angkin o pananagutan na nauugnay sa anumang Materyal na Binuo ng Gumagamit na nakapost sa Website at mula sa anumang mga pag-angkin na nauugnay sa gawain ng iba pang mga gumagamit.

Inirereserba namin ang karapatan, ngunit walang obligasyon, na magsubaybay, magsuri, mag-skreen, magpost, magtanggal, magtanggi, magbago o magtabi ng Materyal na Binuo ng Gumagamit sa anumang oras at para sa anumang kadahilanan na walang abiso. Inirereserba rin namin ang karapatan na gumawa ng anumang aksyon tungkol sa mga pagtatalo sa pagitan mo at ng iba pang gumagamit at hindi mananagot para sa iyong mga interaksyon o anumang pagtatalo sa ibang mga gumagamit o para sa anumang aksyon o hindi pagkilos ng gumagamit. Ikaw ay may solong pananagutan para sa iyong gawi sa Website at iyong mga interaksyon sa ibang mga gumagamit.

Maaari naming tanggihan, baguhin, o tanggalin ang Materyal na Binuo ng Gumagamit na walang abiso para sa anumang kadahilanan sa aming sariling pagpapasya, kasama ang aming paniniwala na ang Materyal na Binuo ng Gumagamit ay maaaring lumabag sa Mga Tuntuning ito o kaya ay hindi kanais-nais. Hindi namin ineendorso ang anumang Materyal na Binuo ng Gumagamit at ang Materyal na Binuo ng Gumagamit na pinost ay hindi sumasalamin sa aming mga opinyon, pananaw o payo. Hindi kami mananagot at aako ng pananagutan para sa anumang Materyal na Binuo ng Gumagamit na pinost o pinadala mo o ng ibang gumagamit o ng ikatlong partido o sa pamamagitan ng Website, ni inaako namin ang anumang pananagutan para sa anumang aksyon o hindi pagkilos tungkol sa mga transmisyon, komunikasyon o nilalaman na ibinigay ng sinumang gumagamit o ikatlong partido.

Seguridad ng Website

Ikaw ay mahigpit na pinagbabawalan mula sa paglabag o pagsubok sa paglabag sa mga seguridad na tampok ng Website, tulad ng:

 • Pag-akses sa impormasyon na hindi nakalaan para sa iyo o paglog in sa isang server o isang account kung saan hindi ka awtorisadong mag-akses;

 • Pagtangkang siyasatin, i-scan o suriin ang pagkamahina ng isang sistema o network o labagin ang mga hakbang sa seguridad o awtentikasyon maliban kung hayagan naming inawtorisa sa pamamagitan ng pagsulat na gawin mo ito;

 • Pagtangkang makialam sa serbisyo sa sinumang gumagamit, host o network, tulad ng sa pamamagitan ng pagsusumite ng isang virus, pag-ooverload, flooding, pag-spam, mail bombing o pag-crash; o

 • Pagpapadala ng hindi hinihiling na email, kasama ang mga promosyon at/o pagpapatalastas ng mga produkto o serbisyo na pinagsasama ang anumang TCP/IP packet header o anumang bahagi ng impomasyon ng header sa anumang email o posting ng newsgroup.

Ikaw ay sumasang-ayon na hindi gumamit ng anumang device, software o ruta upang makialam o subukang pakialaman ang tamang paggana ng Website o anumang gawain na ginagawa sa Website. Sumasang-ayon ka rin na hindi gumamit o subukang gumamit ng anumang engine, software, tool, agent o iba pang device o mekanismo (kasama ang mga browser, spider, robot, avatar o matalinong mga agent) upang mag-navigate o mag-search sa Website maliban sa search engine at mga search agent na aming ginawang magagamit sa Website na ito at maliban sa karaniwang nagagamit na ikatlong partido na mga web browser tulad ng Chrome, Firefox, Safari o Edge.

Kung ikaw ay lumabag sa seguridad ng aming sistema o network, maaaring ikaw ay maharap sa sibil o kriminal na pananagutan. Iimbestigahan namin ang mga pagkakataon na may kasangkot na naturang mga paglabag. Maaari naming isangkot o makipagtulungan sa mga awtoridad na nagpapatupad ng batas sa pag-uusig sa mga gumagamit na kasangkot sa naturang mga paglabag.

Modipikasyon, Suspensyon, o Terminasyon sa Paggamit ng Website

Inirereserba rin namin ang karapatang baguhin, suspendihin o putulin ang anumang aspekto ng Website sa anumang oras at tinakdang panahon, sa aming sariling pagpapasya at walang abiso o pananagutan,kasama ang pagdaragdag o pagtatanggal ng ilang mga tampok o pagpapahinto nang buong Website. Sa takdang panahon, maaari naming higpitan ang akses sa ilan o sa lahat ng bahagi ng Website. Inirereserba rin namin ang karapatan na wakasan o suspindihin ang iyong account o higpitan ang iyong paggamit ng o pag-akses sa Website,na walang abiso o pananagutan, para sa anumang kadahilanan o walang kadahilanan sa aming sariling pagpapasya. Gayundin, para sa anumang kadahilanan, at walang abiso, ang lahat o anumang bahagi ng Website ay maaaring hindi mo na magamit sa anumang oras at para sa anumang panahon.

Kung aming sinuspinde o inihinto ang anumang aspekto ng Website o winakasan ang iyong account, hindi kami mananagot para sa pagbibigay sa iyo ng anumang impormasyon o nilalaman. Maaari rin naming burahin ang iyong mga pinili at interes hangga't ito ay nakatabi sa loob o may koneksyon sa iyong account. Wala kang mababalingan pagdating sa anumang impormasyon na aming binura kahit anupaman ang halaga na maaari mong iniuugnay sa impormasyong iyon, at aming hayagang tinatalikuran ang anumang halaga na maaari mong iugnay sa alinman sa iyong impormasyon na nakatabi sa aming mga server.

Pagkapribado at Mga Komunikasyon

Abiso sa Pagkapribado. Kinikilala mong nabasa at naiintindihan mo ang aming Abiso sa Pagkapribado. Maaari mong masuri ang aming Abiso sa Pagkapribado sa anumang oras.

Pagpapahintulot sa Elektronikong Komunikasyon. Ikaw ay pumapayag na tumanggap ng mga elektronikong komunikasyon mula sa amin, sa pamamagitan ng e-mail, abiso na nakapost sa Website,o sa iba pang mga elektronikong paraan, na aming tinukoy sa aming sariling pagpapasya. Ikaw ay sumasang-ayon na ang anumang kinakailangan upang magpadala sa iyo ng isang abiso, pagbubunyag, kasunduan o iba pang komunikasyon sa pagsusulat ay natutugunan sa pamamagitan ng naturang elektronikong komunikasyon. Hindi kami mananagot para sa anumang awtomatikong pag-filter na maaaring inilapat mo o ng iyong network provider sa naturang mga elektronikong komunikasyon.

Pag-akses sa Iyong Impormasyon sa pamamagitan ng mga Ikatlong Partido Kapag ikaw ay nagsign up para o sa paggamit ng aming mga produkto at serbisyo, maaari mo kaming bigyan ng pahintulot na ma-akses ang impormasyon na nakolekta mula sa iyo ng mga ikatlong partido. Halimbawa, maaari mong i-link ang iyong account sa Facebook, na nagpapahintulot sa amin na makuha ang impormasyon mula sa mga account na ito (tulad ng iyong buong pangalan at email). Ang impormasyong nakukuha namin mula sa mga serbisyong iyon ay madalas nakabatay sa iyong settings o sa kanilang mga abiso sa pagkapribado, kaya tiyaking suriin ang iyong settings.

Namamahalang Batas

Kinokontrol at pinapagana ng BibleProject ang Website mula sa mga opisina nito sa loob ng Estados Unidos. Ang mga pag-angkin na nauugnay sa, kasama ang paggamit sa,Website at ng mga materyal na laman nito ay pinamamahalaan ng mga batas ng Estados Unidos at ng Estado ng Oregon. Kung iyong piniling i-akses ang Website mula sa iba pang lokasyon, gagawin mo ito sa iyong sariling inisyatibo at mananagot sa pagsunod sa naaangkop na mga lokal na batas.

Pagtanggi sa Garantiya

Ang BibleProject AY NAGBIBIGAY SA WEBSITE AT NILALAMAN NITO SA ISANG "KASALUKUYANG KONDISYON" NA BATAYAN AT HINDI GUMAGAWANG MGA REPRESENTASYON O GARANTIYA NG ANUMANG URI, INIHAYAG MAN O IPINAHIWATIG, KASAMA, NG WALANG LIMITASYON, ANG MGA GARANTIYA O KONDISYON NG TITULO O IPINAHIWATIG NA MGA GARANTIYA NG PAGKAMABEBENTA O KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN, O HINDI PAGLABAG PAGDATING SA MGA SITE O SA KANILANG OPERASYON O NILALAMAN. KAHIT NA NANINIWALA ANG TBP NA ANG NILALAMAN AY TAMA, KUMPLETO, AT KASALUKUYAN, HINDI KINAKATAWAN O GINAGARANTIYAHAN NG TBP NA ANG IMPORMASYON NA MAGAGAMIT SA MGA SITE AY TAMA, KUMPLETO, AT KASALUKUYAN. HINDI MAAARING GARANTIYAHAN NG TBP ANG PAGIGING MAGAGAMIT NG AMING MGA SITE AT HINDI NAMIN PINAPANGAKO ANG ANUMANG PARTIKULAR NA MGA RESULTA MULA SA IYONG PAGGAMIT NG AMING MGA SITE. GAGAMITIN MO ANG AMING MGA SITE SA SARILI MONG KAGUSTUHAN.

Hindi kami mananagot para sa at hindi nagagarantiya, inihayag o ipinahiwatig, sa anumang nilalaman ng aming site, kasama, ng walang limitasyon, pagdating sa pagkawasto at pagkamaaasahan ng anumang nilalaman na nakapost sa o sa pamamagitan ng aming site, ito man ay mula sa amin, aming mga ahente o kinatawan, ng mga gumagamit, ng anumang kagamitan o pag-program na nauugnay sa o ginagamit ng aming site o iba pa. Ang aming mga site ay maaaring naglalaman ng mga link patungo sa iba pang mga website, at hindi kami mananagot para sa nilalaman, pagkawasto o mga opinyon na inihayag sa mga ibang website na iyon, at hindi kami mag-iimbestiga, magsusubaybay o magsusuri sa mga website na ito para sa pagkawasto o pagkakumpleto. Ang pagsasama ng anumang naka-link na website sa aming site ay hindi nagpapahiwatig ng aming pag-apruba o pag-endorso sa naka-link na website. Kapag iyong inakses ang mga ikatlong partidong site na ito, ginagawa mo ito sa sarili mong kagustuhan. Hindi kami mananagot para sa mga ikatlong partido na patalastas o mga ikatlong partido na aplikasyon na maaaring nakapost sa o sa pamamagitan ng aming site, ni mananagot kami para sa mga bagay o serbisyo na ibinibigay ng naturang mga nagpapatalastas. Hindi kami mananagot para sa anumang kilos o pagbawas (sa online man o offline) ng sinumang gumagamit ng aming mga site kasama ang pagpost ng nilalaman ng sinumang gumagamit sa aming site. Hindi kami umaako ng pananagutan para sa anumang mali, pagbawas, pagkagambala, pagkabura, depekto, pagkaantala sa operasyon o transmisyon, pagkabigo sa linya ng komunikasyon, pagkanakaw o pagkasira o hindi awtorisadong pag-akses sa, o pagbabago ng, anumang komunikasyon ng gumagamit. Hindi kami mananagot para sa anumang mga problema, pagkasira, pagkapinsala o hindi paggana na nauugnay sa aming mga site o sa iyong paggamit nito (kasama na ang maaaring magmula o sa pamamagitan ng network o mga linya ng komunikasyon, mga online na sistema ng kompyuter, mga virus o iba pang malware, server o provider, kompyuter na kagamitan, software, pagkabigo ng anumang email dahil sa mga teknikal na problema o mabigat na trapiko sa Internet at/o sa aming mga site). Hindi kailanman kami magiging responsable para sa anumang pagkawala o pagkasira, kasama ang personal na pinsala o kamatayan, na nagreresulta mula sa paggamit ng aming mga site, mula sa gawi ng sinumang mga gumagamit (sa online man o offline), o iba pa. Hindi kami mananagot para sa anumang pinsala sa iyong kompyuter, software, modem, telepono  o iba pang ari-arian na nagreresulta mula sa iyong paggamit ng (o walang kakayahang paggamit) aming mga site. Hindi kami mananagot sa iyo kung hindi mo magawang ma-akses ang impormasyon sa aming mga site. Ang ilan sa mga estado ay hindi nagpapahintulot sa eksklusyon o limitasyon sa ilang mga garantiya at/o mga pananagutan, kaya ang ilan sa mga nasa itaas na limitasyon o eksklusyon ay maaaring hindi nalalapat sa iyo.

Limitasyon ng Pananagutan

HINDI KAILANMAN NA ANG BibleProject O SINUMAN SA MGA EMPLEYADO, DIREKTOR, OPISYAL, AHENTE,TAGA-SUPLAY O IKATLONG PARTIDO NA SERVICE PROVIDE NITO ANG MANANAGOT SA IYO O SA SINUMANG TAO NA NAUUGNAY SA O NAGMUMULA SA PAGGAMIT NG AMING MGA SITE O NILALAMAN, KASAMA, NG WALANG LIMITASYON, PARA SA ESPESYAL, INDIREKTA, HUWARAN, O KINAHINATNAN NA MGA PINSALA O ANUPAMANG MGA PINSALA, KASAMA NGUNIT HINDI LIMITADO SA, PAGKAWALA NG PAGGAMIT, MGA KITA O  MABUTING KALOOBAN, PAGKAANTALA SA NEGOSYO, O PAGKABIGO O PAGKASIRA NG KOMPYUTER, NA HINDI ALINTANA ANG ANYO NG ANUMANG AKSYON, KASAMA NGUNIT HINDI LIMITADO SA KONTRATA, STRIKTONG PANANAGUTAN, PAGPAPABAYA, O IBA PANG NAPAKAHIRAP NA MGA AKSYON, ANG LAHAT AY NAGMULA SA O KAUGNAY SA PAGGAMIT, WALANG KAKAYAHANG GAMITIN, PAGKOPYA, O PAGPAPAKITA NG MGA NILALAMAN. ANG LIMITASYON NA ITO AY NALALAPAT SA LAHAT NG MGA PAG-ANGKIN KASAMA, AT WALANG LIMITASYON, ANG PAGLABAG SA KONTRATA, PAGLABAG SA GARANTIYA, MAPANIRANG-PURI, STRIKTONG PANANAGUTAN, PAGSISINUNGALING, PANANAGUTAN SA PRODUKTO, MGA PAGLABAG SA BATAS (KASAMA ANG MGA REGULASYON), PAGPAPABAYA, AT IBA PANG MGA PAGLABAG, PATI NA RIN ANG MGA IKATLONG PARTIDO NA PAG-ANGKIN.

Hindi nililimitahan ang nabanggit na mga probisyon, ang limitasyon sa kabuuang pinagsamang pananagutan na nararapat ibigay ng BibleProject sa iyo o sa sinumang tao para sa anumang mga pag-angkin ay magiging limitado sa isang maximum ng anumang halaga na iyong binayad sa BibleProject sa huling 12 buwan.

Pagbabayad ng Pinsala

IKAW AY SUMASANG-AYON NA PINAPAWALANG SALA AT PINANGHAHAWAKAN KAMI, AMING MGA SUBSIDIAR AT AMING MGA KAAKIBAT, AT KANILANG MGA MIYEMBRO, DIREKTOR, OPISYAL, AHENTE, KASOSYO AT EMPLEYADO, NA HINDI MAPANGANIB MULA SA ANUMANG PAGKAWALA, PANANAGUTAN, PRESYO, GASTOS, PAG-ANGKIN, MGA PINSALA, O PANGANGAILANGAN, KASAMA NA WALANG LIMITASYON ANG MAKATUWIRANG SINGIL NG ABUGADO, NA BABAYARAN O NAUUGNAY SA O NAGMUMULA SA (I) IYONG PAGGAMIT NG AMING MGA SITE SA PAGLABAG NG AMING MGA TUNTUNIN, (II) ANG IYONG PAGLABAG NG IYONG TUNTUNIN, O (III) ANUMANG PAGLABAG SA IYONG MGA REPRESENTASYON AT GARANTIYA NA ITINAKDA SA AMING MGA TUNTUNIN. 

Mga Rebisyon ng mga Tuntunin sa Paggamit na Ito

Inirereserba ng BibleProject ang karapatan na baguhin ang mga Tuntuning ito sa pamamagitan ng pag-update ng pagpost na ito na walang paunang abiso. Maaari naming baguhin o i-update ang mga Tuntunin ng Paggamit na ito sa anumang oras para sa anumang kadahilanan, may o walang paunang abiso sa iyo, at anumang naturang  mga pagbabago sa mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay hihigitan at papalitan ang anumang nakaraang mga Tuntunin ng Paggamit at magiging epektibo kaagad sa oras ng pagpost nito sa pahinang ito. Ikaw ay sumasang-ayon na sa kaganapan na anumang bahagi ng mga Tuntuning ito ay makita na hindi maipapatupad, ang natitira sa mga Tuntuning ito ay mananatiling may buong lakas at epekto at ang iba pang hindi maipapatupad na bahagi ay babaguhin upang maipatupad sa pinakamahusay na lawak na pinahihintulutan ng batas. Ikaw ay sumasang-ayon na sumunod sa anumang naturang mga rebisyon. Ikaw ay pinapayuhan na madalas na bisitahin ang pahinang ito upang matukoy ang kasalukuyang mga Tuntunin ng Paggamit.

Class Action na Pagtalikod

Iyong tinatalikuran ang anumang karapatan upang magsimula o lumahok sa anumang class action na demanda laban sa BibleProject na nauugnay sa anumang pag-angkin, pagtatalo o kontrobersiya, at, kung naaangkop, ikaw ay sumasang-ayon na hindi sumali sa anumang class na pagdinig laban sa BibleProject kung nasimulan.

Kasunduan sa Arbitrasyon

Paunawa: ang Arbitrasyon na Kasunduan ay nalalapat lamang sa mga gumagamit na nasa Estados Unidos.

IKAW AT ANG TBP AY SUMASANG-AYON NA ISUKO ANG ANUMANG MGA KARAPATANG MAGSAMPA NG MGA PAG-ANGKIN SA ISANG KORTE O SA HARAP NG ISANG JURY O LUMAHOK SA ISANG CLASS ACTION O REPRESENTATIVE ACTION PAGDATING SA ISANG PAG-ANGKIN. IBA PANG MGA KARAPATANG MAYROON KA KUNG IKAW AY PUMUNTA SA KORTE, TULAD NG AKSES SA DISCOVERY, MAAARI RING HINDI MAGAGAMIT O LIMITADO SA ARBITRASYON.

Anumang pag-angkin o pagtatalo na nagmumula o nauugnay sa mga Tuntuning ng Paggamit na ito at ang kanilang interpretasyon o paglabag,pagwawakas o pagkabalido nito, ang mga relasyon na nagresulta mula sa mga Tuntunin ng Paggamit na ito, kasama ang mga pagtatalo tungkol sa pagkabalido. saklaw o pagkamaitutupad ng probisyon ng arbitrasyon na ito (sa kabuuan, "Mga Nasasaklawang Pagtatalo") ay isasaayos ng eksklusibo sa pamamagitan ng pagbibigkis, indibiduwal na arbitrasyon, kaysa sa korte, at isasagawa sa Portland, Oregon o sa ibang lokasyon na parehong sinang-ayunan ng mga partido. Ang arbitrasyon ay isasagawa ng American Arbitration Association ("AAA") sa ilalim ng mga patakaran at pamamaraan nito. Ang Federal Arbitration Act ay namamahala sa interpretasyon at pagpapatupad ng Kasunduan sa Arbitrasyon na ito. Gayundin, maaari mong igiit ang iyong mga pag-angkin sa small claims na korte, kung ang iyong mga pag-angkin ay kuwalipikado at hangga't ang usapin ay mananatili sa naturang korte at susulong lamang sa isang indibiduwal (non-class, non-representative) na batayan.

Bago ang pagsisimula ng anumang arbitrasyon, ang nagpasimulang partido ay magbibigay sa kabilang partido nang hindi bababa sa 60-araw nang paunang sinulat na abiso ng nilalayon nitong pagsampa para sa arbitrasyon. Ang TBP ay magbibigay ng naturang abiso sa pamamagitan ng e-mail sa iyong e-mail address na nasa file sa amin at dapat mong ibigay ang naturang abiso sa pamamagitan ng e-mail sa webmaster@jointhebibleproject.com. Sa panahon ng naturang 60-araw na abiso, ang mga partido ay magsisikap na magkaayos nang mapayapa sa pamamagitan ng mutwal na mga talakayan sa anumang mga Nasasaklawang Pagtatalo. Ang pagkabigo ng naturang mayapang pagsasaayos at pagkawalang bisa ng panahon ng abiso, ang parehong partido ay maaaring magsimula ng arbitrasyon.

Ang tagapamagitan ay may kapangyarihan na maggawad ng anuman tulong na maaaring magamit sa korte sa ilalim ng batas o sa pagkapatas at ang anumang mga ginawad ng (mga) tagapamagitan ay magiging pangwakas at nagbibigkis sa bawat mga partido. Ang paghahatol sa paggawad na ibinigay ng isang tagapamagitan ay maaaring ipasok sa anumang korte ng may kakayahang hurisdiksyon. Sa kabila ng nabanggit na obligasyon sa arbitrasyon na mga pagtatalo, ang bawat partido ay may karapatang magpatuloy ng inuutos o iba pang pantay na tulong sa anumang oras,mula sa anumang korte ng may kakayahang hurisdiksyon. Ilalapat ng tagapamagitan ang naaangkop na batas at mga probisyon ng mga Tuntunin ng Paggamit na ito at ang pagkabigo na gawin ito ay ituturing na labis na arbitrasyon na awtoridad at dahilan para sa hudisyal na pagsusuri. Ang TBP ni ikaw ay may karapatang mamagitan sa anumang mga Nasasaklawang Pagtatalo bilang isang class, representative o pribadong abugado na aksyon at ang (mga) tagapamagitan ay walang awtoridad upang magpatuloy sa isang class, representative o pribadong abugado na pangkalahatang batayan. Kung ang anumang probisyon ng kasunduan upang mamagitan sa seksyon na ito ay makitang iligal o hindi maipatutupad, ang natitirang mga tuntunin ng arbitrasyon ay magpapatuloy na maging ganap na balido, nagbibigkis, at maipatutupad (ngunit hindi maaaring magkaroon ng isang class, representative o pribadong abugado na pangkalahatang arbitrasyon). Ang mga Tuntunin ng Paggamit na ito at ang nauugnay na mga transaksyon ay sasailalim sa at pinamamahalaan ng Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. sek.1-16 (FAA) at, kung naaangkop, sa mga batas ng Estado ng Oregon.

 

By using this website, I acknowledge that I am 16 years of age or older, and I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy.
Under 16?
Accept
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?